№45/2014

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк,  С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – 354 с. 

ЗМІСТ ЗБІРНИКА


КОРПУСНІ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПИСУ

МОВНОЇ СИСТЕМИ ТА ТЕРМІНОЗНАВСТВА


Т. В. Бобкова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Текст статті / Full text

До визначення корпусної лінгвістики в сучасному мовознавстві. Т.В. Бобкова. У статті досліджуються основні проблеми й підходи до визначення корпусної лінгвістики, її місце в науковій парадигмі.

Ключові слова: корпусна лінгвістика, корпус, галузь, методологія, теорія.

К определению корпусной лингвистики в современном языкознании. Т.В.Бобкова. В статье рассматриваются основные проблемы и подходы к определению корпусной лингвистики, ее место в научной парадигме.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус, отрасль, методология, теория.

To Corpus Linguistics Defining in the Contemporary Linguistics. T.V. Bobkova. The article deals with the main problems and approaches of corpus linguistics defining; the corpus linguistics place in science paradigm is analyzed.

Keywords: corpus linguistics, corpus, branch, methodology, theory.


С. І. Вовчанська,

викладач Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕНЕСЕННЯ ОЗНАК НА НIМЕЦЬКI ТЕРМIНИ МАРКЕТИНГУ

Текст статті / Full text

Стаття розглядає явище термінологізації на основі метафоричного перенесення. Виявлено корпус метафоричних німецькомовних термінів маркетингу; наведено класифікацію метафорично мотивованих термінів; визначено функції метафори на прикладі фахової мови маркетингу. Виявлено метафоричне перенесення значення за схожістю ознак, що пов’язані з внутрішньою та зовнішньою характеристикою об’єкта порівняння.Хоча метафора не є продуктивним способом утворення маркетингових термінів, вона все ж належить до універсалій природних мов і принципово не може бути виключена з термінології, яка, не дивлячись на тенденцію до впорядкованості і однозначності окремих елементів терміносистеми, залишається продуктом розвитку природної мови.

Ключові слова: термін, метафора, семантична деривація, полісемія, термінологізація, внутрішня характеристика, зовнішня характеристика.

Статья рассматривает явление терминологизации на основе метафорического переноса. Обнаружен корпус метафорических немецкоязычных сроков маркетинга; наведена классификация метафорически мотивированных терминов; определены функции метафоры на примере профессионального языка маркетинга. Обнаружен метафорический перенос значения за сходством признаков, которые связаны с внутренней и внешней характеристикой объекта сравнения.Хотя метафора не представляет собой продуктивный способ образования маркетингових терминов, она все же относится к числу универсалий естественных языков и принципиально не может быть исключена из терминологии, которая, несмотря на тенденцию к упорядоченности и однозначности отдельных элементов терминосистемы, остаётся продуктом развития естественного языка.

Ключевые слова: термин, метафора, семантическая деривация, полисемия, терминологизация, внутренняя характеристика, внешняя характеристика.

The article examines the phenomenon of the terminologization on the basis of metaphorical transference. the corps of metaphorical german-speaking terms of marketing has been founded out; the classification of metaphorically motivated terms is presented; the functions of metaphor are determined on the example of professional language of marketing. The metaphorical transfer of the meaning by likeness of signs has been founded out, which are related to internal and external description of object of comparison.Although a metaphor is not a productive method of formation of terms of marketing, it however belongs to the number of universals of natural languages and in principle cannot be excluded from the terminology, which, in spite of the tendency to the orderliness and unambiguity of separate elements of the terminological system, remains as the product of the development of natural language.

Key words: term, metaphor, semantic derivation, polysemy, terminologization, internal description, external description.


О. М. Галинська,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СФЕРИ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ

Текст статті / Full text

У статтю представлено аналіз основних характеристик поняття термін, особливостей термінів, що функціонують у сфері менеджменту, а також запропоновано різні підходи до трактування понять термінологія і терміносистема.

Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема менеджменту, ділова англійська мова.

В статье представлен анализ главных характеристик понятия термин, особенностей терминов, которые функционируют в сфере менеджмента, а также предложены разные подходы к трактовке понятий терминология и терминосистема.

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема менеджмента, деловой английский язык.

The article offers analysis of the main characteristics of the term, its peculiarities in management, as well as different approaches to the interpretation of the terms ‘terminology’ and ‘term system’ are suggested.

Key words: term, terminology, term system of management, Business English.


О. М. Гордій,

Прикарпатський національний університет, м. Івано-Франківськ

КОРПУСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ

Текст статті / Full text

У статті висвітлюються можливості корпусної лінгвістики як методу емпіризації сучасних лінгвістичних досліджень, визначаються його переваги та окреслюються межі застосування для фразеологічних студій і розглядається потенціал Інтернету як гігантського «живого» лінгвістичного корпусу.

Ключові слова: корпусна лінгвістика, мовний корпус, компілювати, емпірична верифікація, фразеологічні одиниці, Інтернет, пошукова машина.

В статье освещаются возможности корпусной лингвистики как метода эмпиризации современных лингвистических исследований, определяются его преимущества и границы применения для исследований фразеологии и рассматривается потенциал Интернета как гигантского «живого» лингвистического корпуса.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, языковый корпус, компилировать, эмпирическая верификация, фразеологические единицы, Интернет, поисковая машина.

The article deals with the capability of Corpus linguistics as a method of the empirization of the contemporary linguistic research, determines the advantages and outlines the limits of use of the corpora method in the phraseological studies and considers the potential of the Internet as a gigantic «live» linguistic corpus.

Keywords: Corpus linguistics, linguistic corpus, to compile, empirical verification, idioms / set phrases, Internet, search engine.


О. М. Іващишин,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СИНТАКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРМІНА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ВТОРИННОЇ ДЕРИВАЦІЇ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто питання граматичної і лексичної вторинної деривації та проаналізовано спричинені ними синтаксичні і семантичні трансформації. Серед синтаксичних видів вторинної деривації досліджено компресію, абревіацію та утворення полікомпонентних субстантивних терміносполучень. Серед семантичних особливу увагу приділено утворенню нових лексичних одиниць шляхом ретермінологізації.

Ключові слова: деривація, термін, значення, трансформація, компресія, абревіація.

В статье рассмотрены вопросы грамматической и лексической вторичной деривации и проанализированы вызванные ими синтаксические и семантические трансформации. Среди синтаксических видов вторичной деривации исследованы компрессия, аббревиация и образование поликомпонентных субстантивных терминосочетаний. Среди семантических особое внимание уделено образованию новых лексических единиц путем ретерминологизации.

Ключевые слова: деривация, термин, значение, трансформация, компрессия, аббревиация.

The paper considers the question of grammatical and lexical types of secondary derivation, and analyzes caused by them syntactic and semantic transformations. Among syntactic types of secondary derivation, compression, abbreviation and formation of policomponent substantive terms have been researched. Among semantic ones, particular attention has been paid to the formation of new lexical units by means of reterminologization.

Key words: derivation, term, meaning, transformation, compression, abbreviation.


О. О. Каліберда,

Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКИХ ДВОМОВНИХ ГЛОСАРІЇВ ТА СЛОВНИКІВ «ВАЖКИХ СЛІВ»

Текст статті / Full text

Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів», О.О. Каліберда. У статті розглядається розвиток середньовічної англомовної лінгвістичної лексикографії в аспекті вдосконалення принципів розкриття семантичної структури лексичної одиниці. Показано, що перехід від укладання латинських глосаріїв до словників англійської мови започаткував лінгвістичний підхід до представлення значення лексичної одиниці.

Ключові слова: лексична одиниця, вульгаризм, «важкі слова», дефініція.

Особенности структуры английских двуязычных глоссариев и словарей «трудных слов», О.А. Калиберда. В статье рассматривается развитие средневековой английской лингвистической лексикографии в аспекте усовершенствования принципов раскрытия семантической структуры лексической единицы. Показано, что переход от составления латинских глоссариев к словарям английского языка положил начало лингвистического похода к представлению значения лексической единицы.

Ключевые слова: лексическая единица, вульгаризм, «трудные слова», дефиниция.

Structural characteristic features of English bilingual glossaries and «hard words» dictionaries, O.A. Kaliberda. The article examines medieval English linguistic lexicography development in the aspect of improving principles of lexical unit semantic structure disclosure. It is shown that transition from compiling Latin glossaries to English language dictionaries initiated a linguistic approach to presentation of lexical unit meaning.

Key words: lexical unit, vulgarism, «hard words» definition.


З. Б. Куделько,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ В ДИПЛОМАТИЧНІЙ МОВІ

Текст статті / Full text

У статті йдеться про особливості термінології у мові дипломатії, шляхи її розвитку, роль запозичень та інтернаціоналізмів у побудові терміносистеми даної фахової субмови.

Ключові слова: дипломатична мова, термінологія, запозичення, інтернаціоналізми.

Статья анализирует особенности терминологии в языке дипломатии, пути его развития, роль заимствований и интернационализмов в построении терминосистемы данного профессионального подъязыка.

Ключевые слова: дипломатический язык, терминология, заимствования, интернационализмы.

The article highlights peculiarities of terminology in the diplomatic language, ways of its development, the role of borrowings and internationalisms in shaping of the term system of this professional sublanguage.

Key words: diplomatic language, terminology, borrowings, internationalisms.


Н. В. Кучумова,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто результати аналізу синтаксичного способу утворення багатокомпонентних стоматологічних термінів на основі англомовного словника «Mosby’s Dental Dictionary». Виявлено основні найбільш продуктивні моделі багатокомпонентних термінів-словосполучень у підмові стоматології.

Ключові слова: структурний аналіз, модель багатокомпонентного стоматологічного терміна.

В статье рассмотрены результаты анализа синтаксического способа образования многокомпонентных стоматологических терминов на основе англоязычного словаря «Mosby’s Dental Dictionary». Определены основные наиболее продуктивные модели многокомпонентных терминологических словосочетаний в стоматологической терминологии.

Ключевые слова: структурный анализ, модель многокомпонентного стоматологического термина.

The article highlights the outcomes of a structural analysis of multi-component term-combinations on the basis of «Mosby’s Dental Dictionary». The main productive models of dental multi-component term-combinations are determined.

Key terms: structural analysis, dental multi-component term-combination model.


П. Є. Луньо,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто основні тенденції явища антонімії у термінології конституційного права України. Описано класифікації антонімів цієї галузі права за різними критеріями. Обгрунтовано думку про те, що антонімія сприяє системності й чіткому уявленню про зв’язки між протилежними поняттями конституційного права.

Ключові слова: термінологія, конституційне право, антонімія, контрарний антонім, контрадикторний антонім, комплементарний антонім.

В статье рассмотрены основные тенденции явления антонимии в терминологии конституционного права Украины. Описаны классификации антонимов этой отрасли права по различным критериям. Обосновано мнение о том, что антонимия способствует системности и четком представлению о связи между противоположными понятиями конституционного права.

Ключевые слова: терминология, конституционное право, антонимия, контрарный антоним, контрадик-торный антоним, комплементарный антоним.

The article daels with actual problems of the antonymy in constitutional law terminology. Described classification of antonyms by various criteria. Substantiates the idea that antonyms promotes the systemic and clear understanding about relationships between opposing concepts of constitutional law.

Keywords: terminology, constitutional law, antonyms, contrary antonym, contadictory antonym,complementary antonym.


О. Б. Ляховин,

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка м. Дрогобич

НОВІ ТУРИСТИЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ В РОСІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто номінативні процеси у сфері туризму, що відбуваються в українській, російській та німецькій мовах з урахуванням специфіки їхніх лінгвокультур; вивчено шляхи поповнення лексико-семантично-го складу фахової мови туризму та запропоновано українські відповідники до деяких німецьких та російських термінів, а також виявлено чинні лакуни. Йдеться про формування сучасної метамови туризму за рахунок актуалізації потенційних термінів, оказіоналізмів.

Ключові слова: номінація, лінгвокультура, метамова туризму, термін, потенційний термін, оказіоналізм, лакуна.

В статье рассматриваются номинативные процессы, происходящие в сфере туризма и наблюдаемые в украинском, русском и немецком языках с учетом специфики определенных лингвокультур; изучены лексико-семантические способы пополнения профессионального языка туризма; предложены украинские эквиваленты для некоторых немецких и русских терминов, а также описаны некоторые лакуны. Речь идет о формировании современного метаязыка туризма за счет актуализации потенциальных терминов, окказионализмов.

Ключевые слова: номинация, лингвокультура, метаязык туризма, потенциальный термин, окказионализм, термин, лакуна.

In the article the nomination processes in the sphere of tourism which occur in the Ukrainian, Russian and German languages are examined with account of peculiarity of their linguo-cultures; the ways of enlarging the professional vocabulary in the sphere of tourism are studied; some Ukrainian analogs to German and Russian terms are proposed and active lacunae are discovered. The issue of this article is the formation of the metalanguage of the tourism.

Key words: nomination, linguo-culture, tourism, potential term, occasional word, term, lacuna.


Л. В. Мовчун,

Інститут української мови НАНУ, м. Київ

МІСЦЕ АДРЕСАТА СЛОВНИКА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена питанню адресації словників рим та проблемі врахування цільової аудиторії укладачем у побудові та наповненні таких праць. Виокремлено два основні типи римаріїв: практичні (у тому числі популярні) та наукові. Даються рекомендації укладачам для повнішого задоволення потреб цільової аудиторії.

Ключові слова: словник рим, практичний словник, популярний словник, науковий словник, адресат, мегаструктура.

Статья посвящена вопросу адресации словарей рифм и проблеме учтения целевой аудитории в построении и наполнении таких словарей. Выделены два основных типа словарей рифм: практические (в том числе популярные) и научные. Даны рекомендации составителям для более полного удовлетворения потребностей целевой аудитории.

Ключевые слова: словарь рифм, практический словарь, популярный словарь, научный словарь, мегаструктура.

The article deals with the rhyming dictionaries addressing problem and the problem of taking into consideration the target audience while constructing and filling such dictionaries. It singled out two main types of rhyming dictionaries: practical (including popular) and research ones and gives recommendations to compilers to better meet the target audience needs.

Key words: rhyming dictionary, practical dictionary, popular dictionary, research dictionary, megastructure.


Х. О. Пірська,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РОМАНУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text

У статті проаналізовано тексти сучасних українських соціально-психологічних романів авторів-чоловіків і жінок. Виявлені основні концепти, представлені в їх творах. Проведений статистичний і гендерний аналіз лексики, за допомогою якої вербалізуються ці концепти. Проаналізовано особливості репрезентації концепту Гроші на підставі виокремлених за допомогою побудови конкордансів та n-грам.

Ключові слова: концепт, статистичний аналіз, гендер.

В статье проанализированы тексты современных украинских социально-психологических романов авторов мужчин и женщин. Проведен статистический и гендерный анализ лексики, с помощью которой вербализуются эти концепты. Проведен статистический и гендерный анализ этих концептов. Проанализированы особенности репрезентации концепта Деньги на основании выделенных с помощью построения конкордансов и n-грамм.

Ключевые слова: концепт, статистический анализ, гендер.

This paper presents the analysis of the modern Ukrainian social novels both of male and female writers. The key concepts presented in their works were detected. The statistical and gender analysis of those concepts was performed. The peculiarities of the representation of the concept Money were analyzed on the basis of concordances and n-grams extracted from the corpus.

Keywords: concept, statistical analysis, gender.


Д. М. Сайко,

Донецький національний університет, м. Донецьк

АФІКСАЦІЯ ТЕРМІНІВ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто афіксацію як окремий тип морфологічного способу термінотворення. Були досліджені англійські монолексемні терміни-іменники вуглевидобувної галузі, утворені за допомогою афіксації. Були встановлені основні суфіксальні і префіксальні словотворчі форманти і визначена їх продуктивність.

Ключові слова: термінологічне словотворення, словотворчі форманти, термінотворчі афікси, префікс, суфікс, термінологічні категорії.

В статье исследуется аффиксация как отдельный тип морфологического способа терминообразования. Были исследованы английские монолексемные термины-существительные угледобывающей отрасли, образованные с помощью аффиксации. Были установлены основные суффиксальные и префиксальные словообразовательные форманты и определена их продуктивность.

Ключевые слова: терминологическое словообразование, словообразовательные форманты, терминообразующие аффиксы, префикс, суффикс, терминологические категории.

The present article deals with affixation as a separate type of morphological term formation method. English monolexemic substantive terms of coal mining, formed by means of affixation, have been analysed. The research resulted in determining the principal suffixal and prefixal word-building formants and in specifying their productivity.

Key words: term formation, word-building formants, term-forming affixes, prefix, suffix, terminological categories.


М. Я. Саламаха,

Львівський національний університет імені Івана Франка , м. Львів

АНГЛОМОВНИЙ ТЕРМІН СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО БАЗОВІ ОЗНАКИ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто визначення поняття «термін», на основі якого запропоновано визначення «терміна сфери охорони довкілля». З’ясовано та проаналізовано структурні ознаки терміна, які відрізняють його від інших лексичних одиниць.

Ключові слова: термін, дефініція, термінологія, ознаки терміна.

В статье рассмотрено определение понятия «термин», на основе которого предложено определение «термина сферы охраны окружающей среды». Выяснены и проанализированы структурные признаки термина, которые отличают его от других лексических единиц.

Ключевые слова: термин, дефиниция, терминология, признаки термина.

In the article an attempt has been made to look at different definition formulations of the word «term» and on the basis of that own definition for the environmental protection term has been formed. Also features of the term which differ it from other lexical units, have been defined and analyzed.

Key words: term, definition, terminology, features of the term.


Д. С. Сіліна,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ

З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОКСОХІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто основні етапи формування та розвитку української термінології коксохімічної промисловості, виявлено особливості та закономірності цього процесу, а також окреслено їх значення для сучасної терміносистеми.

Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема, науково-технічна термінологія, термінологія коксохімічної промисловості, формування та розвиток терміносистеми, етапи становлення терміносистеми.

В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития украинской терминологии коксохимической промышленности, выявлены особенности и закономерности этого процесса, а также обозначено их значение для современной терминосистемы.

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, научно-техническая терминология, терминология коксохимической промышленности, формирование и развитие терминосистемы, этапы становления терминосистемы.

The article presents the main stages of formation and development of the Ukrainian by-product-coking industry terminology, discovers the features and patterns of this process, and outlines their importance for the modern terminological system.

Key words: term, terminology, terminological system, scientific and technical terminology, by-product-coking industry terminology, formation and development of terminological system, stages of formation of terminological system.


І. М. Фецко,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ, ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МУЗЕЙНИЦТВА

Текст статті / Full text

У статті досліджено особливості лексико-семантичних відношень (синонімії й антонімії), виявлено низку граматичних ознак музейних термінів, проаналізовано властивості музейної терміносистеми у структурному аспекті, з’ясовано специфіку її елементів.

Ключові слова: терміносистема, музейництво, структурно-семантичний аналіз, термінологічна синоні-мія й антонімія, терміни-словосполуки.

В статье исследованы особенности лексико-семантических отношений (синонимия и антонимия), выявлен ряд грамматических особенностей музейных терминов, проанализированы свойства музейной терминосистеми в структурном аспекте, выяснена специфика ее элементов.

Ключевые слова: терминосистема, музееведение, структурно-семантический анализ, терминологическая синонимия и антонимия, термины-словосочетания.

The article explores the specificity of lexical and semantic relationships (synonymy, antonymy). The research has revealed a number of grammatical hallmarks of the terms in question. It analyses the properties of the Museum Term System in a structural aspect and clarifies the specificity of its elements.

Key words: system of terms, Museology, structural and semantic analysis, terminological synonymy and antonymy, term combinations.


Л. В. Харчук,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНОСТІ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Текст статті / Full text

У дослідженні звернено увагу на помилкові моделі вживання таких українських електроенергетичних термінів, як «лінія електропередачі», «щит управління», «повітряна лінія» і термінів-словосполук зі стрижневим компонентом «олія», обґрунтовано потребу вживання нормативних варіантів: «лінія електропересилання», «щит керування», «надземна лінія», «олива», запропоновано перегляд вживання терміна «котушка», доцільності його заміни на питомий нормативний український відповідник.

Ключові слова: термін, українська електроенергетична термінологія, галузевий термін, системна організація терміносистеми, вмотивованість терміна.

В исследовании обращено внимание на ошибочные модели употребления таких украинских электроэнергетических терминов, как «лінія електропередачі», «щит управління», «повітряна лінія», и терминоединиц со стрежневым компонентом «олива», обоснована необходимость употребления нормативных вариантов: «лінія електропересилання», «щит керування», «надземна лінія», «олива», предложено пересмотреть употребление термина «котушка», целесообразности его замены на исконный нормативный украинский аналог.

Ключевые слова: термин, украинская электроэнергетическая терминология, отраслевой термин, системная организация терминосистемы, мотивированность термина.

The research focuses on the wrong models of the usage of the following Ukrainian electricity terms: «power line», «panel», «air line», and terms with the key component «olive». Besides, there is the necessity of the normative variants usage like «power transmission line», «panel», «aerial line», «oil» exploined. There is also an offer to reconsider the usage of the term «coil» and relevance of its substitution with a normative Ukrainian analogue.

Keywords: term, Ukrainian electricity terminology , industry terms, terminological system organization, motivation of the term.


Є. В. Шавелашвілі,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТИПИ СТРУКТУР МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ СЛІВ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text

У статті розглядається морфологічна будова слів турецької мови, яка представлена словозмінною та словотвірною структурами. Ці структури служать для визначення функціонального типу афіксальних морфем (словотвірних та формотвірних). Словотвірна та словозмінна структури турецького слова є функціональними за призначенням.

Ключові слова: морфема, морфологічна будова, корінь, основа, словотвірний афікс, словозмінний афікс,адитивна модель.

В статье рассматривается морфологическое строение слов турецкого языка, которое представленно словоизменительной и словообразовательной структурами. Эти структуры служат для определения функционального типа аффиксальных морфем (словообразовательных и формообразовательных). Словообразовательная и словоизменительная структуры турецкого слова являются функциональными по назначению.

Ключевые слова: морфема, морфологическое строение, корень, основа, словообразовательный аффикс, словоизменительный аффикс, аддитивная модель.

In the article the morphological structure the Turkish words, which are represented by inflectional and derivational structures are described. These structures are used to determine the functional type affix morphemes (derivational and word-changing). Derivational and inflectional structure of the Turkish words are functional.

Key words: morphemes, morphological structure, root, foundation, derivational affixes, inflectional affixes, additive model.


Г. М. Шевців, Р. Б. Шевців,

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

ДО ПИТАННЯ СИНОНІМІЇ У ФАХОВИХ МОВАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Текст статті / Full text

Статтю присвячено дослідженню проблеми синонімії в царині термінології фахових мов німецькомовних економічних наук. Викладено результати аналізу німецьких фахових текстів економічних наук на предмет наявності, функціонування та причин появи в них термінів-синонімів. Вказано на можливості теоретичного та практичного використання німецького досвіду для творення сучасної української термінології економічних наук.

Ключові слова: фахова мова, термін, терміносистема, синонім, тотожність.

Статья посвячена исследованию проблемы синонимии в области терминологии профессиональных контактов немецкоязычных экономических наук. Изложены результаты анализа немецких профессиональных текстов экономических наук на предмет наличия, функционирования и причин появления в них синонимов. Указано на возможности теоретического и практического использования немецкого опыта для создания современной украинской терминологии экономических наук.

Ключевые слова: профессиональный язык, термин, сроксистема, синоним, тождество.

The article is sacred to research of problem of synonimia in area of terminology of professional language of German linguistic economic science. The results of analysis of German professional texts of economic science are expounded for the purpose a presence, functioning, and reasons of appearance in them of terms-synonyms. In conclusion it is indicated on possibility of the theoretical and practical use of German experience for creation of modern Ukrainian terminology of economic sciences.

Key words: professional language, term, term of system, synonym, identity.


М. Ю. Шумило,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ ГРЕКО-ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНІВ У МОВІ МЕДИЦИНИ

Текст статті / Full text

У статті розглядаються терміни, які вважаються відображенням минулих епох та представляють тисячолітній розвиток англійської термінології. Важливо зазначити, що багато анатомічних, фармацевтичних та хімічних термінів, які започатковані в античності, залишаються у вжитку і сьогодні із незначними змінами чи незмінні. Актуальним також є вплив античних міфологізмів, біблеїзмів та епонімів, що беруть свій початок у художній літературі та міфах, на сучасну медичну термінологію.

Ключові слова: міфологізми, епоніми, греко-латинські терміни, антична міфологія.

В статье рассматриваются термины, которые считаются отображением прошлых эпох и представляют тысячелетнее развитие английской терминологии. Важно указать, что много анатомических, фармацевтических и химических терминов, которые берут начало в античности, остаются в употреблении и сегодня с незначительными изменениями или без изменений. Актуальным также является влияние антических мифологизмов, библеизмов и эпонимов, которые берут свое начало в художественной литературе и мифах, на современную медицинскую терминологию.

Ключевые слова: мифологизмы, эпонимы, греко-латинские термины, антическая мифология.

Terms, which are considered the representation of last epochs and reflect millennial development of English terminology, are investigated in the article. It is important to mention that many anatomical, pharmaceutical and chemical terms, which were established in antiquity, remain in usage nowadays with slight changes or unchangeable. Actual is also influence of ancient mythological, biblical terms and eponyms, originating in fiction literature and myths, on contemporary medical terminology.

Key words: mythological terms, eponyms, Greek-Latin terms, ancient mythology.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ


V. Radkina,

Université Humanitaire d’Etat d’Izmaïl

LES FONCTIONS PRINCIPALES DANS LE TRIANGLE AUTEUR-TEXTE-LECTEUR

Текст статті / Full text

У статті розглядається художній твір як комунікативна одиниця, що виконує свої специфічні функції в трианглі автор – текст – читач. Спираючись на дослідження М.Крессо, Ж. Гард–Тамін, В.Ізера, А.Науменко, надається схема естетико-стилістичного аналізу літературного тексту.

Ключові слова: комунікативна компетенція, комунікативні функції, прагматична та естетична функції, рівні тексту (поїетичний, естетичний, нейтральний).

В статье рассматривается художественное произведение как коммуникативная единица, выполняющая свои специфические функции в триангле автор – текст – читатель. Опираясь на исследования М.Крессо, Ж. Гард-Тамин, В.Изера, А.Науменко, предлагается схема эстетико-стилистического анализа литературного текста.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативные функции, прагматическая и эстетическая функции, уровни текста (поиэтический, эстетический, нейтральный).

The article highlights the work of fiction as a communicative unit, performing its specific functions in the triangle «author -text -reader». The scheme of aesthetic stylistic literary text analysis is based on the investigations of M.Kresso, G. Gard-Tamin, V/ Ezer and A. Naumenko.

Keywords: communicative competence, communicative functions, pragmatical and esthetic functions, text levels (poietic, esthetic, neutral).


Ю. Ю. Артеха,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

РОМАН ПІТЕРА АКРОЙДА «ЧАТТЕРТОН» У СВІТЛІ КРИТИКИ

Текст статті / Full text

Роман Пітера Акройда «Чаттертон» у світлі критики. Артеха Ю.Ю. У цій статті розглянуті та зіставлені різні погляди літературознавців на роман П. Акройда «Чаттертон».

Ключові слова: роман, постмодернізм, метатекст, історіографічний роман, біографія, метанарратив.

Роман Питера Акройда «Чаттертон» в свете критики. Артеха Ю.Ю. В данной статье рассмотрены и сопоставлены различные взгляды литературоведов на роман П. Акройда «Чаттертон».

Ключевые слова: роман, постмодернизм, метатекст, историографический роман, биография, метанар-ратив.

Peter Ackroyd’s «Chatterton» in critics. Arteha J.J. In this article different views about P. Ackroyd’s «Chatterton» are analysed and juxtaposed.

Key words: novel, postmodernism, metatext, historiographical novel, biography, metanarrative.


С. В. Бартіш,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

ВТІЛЕННЯ МІФОЛОГЕМИ «ЗОЛОТОГО ВІКУ» У ПОЕЗІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ТА КРІСТІАНА ОВЕРБЕКА

Текст статті / Full text

У статті аналізуються особливості втілення міфологеми «золотого віку» у поезії для дітей німецького просвітника Крістіана Овербека та української просвітительки кінця ХІХ століття Олени Пчілки.

Ключові слова: міфологема «золотого віку», Крістіан Овербек, Олена Пчілка, поезія для дітей.

В статье анализируются особенности воплощения мифологемы «золотого века» в поэзии для детей немецкого просветителя Кристиана Овербека и украинской просветительницы конца XIX века Олены Пчилки.

Ключевые слова: мифологема «золотого века», Кристиан Овербек, Олена Пчилка, поэзия для детей.

The article deals with the features of the embodiment of the mythologema of the «golden age» in the poetry for children written by the German enlightener Christian Overbeck and the Ukrainian educator of the late nineteenth century Olena Pchilka.

Key words: the mythologema of «the golden age», Christian Overbeck, Olena Pchilka, poetry for children.


Ю. А. Ващенко,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков

ПОЭТИКА ОТСУТСТВИЯ В РОМАНЕ А. РОБ-ГРИЙЕ «В ЛАБИРИНТЕ»

Текст статті / Full text

В статье исследуются особенности аудиовизуальной поэтики романа А. Роб-Грийе «В лабиринте». Констатируется художественная значимость взаимодействия визуального и аудиального кодов романа. Устанавливается, что в контексте «нерепрезентативной» поэтики «нового романа» (отсутствие традиционной «истории», «персонажа», нарратора и наррататора) мотивная доминанта отсутствия реализуется по-средством коррелирующих образов пустоты, тишины и молчания.

Ключевые слова: А. Роб-Грийе, «В лабиринте», «новый роман», аудиовизуальная поэтика, поэтика отсутствия.

У статті досліджуються особливості аудіовізуальної поетики роману А. Роб-Грійє «У лабіринті». Констатується художня значущість взаємодії візуального і аудіального кодів роману. Встановлюється, що в контексті «нерепрезентативної» поетики «нового роману» (відсутність традиційної «історії», «персонажа», наратора й нарататора) мотивна домінанта відсутності реалізується за посередництва корелюючих образів порожнечі, тиші й мовчання.

Ключові слова: А. Роб-Грійє, «У лабіринті», «новий роман», аудіовізуальна поетика, поетика відсутності.

The article deals with the specifics of audiovisual poetics of A. Robbe-Grillet’s novel «In the Labyrinth». There is a statement of significance of visual and audial codes interaction in the novel. It is ascertained that in the context of «non-representative» poetics of the «New Novel» (lack of the traditional ‘story’, the character, the narrator and the narratator) the motive dominant of absence is realized by the correlated images of emptiness and silence.

Key words: А. Robbe-Grillet, «In the Labyrinth», «New Novel», audiovisual poetics, poetics of absence.


І. Ф. Винокурова,

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Горлівка

THE LORD OF THE WORDS (АВТОРСЬКА ВОЛЯ В ТЕКСТІ «ВОЛОДАР КІЛЕЦЬ» ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА)

Текст статті / Full text

Стаття пропонує текстологічний підхід до літературного твору «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна. В центрі уваги творча воля автора, яка проявляється у довільному формо- і словотворенні і зміні письма. З’ясовується роль авторських слів-новотворів у семантиці вторинного світу.

Ключові слова: текстологія, воля автора, ідіостиль, девіантні слова, діакритичний знак, артистичність тексту, семантика можливих світів.

Статья предлагает текстологический подход к литературному произведению «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина. В центре внимания творческая воля автора, проявляющаяся в произвольном формо- и словообразовании и изменении письма. Рассматривается роль авторских слов в создании семантики вторичного мира.

Ключевые слова: текстология, авторская воля, идиостиль, девиантные слова, диакритический знак, артистичность текста, семантика возможных миров.

The article applies textual criticism approach to J.R.R. Tolkien’s piece of literature «The Lord of the Rings». The author’s will-power producing deviant word-forms and derivatives and insertions into the system of writing is under careful analysis. The way Tolkien’s wording affects the semantics of the secondary world is subtly considered.

Key words: textual criticism, the author’s will-power, style idiosyncrasies, deviation, diacritic, textual artistry, the semantics of possible worlds.


І. А. Галуцьких,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОБРАЗНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕРОТИЗОВАНОГО ТІЛА В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПЕРІОДУ МОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. Г. ЛОУРЕНСА«LADY CHATTERLEY’S LOVER»)

Текст статті / Full text

Статтю присвячено висвітленню результатів семантико-когнітивного аналізу особливостей концептуалізації і когнітивних процесів, що супроводжують формування образу еротизованого тіла в художній семантиці в літературі модернізму. Матеріалом дослідження слугує текст роману Д.Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s Lover». Методика дослідження передбачає реконструкцію концептуальних метафор в тексті.

Ключові слова: тілесність, еротизоване тіло, образність, художній текст, концептуальна метафора, модернізм, когнітивна поетика.

Статья посвящена освещению результатов семантико-когнитивного анализа особенностей концептуализации и когнитивных процессов, сопровождающих формирование образа эротизированного тела в художественной семантике в литературе периода модернизма. Материалом исследования послужил текст романа Д.Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s Lover». Методика исследования предполагает реконструкцию концептуальных метафор в тексте.

Ключевые слова: телесность, эротизированное тело, образность, художественный текст, концептуальная метафора, модернизм, когнитивная поэтика.

The research focuses on the semantic and cognitive analyses of the specific ways of conceptualization and cognitive mechanisms accompanying the formation of the image of eroticized body in the literary semantics in the texts of modernist period in literature. The material of the research is the text of D.H. Lawrence’s novel «Lady Chatterley’s Lover». The methodological basis is the theory of conceptual metaphor and implies reconstruction of conceptual metaphors in the text.

Key words: corporeality, eroticized body, imagery, literary text, conceptual metaphor, modernism, cognitive poetics.


Р. А. Гончарук,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ Г. ГЕЙНЕ В ПЕРЕКЛАДІ Л. УКРАЇНКИ)

Текст статті / Full text

Стаття присвячена аналізові впливу гендерного фактору на здійснення коректного перекладу з урахуванням прагматичного замислу автора. Здійснено спробу аналізу оригінальних поетичних творів та їх перекладу на українську мову.

Ключові слова: гендер, переклад, чоловічий варіант мови, жіночий варіант мови.

Статья посвящена анализу влияния гендерного фактора на осуществление корректного перевода с учетом прагматического замысла автора. Осуществлена попытка анализа оригинальных поэтических произве-дений и их перевода на украинский язык.

Ключевые слова: гендер, перевод, мужской вариант языка, женский вариант языка.

The article is devoted to the analysis of influence of gender factor on the realization of correct translation according to pragmatic author’s intention. Data for study are original poetries in comparison with their Ukranian translation.

Keywords: gender peculiarities, masculine language, feminine language.


Н. А. Джава,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ARBEIT MIT LITERARISCEN TEXTEN IM DAF-UNTERRICHT

Текст статті / Full text

У статті розглянуто питання використання літературних текстів як засобу розвитку мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції на заняттях з німецької мови як іноземної.

Ключові слова: літературний текст, діалог культур, мотивація, критерії відбору текстів, креативні вправи.

В данной статье рассматривается роль литературных текстов в процессе обучения иностранным языкам, как средства для формирования языковой и социокультурной компетенции, анализируются различные взгляды на эту проблему.

Ключевые слова: литературный текст, мотивация, критерии отбора текстов, диалог культур, креативные упражнения.

This article is dedicated to the questions of using authentic literary texts as the means of improving the knowledge of foreign languages. Different views on this problem are analyzed in the article.

Key words: authentic literary text, motivation, criteria of text selection, dialog of cultures, creative exercises.


О. В. Донцова,

Днепропетровский национальный университет им. О. Т. Гончара, г. Днепропетровск

КАТЕГОРИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ В РУКАХ ВОЛШЕБНИКА (ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. НАБОКОВА)

Текст статті / Full text

Автор статьи очерчивает проблему определения положения и роли женского образа в прозе В.Набокова на фоне мужских образов романов «Лолита», «Камера обскура», «Защита Лужина». В статье поднимаются вопросы генезиса женского образа произведений Набокова, а также параллели и характерные черты женских образов вышеупомянутых произведений.

Ключевые слова: категория, сюжет, эротизм, параллель.

Автор статті окреслює проблему місця та ролі жіночого образу у прозі В.Набокова на тлі чоловічих образів романів «Лоліта», «Камера обскура», «Захист Лужина». У статті підіймаються питання генезису жіночого образу творів Набокова, а також паралелі та характерні риси жіночих образів вищезгаданих творів.

Ключові слова: категорія, сюжет, еротизм, паралель.

The researcher in the article given is outlining the problem of the positioning and the role of a feminine image in V. Nabokov`s prose against the men characters` category in «Lolita», «Camera Obscura» and «The Defense» novels. The issues of Nabokov`s feminine images genesis as well as parallels and peculiarities of feminine images in the abovementioned works are also being researched.

Keywords: category, plot, eroticism, parallel.


В. А. Єфименко,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВИХ МОТИВІВ У СУЧАСНИХ КАЗКАХ ПРО ПОПЕЛЮШКУ

Текст статті / Full text

У статті розглядаються трансформації, яких зазнали сучасні казки про Попелюшку порівняно з класичним варіантом Ш.Перро та братів Грімм.

Ключові слова: літературна казка, сюжетна трансформація.

В статье рассматриваются трансформации, которые претерпели сказки о Золушке по сравнению с классическим вариантом Ш.Перро и братьев Гримм.

Ключевые слова: литературная сказка, сюжетная трансформация.

The article analyzes transformations of the Cinderella fairy tales compared to the classical variants of Ch.Perrault and the Brothers Grimm.

Key words: literary fairy tale, plot transformation.


У. В. Жорнокуй,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДЕВІАЦІЇ ЕРОТИЧНОГО КОНЦЕПТУ (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ «ПОЧАТОК ЖАХУ» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

Текст статті / Full text

У статті розглядаються девіації еротичного концепту у повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука. Окреслено причини їх виникнення та місце категорії еротичного в дихотомії «добро/зло».

Ключові слова: архетип, бароко, еротичне, жанр, «історична фантастика», повість, принцип.

В статье рассматриваются девиации эротического концепта в повести «Начало ужаса» Валерия Шевчука. Определены причины их возникновения и место категории эротического в дихотомии «добро/зло».

Ключевые слова: архетип, барокко, эротическое, жанр, «историческая фантастика», повесть, принцип.

The article deals with the deviations of erotic concept in Valery Shevchuk’s novel «The beginning of horror». Their causes and the place of the category of eros in the dichotomy of «good/evil» were also outlined.

Keywords: archetype, Baroque, erotic, genre, «historical fiction», novel, principle.


А. В. Землянська, О. В. Стрілець,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

ТРАГІЧНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У РОМАНІ С. ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД»

Текст статті / Full text

У статті розглядаються особливості змалювання теми «втраченого покоління» 1990-х років у романі С. Жадана. Зауважується, що автор намагається подолати трагічний розрив молоді цього періоду із суспільством початку ХХІ ст., знайти відповідне місце у сучасному соціумі для своїх персонажів.

Ключові слова: «втрачене покоління», екзистенційний вибір, цінності, існування.

В статье рассматриваются особенности изображения темы «потерянного поколения» 1990-х годов в романе С. Жадана. Обращается внимание на то, что автор старается преодолеть трагический разрыв молодёжи этого периода с обществом начала ХХІ в., найти соответствующее место в современном социуме для своих персонажей.

Ключевые слова: «потерянное поколение», экзистенциальный выбор, ценности, существование.

The article examines the features of depicting the theme of the «lost generation» of 1990th in S. Zhadanʼs novel. The attention is paid to the fact that the author tries to overcome the tragic break of the youth of this period with the society of XXIst century, to find the proper place in it for his characters.

Keywords: «lost generation», existential choice, values, existence.


М. М. Калініченко,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ЕКСПАНСІЯ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ У ВІКТОРІАНСЬКІЙ БРИТАНІЇ

Текст статті / Full text

Розглянуто не помічений науковою спільнотою вектор трансатлантичної міжкультурної комунікації: інтенсивне північноамериканське вторгнення у культуру вікторіанської Британії.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, вікторіанська доба, популярна культура, «penny press», сенсаційна література, дагеротип.

Рассмотрен не замеченный научным сообществом вектор трансатлантической межкультурной коммуникации: интенсивное североамериканское вторжение в культуру викторианской Британии.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, викторианская эпоха, популярная культура, «penny press», сенсационная литература, дагерротип.

The article examines a new vector of transatlantic inter-cultural communications, previously unnoticed by the international academic community: the intensive North-American invasion in the culture of Victorian Britain.

Key words: inter-cultural communications, Victorian era, popular culture, «penny press», sensational literature, daguerreotype.


І. Б. Каменська,

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ В ПОЕЗІЇ РОБЕРТА СЕРВІСА

Текст статті / Full text

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю всебічного аналізу іронії як засобу реалізації філософського діалогізму в літературі та місцем Р. Сервіса в канадському літературному процесі. Встановлено, що іронія Р. Сервіса виходить за межі вузької інструментальності тропу інакомовлення і реалізує функцію відображення діалогічного світогляду автора. Засоби вербалізації іронічного модусу автора систематизовано за приналежністю до морфологічного, лексичного, синтаксичного і дискурсивного рівнів.

Ключові слова: Р. Сервіс, функціональний діапазон іронії; засоби вербалізації іронії.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего анализа иронии как средста реализации философского диалогизма в литературе и местом Р. Сервиса в канадском литературном процессе. Установлено, что ирония Р. Сервиса выходит за пределы узкой инструментальности тропа иносказания и реализует функцию отражения диалогического мировоззрения автора. Средства вербализации иронического модуса автора систематизированы по принадлежности к морфологическому, лексическому, синтаксическому и дискурсивному уровням.

Ключевые слова: Р. Сервис, функциональный диапазон иронии, средства вербализации иронии.

Research relevance lies in the necessity of comprehensive analysis of irony as a means of implementing dialogical philosophy in a literary work and in the place of R. Service in the Canadian literary process. It has been established that R. Service’s irony is beyond the narrow instrumentality of the figure of circumlocution and implements the function of reflecting the author’s dialogical philosophy. Means of verbalizing the author’s ironic mode have been systematized as those belonging to morphological, lexical, syntactic and discourse levels.

Key words: R. Service, functional range of irony, means of irony verbalization.


С. С. Кобута,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

ВІРА ЯК ВИМІР ВНУТРІШНЬОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ В РОМАНІСТИЦІ ІВАНА БАГРЯНОГО ТА ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА

Текст статті / Full text

У статті розглядається трансформація образів церкви, священика та віруючих як основних носіїв ідеї релігійності у романах Івана Багряного та Джорджа Орвелла. Висвітлюється роль релігії як механізму духовного звільнення особистості та мірила людської свободи. Визначаються типологічно спільні та відмінні риси в особливостях літературної інтерпретації релігійної тематики у творах письменників.

Ключові слова: типологічний підхід, релігія, віра, свобода, тиск, самоконтроль, церква, священик, самоповага, гідність.

В статье рассматривается трансформация образов церкви, священника и верующего как главных носителей идеи религиозности в романах Ивана Багряного и Джорджа Оруэлла. Определяется роль религии как механизма духовного освобождения и измерения человеческой свободы. Определены типологически общие и отличительные черты в особенностях художественной интерпретации религиозной тематики в произведениях писателей.

Ключевые слова: типологический подход, религия, вера, свобода, давление, самоконтроль, церковь, священник, самоуважение, достоинство.

The article dwells on the transformation of the notions of church, priest and parishioners as the main carriers of the religion ideas in the novels by Ivan Bahrjanyj and George Orwell. The role of the religion as a mechanism of the spiritual liberation of a personality and as the dimension of the person’s freedom is determined. Typological similarities and differences of the peculiarities of the literary interpretation of the religion themes in the authors’ works are defined.

Key words: typological approach, religion, faith, freedom, pressure, self-control, church, priest, self-respect, dignity.


І. А. Коломієць,

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

СИСТЕМА ОБРАЗІВ ТА КОНФЛІКТІВ ОПОВІДАННЯ «ECCE HOMO!» О. КОПИЛЕНКА В КОНТЕКСТІ ДОБИ

Текст статті / Full text

Здійснений аналіз образів та сюжетних конфліктів в оповіданні «Ecce homo!» О. Копиленка дозволяє окреслити основні тенденції ранньої прози письменника 1920-х рр. Через художнє втілення людських типів та їх взаємовідносин в умовах нового, післяреволюційного суспільства автор зафіксував у своїй творчості суперечності радянської доби ще на ранній стадії їх розвитку.

Ключові слова: революційна романтика, урбаністичний простір, тип радянської людини, соцреалізм. Предпринятый анализ образов и сюжетных конфликтов в рассказе «Ecce homo!» А. Копыленко позволяет очертить основные тенденции ранней прозы писателя 1920-х гг. Через художественное воплощение человеческих типов и их взаимоотношений в условиях нового, послереволюционного общества автор зафиксировал в своем творчестве противоречия советского времени еще на ранней стадии их развития.

Ключевые слова: революционная романтика, урбанистическое пространство, тип советского человека, соцреализм.

Attempted analysis of images and plot conflicts in the A. Kopylenko’s story «Ecce homo!» allows to outline the basic trends in writer’s early prose of the 1920s. Through artistic expression of human types and their relationships in the new, post-revolutionary society the author gave in his works contradictions of the Soviet period at an early stage of their development.

Key words: revolutionary romanticism, urban space, the type of the Soviet man, Socialist Realism.


Н. В. Крижановська,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ І ВИГАДАНИХ ПЕРСОНАЖІВ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ В. ШКЛЯРА«ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН»)

Текст статті / Full text

У статті здійснено спробу виявити особливості художнього моделювання історичних постатей і вигаданих персонажів в українських історичних романах ХХІ ст. на прикладі роману В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон».

Ключові слова: історична постать, вигаданий персонаж, фразеологізми, професіоналізми, прислів’я, приказки, епітети, порівняння, метафори, діалектизми, говіркові елементи.

В статье делается попытка выявить особенности художественного моделирования исторических личностей и придуманых персонажей в украинских исторических романах ХХІ ст. на примере романа В. Шкляра «Залишенець. Черный Ворон».

Ключевые слова: историческая личность, придуманый персонаж, фразеологизмы, професионализмы, поговорки, эпитеты, сравнение, метафоры, диалектизмы, говор.

This article is an attempt to expose and ground peculiarities of artistic modeling of historical personalities and fictitious characters in Ukrainian historical novels of the 21st century on the example of the Vasyl’ Shkliar’s novel «Zalyshenets. Chornyi Voron» («The Black Raven, or Stay-Behinder»).

Keywords: historical personality, fictitious character, phraseological unit, professionalism, proverb, epithet, simile, metaphor, dialecticism, patois.


Л. Я. Левицька, І. С. Микитка,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СИМВОЛІЧНА ТОПОГРАФІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РОЗДВОЄННЯ ОСОБИСТОСТІ У НОВЕЛІ ЛЮДВІГА ТІКА «РУНЕНБЕРГ»

Текст статті / Full text

У статті досліджено функціонування символічної топографії у творі Людвіга Тіка «Руненберг», проаналізовано протиставлення протилежностей як відображення внутрішнього стану та роздвоєння особистості головного героя новели.

Ключові слова: символічна топографія, символи, протиставлення протилежностей, внутрішній світ, роздвоєння особистості, новела, персоніфікація, ландшафт.

В статье исследовано функционирование символической топографии в произведении Людвига Тика «Руненберг», проанализировано противопоставление противоположностей как отражение внутреннего состоя-ния и раздвоения личности главного героя новеллы.

Ключевые слова: символическая топография, символы, противопоставление противоположностей, внутренний мир, раздвоение личности, новелла, персонификация, ландшафт.

The article is dedicated to the functioning of symbolical topography in the short story»Runenberg» by Ludvig Tik, analysis of contradictions contrast as the reflection of inner state and double identity of the main character in the short story is provided.

Key words: symbolical topography, symbols, contradictions contrast, inner state, double identity, the short story, personification, landscape.


А. В. Левченко,

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

РІВНІ РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ДЖ.Д. СЕЛІНДЖЕРА «A PERFECT DAY FOR BANANAFISH»)

Текст статті / Full text

У статті надаються визначення поняттям філологічна герменевтика, розуміння та рівні розуміння. Розглянуто особливості та основні характеристики процесу розуміння художнього тексту, а також рівні розуміння тексту з точки зору поетапної розумової діяльності читача. На матеріалі оповідання Дж.Д. Селінджера представлені та проаналізовані приклади роботи читацького мислення на всіх рівнях розуміння тексту.

Ключові слова: філологічна герменевтика, розуміння, рівні розуміння.

В статье представлены определения понятий филологическая герменевтика, понимание и уровни понимания. Рассмотрены особенности и основные характеристики процесса понимания художественного текста, а также уровни понимания с точки зрения поэтапной мыслительной деятельности читателя. На материале рассказа Дж.Д. Сэлинджера представлены и проанализированы примеры работы читательского мышления на всех уровнях понимания текста.

Ключевые слова: филологическая герменевтика, понимание, уровни понимания.

There are presented definitions of the following terms: philological hermeneutics, perception and levels of perception in the article. The author reviews the peculiarities, general properties of the process of text’s perception and presents the levels of perception as the phased procedure of mental work of the reader. There is presented the analysis of the process of perception according to its levels, and examples from the short story by J.D. Salinger are given.

Key words: philological hermeneutics, perception, levels of perception.


І. І. Логвінов,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДІАДИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЯК ПРИНЦИП ТВОРЧОСТІ МАҐРИБСЬКИХ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ ФРАНКОМОВНИХ ПИСЬМЕННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ АСІЇ ДЖЕБАР)

Текст статті / Full text

У статті висвітлюється вплив французького колоніалізму на північно-африканський літературний ареал, творчість національних письменників, їх самосвідомість.

Ключові слова: білінгвізм, франкомовна література, колонізатор, пошуки самосвідомості, автохтонність.

В статье отражено влияние французского колониализма на северо-африканский литературный ареал, творчество национальных писателей, их самосознание.

Ключевые слова: билингвизм, франкоязычная литература, колонизатор, поиски самосознания, автохтонность.

The article highlights the impact of French colonialism on the North-African literary area, the creative work of national writers, their self-consciousness.

Key words: bilingualism, French-speaking literature, colonizer, search for self-consciousness, authenticity.


І. В. Мельничук,

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

ЗБІРКА І. ВЕЛИЧКОВСЬКОГО «ВІРШІ НА ЄВАНГЕЛІЄ ДЛЯ ІКОНОПИСЦІВ» В КОНТЕКСТІ ЕМБЛЕМАТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

Текст статті / Full text

Статтю присвячено одному з найяскравіших явищ барокової літератури – емблематичній поезії. Аналізується збірка І.Величковського «Вірші на Євангеліє для іконописців», що являє собою цикл епіграм-підписів під зображеннями євангелічних сюжетів. Увагу акцентовано на структурі збірки, співвіднесеність її з прототекстом чотирьох Євангелій, визначено основні мотиви та сюжети, обрані автором, встановлено джерела поетичних символів.

Ключові слова: бароко, емблематична поезія, епіграма, І. Величковський, Євангеліє.

Статья посвящена одному из наиболее ярких явлений барокковой литературы – эмблематической поэзии. Анализируется сборник И.Величковского «Стихи на Евангелие для иконописцев», который представляет собой цикл эпиграмм-подписей под изображениями евангелических сюжетов. Внимание акцентируется на структуре сборника, соотношении его с прототекстом четырех Евангелий, определяются основные мотивы и сюжеты, выбранные автором, установленавливаются источники поэтических символов.

Ключевые слова: барокко, эмблематическая поэзия, эпиграмма, И. Величковский, Евангелие.

The article is devoted bright phenomenon baroque literature – emblematic poetry. Analyzed I.Velichkovskogo collection «Poems to the Gospel for painters», which contains a series of epigrams signatures under the image of evangelical scenes. Investigated the structure of the collection, the main motifs and plots, symbolism.

Keywords: Baroque, emblematic poetry, epigrams, I.Velichkovsky, Gospel.


И. Р. Мурадова,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РОМАНА Г. ДЕ МОПАССАНА «СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ»

Текст статті / Full text

В предложенной статье роман Г. де Мопассана «Сильна как смерть» исследован в аспекте жанровой специфики. Установлено, что проблемно-поэтологические черты этого романа (профессия героя, характер сюжета, конфликт, хронотоп, композиция) отвечают основным жанровым признакам «романа о художнике» как внутрижанровой разновидности «романа творения».

Ключевые слова: Г. де Мопассан, «Сильна как смерть», импрессионизм, жанровая специфика, «роман о художнике», «роман творения».

У запропонованій статті роман Г. де Мопассана «Сильна як смерть» досліджено з погляду жанрової специфіки. Встановлено, що проблемно-поетологічні риси цього роману (професія героя, характер сюжету, конфлікт, хронотоп, композиція) відповідають головним жанровим ознакам «роману про митця» як внутрішньожанрового різновиду «роману творення».

Ключові слова: Г. де Мопассан, «Сильна як смерть», імпресіонізм, жанрова специфіка, «роман про митця», «роман творення».

The introduced article the novel «Strong as Death» by G. de Maupassant is analyzed in aspect of genre specific. It is ascertained that problem-poetological features of this novel (the profession of the protagonist, the character of subject, the conflict, the chronotope, the composition) are conformed with general genre features of the «artist novel», as the intra-genre variety of the «novel of creation»

Key words: Guy de Maupassant, «Strong as Death», impressionism, genre specific, the «artist novel», the «novel of creation».


М. М. Назаренко,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ «КІБЕРПАНК» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ II ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

Текст статті / Full text

У статті розглядається творчість сучасного американського письменника Вільяма Гібсона, засновника жанру «кіберпанк». Автор вивчає особливості цього жанру. У роботі аналізуються поняття «кіберпростір», «віртуальна реальність», «штучний інтелект». Об’єктом дослідження є роман «Нейромант». Розглядаються особливості сюжету твору.

Ключові слова: літературний жанр, кіберпанк, кіберпростір, віртуальна реальність, штучний інтелект, матриця.

В статье рассматривается творчество современного американського писателя Уильяма Гибсона, основателя жанра «киберпанк». Автор изучает особенности этого жанра. В работе анализируются понятия «киберпространство», «виртуальная реальность», «искусственный интеллект». Объектом исследования является роман «Нейромант». Рассматриваются особенности сюжета произведения.

Ключевые слова: литературный жанр, киберпанк, киберпространство, виртуальная реальность, искус-ственный интеллект, матрица.

The article deals with William Gibson’s creative work. William Gibson is a famous modern American writer, the founder of cyberpunk, a new literary genre. The author of the article studies the peculiarities of this genre. The concepts of cyberspace, virtual reality and artificial intellect are analyzed in this work. The research object is the novel «Neuromancer». The peculiarities of the plot are considered.

Key words: a literary genre, cyberpunk, cyberspace, virtual reality, artificial intellect, matrix.


С. І. Нісевич,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОБРАЗ ЖИВОПИСЦЯ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ – ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

Текст статті / Full text

У статті обґрунтовано підстави вважати образ живописця вагомим чинником синтезу мистецтв. Наведено та проаналізовано різні рівні, на яких відображається взаємодія літератури і живопису в літературних творах завдяки постаті художника, що фігурує в них.

Ключові слова: образ художника, синтез мистецтв, інтермедіальність, взаємодія літератури і живопису, жанр, композиція.

В статье обоснованы причины считать образ живописца весомым фактором синтеза искусств. Приведены и проанализированы различные уровни, на которых отражается взаимодействие литературы и живописи в литературных произведениях благодаря личности художника, фигурирующей в них.

Ключевые слова: образ художника, синтез искусств, интермедиальнoсть, взаимодействие литературы и живописи, жанр, композиция.

The reasons to consider the image of an artist a significant factor of the synthesis of arts are motivated in the article. The different levels, which reflect the interaction of literature and art in literary works due to the figure of an artist, appearing in them are presented and analyzed.

Keywords: the image of an artist, the synthesis of arts, intermediality, the interaction of literature and art, genre, composition.


Н. І. Романишин,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЗЕМЛЯ-БАТЬКІВЩИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту Земля – Батьківщина в українській поезії ХІХ – ХХ століть. Проаналізавано когнітивні аспекти актуалізації смислового комплексу Земля – Батьківщина, втіленого у змісті поетичного твору в образно-асоціативних параметрах етнічної землі як географічної та духовної території нації.

Ключові слова: поетичний дискурс, художній концепт, образ, метафора.

Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта Земля – Родина в украинской поэзии ХІХ – ХХ века. Анализу подверглись когнитивные аспекты актуализации смыслового комплекса Земля – Родина, воплощенного в содержании поэтического произведения в образно-ассоциативных параметрах этнической земли как географической и духовной территории нации.

Ключевые слова: поэтический дискурс, художественный концепт, образ, метафора.

The article is devoted to the study of concept Land – Motherland verbalization in ХІХ – ХХ century Ukrainian poetry. It focuses on the cognitive aspects of sense complex Land – Motherland actualization embodied in the poetic work’s content in the image-associative parameters of ethnic land as geographic and spiritual territory of the nation.

Key words: poetic diacourse, literary concept, image, metaphor.


К. В. Сигова,

Евпаторийский институт социальных наук, РВНЗ «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ДИНЫ РУБИНОЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена інтерпретації творчості Діни Рубіної з позиції літературної критики. У дослідженні виявлено та обґрунтовано основні критичні позиції вивчення творчості сучасної письменниці.

Ключові слова: Діна Рубіна, жіноча література, масова література, рецепція.

Статья посвящена интерпретации творчества Дины Рубиной с позиции литературной критики. В исследовании выявлены и обоснованы основные критические позиции изучения творчества современной писательницы.

Ключевые слова: Дина Рубина, женская литература, массовая литература, рецепция.

The article deals with Dina Rubina’s work interpretation with a view to literary criticism. The key units of critic research towards Dina Rubina’s work have been revealed and exposed in this study.

Key words: Dina Rubina, women’s literature, popular literature, reception.


Л. В. Собчук, О. Л. Лотоцька,

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПЦІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Текст статті / Full text

У статті розглянуті концепції часу та простору в контексті аналізу наративних особливостей прозових творів Миколи Вінграновського.

Ключові слова: час, хронотоп, простір, наративні особливості, наративний дискус.

В статье рассмотрены концепции времени и пространства в контексте анализа нарративных особенностей прозы Николая Винграновского.

Ключевые слова: время, хронотоп, пространство, нарративные особенности, нарративный дискус.

The article deals with the space and time of M.Vinhranovsky’s stories narrative problems. It is shown the narrative peculiarities of writer’s prose.

Keywords: time, chronotop, space, narrative peculiarities, narrative discourse.


Н. І. Телегіна, С. Б. Дощаківська,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ ДЖОЗЕФА КОНРАДА

Текст статті / Full text

З метою визначення стильової домінанти оповідань Джозефа Конрада у статті зроблено комплексний аналіз стилю досліджуваних оповідань. Особлива увага приділена ролі та характеру вчинку, контрастам, кольоро-символіці та лейтмотивам оповідань. Зроблено висновок, що стильовою домінантою оповідань Дж. Конрада є психологізм.

Ключові слова: психологізм, вчинок, символіка, стиль, контраст, антитеза.

С целью определения стилевой доминанты рассказов Джозефа Конрада в статье проведен комплексный анализ стиля рассматриваемых рассказов. Особое внимание уделено роли и характеру поступка, контрастам, цветовой символике и лейтмотивам рассказов. Сделано вывод о том, что стилевой доминантой рассказов Дж. Конрада является психологизм.

Ключевые слова: психологизм, поступок, символика, стиль, контраст, антитеза.

For the purpose of defining the stylistic dominant of Joseph Conrad`s short stories a complex investigation of the style was made. Special attention was given to the role and character of the deed, the use of contrasts and colour symbolism and to the leitmotifs of the short stories. The conclusion was made that the stylistic dominant of Joseph Conrad`s short stories is psychologism.

Key words: psychologism, deed, symbolism, style, antithesis, contrast.


Н. І. Телегіна, Л. О. Осмола,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

РОЛЬ КОНТРАСТУ В РОМАНІ ГРЕХЕМА ГРІНА «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦЬ»

Текст статті / Full text

З метою визначення ролі контрасту в романі Г. Гріна»Тихий американець» розглянуто ключові проблеми і зроблено комплексний аналіз образів головних героїв. Виявлено, що за допомогою прийому контрасту забезпечується структурна цілісність роману і розкривається світоглядна і моральна позиція автора.

Ключові слова: скептик, фанатик, вибір, демократія, аналітик, сумління.

C целью определения роли контраста в романе Г.Грина»Тихий американец» рассмотрены ключевые проблемы и сделан комплексный анализ образов главных героев. Выяснено, что с помощью прийома контраста обеспечивается структурная целостность романа и раскрывается мировосприятие и нравственная позиция автора.

Ключевые слова: скептик, фанатик, выбор, демократия, аналитик, совесть.

For the purpose of defining the role of contrast in G. Greene’s novel «The Quiet American» its key problems were analysed and the complex investigation of the main characters was made. It was discovered that contrast as a stylistic device provides the structural integrity of the novel and reveals the author’s world outlook and moral position.

Key words: sceptic, fanatic, choice, democracy, analyst, conscience.


Н. Г. Філоненко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОСИН У РОМАНІ ЖЕРОМА ФЕРРАРІ LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME

Текст статті / Full text

У статті вивчається когнітивний аспект синтаксичних зв’язків та відносин французької мови у текстотворенні, досліджується семантика синтаксичних відносин на рівні словосполучення, речення та тексту, виявляються статичні та динамічні концептуальні характеристики синтаксичних зв’язків у сучасному французькому художньому прозовому тексті.

Ключові слова: синтаксичні зв’язки, синтаксичні відносини, когнітивна структура, сурядний зв’язок, підрядний зв’язок, юкстапозиція, суб’єктно-предикатні відносини, когнітивний архетип.

В статье изучается когнитивный аспект синтаксических связей и отношений французского языка в текстообразовании, исследуется семантика синтаксических отношений на уровне словосочетания, предложения и текста, оказываются статические и динамические концептуальные характеристики синтаксических связей в современном французском художественном прозаическом тексте.

Ключевые слова: синтаксические связи, синтаксические отношения, когнитивная структура, сочинительная связь, подчинительная связь, юкстапозиция, субъектно-предикатные отношения, когнитивный архетип.

The paper examines the cognitive aspect of French syntactic relations in text, studies the semantics of syntactic relations between the phrases, sentences and text, analyze static and dynamic characteristics of conceptual syntactic relations in modern French literary text.

Keywords: syntactic relations, cognitive structure, coordination, subordination, juxtaposition, subject-predicate relations, cognitive archetype.


Т. М. Шарова,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

ПАРАДИГМИ НАУКОВИХ ТА ТВОРЧИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 30-40-Х РР. ХХ СТ.

Текст статті / Full text

У статті розглядаються парадигми наукових та творчих шукань українських письменників 30-40-х рр. ХХ століття. Акцентується увага на тематичному та проблемному спектрі творів українських письменників означеного періоду. У науковій розвідці зосереджена увага навколо становлення радянської літератури та безперечних успіхах українських письменників на ниві літератури. У статті зазначається, що твори 30-40-х рр. ХХ ст. писалися на основі конкретного життєвого матеріалу.

Ключові слова: парадигма, тематичний спектр, пошук, повість, роман, письменник.

В статье рассматриваются парадигмы научных и творческих исканий украинских писателей 30- 40-х гг. ХХ века. Акцентируется внимание на тематическом и проблемном спектре произведений украинских писателей обозначенного периода. В научной разведке сосредоточено внимание вокруг становления советской литературы и несомненных успехах украинских писателей на ниве литературы. В статье отмечается, что произведения 30- 40- х гг. ХХ в. писались на основе конкретного жизненного материала.

Ключевые слова: парадигма, тематический спектр, поиск, повесть, роман, писатель.

The paper discusses the paradigm of scientific and creative research Ukrainian writer’s 30-40-ies of XX century. Attention is focused on the thematic and problematic range of works by Ukrainian writers of that period. The scientific explorations focus around the development of Soviet literature and undoubted successes Ukrainian writers in the field of literature. The article states that the works of 30-40-ies of XX century written on the basis of specific raw material of life.

Keywords: рaradigm, thematic range, search, story, novel, writer.


В. В. Шульган,

Російський університет дружби народів, м. Москва

ПОТАМОНІМИ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ І. Я. ФРАНКА

Текст статті / Full text

Стаття присвячена дослідженню поетичних творів Франка І. Я., зокрема детальному огляду часто вживаних потамонімів, їх контекстуальну позицію, семантичне навантаження та безпосереднє значення у житті письменника.

Ключові слова: потамонім, гідроніміка, онім, поезія Франка І. Я., хорологія, етимологія.

Статья посвящена исследованию поэтических произведений Франко И. Я., в частности подробному осмотру часто встречающихся потамонимов, их контекстуальной позиции, семантической нагрузки и непосредственного значения в жизни писателя.

Ключевые слова: потамоним, гидронимика, оним, поэзия Франко И. Я, хорология, этимология.

The article deals with investigations of I. Franko’s poetic works, including a detailed review of often used potamonims, their contextual position, semantic load and also the case in the author’s life.

Keywords: potamonym, hydronym, onym, I.Franko’s poetry, chorology, etymology.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА


O. М. Wolkowa,

Nationale Linguistische Universität Kiew

ÜBERSETZUNGSBEZOGENE REPRÄSENTANZ DES MAKROKONZEPTS PORTRÄT IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LITERARISCHEN TEXTEN

Текст статті / Full text

Статтю присвячено репрезентації та відтворенню макроконцепта ПОРТРЕТ у німецькомовних художніх текстах. Наводяться приклади репрезентації та відтворення макроконцепта ПОРТРЕТ та висвітлюється проблема перекладу портретної семантики.

Ключові слова: макроконцепт ПОРТРЕТ, засоби перекладу, репрезентант, іменник, комбінаторні зв’язки, концептуальна семантика, мова перекладу, мова оригіналу.

Статья посвящена репрезентации макроконцепта ПОРТРЕТ в немецкоязычных художественных текстах. Приводятся примеры репрезентации и передачи в украинском языке макроконцепта ПОРТРЕТ и рассматривается проблема перевода портретной семантики.

Ключевые слова: имя существительное, макроконцепт ПОРТРЕТ, комбинаторные связи, концептуальная семантика, репрезентант, способы перевода, язык оригинала, язык перевода.

The article focuses on the representation of PORTRAIT macroconcept in German fiction texts. The representation and transmission of PORTRAIT macroconcept is exemplified and the problem of portrait semantics translation is highlighted.

Key words: combinatorial links, conceptual semantics, noun, PORTRAIT macroconcept, representative, source language, target language, ways of translation.


М. В. Адаменко,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

КОГНІТИВНІ МЕТАФОРИ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПОЕТИЦІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ТА ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена особливостям відтворення когнітивних метафор у сучасній англомовній поетиці в перекладацькому та гендерному аспектах. У статті висвітлено основні складники когнітивної поетики, встановлено головні когнітивні метафори та специфіку їх відтворення в сучасній англомовній поезії у перекладацькому та гендерному аспектах.

Ключові слова: когнітивна поетика, когнітивна метафора, гендер, сучасна англомовна поезія, поетичний переклад.

Статья посвящена особенностям воспроизведения когнитивных метафор в современной англоязычной поэзии в переводческом и гендерном аспектах. В статье очерчены основные составляющие когнитивной поэтики, установлены главные когнитивные метафоры и специфика их воспроизведения в современной англоязычной поэзии в переводческом и гендерном аспектах.

Ключевые слова: когнитивная поэтика, когнитивная метафора, гендер, современная англоязычная поэзия, поэтический перевод.

This article deals with the peculiarities of cognitive metaphor in the modern English poetry in the aspect of translation and gender. The author overviews the basic components of cognitive poetics, defines the main cognitive metaphors in the modern English poetry. The specificity of cognitive metaphor conveying in the aspect of translation and gender is also investigated in this article.

Keywords: cognitive poetics, cognitive metaphor, gender, modern English poetry, poetic translation.


А. О. Альшева,

КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ

НІМЕЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА СТАТТЯ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННОГО ГІПЕРТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРУДНОЩІ

Текст статті / Full text

У статті розглядається актуальна перекладознавча проблема – переклад електронних гіпертекстів. За основу взяті німецькомовні енциклопедичні статті вільної он-лайн енциклопедії Вікіпедія.

Ключові слова: енциклопедія, енциклопедична стаття, електронний гіпертекст, Вікіпедія, переклад, інформативність тексту.

В статье рассматривается актуальная переводческая проблема – перевод электронных гипертекстов. За основу взяты немецкоязычные энциклопедические статьи свободной он-лайн энциклопедии Википедия.

Ключевые слова: энциклопедия, энциклопедическая статья, электронный гипертекст, Википедия, перевод, информативность текста.

The article deals with a current translational issue, the translation of electronic hypertexts. The research is based on encyclopedic articles from the German segment of the free online encyclopedia Wikipedia.

Key words: encyclopedia, encyclopedic article, electronic hypertext, Wikipedia, translation, informativeness of a text.


А. А. Білас,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗНИЖЕНИХ РОЗМОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Е.-Е. ШМІТТА «ОСКАР І РОЖЕВА ПАНІ»

Текст статті / Full text

У статті розглядається проблематика стратегій перекладу. Визначено стратегії відтворення емоційно-експресивної функції вихідних знижених розмовних елементів художнього тексту засобами цільової мови. Проаналізовано перекладацькі стратегії, застосовані у відтворенні емоційно-експресивного функціонування знижених розмовних одиниць в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева пані».

Ключові слова: стратегія перекладу, емоційно-експресивна функція, знижені розмовні одиниці, відтворення, аналіз, відповідник, нейтралізація.

В статье рассматривается проблематика стратегий перевода. Определены стратегии передачи эмоционально-экспрессивной функции выходных сниженных разговорных элементов художественного текста средствами целевого языка. Проанализированы переводческие стратегии, примененные в воспроизведении эмоционально-экспрессивного функционирования сниженных разговорных единиц в украинском переводе романа Э.-Э. Шмитта «Оскар и розовая дама».

Ключевые слова: стратегия перевода, эмоционально-экспрессивная функция, сниженные разговорные единицы, воспроизведение, анализ, соответствие, нейтрализация.

The article deals with the problems of translation strategies. The author outlines the strategies of rendering the emotive-expressive function of the source substandard colloquial elements in the fiction text by the target language means. The translation strategies used for rendering emotive and expressive functioning of the substandard language units in the Ukrainian translation of E.-E. Schmitt’s novel «Oscar and the Lady in Pink» are analyzed.

Keywords: translation strategy, emotive-expressive function, substandard colloquial units, rendering, analysis, equivalent, neutralization.


О. В. Богданова,

Академія ВВ МВС України, м. Харків

УРАХУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ В ПЕРЕКЛАДІ ДІЛОВОГО ТЕКСТУ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена урахуванню стилістичних факторів одиницям в перекладі ділового тексту. В роботі розкрито питання стилістичних особливостей перекладу ділових текстів у граматичному та синтаксичному аспектах. Визначено особливості перекладу ділових паперів на граматичному та синтаксичному мовних рівнях.

Ключові слова: стилістика, граматичний аспект, синтаксичний аспект.

Статья посвящена стилистическим факторам при переводе делового текста. В работе раскрыты вопросы относительно стилистических особенностей перевода деловых текстов в грамматическом и синтаксическом аспектах. Определены особенности перевода деловых бумаг с учетом грамматического и синтаксического аспекта.

Ключевые слова: стилистика, грамматический аспект, синтаксический аспект.

The research aims at stylistic factors in translating business text. The research disclosed questions about the stylistic features of texts in translation business text in grammatical and syntactical aspects. The features of the translation of the commercial papers with regard to syntactic and grammatical aspects are defined.

Keywords: stylistic, grammatical aspect, syntactic aspect.


О. Я. Бриська,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ МЕТОДИ МИКОЛИ ЗЕРОВА

Текст статті / Full text

У статті розглядається питання методології перекладу М. Зерова, розробленої у його теоретичних працях і втіленої на практиці. Здійснюється огляд його теоретичних праць щодо питання методів перекладання та головних принципів його роботи над поетичним перекладом, простежено кореляцію між його поглядами і сучасною комунікативною теорією релевантності. На основі зразку перекладної німецької поезії проілюстровано застосування теоретичних принципів майстра, одного із першовідкривачів українського перекладознавства.

Ключові слова: перекладознавство, переклад поезії, теорія перекладу, метод перекладання, жанрово-стилістична домінанта, стиль перекладу, поетика перекладача, кодування, декодування, теорія релевантності.

У статье рассматриваются вопросы методологии перевода М. Зерова, разработанные в его теоретических работах и примененных на практике. Рассматриваются его теоретические работы по вопросу методов перевода и главных принципов его работы над переводом поэзии, прослеживаются соответствия между его взглядами и современной коммуникативной теорией релевантности. На примере переводного немецкого стиха продемонстрировано использование теоретических принципов мастера, одного из первооткрывателей украинского переводоведения.

Ключевые слова: переводоведение, поэтический перевод, теория перевода, метод перевода, жанрово-стилистическая доминанта, стиль перевода, поэтика переводчика, кодирование, декодирование, теория релевантности.

The article presents historical and theoretical conclusions as to the methodology of translation by MykolaZerov elaborated in his theoretical works and realized in practice. His theoretical works that deal with the issue of the method and main principles of translation are outlined, analyzed and compared with modern the theory of relevance. One of his translations is viewed from the angle of implantating his theoretical principles of poetic translation.

Key words: translation studies, poetry translation, the theory of translation, method of translation, genre and stylistic dominant feature, the style of translation, poetics of translation, coding, decoding, theory of relevance.


О. М. Волченко,

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Текст статті / Full text

У статті досліджуються лексико-семантичні та граматичні засоби реалізації категорії зв’язності тексту й обґрунтовується їх важливість у побудові як оригіналу, так і перекладу.

Ключові слова: характеристика тексту, зв’язність, повтор, граматичні засоби, художній переклад.

В статье исследуются грамматические средства реализации категории связности текста и доказывается их важность в построении как оригинала, так и перевода.

Ключевые слова: характеристика текста, связность, повтор, грамматические средства, художественный перевод.

In the article the lexico-semantic and grammatical means of text cohesion realization are studied. The importance of these means in the text building of the original and the translation is proved.

Key words: text characteristics, cohesion, repetition, grammatical means, literary translation.


В. О. Вострецова,

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Горлівка

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПРИ ЗАКАДРОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Текст статті / Full text

У статті розглядаються основні способи передачі власних назв при аудіовізуальному перекладі, головним чином при закадровому перекладі. Авторка виділяє типи власних назв, що зустрічаються в художніх фільмах, фокусує увагу на коректних та некоректних підходах до відтворення таких назв.

Ключові слова: власні назви, закадровий переклад, вилучення, нейтралізація, транскодування, заміна.

В данной статье рассматриваются основные способы передачи имен собственных при аудиовизуальном переводе, главным образом при закадровом переводе. Автор выделяет типы имен собственных, которые встречаются в художественных фильмах, фокусирует внимание на корректных и некорректных подходах к передачи таких имен.

Ключевые слова: имена собственные, закадровый перевод, опущение, нейтрализация, транскодирование, замена.

The article deals with the main ways of conveying proper names in audiovisual translation, mainly in voiceover. The author differentiates the types of proper names occurring in feature films, focuses on correct and incorrect approaches to translation of such names.

Key words: proper names, voice-over, omission, neutralizing, transcoding, substitution.


І. А. Гаман,

Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут», м. Київ

UNTERSUCHUNG VON PHRASEOLOGISMEN UND IHREN ÜBERSETZUNGSLÖSUNGEN AM BEISPIEL DES ROMANS VON OLESJ HONTSCHAR «DER DOM VON SATSCHIPLJANKA» («SOBOR»)

Текст статті / Full text

Дослідження фразеологізмів та варіантів їх перекладу на прикладі роману Олеся Гончара «Собор». Гаман І.А. У статті розглядаються фразеологізми, які зустрічаються в романі Олеся Гончара «Собор» та його перекладі німецькою мовою. Здійснюється критичний аналіз варіантів перекладу фразеологізмів, зокрема, по-вністю ідіоматичних фразеологічних одиниць, які викликають особливі труднощі під час перекладу.

Ключові слова: фразеологізм, ідіоматичність, спосіб перекладу, еквівалентність.

Исследование фразеологизмов и вариантов их перевода на примере романа Олеся Гончара «Собор». Гаман И.А. В статье рассматриваются фразеологизмы, которые встречаются в романе Олеся Гончара «Собор» и в его немецкой версии. Осуществляется критический анализ вариантов перевода фразеологизмов, в частности, немотивированных фразеологических единиц, которые вызывают особые трудности во время перевода.

Ключевые слова: фразеологизм, идиоматичность, способ перевода, эквивалентность.

Investigation of phraseological units and their variants of translation on the basis of the novel by Oles’ Honchar «The Cathedral». Gaman I.A. The article deals with the critical analysis of phraseological units, which were found in the novel by Oles’ Honchar «The Cathedral» and its German version. Special attention is drawn to the translation of the completely unmotivated phraseological units, which cause significant difficulties for translators.

Key words: phraseological unit, idiomaticity, translation method, equivalency.


Н. І. Голубенко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ АСИМЕТРІЇ НА ПЕРЕКЛАД

Текст статті / Full text

Стаття розглядає основні проблеми художнього перекладу. У дослідженні проаналізовано лінгвальні й концептуальні чинники асиметрії та їх вплив на якість перекладу.

Ключові слова: художній переклад, асиметрія, концептуальна і мовна асиметрія, концептуальна та мовна картини світу.

Статья рассматривает основные проблемы художественного перевода. В исследовании проанализировано языковые и концептуальные факторы асимметрии и их влияние на качество перевода.

Ключевые слова: художественный перевод, асимметрия, концептуальная и языковая асимметрия, концептуальная и языковая картины мира.

The article centers round the problem of translation of fiction. The article also highlights conceptual and lingual factors of asymmetry and their influence on the quality of translation.

Key words: translation of fiction, asymmetry, conceptual and lingual asymmetry, conceptual and lingual picture of the world.


А. С. Гонтаренко,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

АНГЛОМОВНІ ГАЗЕТНІ ЗАГОЛОВКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена розгляду лексичних, стилістичних та синтаксичних особливостей газетних заголовків. Описано прийоми, типові помилки та труднощі перекладу газетних заголовків.

Ключові слова: газета, газетний заголовок, лінгвостилістичні особливості, переклад.

Статья посвящена рассмотрению лексических, стилистических и синтаксических особенностей газетных заголовков. Описано приемы, типические ошибки и трудности перевода газетных заголовков.

Ключевые слова: газета, газетный заголовок, лингвостилистические особенности, перевод.

The article deals with lexical, stylistic and syntactical peculiarities of the newspaper titles. Typical mistakes and difficulties in translation of newspaper titles are described.

Key words: newspaper, newspaper title, lingo-stylistic peculiarities, translation.


Н. В. Грицькова, М. А. Саметова,

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

ПЕРЕКЛАД БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ РЕАЛІЙ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Текст статті / Full text

У статті досліджені проблеми перекладу безеквівалентних реалій рекламних текстів, проаналізовані найчастіші помилки під час перекладу та наведені приклади вдалої передачі цих реалій. Автором охарактеризований стан розвитку напряму перекладу рекламних текстів.

Ключові слова: безеквівалентні реалії, транскрипція, когнітивні компоненти, рекламний текст.

В статье исследованы проблемы перевода безэквивалентных реалий рекламных текстов, проанализированы самые частые ошибки во время перевода и приведены примеры удачной передачи этих реалий. Автором охарактеризовано состояние развития отрасли перевода рекламных текстов.

Ключевые слова: безэквивалентные реалии, транскрипция, когнитивные компоненты, рекламный текст.

The problems of translating of the unequivalent realities of advertising texts are investigated in the article. The most frequent mistakes in the process of translating are analyzed, and the examples of successful transferring of these realities are given. The modern state of development of translating branch of advertising texts is characterized by the author.

Keywords: unequivalent realities, transcription, cognitive components, advertising text.


Н. М. Гудкова,

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕТАФОРИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена дослідженню стилістичного прийому метафори. Проаналізовано засоби перекладу метафори у рамках наукового тексту з англійської мови на українську з урахуванням мовних особливостей українського наукового тексту.

Ключові слова: науковий текст, метафоризація, термінована метафора, перекладацькі трансформації.

Статья посвящена исследованию стилистического приема метафоры. Проанализированы способы перевода метафоры в рамках научного текста с английского языка на украинский с учетом языковых особенностей украинского научного текста.

Ключевые слова: научный текст, метафоризация, терминированная метафора, переводческие трансформации.

The article presents the study of metaphor as the stylistic device. The ways of translation of metaphor in the frame of scientific text from English into Ukrainian in view of language peculiarities in Ukrainian scientific text are analyzed.

Key words: scientific text, metaphorization, terminological metaphor, translation transformations.


І. А. Дейнеко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ІСТОРИЗМІВ У РОМАНІ Ч. ДІКЕНЗА «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»

Текст статті / Full text

Переклад українською мовою історизмів у романі Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста». Дейнеко І. А. Статтю присвячено питанню відтворення в українських перекладах В. Черняхівської 1929 р. (у ред. 1963 р.) та М. Пінчевського, Г. Пінчевської-Чекаль та О. Тереха 1987 р. історизмів роману Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста». Розкрито поняття «історизм», подано найяскравіші приклади, зроблено висновки про перекладацькі стратегії.

Ключові слова: історизми, художній переклад, художній стиль, Ч. Дікенз, форенізація, доместикація.

Перевод на украинский язык историзмов в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Дейнеко И. А. Статья посвящена вопросу воспроизведения в украинских переводах 1929 г. (в ред. 1963 г.) и 1987 г. историзмов романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Раскрыто понятие «историзм», приведены самые яркие примеры, сделаны выводы о переводческих стратегиях.

Ключевые слова: историзмы, художественный перевод, художественный стиль, Ч. Диккенс, форенизация, доместикация.

Translation into Ukrainian of Historicisms in Ch. Dikens’ Novel «Oliver Twist». Deineko I. A. The article deals with the issue of rendering of historicisms of Ch. Dickens Novel «Oliver Twist» in the Ukrainian translations of 1929 (ed. 1963) and 1987. The term «historicism» is defined, the most vivid examples are cited, the conclusion is made concerning the translation strategies.

Key words: historicisms, belles-lettres translation, literary style, Ch. Dickens, foreignization, domestication.


І. В. Дейнеко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

РУСИЗМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТРИЛОГІЇ ДЖ. ҐОЛЗВОРЗІ «САГА ПРО ФОРСАЙТІВ»

Текст статті / Full text

Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі «Сага про Форсайтів» Дейнеко І. В. У нашій статті ми розкриваємо певні аспекти стилю О. Тереха в його перекладі трилогії «Сага про Форсайтів» Дж. Ґолзворзі, зокрема вплив на працю русифікації, що проявляється у деяких випадках вживання русизмів у тексті перекладу. Наводимо уривки з текстів оригіналу та російського й українського перекладів для виявлення та аналізу вживання русизмів, а також запропоновані варіанти перекладу на українську мову.

Ключові слова: стиль перекладача, русизми, кальки з російської мови, О. Терех, художній переклад.

Русизмы в украинском переводе трилогии Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» Дейнеко И. В. В нашей статье мы раскрываем некоторые аспекты стиля А. Тереха в его переводе трилогии «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, а именно влияние на работу русификации, что проявляется в некоторых случаях использования русизмов в тексте перевода. Также приводим некоторые отрывки текстов оригинала и русского и украинского перевода для выявления и анализа употребления русизмов, а также предложенные варианты перевода на украинский язык.

Ключевые слова: стиль переводчика, русизмы, кальки с русского языка, А. Терех, художественный перевод.Russianisms in the Ukrainian translation of the trilogy «The Forsyte Saga» Deineko I. V. Some aspects of Ukrainian translator O. Terekh’s style are explored based on his translation of «The Forsyte Saga» by J. Galsworthy, namely the influence of russification policy on his work, the occurrence of Russian calques in the translation of the trilogy. The extracts from the original work as well as its Russian and Ukrainian translations are juxtaposed in order to investigate the nature of the loan translations from Russian into Ukrainian and to propose the Ukrainian alternative to the Russianisms.

Key words: translator’s style, Russianisms, Russian calques, O. Terekh, belles-lettres translation.


О. І. Довбуш,

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, м. Тернопіль

ІНТРОСПЕКТИВНІСТЬ НАРАЦІЇ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ROMANCE Е. СІҐЕЛА «OLIVER’S STORY» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Текст статті / Full text

У статті вивчається суть поняття «сентиментальний romance». Встановлено, що вибрана Е. Сіґелом за основу інтроспективність роману «Oliver’s Story» є тим прагматичним стержнем, який, визначає всі елементи цього твору і характер їхніх взаємовідношень. Інтроспективна нарація роману часто унаочнюється стислістю та перерваністю думок протагоніста, еліптичністю викладу, різноманітними логічними наголосами тощо, які в українському перекладі, як правило, не знаходять свого місця й зазнають іншого звучання.

Ключові слова: масова література, сентиментальний romance, міф, казка, роман, інтроспективність, прагматичність.

В статье изучается суть понятия «сентиментальный romance». Установлено, что выбранная Э. Сигелом в качестве основы интроспективность романа «Oliver’s Story « является тем прагматичным стержнем, который определяет все элементы этого произведения и характер их взаимоотношений. Интроспективная нарация романа часто передается краткостью и прерванностью мыслей протагониста, эллиптичностью изложения, разнообразными логическими ударениями и т.д., которые в украинском переводе, как правило, не находят своего места и имеют иное звучание.

Ключевые слова: массовая литература, сентиментальный romance, миф, сказка, роман, интроспективность, прагматичность.

In the article there has been studied the nature of the concept «sentimental romance». It has been stated that chosen by E. Segal introspectivity as background of the novel «Oliver’s Story» is the very pragmatic core which defines all elements of this work and character of their interrelations. Introspective narration of the text is often exemplified by brevity and interruption of the protagonist’s thoughts, elliptical storytelling, different logical stresses etc. which are usually not found in the Ukrainian translation or sound different.

Key words: mass literature, sentimental romance, myth, folk tale, novel, introspectivity, pragmatism.


І. Думчак, Н. Косюк,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ ТА ЛАКУН У РОМАНІ МАРИНИ ЛЕВИЦЬКОЇ «ІСТОРІЯ ТРАКТОРІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ»

Текст статті / Full text

У статті аналізуються лінгвістичні особливості перекладу реалій та лакун, які становлять безеквівалентну лексику, у романі англійської письменниці Марини Левицької. Досліджується переклад складних реалій, які позначаються загальними назвами, антропонімами, історизмами.

Ключові слова: реалія, лакуна, переклад, антропонім, історизм, транслітерація, транскрипція.

В статье анализируются лингвистические особенности перевода реалий и лакун, становящих безэквивалентную лексику, в романе английской писательницы Марины Левицкой. Исследуется перевод сложных реалий, обозначеных общими названиями, антропонимами, историзмами.

Ключевые слова: реалия, лакуна, перевод, антропоним, историзм, транслитерация, транскрипция.

The article deals with the linguistic features of translation of realia and lacunas representing not equivalent lexical units in the novel by an English writer Marina Levitsky. Translation of complex realia denoted by common names, anthroponomical names, and historicisms is investigated.

Keywords: realia, lacuna, translation, anthroponomy, historicism, transliteration, transcription.


Н. В. Дьомова,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ROMEO AND JULIET`S FIRST DIALOGUE FROM THE PROSODY STANDPOINT: THE PECULIARITIES OF RENDERING IT IN THE UKRAINIAN TRANSLATIONS

Текст статті / Full text

У цій статті Н. Дьомова розглядає просодію відомого Шекспірового сонету-діалогу (з драми «The Tragedy of Romeo and Juliet»), його відмінності від петрарківського сонету, а також аналізує просодійні особливості, спричинені його символічно-змістовим навантаженням та функціонуванням в межах трагедії.

Ключові слова: просодія, шекспірівський (англійський) сонет, петрарківський (італійський) сонет, сонет-діалог, рима, тавтологічна рима, ритм.

В этой статье Н. Дёмова рассматривает просодию известного Шекспировского сонета-диалога (из драмы «The Tragedy of Romeo and Juliet»), его отличия от петрарковского сонета, а также анализирует просодические особенности, вызванные его символически-смысловой нагрузкой и функционированием в рамках трагедии.

Ключевые слова: просодия, шекспировский (английский) сонет, петрарковский (итальянский) сонет, сонет-диалог, рифма, тавтологическая рифма, ритм.

This article examines the prosody Shakespeare’s dialogue sonnet (from the drama «The Tragedy of Romeo and Juliet»), its differences from the sonnet by Petrarka. Besides, there is an analysis of the prosody peculiarities entailed by its symbolic and semantic load and functioning within the tragedy.

Keywords: prosody, Shakespearean (English) sonnet petrarkivskyy (Italian) sonnet, sonnet, dialogue, rhyme, tautological rhyme and rhythm.


Г. І. Капніна,

Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНТРОПОНІМІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ КАЗОК (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ)

Текст статті / Full text

У статті розкрито основні ознаки казки як одного з жанрів народно-оповідальної творчості; досліджено особливості відтворення антропонімів у процесі перекладу казок; проілюстровано способи їх передачі прикладами з творів німецького та українського фольклору; виявлено, що спосіб передачі назв казкових героїв залежить, передусім, від характеру назви (канонічні, неканонічні та запозичені імена необхідно транскрибувати; вигадані та власне казкові імена треба перекладати з метою збереження їхекспресивно-стилістичної конотації).

Ключові слова: антропонім, назви казкових героїв, переклад, казка.

В статье раскрыты основные признаки сказки как одного из жанров народного творчества; исследованы особенности передачи антропонимов в процессе перевода сказок; проиллюстрированы способы их передачи примерами из произведений немецкого и украинского фольклора; выявлено, что способы передачи названий героев сказок зависит от характера названия (канонические, неканонические, заимствованные имена необходимо транскрибировать; выдуманные и собственно сказочные необходимо переводить с целью сохранения их экспрессивно-стилистической коннотации).

Ключевые слова: антропоним, названия сказочных героев, перевод, сказка.

The article gives an analysis of the main characteristics of the fairy tale as one of the genre of the folk tale art. It is stated that the way of the fairy-tale characters names rendering chiefly depends on the character of the personal names (canonical, non-canonical, borrowed names have to be transcribed, imaginary and fabulous names are to be translated with the aim of preservation of their expressive-stylistic connotation).

Keywords: anthroponym, names of the fairy-tale characters, translation, fairy tale.


Д. С. Касяненко,

Інститут філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДО ПИТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ДІЙ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ ПОНЯТЬ

Текст статті / Full text

У статті досліджено підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вивчення та розуміння ключових для перекладознавства понять: спосіб, прийом і метод перекладу.

Ключові слова: спосіб перекладу, прийом перекладу, метод перекладу.

Статья посвящена анализу подходов отечественных и зарубежных исследователей к изучению и пониманию ключевых для переводоведения понятий: способ, прием и метод перевода.

Ключевые слова: способ перевода, приём перевода, метод перевода.

This article is aimed to explore the approaches of domestic and foreign researcher to the translation studies key terms – practical translational activities, such as: translation methods, strategies, procedures and techniques.

Key words: translation methods, translation strategies, translation techniques.


М. В. Качур,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

LEXICAL SPECIFICS OF THE TRANSLATION OF THE STORY «ALICE IN WONDERLAND» BY LEWIS CARROLL (IN THE COMPARISON WITH ITS GERMAN AND UKRAINIAN TRANSLATION)

Текст статті / Full text

Стаття присвячена дослідженню лексичних особливостей оповідання «Аліса у країні Чудес» та аналізує специфіку використання усталених виразів, які з роками стали невід’ємною частиною мови.

Ключові слова: усталений вираз, прикметник, переклад.

Статья посвящается изучению лексических особенностей рассказа «Алиса в стране Чудес» и анализирует специфику использования устойчивых выражений, которые с годами стали неотъемлемой частью языка.

Ключевые слова: устойчивое выражение, имя прилагательное, перевод.

The article analyses the lexical specific of the story «Alice in Wonderland» and highlights the set expressions which, as the years go by, have become integral part.

Key words: set expressions, adjective, translation.


О. Л. Клименко,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНИХ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ В ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КАЗКОВОГО ТВОРУ

Текст статті / Full text

У статті розглядаються перекладацькі стратегії відтворення англійською мовою образних лексико-стилістичних засобів української мови на матеріалі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та її перекладу Percival Cundy, аналізуються основні способи та прийоми перекладу тропів.

Ключові слова: перекладацькі стратегії, способи, прийоми, образні лексико-стилістичні засоби, троп, казка-феєрія.

В статье рассматриваются стратегии воспроизведения в переводе на английский язык образных лексико-стилистических средств украинского языка на материале сказки-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» и ее перевода Percival Cundy, анализируются основные способы и приемы перевода тропов.

Ключевые слова: стратегия перевода, способ, прием, образные лексико-стилистические средства, троп, сказка-феерия.

The article focuses on figurative stylistic lexical devices within the scope of their translation from Ukrainian into English. The research deals with the translator’s decisions of Fairy Drama «Forest Song» by Lesya Ukrainka into English by Percival Cundy. The basic methods of translation and transformations of tropes are analysed.

Key words: translator’s decision, translation method, transformation, figurative stylistic lexical device, trope, fairy tale.


А. О. Коваленко,

Херсонський державний університет, м. Херсон

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВІДТВОРЕННІ ТЕКСТІВ МАС-КУЛЬТУРНОГО СПРЯМУВАННЯ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена аналізу оригіналу та перекладу тексту рубрики Meaning of life (у російськомовній версії – Правила жизни) міжнародного чоловічого журналу Есквайр. Було розглянуто перекладацькі стратегії, способи та прийоми, що використовуються під час перекладу даного типу тексту, та проаналізовано результати, до яких призводить їх використання.

Ключові слова: інтерв’ю, перекладацькі стратегії, перекладацькі тактики.

Статья посвящена анализу оригинала и перевода текста рубрики Meaning of life (в русскоязычной версии – Правила жизни) международного мужского журнала Эсквайр. Были рассмотрены переводческие стратегии, способы и приёмы, которые используются при переводе данного типа текста, и проанализированы результаты, к которым приводит их использование.

Ключевые слова: интервью, переводческие стратегии, переводческие тактики.

The article is devoted to the analysis of the original and target texts of the heading Meaning of life published in the international male magazine Esquire. Translator`s techniques, strategies are highlighted in the article so as the results, which they lead to.

Key words: interview, translator`s techniques, strategies.


А. В. Коваль,

Академія ВВ МВС України, м. Харків

ТИПИ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ І ПРАГМАТИЧНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ГРУПИ СЛІВ З КОМПОНЕНТОМ «ЗБОРИ»

Текст статті / Full text

Обґрунтовано та розроблено модель аналізу розбіжностей англійських і українських груп слів на когнітивно-прагматичній основі. Виявлені основні типи розбіжностей українських та англійських слів із компонентом «збори»: семантичні, стилістичні, стильові, національно-когнітивні, прагматичні.

Ключові слова: модель аналізу, когнітивно-семантичні розбіжності, прагматичні розбіжності.

Обоснована и разработана модель анализа различий английских и украинских групп слов на когнитивно-прагматической основе. Выявлены основные типы различий украинских и английских слов с компонентом «собрание»: семантические, стилистические, стилевые, национально-когнитивные, прагматические.

Ключевые слова: модель анализа, когнитивно-семантические расхождения, прагматические расхождения.

The analysis model of divergences between English and Ukrainian groups of words based on cognitive and pragmatic principles is justified and developed. The article reveals the main types of divergences between Ukrainian and English words denoting «meeting»: semantic, stylistic, national and cognitive, pragmatic.

Key words: analysis model, cognitive and semantic divergences, pragmatic divergences.


С. В. Кравець,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РАСОВИХ ТАБУ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто расові образи, як різновид соціокультурних табу, висвітлено проблеми відтворення расових табу при перекладі. Проаналізовано прізвиська, що використовувались щодо представників негроїдної, а також інших рас у певні історичні періоди. Виділено лексичні трансформації, які застосовуються у перекладі расових табу, і зроблено аналіз доцільності їхнього використання.

Ключові слова: расові табу, расові клички, переклад, трансформація, транскрипція, калькування.

В статье рассмотрены расовые обиды, как разновидность социокультурных табу, изложены проблемы передачи расовых табу при переводе. Рассмотрены клички, используемые по отношению к представителям негроидной, а также других рас в определённые исторические периоды. Выделены лексические трансформации, применяемые при переводе расовых табу, проанализировано целесообразность их использования.

Ключевые слова: расовые табу, расовые клички, перевод, трансформация, транскрипция, калькирование.

In the article the racial slurs as the variety of sociocultural taboos and the main problems of racial taboos rendering in translation are investigated. The nicknames which were appropriate to use concerning the Negro race and also the other races representatives during different historical periods are studied. The lexical transformations which are used in racial taboos translation are pointed out and the suitability of their usage is analyzed.

Key words: racial taboos, racial nicknames, translation, transformation, transcription, loan translation.


Л. О. Кушнір,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕТАПИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ ОНІМНИХ ВІДПОВІДНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДІВ ОНОМАСТИКОНУ РОМАНУ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Текст статті / Full text

Проаналізовано етапи формування онімних відповідностей в укра їнських перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів».

Ключові слова: художній переклад, ономастикон, переклад оні мів, семантика, фентезі, Дж. Р. Р. Толкін.

Проанализированы этапы формирования онимных соответствий в украинских переводах романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец».

Ключевые слова: художественный перевод, ономастикон, пере вод онимов, семантика, фэнтези, Дж. Р. Р. Толкин.

The stages of formation of onym correspondences in Ukrainian trans lations of the J. R. R. Tolkien’s novel «The Lord of the Rings» are analyzed.

Keywords: literary translation, onomasticon, onyms’ translation, se mantics, fantasy, J. R. R. Tolkien.


Г. Л. Лисенко, З. В. Чепурна,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПЕРЕТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Текст статті / Full text

У статті розглядається багатоаспектність граматичних трансформацій при перекладі, аналізуються методи застосування перекладацьких трансформацій в науково-технічних текстах на матеріалі текстів в галузі будівництва.

Ключові слова: трансформація, лексичне наповнення, заміна, синтаксична функція, синтаксична конструкція, контекст речення, категорія, частковий збіг.

В статье рассматривается многоаспектность грамматических трансформаций при переводе, анализируются методы использования переводческих трансформаций в научно-технических текстах на материале текстов в строительной отрасли.

Ключевые слова: трансформация, лексическое наполнение, замена, синтаксическая функция, синтаксическая конструкция, контекст предложения, категория, частичное совпадение.

The given article deals with the ways of grammatical translations and the reasons for their application in the scientific technical texts.

Keywords: transformations, functional substitution, compression, context, construction.


І. Ф. Лощенова, В. В. Нікішина,

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЛІНГВОРЕАЛІЙ

Текст статті / Full text

Перекладацькі проблеми відтворення англійських лінгвореалій. І.Ф. Лощенова, В.В. Нікішина. У статті визначається зміст поняття мовної реалії та її структура, з’ясовуються лексико-семантичні особливості мовних реалій та розглядаються засоби їх перекладу. Зроблений аналіз особливостей перекладу мовних реалій, які належать до сфери побуту, з англійської мови на українську.

Ключові слова: мовна реалія, переклад, засоби перекладу, транскрипція, транслітерація.

Проблемы перевода английских лингвореалий. И.Ф. Лощёнова, В.В. Никишина. В статье раскрывается понятие языковой реалии, рассматриваются структура, лексико-семантические особенности языковых реалий и способы их перевода. Представлен анализ особенностей перевода языковых реалий, относящихся к бытовой тематике, с английского языка на украинский.

Ключевые слова: языковая реалия, перевод, способы перевода, транскрипция, транслитерация.

Translation Problems of English Equivalence Lacking Words. I.F. Loshchenova, V.V. Nikishina. The article deals with the notion of equivalence lacking words, their structure, lexical and semantic peculiarities, means of their translation. The analysis of English everyday life equivalence lacking words translation peculiarities into Ukrainian is presented.

Key-words: equivalence lacking words, translation, means of translation, transcription, transliteration.


А. Ю. Марховська,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ЕВФЕМІЗМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ СМЕРТІ, ХВОРОБ, ФІЗИЧНОЇ ТА РОЗУМОВОЇ НЕПОВНОЦІННОСТІ, В ІСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Текст статті / Full text

У статті розглядаються шляхи відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою на матеріалі творів іспанської літератури та їхніх українських перекладів.

Ключові слова: художній переклад, евфемізація, непряма номінація, адекватність.

В статье идет речь о способах перевода испанских художественных эвфемизмов на украинский язык.

Ключевые слова: художественный перевод, эвфемизация, косвенная номинация, адекватность.

The article deals with the ways of translating Spanish literary euphemisms into Ukrainian.

Key words: literary translation, euphemism, indirect nomination, adequacy.


Н. А. Матківська,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВИБІР МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ІДІОЛЕКТУ

Текст статті / Full text

Статтю присвячено питанню вибору моделі перекладу при відтворенні ідіолекту. Розглянуті різноманітні перекладацькі моделі та проаналізовано їхні переваги та недоліки та вибрано оптимальну модель для відтворення ідіолекту у перекладі.

Ключові слова: перекладацька модель, ситуативно-денотативна модель, трансформаційна модель, семантична модель, психолінгвістична модель, комунікативна модель, ідіолект.

Статья посвящена вопросу выбора переводческой модели при воспроизведении идиолекта. Рассмотрены различные переводческие модели и проанализированы их преимущества и недостатки,а также выбрано оптимальную модель для воспроизведения идиолекта в переводе.

Ключевые слова: переводческая модель, ситуативно-денотативная модель, трансформационная модель, семантическая модель, психолингвистическая модель, коммуникативная модель, идиолект.

The article deals with choosing translation models in conveying idiolect. Different types of translation models are reviewed, their advantages and disadvantages are analyzed and the optimalmodel for conveying idiolect in translation is chosen.

Key words: translation model, situational and denotative model, transformational model, semantic model, psychological and linguistic model, communicative model, idiolect.


К. І. Мізін,

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчуг

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОВІСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «HOBBIT OR THERE AND BACK AGAIN»

Текст статті / Full text

Пропонована розвідка присвячена встановленню способів відтворення метафор в українських перекладах твору Дж.Р.Р. Толкіна «Hobbit or There and Back Again». Аналіз цих способів виявив, що серед українських перекладачів існує тенденція до буквалізму, яка не завжди є доречною при відтворенні тих метафор, в основі образно-мотиваційної бази яких лежать британські образи й реалії. Незважаючи на деякі перекладацькі неточності, автори перекладів виявили неабиякі професійні навички при відтворенні традиційних і авторських метафор українською мовою.

Ключові слова: метафора, жанр фентезі, переклад, гобіт.

Предлагаемое исследование посвящено установлению способов воссоздания метафор в украинских переводах произведения Дж.Р.Р. Толкина «Hobbit or There and Back Again». Анализ этих способов выявил, что среди украинских переводчиков существует тенденция к буквализму, которая не всегда является уместной при воссоздании тех метафор, в основе образно-мотивационной базы которых лежат британские образы и реалии. Несмотря на некоторые переводческие неточности, авторы переводов выявили незаурядные профессиональные навыки при воссоздании традиционных и авторских метафор на украинском языке.

Ключевые слова: метафора, жанр фэнтези, перевод, хоббит.

The suggested exploration is devoted to the finding metaphors reproduction methods in Ukrainian translations of the J.R.R. Tolkien’s «Hobbit or There and Back Again». The Analysis of this methods found some tends of literalism among Ukrainian translators. This literalism is not always appropriate in reproduction of those metaphors, which are based on the British images and realities. Despite some translation inaccuracies, the translation authors have shown considerable skills of traditional and copyright metaphors reproduction in Ukrainian language.

Keywords: metaphor, fantasy genre, translation, hobbit.


О. З. Олексин,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ ГРИ СЛІВ У КОМЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «THE TAMING OF THE SHREW» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Текст статті / Full text

У статті досліджено питання відтворення Шекспірової гри слів, яка виконує функцію побудови діалогів, у перекладах комедії «The Taming of the Shrew» П. Куліша, І. Кочерги та Ю. Лісняка. Подано характеристику такої гри слів та основні методи її перекладу. Особливу увагу зосереджено на чинниках, які впливають на відтворення діалогічної гри слів, а саме: ідентифікація гри слів у тексті оригіналу, її формально-семантична основа та майстерність перекладача.

Ключові слова: Шекспірова гра слів, діалогічна гра слів, методи перекладу гри слів.

В статье исследованы вопросы воспроизведения Шекспировской игры слов, которая выполняет функцию построения диалогов, в переводах комедии «The Taming of the Shrew» П. Кулиша, И. Кочерги и Ю. Лисняка. Представлена характеристика такой игры слов и основные методы ее перевода. Особое внимание уделяется факторам, которые влияют на воспроизведение диалогической игры слов, а именно: идентификация игры слов в тексте оригинала, ее формально-семантическая основа и мастерство переводчика.

Ключевые слова: Шекспировская игра слов, диалогическая игра слов, методы перевода игры слов.

The article focuses on rendering Shakespeare’s wordplay which performs the function of constructing dialogues in Ukrainian translations of the comedy «The Taming of the Shrew» by P. Kulish, I. Kocherha and Yu. Lisniak. It provides the characteristics of the above mentioned wordplay and the main methods of its translation. A special attention is paid to the factors which influence rendering of dialogical wordplay, such as: identification of wordplay in the original text, its formal and semantic basis and translator’s creativity.

Key words: Shakespeare’s wordplay, dialogical wordplay, methods of wordplay translation.


Т. С. Олійник,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА» У СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ

Текст статті / Full text

У статті проаналізовано проблему місця і ролі поняття «культура» в теорії і практиці перекладу. Показано, як структурується поняття «культура» в парадигмі мовознавчих, зокрема, перекладознавчих досліджень. Переклад розглянуто як культурологічне явище.

Ключові слова: культура, опозиція, етнос, стандарт, система.

В статье проанализирована проблема места и роли понятия «культура» в теории и практике перевода. Показано, как структурируется понятие «культура» в парадигме языковедческих, в частности, переводоведческих исследований. Перевод рассмотрено как культурологическое явление.

Ключевые слова: культура, оппозиция, этнос, стандарт, система.

The problem of the place and role of the notion «culture» in the theory and practice of translation is analyzed in the article. The structure of the notion «culture» in language studies and translation studies in particular is shown. The translation is viewed as cultural phenomenon.

Key words: culture, opposition, ethnic group, a standard system.


В. В. Павленко,

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена аналізу лексико-стилістичних труднощів перекладу постмодерністського художнього твору. Авторка наводить приклади власного перекладу деяких фрагментів постмодерністських оповідань та підкреслює необхідність знання теоретичного підґрунтя постмодерністського тексту для перекладача.

Ключові слова: постмодерністський текст, лексико-стилістичні особливості, нелінійний текст.

Данная статья посвящена анализу лексико-стилистических трудностей, которые возникают при переводе постмодернистского художественного текста. Автор приводит примеры собственного перевода некоторых фрагментов постмодернистских произведений и подчеркивает необходимость теоретических знаний о построении постмодернистского текста для переводчика.

Ключевые слова: постмодернистский текст, лексико-стилистические особенности, нелинейный текст.

The article deals with the peculiarities of postmodernist texts translation. The author gives examples of her own translation of some postmodernist texts. The article stresses that it is very important for the translator of postmodernist texts to know the theoretical background of postmodernism.

Key words: postmodernist text, lexical and stylistic peculiarities, nonlinear text.


Т. О. Пивоварчук,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ДІЯЛЬНІСНІ ТЕОРІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Текст статті / Full text

Статтю присвячено дослідженню сприйняття, розуміння та інтерпретації іншомовного висловлювання філологом; проаналізовано механізми процесу перекладу, що закладені в діяльнісних теоріях іншомовної комунікації та перекладу. Перекладацька діяльність розглядається як психолінгвістичний процес, в якому за допомогою інтерпретуючої діяльності індивіда на базі оригіналу здійснюється мовленнєве смислопородження тексту, що перекладається.

Ключові слова: діяльнісні теорії перекладу, етнопсихолінгвістичні теорії, лакуни.

Статья посвящена исследованию восприятия, понимания и интерпретации иноязычного высказывания филологом; проанализировано механизмы процесса перевода, заложенные в деятельностных теориях иноязычной коммуникации и перевода. Переводческая деятельность рассматривается в качестве психолингвистического процесса, в котором с помощью интерпретационной деятельности индивида на базе оригинала происходит смыслорождение переводимого текста.

Ключевые слова: деятельностные теории перевода, этнопсихолингвистические теории, лакуны.

The article deals with research of perception, understanding and interpretation of foreign expression by philologist; the mechanisms of interpretation process which are laid into activity theories of foreign communication and interpretation are analyzed. Interpretational activity is considered as psycholinguistic process in which speech sense producing of text is being done with help of interpretative activity of individual on the basis of original.

Key words: activity theories of interpretation, ethnic psycholinguistics, lacunas.


Ю. М. Плетенецька,

Національний авіаційний університет, м. Київ

ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ДУБЛЬОВАНИХ ПЕРЕКЛАДАХ АМЕРИКАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ

Текст статті / Full text

У статті описано та проаналізовано засоби відтворення метафоричних словосполучень в дубльованих перекладах американських художніх фільмів, а також визначено найпродуктивніші моделі метафоричних словосполучень в мові художніх фільмів США.

Ключові слова: метафоричне словосполучення, звуження, функціональна заміна, розширення, перестановка.

В статье описаны и проанализированы приёмы воспроизведения метафорических словосочетаний в дублированных переводах американских художественных фильмов, а также определены самые продуктивные модели метафорических словосочетаний в языке художественных фильмов США.

Ключевые слова: метафорическое словосочетание, сужение, функциональная замена, расширение, перестановка.

The article describes and analyses transformations which take place while translating metaphoric word combinations in dubbed Ukrainian versions of American films, it also defines the most productive metaphoric word combinations’ models in the language of the USA feature films.

Key words: metaphoric word combination, narrowing, functional change, widening, permutation.


О. В. Полякова,

Національний авіаційний університет, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ВІДБОРУ ЛІПСИНК-ВІДПОВІДНИКІВ ЗА ПРИНЦИПОМ ФОНЕТИЧНОГО СИНХРОНІЗМУ У ДУБЛЯЖІ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ

Текст статті / Full text

У статті розглядається головний вид синхронізму ліпсинк-відповідника – фонетичний синхронізм, виокремленні перекладацькі способи досягнення фонетичного синхронізму ліпсинк-відповідників у дублюванні англомовних анімаційних фільмів українською.

Ключові слова: дублювання, ліпсинк-відповідник, фонетичний синхронізм.

В статье рассматривается главный вид синхронизма липсинк-соответствия – фонетический синхронизм, проанализированы переводческие способы достижения фонетического синхронизма липсинк-соответствий в дубляже англоязычных анимационных фильмов на украинский.

Ключевые слова: дублирование, липсинк-соответствие, фонетический синхронизм.

The article is devoted to the analysis of phonetic synchronism as a main type of synchronization of a lip-synchequivalent; the main translation methods of achieving phonetic synchronism in dubbing of American cartoons into Ukrainian are being analyzed.

Key words: dubbing, lip-synch-equivalent, phonetic synchronism.


Ю. С. Правдівцева,

Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

РОЗКРИТТЯ ФУНКЦІЙ МОДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто функціональні особливості англійських модальних дієслів, які розкриваються під час їх перекладу українською мовою. Зауважено на вагомості модального дієслова, яка полягає в тому, що несе в собі ставлення мовця до дійсності. На прикладах американської художньої літератури та їх перекладі наголошена різноплановість функцій модальних дієслів. Автором зауважено, що модальні дієслова є засобом вираження різних видів емоцій, але з морфологічного боку вони не позначають дії чи певного стану. Відповідно до ролі в реченні модальні дієслова є службовими частинами речення та ніколи не виступають у ролі самостійного члена речення. Визначено, що основним моментом під час перекладу англійських модальних дієслів є передача значення модальності.

Ключові слова: модальне дієслово, модальність, переклад, семантичний аспект, функціональність, художній текст.

В статье рассмотрены функциональные особенности английских модальных глаголов, которые расскрываются при их переводе на украинский язык. Подчеркнута значимость модального глагола, которая заключается, в том, что он несет в себе отношение говорящего к действительности. На примерах американской художественной литературы и ее переводе подчеркнута разноплановость функций модальных глаголов. Автором отмечено, что модальные глаголы являются способом выражения различных видов эмоций, но с морфологической стороны они не обозначают действия или определенного состояния. Соответственно своей роли в предложении, модальные глаголы являются служебными частями предложения. Определено, что основным моментом при переводе английских модальных глаголов является передача значения модальности.

Ключевые слова: модальный глагол, модальность, перевод, семантический аспект, функциональность, художественный текст.

The article deals with the functional peculiarities of English modal verbs which are disclosed during their translation into Ukrainian. The attention has been paid on the importance of a modal verb which lies in the fact that it includes speaker’s attitude to reality. The diversity of the of the functions of modal verbs has been shown on the examples of American literature and their translation. The author has noticed that modal verbs are the way of expressing of different kinds of emotions but from the morphological side they don’t denote any action or state. According to the role in the sentence modal verbs serve as functional part of the sentence and they never serve as notional part of the sentence. The delivering of the meaning of modality has been determined to be the principal moment during the translation of English modal verbs.

Key words: modal verb, modality, translation, semantic aspect, functioning, fiction text.


А. О. Раті,

Національний авіаційний університет, м. Київ

ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ ЗАСОБІВ ОПИСУ ЕМОЦІЙ ГЕРОЇВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто проблему відтворення опису емоцій героїв у жанрі літератури жахів, що є одним із базових жанрово-композиційних ознак зазначеного жанру. Виокремлено елементи емоційного контексту та перекладацькі прийоми, якими користуються перекладачі в процесі відтворення емоційного контексту в художньому творі.

Ключові слова: емотивність, переклад, література жахів, деталізація у описах емоцій.

В статье рассмотрена проблема передачи описания эмоций героев в жанре литературы ужасов, что являет собой один из базисных жанрово-композиционных признаков художественного текста. Выделено элементы эмоционального контекста и переводческие приемы, используемые переводчиками в процессе передачи эмоционального контекста в художественном произведении.

Ключевые слова: эмотивность, перевод, литература ужасов, детализация в описании эмоций.

The article deals with rendering of emotions in horror literature, which is considered to be one of the basic genre and structure peculiarities of a text. Emotional context elements and translation techniques used by translators while translating emotions in horror literature have been figured out.

Key words: emotions, translation, horror literature, detalization in emotions description.


Т. В. Смірнова,

Національний авіаційний університет, м. Київ

ЛЕКСИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто лексичні способи перекладу термінів транспортної галузі. Проаналізовано транспортні термінологічні утворення англійської мови та їх еквіваленти в українській. Описано найбільш вживані лексичні прийоми передачі значень термінологічних одиниць українською мовою.

Ключові слова: термін, терміносистема, лексичні прийоми перекладу.

В статье рассматриваются лексические способы перевода терминов транспортной области. Проанализировано транспортные терминологические образования английского языка та их эквиваленты в украинском языке. Описано наиболее употребляемые лексические приемы передачи значений терминологических единиц на украинский язык.

Ключевые слова: термин, терминосистема, лексические приемы перевода.

The article deals with lexical ways of rendering transport terms. English transport terminological units and their Ukrainian equivalents have been analyzed. The most common lexical ways of rendering transport terminology into Ukrainian have been described.

Key words: term, terminological system, lexical ways of translation.


І. В. Струк,

Національний авіаційний університет, м. Київ

ПРОКЛЬОНИ – ДРУГЕ ЖИТТЯ: НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ ІСТОРИЧНОЇ ХРОНІКИ В. ШЕКСПІРА «РІЧАРД ІІІ»

Текст статті / Full text

У статті розглядається художня своєрідність відтворення прокльонів та шляхи їх адекватного відтворення у перекладі.

Ключові слова: прокльони, неперекладне явище, переклад, адаптація, засоби перекладу.

В статье рассматривается художественное своеобразие воспроизведения проклятий и пути их адекватного воспроизведения в переводе.

Ключевые слова: проклятия, непереводимое явление, перевод, адаптация, средства перевода.

The article highlights the peculiar linguistic and stylistic features of the curse as a stylistic device and the ways of its adequate translation.

Key words: curse, non-equivalent phenomenon, translation, adaptation, ways of curse rendering in translation.


Ю. В. Терехова,

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БІЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ АНГЛІЙСЬКИХ БІЗНЕС-ФІРМ)

Текст статті / Full text

У статті досліджуються проблеми, пов’язані із веденням ділової кореспонденції, перекладом усталених сполук, абревіатур, термінів та запозичених слів, які зустрічаються у ділових листах. Автор приходить до висновку, що існують певні розбіжності у використанні лексики в листах між українськими та англійськими бізнес-партнерами. Підкреслюється важливість обізнаності перекладача у лексико-стилістичних особливостях ділової кореспонденції.

Ключові слова: еквівалент, ділова кореспонденція, усталені сполуки, лексико-стилістичні особливості, абревіатура.

В статье исследуются проблемы, связанные с веденим деловой корреспонденции, переводом устойчивых выражений, аббревиатур, терминов и заимствованных слов, которые встречаются в деловых письмах. Автор приходит к выводу, что существуют определенные несовпадения в использовании лексики в письмах между украинскими и английскими бизнес-партнерами. Подчеркивается важность осведомленности переводчика в лексико-стилистических особенностях деловой корреспонденции.

Ключевые слова: эквивалент, деловая корреспонденция, устойчивые выражения, лексико-стилистические особенности, аббревиатура.

This article focuses on the peculiarities of business correspondence, translation of set phrases, abbreviations, terms and borrowed words in business letters. The author came to a conclusion that there is non-coincidence between Ukrainian and English partners in usage of lexis in business correspondence. Importance of knowledge of lexicostylistic peculiarities in business letters has also been considered.

Key words: equivalent, business correspondence, set phrases, lexico-stylistic peculiarities, abbreviation.


М. Р. Ткачівська,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

ЛАЙЛИВІ СЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗПУСНОЇ ЖІНКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА НІМЕЦЬКУ МОВУ

Текст статті / Full text

Статтю присвячено проблемі перекладу лайливої лексики на позначення розпусної жінки. Розглядаються синонімічні ряди досліджуваної проблематики та аналізується їх відповідність в українській та німецькій мовах. Стаття ілюструється прикладами із творів постмодерної літератури.

Ключові слова: нецензурні слова, синонімічний ряд, лайлива та обсценна лексика, переклад, відтворення.

Статью «Бранные слова на обозначение женщины легкого поведения и их перевод на немецкий язык» посвящено проблеме пейоративной лексики. Рассматриваются синонимические ряды на обозначение женщины легкого поведения, и проводится анализ их соответствия в двух языках. Статья иллюстрирована примерами из литературы постмодерна.

Ключевые слова: нецензурные слова, синонимический ряд, бранная и обсценная лексика, перевод, воспроизведение.

Maria Tkachivska. «Abusive vocabulary denominating rakish women and its translation into German». The article deals with the problem of the abusive vocabulary denominating rakish women and with its translation from Ukrainian into German. It studies the synonymic rows within the framework of the researched problems and analyses their correspondence in both languages. The article is provided with the examples from the postmodern literature.

Key words: obscene words, synonymic row, abusive and libelous vocabulary, translation, reproduction.


О. Є. Федів,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ВІДТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІСТІ Р. БРЕДБЕРІ «КУЛЬБАБОВЕ ВИНО» В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ В. МИТРОФАНОВА

Текст статті / Full text

У статті проаналізовано особливості використання дієслів повідомлення прямої мови у повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино» та підхід В. Митрофанова до їхнього відтворення засобами цільової мови. Виділено види та функції таких дієслів у вищезгаданому творі та на їхньому прикладі визначено підхід перекладача до використання розширеного синонімічного ряду у перекладі. Зазначено перспективу подальшого дослідження, яке полягає у вивченні творчого методу В. Митрофанова та його унікального ідіостилю.

Ключові слова: дієслова повідомлення прямої мови, діалогічне мовлення, переклад.

В статье проанализированы особенности использования глаголов сообщения прямой речи в повести Р. Бредбери «Вино из одуванчиков» и подход В. Митрофанова к их воссозданию средствами целевого языка. Выделены виды и функции таких глаголов в вышеупомянутом произведении и на их примере определен подход переводчика к использованию расширенного синонимического ряда в переводе. Отмечена перспектива последующего исследования, которое заключается в изучении творческого метода В. Митрофанова и его уникального идиостиля.

Ключевые слова: глаголы сообщения прямой речи, диалогическая речь, перевод.

The article dwells upon the peculiarities of reporting verbs introducing direct speech in R. Bradbury’s long story «Dandelion Wine» and V. Mytrofanov’s approach to their reproduction by means of the target language. The types and functions of such verbs in the abovementioned story have been singled out and the translator’s approach to the usage of a wide synonymic range in translation has been defined. The perspective of further research has been mentioned which lies in studying the creative method and unique idiostyle of V. Mytrofanov.

Key words: reporting verbs of direct speech, dialogic speech, translation.


В. А. Филатова,

Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет», г. Горловка

ПЕРЕВОД КАЛАМБУРОВ ИЗ ЗАПИСОК Н. А. ДУРОВОЙ «КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА. ПРОИСШЕСТВИЕ В РОССИИ» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Текст статті / Full text

У статті розглянуті каламбури із записок Н. А. Дурової та їх переклад на англійську мову, виконаний Мері Флемінг Зірін.

Ключові слова: каламбур, переклад, англійська мова, омонімія, полісемія, парономазія.

В статье рассмотрены каламбуры из записок Н. А. Дуровой и их перевод на английский язык, выполненный Мэри Флеминг Зирин.

Ключевые слова: каламбур, перевод, английский язык, омонимия, полисемия, парономазия.

In the article the puns of N. Durova’s notes and their English translation, made by Mary Fleming Zirin are analyzed.

Key words: pun, translation, English, homonymy, polysemy, paronomasia.


М. Ю. Шевченко, А. О. Скорик,

Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто найбільш ефективні способи перекладу фразеологічних одиниць в англійському художньому тексті, що є одним з найскладніших завдань у перекладознавстві. Визначено основну проблему під час перекладу фразеологічних одиниць, яка полягає в тому, що вони несуть у собі певне стилістичне забарвлення, експресію, які залежать від контексту та не можуть бути передбачені словником. У статті зазначено, що, використовуючи певну фразеологічну одиницю, автор змінює її форму та зміст, що призводить до певних семантичних трансформацій. Досліджено та проаналізовано різноманітні способи перекладу фразеологізмів, виявлено їх особливості та найбільш проблемні аспекти.

Ключові слова: фразеологізм, художній текст, переклад, семантична трансформація, зміст, форма.

В статье рассматриваются наиболее эффективные способы перевода фразеологических единиц в английском художественном тексте, что является одной из самих сложных задач в переводоведении. Определена основная проблема при переводе фрзеологических единиц, которая заключается в том, что они несут в себе определенную стилистическую окраску, экспрессию, которые зависят от контекста и не могут быть предусмотрены словарем. В статье указывается на то, что, употребляя определенную фразеологическую единицу, автор изменяет ее форму и содержание, что приводит к определенным семантическим трансформациям. Были исследованы и проанализированы различные способы перевода фразеологизмов, выявлены их особенности и наиболее проблематичные аспекты.

Ключевые слова: фразеологизм, художественный текст, перевод, семантическая трансформація, содержание, форма.

The article deals with the most effective ways of translation of phraseological units in an English fiction text that is one of the most difficult tasks in translation. The main problem during the translation of phraseological units is determined, it lies in the fact that they have a certain stylistic feature, expressiveness, that are depended on the context and they can’t be used according to the vocabulary. It has been noticed that using a certain phraseological unit the author changes its form and in such a way it provides certain semantic transformations. Different ways of the translation of phraseologisms have been researched and analyzed? Their peculiarities and the most problematic aspects have been researched.

Key words: phraseologism, fiction text, translation, semantic transformation, content, form.


І. М. Міщук,

Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

АМЕРИКАНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ

Текст статті / Full text

У статті розглянуто особливості перекладу американського молодіжного сленгу на українську мову. Розкрито сутність основних понять дослідження «сленг» та «молодіжний сленг». Проаналізовано основні засоби перекладу сленгових конструкцій на українську мову (пошук відповідного еквіваленту, експлікація та калькування). Описано труднощі, що виникають при перекладі американського молодіжного сленгу.

Ключові слова: сленг, американський молодіжний сленг, сленгові конструкції.

В данной статье рассмотрены особенности перевода американского молодежного сленга на украинский язык. Раскрыта сущность основных понятий исследования «сленг» и «молодежный сленг». Проанализированы основные средства перевода сленгових конструкций на украинский язык (поиск соответствующего эквивалента, экспликация, калькирование). Описанные трудности, которые возникают при переводе американского молодежного сленга.

Ключевые слова: сленг, американский молодежный сленг, сленгованые конструкции.

Features of the translation of American youth slang into Ukrainian are considered in this article The essence of basic concepts of the research «slang» and «youth slang» is exposed. Main means of the translation of slang constructions into Ukrainian are determined (search of the corresponding equivalent, explication and calque). Difficulties arising up while translating American youth slang are also described in the article

Key words: slang, American youth slang, slang constructions.


Є. В. Парій,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ТИПОЛОГІЯ КОНЦЕПТІВ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Текст статті / Full text

Стаття присвячена розробці проблеми трактування поняття концептуалізації у когнітивній лінгвістиці. У представленому дослідженні здійснена спроба аналізу наявних у сучасній лінгвістиці наукових поглядів на обґрунтування явища концептуалізації, розгляду можливих методів її дослідження. Робота також містить огляд найбільш відомих типів концептів, які розроблялися останнім часом.

Ключові слова: концепт, концептологія, класифікація, категоризація, типологія концептів, методи дослідження концепту, категорія.

Статья посвящается разработке проблемы трактовки понятия концептуализации в когнитивной лингвистике. В представленном исследовании предпринята попытка анализа имеющихся в современной лингвистике научных взглядов на обоснование явления концептуализации, рассмотрения возможных методов ее исследования. Работа содержит обзор наиболее известных типов концептов, которые разрабатывались в последнее время.

Ключевые слова: концепт, концептология, классификация, категоризация, типология концептов, методы исследования концепта, категория.

The article is dedicated to the problems of conceptualization in cognitive linguistics. In our investigation there was an attempt to analyze existing scientific views in modern linguistics to prove the phenomena of conceptualization and to find all possible methods of further research. This article also provides an overview of the most famous types of concepts that have been recently investigated.

Key words: concept, conceptology, classification, categorization, typology of concepts, methods concept category.


З. Ф. Піскозуб,

Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ МНОЖИНИ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

Текст статті / Full text

Стаття є результатом дослідження проблеми функціонування абстрактних іменників множини, оскільки абстрактна лексика відрізняється від загальної своєрідними закономірностями. Автор зосереджує основну увагу на стильовому використанні форм множини абстрактних іменників у системах французької та української мов.

Ключові слова: абстрактний іменник, граматична форма множини, категоріальні транспозиції.

Статья является результатом исследования проблемы функционирования абстрактных существительных множественного числа, так как абстрактная лексика отличается от общей лексики своеобразными закономерностями. Автор сосредоточивает основное внимание на стилевом использовании форм множественного числа абстрактных существительных в системах французского и украинского языков.

Ключевые слова: абстрактное существительное, грамматическая форма множественного числа, категориальные транспозиции.

The article is based on research problems in the functioning of plural abstract nouns since abstract vocabulary is different from general vocabulary by general regularities. The author concentrates the focus on style using the plural form of abstract nouns in French and Ukrainian languages.

Keywords: abstract noun, plural grammar, categorial transposition.


Н. П. Пожидаева,

Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский государственный педуниверситет», м. Горловка

АНАЛИЗ ВЕСОМОСТИ ВНЕЯЗЫКОВИХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКОГО ЛИНГВА ФРАНКА

Текст статті / Full text

Різне походження і різні рідні мови актантів, кожен з яких ділиться своїм культурним знанням та досвідом, формують ідіосинкратичність будь-якої професійної культури в межах інтеркультури. Спілкування відбувається з відхиленнями та порушеннями базових правил граматики стандартної англійської мови за умовами того, що комуніканти володіють професійним знанням та технічними навичками на рівні даної культури. Приналежність актантів до різних первинних культур, мінімальне знання про рідну мову протилежної сторони, спільний термінологічний ряд, високий ступень мовних контактів – це є фактори, що сприяють формуванню особливостей мовних систем англійської лінгва франка.

Ключові слова: ідіосинкратичність, професійна культура, первинна культура, інтеркультура, допоміжна мова, актанти.

Различное происхождение и разные родные языки актантов, каждый из которых делится своими культурными знаниями и опытом, формируют идиосинкратичность любой профессиональной культуры в рамках интеркультуры. Общение происходит при любых отклонениях и нарушениях базовых правил грамматики стандартного английского языка при условии, что коммуниканты владеют профессиональными знаниями и техническими навыками на уровне данной культуры. Принадлежность актантов к разным первичным культурам, минимальные знания о родном языке противоположной стороны, единый терминологический ряд, высокая степень контактов языков – это факторы, которые определяют ход формирования особенностей языковых систем английского линва франка.

Ключевые слова: идиосинкратичность, профессиональная культура, первичная культура, интеркультура, вспомогательный язык, актанты.

Various backgrounds and different first languages of the actants, who share their cultural knowledge and experience with each other, build idiosyncratic features of any professional culture within an interculture. Communication may take place with any deviations from the basic grammar rules of Standard English, provided the shared professional skills. Divergence in the actants’ kin culture, minimal knowledge of the interlocutors’ first language, common terminology and high degree of language contacts – they are the major factors to make up peculiar features of English lingua franca.

Key words: idiosyncratic features, professional culture, kin culture, interculture, auxiliary language, actants.