№49/2014

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія  «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 49. – 356 с. 

ЗМІСТ ВИПУСКУ / VOLUME CONTENT


ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ

ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. А. Бакун,

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджено засоби вираження постсегментного компонента одного з різновидів сегментних конструкцій – займенникової репризи. Виявлено, що постсегментний компонент – це предикативна група, яка може бути виражена як різними типами речень, характерних для сучасної англійської мови, так і одиницею вищого синтаксичного рівня – складним синтаксичним цілим.

Ключові слова: сегментація, займенникова реприза, постсегментний компонент, речення, складне синтаксичне ціле.

В статье исследовано средства выражения постсегментного компонента одного с разновидностей сегментированных конструкций – местоименной репризы. Обнаружено, что постсегментный компонент это предикативная группа, которая может быть выражена как разными типами предложений, характерных для современного английского языка, так и единицей высшего синтаксического уровня – сложным синтаксическим целым.

Ключевые слова: сегментация, местоименная реприза, постсегментный компонент, предложение, сложное синтаксическое целое.

There has been studied means of a postsegmental component expression of one of kinds of segmental constructions – pronominal reprise – in the article. There has been found out that a postsegmental component is a predicative group, expressed either by different types of sentences, typical for the modern English language, or a compound syntactical unit.

Key words: segmentation, pronominal reprise, a postsegmental component, a sentence, a compound syntactical unit.


В. Білицька,

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття – це короткий опис дослідження граматичних особливостей німецькомовних відеорепортажів. Зазначені цілі та методи дослідження, результати наведені відповідно до граматичних категорій та можуть бути використані для подальших більш обʼємних досліджень текстів відеорепортажів суспільно-політичної тематики.

Ключові слова: граматичні особливості, граматичні структури, граматика, відеорепортаж, суспільно-політичний текст, лінгвістичні дослідження.

Статья – это краткое описание исследования грамматических особенностей немецкоязычных видеорепортажей. В ней указаны цели и методы исследования, а результаты поданы соответственно к граматическим категориям и могут быть использованы для дальнейших более объемных исследований текстов видеорепортажей общественно-политической тематики.

Ключевые слова: грамматические особенности, грамматичнские структуры, грамматика, видеорепортаж, общественно-политический текст, лингвистические исследования.

This article provides a brief description of the grammatical features of German video report’s research; objectives and methods of research are stated. The results are presented according to the grammatical categories and can be used for further more complex studies, of the video coverage’s texts concerning social and political issues.

Keywords: grammatical features, grammatical structure, grammar, video coverage, socio-political texts, linguistic research.


М. С. Богачик,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено дослідженню передумов та основних тенденцій виникнення комп’ютерних скорочень, що поповнюють лексичний склад англійської мови у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються компонентний склад та види комп’ютерних скорочень. Характеризуються особливості процесу перекладу комп’ютерних скорочень: абревіатур та акронімів.

Ключові слова: комп’ютерні неологізми, комп’ютерні скорочення, абревіатури, акроніми, усічення, переклад, інформаційно-комунікаційні технології, лексичний склад мови.

Статья посвящена исследованию предпосылок и основных тенденций возникновения компьютерных сокращений, которые пополняют лексический состав английского языка в области информационно-коммуникационных технологий. Анализируються компонентный состав и виды компьютерных сокращений. Характеризуются особенности процесса перевода компьютерных сокращений: аббревиатур и акронимов.

Ключевые слова: компьютерные неологизмы, компьютерные сокращения, аббревиатуры, акронимы, усечения, перевод, информационно-коммуникационные технологии, лексический состав языка.

The article studies the conditions and the main trends of occurrence of computer abbreviations swell to the lexical structure of English in information and communication technologies. Analyzed the component structure and types of computer acronyms. Characterized the features of the translation process of computer reductions: abbreviations and acronyms.

Keywords: computer neologisms, computer reductions, abbreviations, acronyms, translation, information and communication technology, the lexical structure of the language.


Г. Б. Буньо,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИЧНОЇ ОМОНІМІЇ В ТЕКСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто явище граматичної омонімії, а саме її різновид – омонімію морфологічну, з позицій текстоцентричного підходу. Проаналізовано основні підходи, досвід та перспективи вирішення цієї проблеми у процесі автоматичного морфологічного аналізу тексту, зокрема для української та інших мов зі складною морфологією.

Ключові слова: морфологічна омонімія, автоматичний морфологічний аналіз, словоформа, уоднозначнення, ймовірнісні методи, методи на основі правил.

В статье рассматривается явление грамматической омонимии, а именно один из её подвидов – морфологическая омонимия, с позиции текстоцентрического подхода. Проанализированы основные подходы, опыт и перспективы решения проблемы грамматической неоднозначности в процессе автоматического морфологического анализа текста, в частности для украинского языка, а также других языков со сложной морфологией.

Ключевые слова: морфологическая омонимия, автоматический морфологический анализ, словоформа, деомонимизация, вероятностные методы, методы на основе правил.

The article studies the phenomenon of grammatical homonymy, namely the morphological homonymy, from the text-centered perspective. The main approaches, experience, and prospects for solving the issue of grammatical ambiguity in the process of automatic morphological analysis are considered, notably in terms of Ukrainian and other morphologically complex languages.

Key words: morphological homonymy, automatic morphological analysis, word form, disambiguation, stochastic methods, rule-based methods.


О. І. Ванівська, Д. М. Дубравська,

Львівська комерційна академія, м. Львів

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КОМПОЗИТІВ-КОЛОРАТИВІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню колоративних композитів. Виокремлено сім структурних моделей, за якими вони утворюються. Прораховано кількісно з якими з базових колірних компонентів їх утворюється найбільше. Проаналізовано морфологічні ознаки композитів-колоративів та описано деякі винятки.

Ключові слова: колоративи, композити, морфологічні ознаки, складні слова, словоскладання, структурні моделі.

Статья посвящена исследованию колоративных композитов. Выделено семь структурных моделей, за которыми они образуются. Просчитано с какими базовыми цветами их образуется наибольшее количество. Проанализировано морфологические признаки композитов-колоративов и описаны некоторые исключения.

Ключевые слова: колоративы, композиты, морфологические признаки, сложные слова, словообразование, структурные модели.

The article deals with the investigation of colourative composites. Seven structural models on which they are formed are singled out. There are calculated the basic colours which they are mostly formed with. The morphological signs of the colourative composites are analyzed and some exceptions are described.

Key words: colouratives, composites, morphological signs, compound words, compounding, structural models.


Л. П. Войналович,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування займенника it в англійській мові. З’ясовано, що займенник it в англійській мові може виступати в ролі особового, вказівного, емфатичного та ввідного займенника, а також як особовий займенник в безособових реченнях, де він виступає підметом.

Ключові слова: особливості, займенник, особовий, вказівний, емфатичний, ввідний.

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования местоимения it в английском языке. Установлено, что местоимение it в английском языке может выступать в роли личного, указательного, эмфатичного и вводного местоимения, а также как личное местоимение в безличных предложениях, где он выступает в функции подлежащего.

Ключевые слова: особенности, местоимение, личное, указательное, эмфатическое, вводное.

The article deals with the peculiarities of the functioning of the pronoun it in the English language. Emphasis rests on the fact that the pronoun itin the English language can function as a personal, demonstrative, emphatic and introductory pronoun, and also as a personal pronoun in impersonal sentences, where it serves as a function of the subject.

Keywords: peculiarities, pronoun, personal, demonstrative, emphatic, introductory.


М. В. Голтвеницька,

Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 36, м. Харків

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У пропонованій статті автор аналізує наявні в синтаксичній науці теорії виділення складнопідрядних речень із підрядним відповідності. Результати проведеного дослідження засвідчили, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні частини яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Ключові слова: складнопідрядні речення розчленованої структури, детермінантний підрядний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення відповідності, парний сполучник.

В предлагаемой статье автор анализирует существующие в синтаксической науке теории виделения сложноподчиненных предложений с придаточным соответствия. Результаты проведенного исследования показали, что сложноподчиненные конструкции, главную и придаточную предикативные части которых соединяют парные союзы чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то и що… то не, принадлежат к сложноподчиненным предложениям расчлененной структуры с детерминантной подчинительной связью, в которых реализуются семантико-синтаксические отношения соответствия.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, детерминантная подчинительная связь, семантико-синтаксические отношения соответствия, парный союз.

In this paper the author analyzes theories of allocation of complex sentences with subordinate compliance available in the syntactic science. Results of the study showed that the complex constructions which main and subordinate predicate parts are connected with the paired conjunctions чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не…belong to complex sentences of segmented structure with a determinant subordinate connection where semantic-syntactic compliance correlation are implemented.

Key words: complex sentences of segmented structure, determinant subordinate connection, semantic-syntactic compliance correlation, paired conjunction.


І. В. Гошовська,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено вивченню проникнення термінів у непрофесійний дискурс. Встановлено, що детермінологізація є складовою більш глобального процесу інтелектуалізації мови. Обґрунтовано, що інтелектуалізм є всеохоплюючим явищем, яке проявляється як в мові, так і в літературі.

Ключові слова: детермінологізація, інтелектуалізація мови, інтелектуальний роман.

Статья посвящена изучению проникновения терминов в профессиональный дискурс. Установлено, что детерминологизация является составляющей более глобального процесса интеллектуализации языка. Обосновано, что интеллектуализм является всеобъемлющим явлением, которое проявляется как в языке, так и в литературе.

Ключевые слова: детерминологизация, интеллектуализация языка, интеллектуальный роман.

This article is devoted to the study of term penetration into non-professional discourse. Determinologization is determined to be a part of global process of language intellectualization. We’ve proved that intellectualization is the universal phenomenon that manifests itself both in language and literature.

Keywords: determinologization, intellectualization language, intelligent novel.


Г. І. Гримашевич,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті за опублікованими лексикографічними, лінгвогеографічними й текстографічними виданнями та власними діалектними матеріалами, зібраними в середньополіських говірках Житомирської області, проаналізовано способи утворення форм компаративна та суперлатива в говорах українського діалектного континууму, акцентовано увагу на переважанні синтетичних утворень у говірковому мовленні та на розмаїтті фонетичних і дериваційних варіантів ступеньованих форм адвербіативів.

Ключові слова: прислівник, діалект, ступені порівняння, компаратив, суперлатив, синтетична форма, аналітична форма.

В статье по материалам опубликованных лексикографических, лингвогеографических и текстографических изданий и собственным материалам, собранным в среднеполесских диалектах Житомирской области, проанализированы способы образования форм компаратива и суперлатива в диалектах украинского диалектного континуума, акцентировано внимание на преобладании синтетических образований в диалектной речи и на разнообразии фонетических и словообразовательных вариатов форм степенем сравнения адвербиативов.

Ключевые слова: наречие, диалект, степени сравнения, компаратив, суперлатив, синтетическая форма, аналитическая форма.

In the article after the published lexicographic, lingvogeografic and tekstografic editions and own dialectal materials collected in the serednepoliski hovirky of the Zhytomyr region it is analysed the methods of formation of comparative and superlative forms in hovory of the Ukrainian dialectal continuum, attention is accented on predominance of synthetic educations in hovirka broadcasting and on the variety of phonetic and derivatsiyni variants of stupenevani forms of adverbiatives.

Key words: adverb, dialect, degrees of comparison, komparative, superlative, synthetic form, analytical form.


М. В. Гурецька,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються комунікативно значущі жести, що слугують для вираження емоційного стану роздратування. Виділено та проаналізовано різновиди кінесичних невербальних засобів маніфестації роздратування.

Ключові слова: комунікативно значущі жести, емоційний стан роздратування, невербальні компоненти комунікації, кінесичні невербальні компоненти.

В статье рассматриваются коммуникативно значимые жесты, служащие для выражения эмоционального состояния раздражения. Выделены и проанализированы разновидности кинесических невербальных средств манифестации раздражения.

Ключевые слова: коммуникативно значимые жесты, эмоциональное состояние раздражения, невербальные компоненты коммуникации, кинесические невербальные компоненты.

The article deals with communicatively significant gestures, used to express the emotional state of annoyance. Different kinds of kinesic nonverbal means of annoyance manifestation have been defined and analyzed.

Key words: communicatively significant gestures, emotional state of annoyance, nonverbal communication components, kinesic nonverbal components.


О. П. Демиденко, О. А. Горбатюк,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТЕРМІНОСИСТЕМА ФАХОВОЇ МОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті описано новостворену терміносистему фахової мови сталого розвитку у зв’язку з його виокремленням як окремого напрямку міждисциплінарних наукових досліджень. У роботі вперше визначено фахову мову сталого розвитку, наведено визначення терміносистеми фахової мови сталого розвитку, описані екологічний, економічний та соціально-інституційний виміри фахової мови сталого розвитку у контексті філологічних досліджень, що уможливлює використання результатів досліджень для типологічного та лексикографічного опису досліджуваної терміносистеми.

Ключові слова: сталий розвиток, фахова мова, вимір, екологія, терміносистема, термінологія, запозичення, міждисциплінарні дослідження.

В статье описана новообразованная терминосистема профессионального языка устойчивого развития в связи с его выделением как отдельного направления междисциплинарных научных исследований. В работе впервые определены профессиональный язык устойчивого развития, приведены определения терминосистемы профессионального языка устойчивого развития, описаны экологическое, экономическое и социально-институциональное измерения профессионального языка устойчивого развития в контексте филологических исследований, что делает возможным использование результатов исследований для типологического и лексикографического описания исследуемой терминосистемы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, профессиональный язык, измерение, экология, терминосистема, терминология, заимствование, междисциплинарные исследования.

The article shows the results of a terminological system description of newly established sustainable development specialized language due to its distinguishing as separate direction of interdisciplinary research. In this paper such notions as sustainable development sublanguage, the terminological system of sustainable development specialized language have been defined for the first time. We have also provided the description of the environmental, economic, and social and institutional dimensions of sustainable development specialized language in the context of philological research, enabling the use of research results for the typological and lexicographic description of the investigated terminological system.

Keywords: sustainable development, specialized language, dimension, environment, terminological system, terminology, borrowing, interdisciplinary research.


Л. І. Дерев’янко,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНІ КОРЕЛЯТИВИ З ВТОРИННИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ПРИЙМЕННИКАМИ ЯК ЕКСПЛІКАТОРИ СЕМАНТИКИ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

Досліджено часові прийменниково-іменникові конструкції з вторинними темпоральними прийменниками, проаналізовано чинні в сучасній українській мові парадигми прийменниково-субстантивних корелятивів із семантикою часової попередності, складниками яких є похідні прийменники, вирізнено диференційні ознаки співвідносних темпоративів.

Ключові слова: вторинний прийменник, корелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, часова попередність.

Исследуются временные предложно-падежные конструкции с производными темпоральными предлогами, анализируются свойственные современному украинскому языку парадигмы предложно-субстантивных коррелятивов с семантикой временного предшествования, компонентами которых являются производные предлоги, определены дифференциальные признаки соотносительных темпоративов.

Ключевые слова: производный предлог, коррелятив, темпоратив, семантика, синтаксема, временное предшествование.

The article contains the thorough investigation of temporal prepositional-substantive combinations containing secondary temporal prepositions. Dominant Ukrainian effective paradigms of temporal precedence semantics’ prepositional-substantive correlatives with secondary prepositions got deep analysis. The correlative temporatives’ peculiarities’ spectrum was differentiated consistently.

Key words: secondary preposition, correlative, temporative, semantics, syntaxeme, temporal precedence.


І. Д. Забужанська,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження мовленнєвого ритму. У статті виокремлено та обґрунтовано пріоритетні напрямки дослідження ритмічної організації мовлення у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми.

Ключові слова: ритмічна організація мовлення, дихальна група, лінгвокогнітивний, когнітивна операція.

Статья посвящена актуальной проблеме исследования речевого ритма. В статье выделены и обоснованы приоритетные направления исследования ритмической организации речи в свете когнитивно-дискурсивной парадигмы.

Ключевые слова: ритмическая организация речи, дыхательная группа, лингвокогнитивный, когнитивная операция.

The article is devoted to the problem of the study of speech rhythm. The priorities for the research of rhythmic organization of speech in the light of cognitive-discursive paradigm have been defined and substantiated.

Keywords: rhythmic organization of speech, breath group, linguo-cognitive, cognitive operation.


Д. С. Касяненко,

Інститут філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРМІНІВ ПРАВНИЧОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджено особливості творення термінів правничого євролекту, зокрема висвітлено їхній дериваційний потенціал в німецькій та українській мовах.

Ключові слова: дериваційна модель термінів правничого євролекту.

Статья посвящена исследованию особенностей образования терминов правового екролекта, а именно изучению их деривационного потенциала в немецком и украинском языках.

Ключевые слова: деривационная модель терминов правового евролекта.

This article is aimed to explore the peculiarities of legal eurolekt terms formation in particular to study their derivational potential in German and Ukrainian languages.

Key words: derivational model of legal eurolekt terms.


O. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія, м. Дрогобич

ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті висвітлено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо пізнавально-комунікативного підходу у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи. На основі узагальнення досліджень розкрито основні завдання і правила, якими повинен керуватись вчитель для реалізації цього методу.

Ключові слова: монологічне мовлення, пізнавально-комунікативний підхід, діяльність учнів, мислення, пізнання.

В статье освещены и проанализированы взгляды отечественных и зарубежных учёных на познавательно-коммуникативный подход в процессе обучения монологической речи в старших классах средней школы. Раскрыты основные задачи и правила, которыми должен руководствоваться учитель с целью реализации этого метода.

Ключевые слова: монологическая речь, познавательно-коммуникативный подход, деятельность учеников, мышление, познание.

The views of national and foreign scholars on cognitive and communicative way of approach to the process of teaching of monological speech in senior forms of school have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the principal tasks and rules to be used by the teacher in order to implement this method.

Key words: monological speech, cognitive and communicative way of approach, activity of pupils, thinking, cognition.


Е. К. Коляда,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШУЧОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті здійснено спробу виявити англійські лексичні й фразеологічні одиниці, що позначають рішучість й вживаються для опису рішучої людини та її поведінки в сучасній англійській мові.

Ключові слова: лексична одиниця, фразеологічна одиниця, рішучість, моральна якість, позначення.

В статье сделана попытка выявить английские фразеологические единицы, обозначающие решительность и служащие для описания решительного человека и его поведения в современном английском языке.

Ключевые слова: лексическая единица, фразеологическая единица, решительность, моральное качество, обозначение.

The article is an attempt to reveal English lexical and phraseological units denoting determination used to describe a determined person and his/her actions in Modern English.

Keywords: lexical unit, phraseological unit, determination, moral quality, denotation.


Н. І. Кочукова,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ

ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТОМ НЕО- В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто специфіку компонента нео- в термінології сучасної української мови, з’ясовано його продуктивність, особливості поєднання із запозиченими й питомими лексемами, проаналізовано семантику й сферу вживання нових термінів з цим компонентом.

Ключові слова: термін, міжнародний компонент, неолексема, компонент нео-, неологія, неографія.

В статье рассмотрена специфика компонента нео- в терминологии современного украинского языка, выяснена его продуктивность, особенности сочетания с заимствованными и украинскими лексемами, проанализована семантика и сфера употребления новых терминов с этим компонентом.

Ключевые слова: термин, международный компонент, неолексема, компонент нео-, неология, неография.

The characteristics of the neo- component in terminology of modern Ukrainian language are considered in the article, its productivity and characteristics of combination of borrowed and vernacular lexemes are clarified, the semantics and the sphere of using of new lexemes with this component are also analyzed.

Keywords: term, international component, neolexeme, neo- component, neology, neography.


М. О. Кузнецова,

Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлено компаративне вивчення граматичних будов англійської та української мов, розглянуто типологічні особливості порівнювальних мов, проаналізовано основні граматичні труднощі перекладу англомовної науково-технічної літератури. Особливу увагу приділено компаративному аналізу морфологічних та синтаксичних особливостей мовних одиниць порівнювальних мов у перекладацькому аспекті.

Ключові слова: порівняльна граматика, науково-технічний текст, переклад, граматичні трансформації.

В статье представлено компаративное изучение грамматического строя английского и украинского языков, рассмотрены типологические особенности сопоставляемых языков, проанализированы основные грамматические трудности перевода англоязычной научно-технической литературы. Особое внимание уделено компаративному анализу морфологических и синтаксических особенностей языковых единиц сравниваемых языков в переводоведческом аспекте.

Ключевые слова: сравнительная грамматика, научно-технический текст, перевод, грамматические трансформации.

The article presents a comparative study of the grammatical structure of the English and Ukrainian languages. It views typological features of the compared languages , analyzes basic grammatical difficulties of the English scientific and technical literature translation. Particular attention is paid to the comparative analysis of morphological and syntactic features of the English and Ukrainian language units in aspect of translation.

Key words: comparative grammar, scientific and technical text, translation, grammatical transformations.


О. Ч. Кшановський,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ГРУПОВА АФІКСАЦІЯ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМАНТІВ У СИСТЕМІ МОРФОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПЕРСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

У перській мові існує більше двадцяти різнорівневих ознак, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем. Однією з головних морфологічних рис аглютинативного типу є ізольованість та самостійність афіксів (можливість їх дистантного та незалежного вживання). Це стає причиною так званого групового граматичного оформлення, а також факультативності (необов’язковості) деяких морфологічних показників.

Ключові слова: аглютинація, групове оформлення, факультативність граматичних показників, лінгвістична типологія, морфологічний тип.

В персидском языке существует более двадцати признаков разных уровней, сопряженных с агглютинативной техникой связи морфем. Одной из главных особенностей агглютинативного типа является изолированность и самостоятельность аффиксов. Это становится причиной появления так называемого группового грамматического оформления, а также факультативности некоторых морфологических показателей.

Ключевые слова: агглютинация, групповое оформление, факультативность грамматических показателей, лингвистическая типология, морфологический тип.

There are more than twenty features in all levels og the Modern Persian conjugated with agglutinate technique of morphemes bounding. One of the main such features are the isolated and independent nature of affixes, the possibility of their distant use and as the result the so called group affixing and optional nature of some morphological markers.

Key words: agglutination, group affixing, optional nature of the morphological markers, linguistic typology, morphological type.


М. О. Лукач,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУПАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті обґрунтовано важливість створення узагальненої лексико-семантичної класифікації дієслів для української мови. Розглянуто основні поняття лексико-семантичної системи мови, а саме: лексико-семантичне поле, лексико-семантична група та її властивості, ядро та периферія поля.

Ключові слова: дієслово, лексико-семантична класифікація, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група.

В статье обоснована важность создания обобщенной лексико-семантической классификации глаголов для украинского языка. Рассмотрены основные понятия лексико-семантической системы языка, а именно: лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа и ее свойства, ядро и периферия поля.

Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая классификация, лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа.

In the article the importance of creating a generalized lexical-semantic classification of verbs for the Ukrainian language is grounded. The basic concepts of lexical-semantic system of language, namely lexical-semantic field, lexical-semantic group and its properties, center and periphery of a field are outlined.

Key words: verb, lexical-semantic classification, lexical-semantic field, lexical-semantic group.


О. Ю. Малишко, Л. С. Козуб,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДЛЯ ТЕРМІНІВ З ВЕТСАНЕКСПЕРТИЗИ, САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню перекладацьких трансформацій, які найчастіше застосовуються при перекладі англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою, і зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення структурно-семантичних особливостей вузькогалузевих термінів та актуальних прийомів їх перекладу.

Ключові слова: термін, перекладацькі трансформації, лексичні трансформації, граматичні трансформації, комплексні лексико-граматичні трансформації.

Статья посвящена исследованию переводческих трансформаций, которые чаще всего используются при переводе английских и немецких терминов с ветсанэкспертизы, санитарии и гигиены продукции животноводства на украинский язык, и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на комплексное изучение структурно-семантических особенностей узкоотраслевых терминов и актуальных приёмов их перевода.

Ключевые слова: термин, переводческие трансформации, лексические трансформации, грамматические трансформации, комплексные лексико-грамматические трансформации.

The article deals with the study of translation transformations commonly used to translate English and German terms in the field of veterinary-sanitary inspection and livestock production hygiene. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in comprehensive study of structural and semantic features of sectoral terms as well as relevant methods of their translation.

Key words: term, translation transformations, lexical transformations, grammatical transformations, complex lexical and grammatical transformations.


О. В. Малярчук,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

НЕОЛОГІЗМИ, НЕОНІМИ, ТЕРМІНИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються терміни, неологізми, неоніми як лексична складова сучасних англійських наукових текстів, розглянуто проблему визначення терміна, досліджено структурні та термінологічні характеристики, шляхи та способи творення термінів та неологізмів в англійській мові.

Ключові слова: лексична складова, термін, неологізм, неонім, способи термінотворення.

В статье исследуются термины, неологизмы, неонимы как лексическая составляющая современных английских научных текстов, рассмотрена проблема определения термина, исследованы структурные и терминологические характеристики, пути и способы создания терминов и неологизмов в английском языке.

Ключевые слова: лексическая составляющая, термин, неологизм, неоним, способы терминообразования.

The article deals with a term, neologism, neonym as a lexical constituent of modern English scientific texts. The problems of determining of a term have been analyzed. The article focuses on the structural and term-formation characteristics of the terms. The attention is devoted to the modern tendencies of term-formation in modern English, the formative ways and patterns of terms and neologisms have been determined and analyzed.

Key words: lexical constituent, term, neologism, neonym, means of term formation.


Т. О. Мизин,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛІ СПОЛУЧУВАНОСТІ NPRPN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена вивченню функціонування моделі сполучуваності іменників NprpN у різностильових текстах. Доведено, що частота моделі NprpN є параметром текстів різних функціональних стилів, жанрів і підмов. Виділено підсистеми масивів текстів. На основі частот моделі сполучуваності NprpN встановлено відстані між текстами, які є основою для побудови багатомірного простору текстів. Для кожного параметра виділено свої закриті підсистеми.

Ключові слова: сполучуваність, модель сполучуваності, частота, тексторозмежувальна сила, лексико-семантична група.

Статья посвящена изучению функционирования модели сочетаемости имен существительных NprpN в разностилевых текстах. Доказывается, что частота модели NprpN служит параметром текстов разных функциональных стилей, жанров и подъязыков. Выделяются подсистемы массивов текстов. На основе частот модели сочетаемости NprpN установлены расстояния между текстами, которые являются основой для построения многомерного пространства текстов. Для каждого параметра выделяются свои закрытые

подсистемы.

Ключевые слова: сочетаемость, модель сочетаемости, частота, тексторазграничительная сила, лексико-семантическая группа.

The article is devoted to the investigation of the nouns combinability model NprpN functioning in texts of different functional styles. It is proved that the frequency of the model NprpN is a parameter of texts belonging to different functional styles, genres and sublanguages. Subsystems of texts arrays are singled out. Distances between texts, which are the basis for the multidimensional text space are determined. Closed subsystems for each parameter are discriminated.

Key words: combinability, combinatory model, frequency, text differentiating force, lexico-semantic group.


О. І. Мізіна,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК»

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття містить аналіз дериваційних, структурно-семантичних і функціональних можливостей узуальних ад’єктивних композитів та індивідуально-авторських прикметникових новотворів з матеріально не вираженим суфіксом з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом, що вказують на звучання та звукову наповнюваність. З’ясовано їх місце, роль та сфери функціонування в сучасній українській мові.

Ключові слова: нульовий суфікс, формант, нульсуфіксальний спосіб словотвору, узуальний дериват, ІАН (індивідуально-авторський новотвір), ад’єктивний складнонульсуфіксальний композит, мотивований, напів-мотивований, немотивований дериват.

Статья содержит анализ деривационных, структурно-семантических и функциональных возможностей узуальных адъективных композитов и индивидуально-авторских новообразований с материально не выраженным суффиксом с первым числовым и вторым именным компонентом, указывающие на звучание и звуковую наполненность. Выяснены их место, роль и сферы функционирования в современном украинском языке.

Ключевые слова: нулевой суффикс, формант, нульсуффиксальный способ словообразования, узуальный дериват, ИАН (индивидуально-авторский неологизм), адъективный сложнонульсуффиксальный композит, мотивированный, полумотивованный, немотивированный дериват.

In this article there have been outlined derivational, structural-semantic and functional possibilities of usual adjectival composites and individual authorial adjectival neologisms with no materially expressed suffix, that have the first numeral and second substantive component, which indicate the sound and sound content. There have also been discovered their place, role and scope of functioning in the modern Ukrainian language.

Key words: zero suffix, formant, method of derivation with zero suffix, usual derivative, IAN (individual authorial neologism), adjectival complex composite with zero suffix, motivated, half-motivated, non-motivated derivative.


Л. Т. Мойсей,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена моделюванню мікропросторів чоловічого та жіночого родів у ранньоновоанглійській мові. Основна увага зосереджена на виокремленні лексико-семантичних полів із архісемою чоловічої або жіночої статі, що репрезентують відповідний мікропростір. Доведено, що завдяки появі нових лексем відбувається збільшення лексико-семантичних полів у мікропросторі жіночого роду, що призводить до однакової кількості лексико-семантичних полів у мікропросторах жіночого та чоловічого родів.

Ключові слова: ранньоновоанглійська мова, мікропростір роду, лексико-семантичне поле, чоловічий рід, жіночий рід.

Статья посвящена моделированию микропространств мужского и женского рода в ранненовоанглийском языке. Основное внимание сконцентрировано на выделении лексико-семантических полей с архисемой мужского или женского пола, которые репрезентируют соответствующее микропространство. Доказано, что благодаря появлению новых лексем происходит увеличение лексико-семантических полей в микропространстве женского рода, что приводит к одинаковому количеству лексико-семантических полей в микропро-странствах женского и мужского родов.

Ключевые слова: ранненовоанглийский язык, микропространство рода, лексико-семантическое поле, мужской род, женский род.

The article is devoted to modeling of masculine and feminine microspheres in Early New English. The main focus is on distinguishing lexical-semantic fields with acrhiseme male or female, representing certain microsphere. It has been proved that due to the emergence of new lexemes the increase of lexical-semantic fields in feminine microsphere takes place that leads to the same quantity of lexico-semantic fields in masculine and feminine microspheres.

Key words: Early New English, gender microsphere, lexical-semantic field, masculine gender, feminine gender.


Т. В. Новікова,

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ «КАВКАЗ» Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто лексико-граматичні трансформації, використані П. Анатольським у перекладі поеми «Кавказ» Т. Шевченка. Серед лексичних перетворень спостерігаємо такі види трансформацій, як конкретизація, генералізація, антонімний переклад; серед граматичних – зміна порядку слів, змін підрядного зв’язку у словосполученнях, членування та об’єднання речень, додавання та опущення; серед лексико-граматичних – зміна граматичної форми однини на множину та зміна простого присудка в складений, які вплинули на зміст тексту.

Ключові слова: лексичні, граматичні та лексико-граматичні трансформації (перетворення, заміни), транслатема.

В статье рассмотрены лексико-грамматические трансформации, использованы П. Анатольским в переводе поэмы «Кавказ» Т. Шевченко. Среди лексических преобразований наблюдаем такие виды трансформаций, как конкретизация, генерализация, антонимический перевод; среди грамматических – изменение порядка слов, изменение подчинительной связи в словосочетаниях, членение и объединение предложений, добавление и опущение; среди лексико-грамматических – изменение грамматической формы единственного числа во мно-жественное и изменение простого сказуемого в составное, что повлияло на содержание текста.

Ключевые слова: лексические, грамматические и лексико-грамматические (трансформации, преобразования (замены), транслатема.

The lexico-grammatical transformations used P. Anatolski in translation of poem «Caucasus» Т. Shevchenko are considered in the article. Among lexical transformations look after such types of transformations, as a specification, generalization, antonymous translation; among grammatical is a change of order of words, changes of additional connection in word-combinations, segmentation and association of sentences, addition and prolapsus; among lexicogrammatical is a change of grammatical form of singular in a great number and change of simple predicate in made, that influenced on maintenance of text.

Keywords: lexical, grammatical and lexico-grammatical transformation (replacements), translateme.


А. В. Олексієнко,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ЗДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена ідентифікації детермінативного підрядного речення в сучасній німецькій мові. Автор спирається при дослідженні на трансформаційний метод з процедурами субституції, пермутації та інтраполяції. Для першої процедури автор використовує парцелятивну, сепаративну, номіналізаційну та координативну проби, для другої – об’єктно-, інструментально- та каузально-гіпотаксичну, а також у каузально-паратаксичну проби. Процедура інтраполяції проводиться в корелятивній, патронімічній, квеситивній та валоративній пробах.

Ключові слова: детермінативне підрядне речення, гіпотаксис, трансформаційний метод, проба.

Статья посвящена идентификации детерминативного придаточного предложения в современном немецком языке. Автор опирается при исследовании на трансформационный метод с процедурами субституции, пермутации и интраполяции. Для первой процедуры автор применяет парцелятивную, сепаративную, номинализирующую и координативную пробы, для второй – объектно, инструментально- и каузально-гипотаксисную, а также в каузально-паратаксисную пробы. Процедура интраполяции проводится в коррелятивных, патронимических, квеситивных и валоративных пробах.

Ключевые слова: детерминативное придаточное предложение, гипотаксис, трансформационный метод, проба.

The article is devoted to the identification of determinative subordinate clause in modern German language. The author relies in the study on transformation method with the procedures of substitution, permutation and intrapolarization. To the first procedure the author includes parcelative, separative, nominalisation and coordinative tests, to the second – the object-, the instrumental- and causal-hypotactical, as well as the causal-paratactical tests. Intrapolarization procedure is carried out in correlative, patronymic, quesitive and valorative tests.

Keywords: determinative subordinate clause, hypotaxis, transformational method, test.


М. В. Панчишин,

Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто особливості співвідношення медичних найменувань у польському та українському термінотворенні. Проаналізовано роль внутрішньої форми в процесі утворення медичних слів-термінів. Визначено спільні та відмінні риси при творенні власне українських та польських медичних термінів та термінів-словосполучень. Дослідження виконано на матеріалі наукових видань та анатомічних польських, латинських та українських словників.

Ключові слова: медична термінологія, медичний термін, внутрішня форма слова, мотивованість.

В статье рассмотрены особенности соотношения медицинских наименований в польском и украинском терминообразовании. Проанализирована роль внутренней формы в процессе образования медицинских слов-терминов. Определены общие и отличительные черты при образовании собственно украинских и польских медицинских терминов и терминов-словосочетаний. Исследование выполнено на материале научных изданий и анатомических польских, латинских и украинских словарей.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинский термин, внутренняя форма слова, мотивированность.

In the article the features of correlation of the medical terms are considered in Polish and Ukrainian formation of terms. The role of an internal form is analyzed in the process of formation of medical terms. General and distinctive features at creation of the Ukrainian and Polish medical terms and terminological phrases are defined. The research is done on the material of scientific editions and Polish, Latin and Ukrainian anatomic dictionaries.

Keywords: medical terminology, a medical term, inner form of a word, motivation.


Н. В. Папідзе,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті аргументовано доцільність виявлення дериваційних особливостей слів у межах словотвірних гнізд та словотвірних парадигм, встановлено основні теоретичні паралелі між дослідженнями дериваційного потенціалу лексем на двох словотвірних рівнях.

Ключові слова: дієслово, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо, валентність, словотворча спроможність, твірне слово, похідне слово.

В статье аргументировано целесообразность выявления словообразовательных особенностей слов в пределах СГ и СП, установлены основные теоретические параллели между исследованиями деривационного потенциала глаголов на двух словообразовательных уровнях.

Ключевые слова: глагол, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, валентность, словообразовательный потенциал, производящее слово, производное слово.

In the article is argued advisability of identifying derivational features of words within the word-building nests and word-building paradigms. The basic theoretical parallels between research of derivational potential of verbs on the two derivative levels is established.

Key words: verb, word-building paradigm, word-building nest, valency, derivational potential, offormative word, derivative word.


Н. М. Підгірна,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розкриваються закономірності виникнення та описуються основні види явища лінгвістичної компресії у французькій мові, також представлений аналіз різних поглядів відомих французьких мовознавців на поняття «лінгвістична компресія».

Ключові слова: мовна економія, фонетична компресія, лексична компресія, морфологічна компресія, синтаксична компресія.

В статье раскрываються закономерности возникновения и описываются основные виды явления лингвистической компрессии в французском языке, также представлен анализ разных точек зрения известных французских языковедов на понятие «лингвистическая компрессия».

Ключевые слова: языковая экономия, фонетическая компрессия, лексическая компрессия, морфологическая компрессия, синтаксическая компрессия.

The article deals with the mechanism of the phenomenon of linguistic compression, its functioning and main types in the French language. Also, this article presents an analysis of the different points of view of famous French linguists on the concept of «linguistic compression».

Key words: the language economy, phonetic compression, lexical compression, morphological compression, syntactical compression.


С. Л. Попов,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, м. Харьков

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ПЕРЦЕПТИВНО-АРГУМЕНТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ: ПОКАЗАТЕЛИ ПАРТИТИВНОСТИ И ЦЕЛЬНОСТИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті презентується застосування перцептивно-аргументаційного методу диференціаціції граматичних варіантів. Перевіряється достовірність традиційних аргументів, що диференціюють вживання таких варіантів. Використовуються поняття експліцитного та імпліцитного контекстів. Застосовується аргумент прямої емпіричної верифікації маркерів певної характеристики в експліцитних контекстах.

Ключові слова: граматична варіантність, експліцитність/імпліцитність, сприйняття, аргументація,партитивність/цільність.

В статье представляется применение перцептивно-аргументационного метода дифференциации грамматических вариантов. Проверяется достоверность традиционных аргументов, дифференцирующих употребление таких вариантов. Используются понятия эксплицитного и имплицитного контекстов. Применяется аргумент прямой эмпирической верификации маркеров определенной характеристики в эксплицитных контекстах.

Ключевые слова: грамматическая вариантность, эксплицитность/имплицитность, восприятие, аргументация, партитивность/цельность.

The article presents the application of perceptually-argumentation method of differentiation of grammatical variants. Reliability of the traditional arguments distinguishing between such variants is being tested. The concepts of explicit and implicit contexts are being used. The argument of direct empirical verification of сertain characteristic markers in explicit contexts is being applied.

Key words: grammatical variability, explicitness/implicitness, perception, reasoning, partitivity/integrity.


А. П. Романченко, Н. М. Хрустик,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджено проблеми, які пов’язані з номінацією автомобілів. З᾽ясовано питання етимології і творення цих назв, також розглянуто функційні та прагматичні аспекти появи автомобільних найменувань.

Ключові слова: прагмонім, етимологія, творення, офіційна назва, прагматичне спрямування.

В статье исследованы проблемы, связанные с номинацией автомобилей. Изучены вопросы этимологии и словообразования этих названий, также рассмотрены функциональные и прагматические аспекты появления автомобильных наименований.

Ключевые слова: прагмоним, этимология, образование, офмциальное название, прагматическая направленность.

The problems associated with the cars’ nomination are considered in this article. The etymology and derivation of their names are analyzed. Also functional and pragmatic aspects of the appearance of automobile items are considered.

Key words: pragmonim, etymology, creation, official name, pragmatic orientation.


Е. В. Стрига,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто історичний розвиток англійської фразеології. Фразеологізми відображають історію народу, його культуру, побут, мають яскравий національний характер. Проаналізовані фактори утворення фразеології та наукові підходи щодо її вивчення.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, лінгвістична одиниця, мовний антропоморфізм.

В статье рассмотрено историческое развитие английской фразеологии. Фразеологизмы отражают историю народа, его культуру, быт, имеют яркий национальный характер. Проанализированы факторы образования фразеологии и научные подходы к ее изучению.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, лингвистическая единица, языковой антропоморфизм.

The article reviews the historical development of English phraseology. Phraseologisms tell the history of people, their culture, way of life, they reflect a national character. Factors of phraseology formation and scientific approaches are analyzed.

Keywords: phraseology, phraseological unit, linguistic unit, linguistic anthropomorphism.


П. Б. Ткач,

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

С. В. Мясоєдова,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій. Виявлено, що одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

Ключові слова: преференційні конструкції, пропозитивний зміст, структура.

В статье проанализированы особенности грамматической репрезентации пропозитивного содержания в структуре конструкций предпочтения. Установлено, что одним из важных факторов формирования значения предпочтения в структуре высказывания являются морфологические механизмы представления содержания пропозиций.

Ключевые слова: конструкции предпочтения, содержание пропозиции, структура.

This article deals with the peculiarities of grammatical representation of sentential content in the structure of preferential patterns. The author of this work outlines that one of the important factors in the formation of preferential meaning in the structure of the phrase is the representation of morphological mechanisms of sentential content.

Key word: preferential patterns, sentential content, structure.


Т. Товкайло, Л. Довбня,

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті робиться спроба описати акцентні позиції кінцевих іменникових формантів сучасної української мови на матеріалі лексем чоловічого роду. Зауважується, що такі морфеми здебільшого віддають перевагу двом наголосовим позиціям: самі перебувають під наголосом або стоять за наголошеним складом. Об’єктом дослідження є український іменниковий суфікс -икта його похідні: -ник,-льник,-івник, -овник, -еник. У мовознавстві до визначення статусу зазначених суфіксів існують різні підходи, які були враховані авторами під час аналізу вказаних формантів, що дало підставу висловити припущення щодо статусу самої інваріантної морфеми.

Ключові слова: формант, морфема, позиція, склад, наголос, дериватологія, іменник.

В статье осуществляется попытка описать акцентные позиции конечных формантов имени существительного современного украинского языка на материале лексем мужского рода. Отмечается, что такие морфемы в основном отдают предпочтение двум ударным позициям: либо сами находятся под ударением, либо стоят за ударным слогом. Объектом исследования является суффикс украинских существительных -ики его производные: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. В языкознании к определению статуса указанных суффиксов существуют различные подходы, которые были учтены авторами при анализе указанных формантов, что дало основание высказать предположение относительно статуса самой инвариантной морфемы.

Ключевые слова: формант, морфема, позиция, слог, ударение, дериватология, имя существительное.

In the article we try to describe accent positions of the end noun formants of modern Ukrainian language on the basis of the lexemes in the masculine gender. It is noted that such morpheme mainly choose two stress positions: they are under stress or they follow the stressed syllable. The object of research is a Ukrainian noun suffix -икand its derivatives: -ник, -льник, -івник, -овник, -еник. There are different approaches to the definition of the status of these suffixes in linguistics that have been taken into consideration by the authors in the analysis of these formants that gave grounds to make assumptions on the status of the invariant morpheme.

Keywords: formant, morpheme, position, syllable, stress, derivatology, noun.


О. О. Туришева,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті описано основні принципи застосування морфологічного критерію у класифікації частин мови. На прикладах частиномовних класифікацій представлено переваги та недоліки його використання як провідного критерію класифікації частин мови.

Ключові слова: частини мови, критерії класифікації, морфологічний критерій.

В статье описано основные принципы применения морфологического критерия для классификации частей речи. На примерах частеречных классификаций представлено преимущества и недостатки его использования в качестве ведущего критерия классификации частей речи.

Ключевые слова: части речи, критерии классификации, морфологический критерий.

This thesis describes the principle of morphological classification of parts of speech. The advantages and disadvantages of its use as a main criterion of classification of parts of speech are presented on the examples of various classifications.

Key words: parts of speech, criteria of classification, morphological criterion.


Н. Г. Фарина,

Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ «ЗАХАР БЕРКУТ» І. Я. ФРАНКА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано особливості функціонування складнопідрядних речень з підрядними займенниково-означальними, які були виявлені у повісті І. Я. Франка «Захар Беркут» (1883). Перелічено мовні явища, якими вони ускладнені. Виявлено способи розташування залежних частин щодо головних, а також сполучні засоби, за допомогою ці частини приєднуються.

Ключові слова: складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними, сполучні засоби, корелятивна пара.

В статье проанализированы особенности функционирования сложноподчиненных предложений с придаточными местоименно-определительными, которые были обнаружены в повести И. Франко «Захар Беркут» (1883). Перечислены языковые явления, которыми они oсложнены. Выявлено способы расположения зависимых частей относительно главных, а также соединительные средства, спомощью эти части присоединяются.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения с подрядными местоименно-определительными, соединительные средства, коррелятивная пара.

The article deals with the specificity of operation of the complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, which were found in the story Ivan Franko «Zahar Berkut» (1883). Author concentrate attention on phenomens, they are complicated. It was also revealed location of dependent parts and conjunctive means which were joining these parts.

Key words: complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, conjunctive means, correlative pair.


Є. С. Чекарева,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ АРТИКЛЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлений аналіз синтаксичних функцій артикля давньогрецької мови класичного періоду. Розглядаються такі випадки вживання, коли наявність артикля впливає на синтаксичні зв’язки в межах речення або словосполучення, а його відсутність зумовлює певним чином структуру всього речення. Підкреслюється генетичний зв’язок артикля із вказівним займенником. Простежується динаміка поступової втрати артиклем семантичної та синтаксичної самостійності у процесі морфологізації цього граматичного елемента.

Ключові слова: артикль; вказівний займенник; синтаксичні функції; структура речення.

В статье представлен анализ синтаксических функций артикля древнегреческого языка классического периода. Рассматриваются такие случаи употребления, когда присутствие артикля влияет на синтаксические связи в рамках предложения или словосочетания, а его отсутствие обусловливает определенным образом структуру всего предложения. Подчеркивается генетическая связь артикля с указательным местоимением. Прослеживается динамика постепенной утраты артиклем семантической и синтаксической самостоятельности в процессе морфологизации этого грамматического элемента.

Ключевые слова: артикль; указательное местоимение; синтаксические функции; структура предложения.

The article represents an analysis of the syntactic functions of the Ancient Greek article in Classical period. There is an analysis of the article uses when its presence or absence determines syntactic structure of the sentence. There is an emphasis on the genetic connection between the article and demonstrative pronouns. The dynamic of the gradual loss of semantic and syntactic self-dependence of the article in its way to morphologisation is also retraced in the article.

Key words: article; demonstrative pronoun; syntactic functions; structure of the sentence.


Є. В. Шавелашвілі,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається поняття «частина мови» в сучасному мовознавстві та в тюркології зокрема, яке визначається як «інтегральна» граматична макрокатегорія. Також описуються основні методологічні напрямки частиномовної класифікації.

Ключові слова: частина мови, семантична категорія, лексико-граматичний клас, гетерогенна класифікація, гомогенна класифікація.

В статье рассматривается понятие «часть речи» в современном языкознании и в тюркологии в частности, определяемое как «интегральная» грамматическая макрокатегория. Также описываются основные методологические направления частеречевой классификации.

Ключевые слова: часть речи, семантическая категория, лексико-грамматический класс, гетерогенная классификация, гомогенная классификация.

Different ways of definition of the concept «part of speech» in modern linguistics and Turkish studies in particular are viewed in the article. This concept is defined as «integral» grammatical makrocategory. Also the main methodological areas of parts of the classification are described.

Keywords: part of speech, semantic category, lexical and grammatical class, heterogeneous classification, homogeneous classification.


О. В. Швець,

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті охарактеризовано основні методологічні принципи аналізу номінативних речень різноструктурних мов: антропоцентризм, структуралізм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, кожен з яких сприятиме комплексному вивченню предмета дослідження. Методологічною основою дослідження, яке проводитиметься у чотири етапи, слугуватиме ряд методів лінгвістичного аналізу: метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

Ключові слова: антропоцентризм, функціоналізм, принцип системного підходу, принцип семантико-когнітивного підходу, метод суцільної вибірки, зіставний метод, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, методика безпосередніх складників, семантико-когнітивний аналіз.

В статье охарактеризованы основные методологические принципы анализа номинативных предложений разноструктурных языков: антропоцентризм, структурализм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, каждый из которых будет способствовать комплексному изучению предмета исследования. Методологической основой исследования, которое будет проводиться в четыре этапа, будут служить ряд методов лингвистического анализа: метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

Ключевые слова: антропоцентризм, функционализм, принцип системного подхода, принцип семантико-когнитивного подхода, метод сплошной выборки, сопоставительный метод, компонентный анализ, оппозиционный анализ, методика непосредственных составляющих, семантико-когнитивный анализ.

The article characterizes the main methodological principles of the analysis of nominative sentences of languages with different structures: anthropocentrism, structuralism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, each of which will contribute to the comprehensive study of the subject of research. The methodological basis of the study, which will be conducted in four phases, will serve a number of methods of linguistic analysis: the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.

Key words: anthropocentrism, functionalism, the principle of systematic approach, the principle of semantic-cognitive approach, the method of continuous sampling, contrastive analysis, componential analysis, oppositional analysis, the immediate constituent analysis, semantic-cognitive analysis.


К. В. Шереметьєва, І. В. Черниш,

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена особливостям проведення фоностилістичного дослідження німецької мови, в якому приймається положення про те, що фонетичний стиль є надiйним індикатором соціальної характеристики носія мови. В роботі розглядається фоностилістична варіативність вимови носіїв німецької мови від народження та носіїв німецької мови як іноземної. Ця тема має значення для розробки комплексного аналізу мовної ситуації в Німеччині, де мешкає значна кількість вихідців з інших країн світу.

Ключові слова: фоностилістика, фонетичний стиль, фоностилістична варіативність, варіативність вимови.

В статье рассматриваются особенности организации и методы проведения фоностилистического исследования, в котором принимается положение о том, что фонетический стиль является надёжным индикатором социальной принадлежности носителя языка. В исследовании рассмотрены фоностилистические особенности произношения носителей немецкого языка с рождения и носителей немецкого языка как иностранного, обусловленных действием как внеязыковых, так и языковых факторов. Эта тема представляет интерес для составления комплексного анализа языковой ситуации в Германии, где проживает много людей, для которых немецкий язык не является родным языком.

Ключевые слова: фоностилистика, фонетический стиль, фоностилистическая вариативность, вариативность произношения.

The following article dwells on one of the most popular areas of linguistic research. This branch is called phonostilistics and it is one of the youngest branches of stylistics. One of the main tasks of phonostylistics is a detailed investigation of the phonetic style. The necessity of a qualitatively new approach in the investigation of this phenomenon as a complex one in interpersonal and international communication is quite evident. Taking into account the newest tendencies in Germany native speakers and foreigners must be included in the discussion of the phonetic style problematic. The theoretical background of this investigation lies in realization of the phonetic style as a complex phonetic characteristic of the speech taking into account extra linguistic communicative factors and specific aspects of phonostylistic variation of foreign speakers’ speech.

Key words: phonostylistics, phonetical style, phonostylistic variability, variability of pronunciation.


А. А. Шиць,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗАМОВНИХ СИТУАЦІЙ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті з’ясовано специфічне функційне призначення нечленованих речень сучасної української мови, особливості реалізації їхнього комунікативно-прагматичного потенціалу та стосунку до принципу економії й мовної конденсації. Розмежовано нечленовані конструкції, що маркують позамовні ситуації та емоції мовця, пов’язані з цими ситуаціями.

Ключові слова: нечленовані і членовані речення, синтаксис, комунікативно-прагматичні ознаки.

В статье выяснено специфическое функциональное назначение нечленимых предложений современного украинского языка, особенности реализации их коммуникативно-прагматического потенциала и отношения к принципу экономии и языковой конденсации. Разграничены нечленимые конструкции, маркирующие

внеязыковые ситуации и эмоции говорящего, связанные с этими ситуациями.

Ключевые слова: нечленимые и членимые предложения, синтаксис, коммуникативно-прагматические признаки.

The article considers specific functional prescription of the unsegmented sentences in modern Ukrainian, the realization peculiarities of their communicative-pragmatic potential and relation to the principle of economy and language condensation. The unsegmented constructions, which mark extralinguistic situations and communicant’s emotions caused by those situations, have been delineated.

Key words: unsegmented and segmented sentences, syntax, communicative-pragmatic characteristics.


Н. О. Школьна,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена проблемам визначення терміну та основних способів його утворення. В результаті словотворчого аналізу визначено найбільш продуктивні способи творення термінологічних одиниць у німецькій фаховій мові промислової автоматизації.

Ключові слова: термін, словотворення, суфікс, префікс, абревіація.

Статья посвящена проблемам определения термина и основных способов его образования. В результате словообразовательного анализа определены наиболее продуктивные способы образования терминологических единиц в немецком специальном языке промышленной автоматизации.

Ключевые слова: термин, словообразование, суффикс, префикс, аббревиация.

The article deals with problems of the term definition and its main ways of formation. As a result of the wordbuilding analysis the most efficient ways of the term units have been estimated in the German language for special purposes of industrial automation.

Key words: term, word-building, suffix, prefix, abbreviation.


Н. Щербій,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті охарактеризовано статус зворотних дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості суб’єктних рефлексивних конструкцій в українській та польській мовах. Проаналізовано вживання зворотних форм у сучасних українських і польських художніх текстах.

Ключові слова: зворотність, рефлексивні дієслова, об’єкт, суб’єкт, пасив.

В статье охарактеризован статус возвратных глаголов в языкознании. Рассмотрены семантические особенности субъектных рефлексивных конструкций в украинском и польском языках. Проанализировано употребления обратных форм в современных украинских и польских художественных текстах.

Ключевые слова: возвратность, рефлексивные глаголы, объект, субъект, пассив.

The article deals with different approaches to identify the notions of «reflexive verbs» in linguistics. The paper deals with the semantic aspect of subject reflexive verbs in Ukrainian and Polish languages, examples from the modern Ukrainian and Polish literature.

Key words: reflexivity, reflexive verbs, subject, object, passive.


І. В. Яблонська-Юсик,

Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів

ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті описано різні рівні мовної адаптації запозичень, їх лексико-семантичні особливості та синонімічні відношення в рамках публіцистичного тексту.

Ключові слова: запозичення, віддієслівний іменник, мовна адаптація, синонім.

В статье описаны различные уровни языковой адаптации заимствований, их лексико-семантические особенности и синонимические отношения в рамках публицистического текста.

Ключевые слова: заимствование, отглагольное существительное, языковая адаптация, синоним.

The article focuses on various levels of language adaptation borrowing their lexical-semantic peculiarities and synonymic relation within the journalistic text.

Keywords: drawing, verbal noun, language adaptation, synonym.


СТИЛІСТИКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

G. B. Bernar,

Ivan Franko National University of L’viv, Lviv

THE PHENOMENON OF SILENCE IN S. BECKETT’S PLAYS

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто та проаналізовано феномен мовчання у п’єсах С. Беккета. Виявлено, що мовчання актуалізоване у досліджуваних творах як на рівні структури п’єс, так і лексично. Мовчання представлене як авторською ремаркою «пауза» або «тиша», так і дієсловами та похідними іменниками, що позначають розмовгні процеси. Частіше за все мовчання є більш інформативно змістовним, ніж вчинки персонажів.

Ключові слова: феномен мовчання, структура п’єс, лексичний рівень, пауза, тиша, інформативна змістовність.

В статье рассмотрено и проанализировано феномен молчания в пьесах С. Беккета. Выявлено, что молчание актуализировано в произведениях, которые исследуются, как на уровне структуры пьес, так и на лексическом уровне. Молчание представлено авторской ремаркой «пауза» или «тишина», а также глаголами и производными существительными, которые обозначают мыслительные процессы. Часто молчание оказывается более информативно содержательным, чем поступки персонажей.

Ключевые слова: феномен молчания, структура пьес, лексический уровень, пауза, тишина, информативное содержание.

The article deals with analysis of the phenomenon of silence presented in S. Beckett’s plays. It is discovered that silence is actualized at both structural and lexical levels of the plays under study. Silence is shown with the help of author’s remark «pause» or «silence» as well as verbs and derivative nouns denoting mental processes. Silence is often more informative than personages’ actions.

Key words: the phenomenon of silence, the structure of plays, lexical level, pause, silence, informative content.


S. D. Chugu,

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

TEMPORAL EXPRESSIVENESS OF THE NARRATIVE

Текст статті / Full text (PDF)

Вивчення семантичних і функційних відмінностей виразів з темпоральною семантикою та темпоральних маркерів різних рівнів доводить, що вони виконують у текстовій площині різні ролі. Результати дослідження функцій темпоральних маркерів рівня тексту підтверджують їх важливість для створення темпоральної когезії, індексування та оформлення текстових подій і ситуацій. Авторка аналізує семантичні, композиційні та функційні особливості темпоральних маркерів для розкриття їх ролі у створенні темпоральності тексту.

Ключові слова: темпоральність тексту, текстова функція, темпоральний чинник, темпоральний маркер, площина тексту.

Изучение семантических и функциональных различий выражений темпоральной семантики и темпоральных маркеров разных уровней доказывает, что они выполняют в текстовом пространстве разные роли. Результаты исследования функций темпоральных маркеров текстового уровня подтверждают их важность для создания темпоральной когезии, индексации и оформления текстовых событий и ситуаций. Автор анализирует семантические, композиционные и функциональные особенности темпоральных маркеров для установления их роли в создании темпоральности текста.

Ключевые слова: темпоральность текста, текстовая функция, темпоральный показатель, темпоральный маркер, текстовое пространство.

The study of semantic and functional differences between temporal expressions and temporal markers of different levels proves their various characteristics in the textual continuum. The research of the functions of temporal markers on the text level provides evidence of their importance for temporal cohesion, indexing and temporal framing of textual situations and events. The author analyzes semantic, compositional, and functional features of temporal markers to reveal their role in creating temporality of the text.

Key words: text temporality, textual function, temporal expression, temporal marker, textual continuum.


О. В. Бабенко, О. Р. Журба,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У РАННІЙ ЛІРИЦІ М. І. ЦВЄТАЄВОЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто особливості ранньої творчості М. І. Цвєтаєвої, проаналізовано проблематику синтезу мистецтв, описано музичні асоціації.

Ключові слова: рання лірика, синтез мистецтв, музичні асоціації.

В статье рассматриваются особенности раннего творчества М. И. Цветаевой, проанализирована проблематика синтеза искусств, описаны музыкальные ассоциации.

Ключевые слова: ранняя лирика, синтез искусств, музыкальные ассоциации.

The article focuses on the features of early lyric poetry by M. I. Tsvetayeva. Issues of synthesis of arts are analysed, musical associations are described.

Keywords: early lyric poetry, synthesis of arts, musical associations.


Т. А. Вдовенко,

Измаильский государственный гуманитарный университет, г. Измаил

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПЕРСОНАЖЕМ-НАРРАТОРОМ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено особливостям зображення часу та простору в іноземній художній літературі з персонажем-наратором.

Ключові слова: наратор, персонаж, час, простір, іноземні художні твори.

Статья посвящена описанию особенностей пространственно-временной организации произведений с персонажем-нарратором в иностранной художественной литературе.

Ключевые слова: нарратор, персонаж, время, пространство, иностранные художественные произведения.

The article focuses on the problem of depiction time and space peculiarities in foreign prose with personagesnarrators.

Key words: narrator, personage, time, space, foreign fiction.


Т. С. Володіна,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У запропонованій статті автором виявлені деякі функціонально-стилістичні особливості, що притаманні текстам німецьких наукових лінгвістичних монографій; проаналізовано лексичний склад наукової метамови, що має трирівневу структуру, виділені «термінологічні дублети» і «індивідуально-авторські термінологічні одиниці», а також розглянуто процес міграції лінгвістичних термінів.

Ключові слова: лінгвістична монографія, функціональний стиль, стилістичні особливості, «онаучування» лексики, термінологічна лексика, загальнонаукова лексика, загальнолітературна лексика.

В предложенной статье автором выявлены некоторые функционально-стилистические особенности, характерные для текстов немецких научных лингвистических монографий, проанализирован лексический состав научного метаязыка, имеющий трехуровневую структуру, выделены «терминологические дублеты» и «индивидуально-авторские терминологические единицы», а также рассмотрен процесс миграции лингвистических терминов.

Ключевые слова: лингвистическая монография, функциональный стиль, стилистические особенности, «онаучивание» лексики, терминологическая лексика, общенаучная лексика, общелитературная лексика.

In the suggested article the author has discovered some functional-stylistic peculiarities which are characteristic for texts of German scientific linguistic monographies, analyzed the lexical compound of scientific metalanguage which has three-level structure, singled out «terminological doublets» and «individually author’s terminological units» and also examined the process of migration of linguistic terms.

Key words: linguistic monography, functional style, stylistic peculiarities, «scientification» of vocabulary, terminological vocabulary, general scientific vocabulary, general literature vocabulary.


Н. І. Гарбар,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СПЕЦИФІКА У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ «НІКЧЕМНИЙ Я» ТА «НІКЧЕМНИЙ Я-2»

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена аналізу кіноперекладу одиниць із лінгвокультурним забарвленням, визначення якості їх передання та способів і методів, до яких вдавалися перекладачі для досягнення адекватності та точності перекладу, для уникнення лінгвокультурних втрат.

Ключові слова: кінопереклад, кінотекст, дублювання, перекладацькі трансформації.

Статья посвящается анализе киноперевода единиц с лингвокультурологическим оттенком, определение качества их передачи, а также способов и методов к которым обратились переводчики в попытке достижения адекватности и точности в переводе, для избежания лингвокультурологических потерь.

Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, дублирование, переводческие трансформации.

The article is devoted to the cinema text linguocultural units translation, determination of their rendering quality as well as ways and methods which translators used in an attempt to gain adequate and accurate translation, for linguocultural losses avoiding.

Key words: film translation, cinema text, dubbing, transformations in translation.


С. В. Гладьо,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ (ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНГЛІСЬКОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається специфіка текстових компонентів, що прямо чи опосередковано виражають емоційні наміри автора й спрямовані на моделювання емоцій гіпотетичного читача. Типологічні характеристики емоціогенних маркерів визначаються знаннями учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. Емоційна значущість їх семантики може бути сталою, узуальною, чи набутою, оказіональною, що стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і / чи неконвенціональниму вживанню мовних знаків. Узуальні текстові компоненти поділяються на власне семантичні, структурно-семантичні та прагмасемантичні. У групі оказіональних емоціогенних маркерів розрізняються компоненти тексту, які стають емоційно значущими завдяки своїй візуальній або семантичної актуалізації. Візуально-акцентовані компоненти тексту включають фонетичні, графо-фонетичні та графічні різновиди.

Ключові слова: англомовний художній текст, емотивно заряджені елементи тексту, емоційна значущість семантики, узуальні емоціогенні маркери, оказіональні емоціогенні маркери, авторські емоційні наміри, читацькі емоційні реакції.

В статье рассматривается специфика текстовых компонентов, прямо или косвенно выражающих эмоциональные намерения автора и направленных на моделирование эмоций гипотетического читателя. Типологические характеристики эмоциогенных маркеров определяются знаниями участниками коммуникации значений единиц языковой системы и правил их употребления. Эмоциональная значимость их семантики может быть постоянной, узусной или приобретенной, окказиональной, становящейся таковой благодаря нетрадиционным знаковым образам и/или неконвенциональному употреблению языковых знаков. Узуальные текстовые компоненты подразделяются на собственно семантические, структурно-семантические и прагмасемантические. В группе окказиональных эмоциогенных маркеров различаются компоненты текста, эмоциональная значимость которых выявляется благодаря визуальной или семантической актуализации. Визуально-акцентированные

компоненты текста включают фонетические, графико-фонетические играфические разновидности.

Ключевые слова: англоязычный художественный текст, эмотивно заряженные элементы текста, эмоциональная значимость семантики, узуальные эмоциогенные маркеры, окказиональные эмоциогенные маркеры, авторские эмоциональные намерения, читательские эмоциональные реакции.

The article deals with the text components that directly or indirectly express addressers’ emotional intentions and are aimed at modelling hypothetical readers’ responses. Typological characteristics of emotiogenic markers are determined by communicants’ knowledge about the units of the linguistic system and rules of their use. The emotional significance of their semantics can be sustained, usual, or occasional, acquired due to non-traditional iconic images and/or non-conventional use of linguistic signs. Usual text components are divided into proper semantic, structuralsemantic and pragmatic-semantic. Occasional ones become emotiogenic due to their visual or semantic actualization. Visually accented emotiogenic components include phonetic, graphic and mixed types.

Keywords: English literary text, emotively charged elements of the text, emotionally significant semantics, usual emotiogenic markers, occasional emotiogenic markers, addressers’ emotional intentions, readers’ emotional responses.


Н. М. Гораль,

Національний університет «Львівська Політехніка», м. Львів

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА І «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» СЕЙ СЬОНАГОН

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізу наукових поглядів літературознавців на «Записки край узголів’я» Сей Сьонагон. Особливо звернено увагу на відмінності інтерпретації тексту твору чоловіками та жінками.

Ключові слова: літературна критика, література «жіночого потоку», дзуйхіцу.

Статья посвящена анализу научных взглядов литературоведов на «Записки у изголовья» Сэй Сенагон. Особое внимание уделено различиям мужской и женской интерпретации текста.

Ключевые слова: литературная критика, литература «женского потока», дзуйхицу.

This article is devoted to the analysis of various points of view of literature critics on Sei Shonagon’s «Pillow Book». Special attention is paid to the differences between female’s and male’s interpretation of text.

Key words: literature critic, literature of «female’s stream», dzuihitu.


Н. О. Дорогович,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

ЕКСПРЕСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається експресивне функціонування сакральної лексики в поетичних текстах Яна Твардовського. Висвітлено образний потенціал і прагматичну спрямованість сакральних найменувань, їх роль у формуванні ідіостилю письменника.

Ключові слова: експресивність, образність, підтекст, сакральна лексика.

В статье рассматривается экспрессивное функционирование сакральной лексики в поэтических текстах Яна Твардовского. Освещены образный потенциал и прагматическая направленность сакральных наименований, их роль в формировании идиостиля писателя.

Ключевые слова: экспрессивность, образность, подтекст, сакральная лексика.

The article deals with the expressive functioning of sacral vocabulary in poetic texts by Jan Twardowski. The imaginative potential and the pragmatic orientation of sacral names, their role in creating the writer’s idiostyle are determined in the article.

Key words: expressiveness, imagery, subtext, sacral vocabulary.


У. В. Жорнокуй,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

«ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано образ «декоративної жінки» з однойменного твору Вал. Шевчука в позастатевому ракурсі, що дає змогу поглибити проблему стереотипності у ставленні чоловіками до слабкої статі на прикладі головної героїні повісті.

Ключові слова: Інший, еротичний, категорія, концепт, образ, персонаж, стать.

В статье было проанализировано образ «декоративной женщины» из одноименного произведения Вал. Шевчука во внеполовом ракурсе, что позволяет углубить проблему стереотипности в отношении мужчинами к слабому полу на примере главной героини повести.

Ключевые слова: Другой, эротический, категория, концепт, образ, персонаж, пол.

The article deals with the image of woman in «The Ornamental Woman» by V. Shevchuk in the behind-sex context, and deepens the problem of stereotyped views on female representatives, proved on the example of the main heroine in the analysed novel.

Keywords: The Other one, erotic, category, concept, image, character, sex.


М. В. Ідзьо,

Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, м. Київ

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті аналізуються способи зміни структури лексичного значення слів з метою актуалізації емотивно-експресивного потенціалу текстів сучасних польських газет та журналів. Визначається співвідношення емотивного, оцінного та образного складників у лексичному значенні мовних засобів експресивізації текстів польської преси.

Ключові слова: емотивність; експресивність; моделювання лексичного значення.

В статье анализируются способы изменения структуры лексического значения слов с целью актуализации эмотивно-экспрессивного потенциала текстов современных польских газет и журналов. Определяется соотнесенность эмотивного, оценочного, образного составляющих в лексическом значении языковых средств експресивизации текстов пресы.

Ключевые слова: эмотивность; экспрессивность; моделирование лексического значения.

This article deals with the changes in the structure of the lexical meaning of words for updating emotive expressive potential of the modern Polish newspapers and magazines. Determine the correlation emotive, evaluative, imaginative ingredients in the lexical meaning of verbal means of expressivity in the media texts.

Keywords: emotivity; expressivity; modulation of lexical semantic.


М. М. Калініченко,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

У ПОШУКАХ СТИЛІСТИЧНИХ ОЗНАК ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Текст статті / Full text (PDF)

Обґрунтовано необхідність принципово нового потрактування стилістичних засад північноамериканського романтизму; аналіз трактату «Природа» Р. В. Емерсона засвідчує необхідність студіювання творчих контактів фундаторів національного романтизму з дискурсивним континуумом Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя і дискурсивними практиками масової популярної літератури.

Ключові слова: стиль, північноамериканський романтизм, дискурс, Р. В. Емерсон, трактат «Природа», масова популярна література. Обоснована необходимость принципиально нового истолкования стилистических принципов североамериканского романтизма; анализ трактата «Природа» Р. У. Эмерсона свидетельствует о необходимости изучения творческих контактов основателей национального романтизма с дискурсивным континуумом Соединенных Штатов первой половины XIX столетия и дискурсивными практиками массовой популярной литературы.

Ключевые слова: стиль, североамериканский романтизм, дискурс, Р. У. Эмерсон, трактат «Природа», массовая популярная литература.

The article substantiates the necessity of a new interpretation of the stylistic principles of North-American Romanticism; conducted analysis of the essay «Nature» by R. W. Emerson gives evidence in support of prospective studies of artistic affiliations of American Romantics and discursive practices of mass-market popular literature of the United States of the first half of the XIX century.

Key words: style, North-American Romanticism, discourse, R. W. Emerson, essay «Nature», mass-market popular literature.


Л. С. Козуб,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ТЕКСТУ МАЛОЇ ФОРМИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню лінгвостилістичних особливостей англомовної пісні як тексту малої форми і зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на поглиблення дослідницької парадигми лінгвістики тексту новим знанням про механізми систематизації структурних, функціональних та лінгвальних ознак тексту взагалі та його малої форми зокрема.

Ключові слова: англомовна пісня, лексико-граматичні та фонетичні засоби, лінгвостилістичний аналіз, прагматична функція.

Статья посвящена исследованию лингвостилистических особенностей англоязычной песни как текста малой формы и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на углубление исследовательской парадигмы лингвистики текста новым знанием о механизмах систематизации структурных, функциональных и лингвальных признаков текста вообще и его малой формы в частности.

Ключевые слова: англоязычная песня, лексико-грамматические и фонетические средства, лингвостилистичний анализ, прагматическая функция.

The article deals with the study of linguostylistic peculiarities of English songs. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in deepening the research paradigm of text linguistics with new knowledge about the mechanisms of systematization of structural, functional and linguistic features of the text in general and short texts in particular.

Key words: English song, lexical, grammatical and phonetic means, linguostylistic analysis, pragmatic function.


О. П. Костецька,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ АВТОРА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена проблемі індивідуального мовлення письменника в сучасній лінгвостилістиці. Розкривається сутність термінів для позначення індивідуального мовлення автора, визначаються особливості підходів до його аналізу.

Ключові слова: індивідуальне мовлення, стиль, індивідуальний стиль, авторський стиль, ідіолект, ідіостиль, лінгвостилістика, підхід.

Статья посвящена проблеме индивидуальной речи писателя в современной лингвостилистике. Раскрывается сущность терминов для обозначения индивидуальной речи автора, определяются особенности подходов к ее анализу.

Ключевые слова: индивидуальная речь, стиль, индивидуальный стиль, авторский стиль, идиолект, идиостиль, лингвостилистика, подход.

The article is devoted to the individual style of the writer in modern linguostylistics. Essence of the terms to refer to the individual style of the author is revealed, peculiarities of the approaches to it’s analysis are determined.

Key words: style, individual style, author’s style, idiolect, idiostyle, linguostylistics, approach.


О. Т. Кундис,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

Текст статті / Full text (PDF)

Проаналізовані номінативні речення в італійському мас-медійному дискурсі. Предмет дослідження – наявність в даних реченнях емотивного компоненту. Критерієм для відбору слугував факт наявності в них вираження тієї чи іншої емоції згідно з класифікацією базових емоцій К. Ізарда. Виділено дві підгрупи речень із різними типами вираження емоційного забарвлення.

Ключові слова: номінативні речення, емоції, мас-медійний дискурс, емоційне забарвлення, італійська мова.

Проанализированы номинативные предложения в итальянском масс-медийном дискурсе. Предмет исследования – наличие в данных предложениях эмотивного компонента. Критерием для отбора послужил факт наличия в них выражения той или иной эмоции согласно классификации базовых эмоций К. Изарда. Выделены две подгруппы предложений с различными типами выражения эмоциональной коннотации.

Ключевые слова: номинативные предложения, эмоции, масс-медийный дискурс, эмоциональная коннотация, итальянский язык.

The article deals with the analysis of nominal sentences in Italian mass media discourse. The presence of emotive component in these sentences was the subject of research. The expression of various emotions according to the basic emotions classification proposed by K. Izard has been the criterion for selection of sentences. Two subgroups of nominal sentences with different types of expression of emotional connotation are presented.

Keywords: nominal sentences, emotions, mass media discourse, emotional connotation, Italian.


О. М. Левченко,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

ЖАНРОВА ПАЛІТРА ТА ТЕМАТИЧНІ ОБРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються основні жанри американської драматургії та їх вплив на розвиток суспільства. Особлива увага приділяється історичним, сімейним та міфологічним драмам. Саме ці драматичні жанри окрім естетичної виконували ще й виховну функцію, адже основним завданням таких драматичних творів було формування суспільних ідеалів.

Ключові слова: теорія жанрів, історична драма, сімейна драма, мелодрама, міфологічна драма.

В статье рассматриваются основные жанры американской драматургии и их влияние на развитие общества. Особое внимание уделяется историческим, семейным и мифологическим драмам. Именно эти драматические жанры, кроме эстетической, выполняли еще и воспитательную функцию, ведь основной задачей таких драматических произведений было формирование общественных идеалов.

Ключевые слова: теория жанров, историческая драма, семейная драма, мелодрама, мифологическая драма.

This article examines the main genres of American drama and their influence on the society development. Special attention is paid to historical, mythological and family dramas. These dramatic genres alongside with aesthetic function also had an educational one, because the main task of these dramas was to form social ideals.

Keywords: theory of genres, historical drama, family drama, mythological drama.


О. А. Лященко,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МАСОВА ЛІТЕРАТУРА І РОМАН «ОБЛИЧЧЯ БЕЗ МАСКИ» С. ШЕЛДОНА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано особливості поетики першого роману Сідні Шелдона «Обличчя без маски». Простежено взаємодію ідіостилю автора з жорсткими вимогами до жанру «детектив». З’ясовано, що літературний успіх «Обличчю без маски» забезпечила комбінація елементів детективу та любовного роману, а також використання методу психоаналізу в розкритті злочинів.

Ключові слова: масова література, детектив, любовний роман, інтертекстуальність, Сідні Шелдон.

В статье проанализированы особенности поэтики первого романа Сидни Шелдона «Лицо без маски». Прослежено взаимодействие идиостиля автора с жесткими требованиями к жанру «детектив». Выяснено, что литературный успех «Лицу без маски» обеспечила комбинация элементов детектива и любовного рома-на, а также использование метода психоанализа в раскрытии преступлений.

Ключевые слова: массовая литература, детектив, любовный роман, интертекстуальность, Сидни Шелдон.

This article analyzes the features of the poetics in the first novel «The Naked Face» by Sidney Sheldon. The interaction between the author’s idiostyle and strict requirements to the genre of detective is brought to light. It was revealed that a combination of elements of detective and romance, alongside with the use of psychoanalysis in crime solving enabled the literary success of «The Naked Face».

Key words: mass literature, detective, romance, intertextuality, Sidney Sheldon.


О. А. Мартиняк,

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Львів

ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано особливості вживання займенників третьої особи однини і множини в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Доведено, що, використовуючись для вказівки на особу чи для її номінації, слова цієї частини мови часто виступають яскравими стилістичними засобами. Займенники влучно й лаконічно виражають емоції і почуття персонажів: пошану і зневагу, острах, занепокоєння, захоплення, ліризують й інтимізують мовлення.

Ключові слова: морфологія, особовий займенник, стилістична функція, номінація.

В статье анализируются особенности употребления местоимений третьего лица единственного и множественного числа в романе Ирины Вильде «Сестры Ричинские». Доказано, что, используясь для указания на лицо или его номинацию, слова этой части речи часто выступают яркими стилистическими фигурами. Местоимения искусно и лаконично выражают эмоции и чувства персонажей: уважение и пренебрежение, страх, беспокойство, восторг, лиризирують и интимизирують речь.

Ключевые слова: морфология, личное местоимение, стилистическая функция, номинация.

The peculiarities of the usage of pronouns in third person singular and plural in «Richynski Sisters» novel by Iryna Vilde have been analyzed in the article. It has been proved that except simply being used to determine a person the words from this part of speech may often serve as vivid stylistic devices. Pronouns can accurately and neatly express emotions and feelings of characters like respect and disrespect, fear, concern, admiration.

Key words: morphology, personal pronoun, stylistic function, nomination.


О. М. Мельник,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено з’ясуванню специфіки комічного на матеріалі новели «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, роману «Хата-читальня» Павла Щегельського, оповідання «Загальний аналіз» Олександра Ірванця. Висвітлено особливості сміху на поетикальному й оцінному рівнях, виокремлено об’єкти художньої уваги в межах теми літературного процесу, закцентовано на художній вартості творів. Проведений аналіз художніх засобів конкретизує своєрідність письменницької техніки, авторське ставлення до зображуваного, а також виявляє умови виникнення комічних емоцій.

Ключові слова: комічні емоції, комічний ефект, іронія, іронічний смисл, сатира, підтекст.

Статья посвящена изучению специфики комического на материале новеллы «Мы имеем то, чего не имеем» Богдана Жолдака, романа «Хата-читальня» Павла Щегельского, рассказа «Общий анализ» Александра Ирванца. Выяснены особенности смеха на поэтикальном и оценочном уровне, выделены объекты художественного внимания в пределах темы літературного процесса, акцентируется на художественной ценности произведений. Проведенный анализ художественных средств конкретизирует своеобразность писательской техники, авторское отношение к изображаемому, а также обнаруживает условия возникновения комических эмоций.

Ключевые слова: комические эмоции, комический эфект, ирония, иронический смысл, сатира, подтекст.

Literary process as an objective sphere of modern prose: comic espression. This article is devoted to figure out the comic specifics based on the «We have the thing that we don’t have» novel by Bohdan Zholdak, «Reading room» novel by Pavlo Shchehelskyi, «General analysis» story by Oleksandr Irvanets. It is pointed out the peculiarities of laugh on the poetic and the valuation levels given accent to the objects of artistic consideration in the terms of literary process, emphasized on the literary value of the works. The conducted analysis of the artistic device specifies the writer’s technique identity, author’s attitude to the represented picture and discovers the conditions of rise of comic emotions.

Key words: comic emotions, comic effect, ironic meaning, satire, implication.


Т. М. Плеханова, Н. В. Романюк,

Запорізький національний університет, м.Запоріжжя

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті аналізуються мовно стилістичні особливості публікацій провідних політичних журналістів Запоріжжя, а також визначаються тенденції політичного дискурсу у регіональному мас-медійному просторі.

Ключові слова: політичний дискурс, екстралінгвальні чинники, метафора, антитеза.

В статье «Лингвостилистический потенциал политического дискурса региональных печатных изданий» анализируются лингвостилистические особенности публикаций ведущих политических журналистов Запорожья, а также выявляются тенденции политического дискурса в региональном мас-медийном пространстве.

Ключевые слова: политический дискурс, екстралингвальные факторы, метафора, антитеза.

The stylistic features of leading political journalists’ publications of Zaporizhzhia are under analysis, and also trends in political discourse in the regional mass-media field are identified in the article «Lingvostylistical potential of political discourse of regional printed publications».

Keywords: political discourse, extralinguistic factors, metaphor, antithesis.


О. Б. Рогоза,

Київський національній лінгвістичний університет, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджується використання іронії як мовностилістичного засобу в французькому епістолярному романі XVIII-XX століть. Дослідження базується на творах Ш. де Лакло «Les Liaisons dangereuses», О. де Бальзака «Mémoires de deux jeunes mariées», А. де Монтерлана «Les jeunes filles». Приклади іронії поясню-ються з позицій теорії поліфонії О. Дюкро.

Ключові слова: іронія, інверсія, теорія поліфонії, епістолярний роман.

В статье исследуется использование иронии как лингвостилистического средства во французском эпистолярном романе XVIII-XX веков. Исследование основывается на произведениях Ш. де Лакло «Les Liaisons dangereuses», О. де Бальзака « Mémoires de deux jeunes mariées », А. де Монтерлана «Les jeunes filles». Примеры иронии объясняются с позиций теории полифонии О. Дюкро.

Ключевые слова: ирония, инверсия, теория полифонии, эпистолярный роман.

The article discusses the irony as a stylistic means in the French epistolary novel of the XVIII-XX centuries. The study is based on Ch. de Laclos’ «Les Liaisons dangereuses», O. de Balzac’s «Mémoires de deux jeunes mariées», A. de Montherlant’s «Les jeunes filles». The irony examples are explained from positions of O. Ducrot’s theory of polyphony.

Key words: irony, inversion, theory of polyphony, epistolary novel.


О. А. Росстальна,

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORT STORY Т. ГАРДІ «THE LADY PENELOPE»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються особливості інтерпретації сюжету гомерівської «Одіссеї» у short story Т. Гарді. Аналіз твору здійснено у контексті творчого доробку письменника.

Ключові слова: short story, жіночі образи, образи-символи, гомерівський епос.

В статье рассматриваются особенности интерпретации сюжета гомеровской «Одиссеи» в short story Т. Гарди. Анализ произведения проведен в контексте творчества писателя.

Ключевые слова: short story, женские образы, образы-символы, гомеровский эпос.

The article runs about the peculiarities of interpretation of Homer’s «Odysseus» in short story of T. Hardy. The analysis of the short story is issued in the context of Hardy’s writings.

Key words: short story, famine characters, symbols, Homer’s epics.


О. О. Тучкова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються особливості уживання метафори у створенні образу автора-жінки. На основі семантичного аналізу виокремлюється перцептивна метафора як гендерна риса жіночого письма. Такий вид метафор поглиблює концептуальність і переходить на рівень фізичних відчуттів.

Ключові слова: метафора, образ автора-жінки, перцептивна метафора, гендерні риси.

В статье изучаются особенности употребления метафоры в создании образа автора-женщины. На основе семантического анализа выделяется перцептивная метафора как гендерная черта женского письма. Такой вид метафор углубляет концептуальность и переходит на уровень физических чувств.

Ключевые слова: метафора, образ автора-женщины, перцептивная метафора, гендерные черты.

The article deals with the metaphors particularities using in creation of author-woman image. Due to semantic analyses it is defined perceptive metaphor as gender mark of women writing. Such type of metaphor passes to the physical level of feelings.

Key words: metaphor, author woman image, perceptive metaphor, gender mark.


Т. А. Устінова, О. Ф. Христова,

Мелітопольський державний педагогічний університет, м. Мелітополь

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е. М. ФОРСТЕРА «ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ»

Текст статті / Full text (PDF)

У роботі проводиться аналітична інтерпретація одного з романів Едварда Моргана Форстера, мета даної статті – виявити основні дискусійні аспекти проблеми висвітлення митцем подій та проблематики роману; розглянути власні новації Форстера, які надають можливість назвати його одним з основоположників модернізму, та потрактування цих особливостей у науковій та літературно-критичній форстеріані.

Ключові слова: сюжет, літературний метод, модернізм, традиційність, характер, трактовка героїв.

В работе проводится аналитическая интерпретация одного из романов Эдварда Моргана Форстера, цель данной статьи – определить основные дискуссионные аспекты проблемы описания автором событийности и проблематики романа; рассмотреть собственное новаторство Форстера, что даёт возможность назвать его одним из основоположников модернизма, и толкование этих особенностей в научной и литературно-критической форстериане.

Ключевые слова: сюжет, литературный метод, модернизм, традиционность, характер, трактовка героев.

The article deals with the analytical interpretation of one of the novels by Edward Morgan Forster, the purpose of this work is to determine the main controversial aspects of the problem of the author’s description the events and problems in the novel, to consider Forster’s innovation which gives opportunity to name him one of the Modernism founders and interpretation of these features in scientific and critical Forster studies.

Key words: plot, literary method, modernism, tradition, character, interpretation of heroes.


Т. Г. Файчук,

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, м. Київ

СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ.

Текст статті / Full text (PDF)

Порівняльний типологічний аналіз рукописів календарів XVIІІ ст. дозволив дослідити структуру, виділити й охарактеризувати специфічні стилістичні особливості пам’яток науково-практичного жанру.

Ключові слова: науково-практичний жанр, календар, структура тексту, стилістика.

Сравнительный типологический анализ рукописей календарей XVIІІ ст. позволил исследовать структуру, выделить и охарактеризовать специфические стилистические особенности рукописей научно-практического жанра.

Ключевые слова: научно-практический жанр, календарь, структура текста, стилистика.

The comparative typology analysis of manuscripts of calendars of XVIІІ of century allowed to investigate the structure, to distinguish and describe the specific stylistic features of monuments of scientific and practical genre.

Keywords: research and practice genre, calendar, text structure, stylistics.


С. В. Хмельковська,

Херсонський державний університет, м. Херсон

ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто одну з найважливіших тем у творчості Г. Мюллер – процес втрати людиною своєї індивідуальності, перетворення особистості на істоту з тваринними інстинктами в умовах терору й диктатури табірного життя. Зроблено спробу розглянути зазначену проблематику у світлі стилістичних особливостей твору.

Ключові слова: «Гойдалка дихання», образ голоду, знищення індивідуальності, метафоричність мовлення.

В статье рассмотрена одна из важнейших тем в творчестве Г. Мюллер – процесс потери человеком своей индивидуальности, превращение личности в существо с животными инстинктами в условиях террора и диктатуры лагерной жизни. Сделана попытка рассмотреть указанную проблематику в свете стилистических особенностей произведения.

Ключевые слова: «Качели дыхания», образ голода, уничтожение индивидуальности, метафоричность речи.

The article deals with one of the most significant issues of H. Muller’s fiction – loss of individuality, its levelling, the metamorphosis of the personality into a creature with dark instincts under the conditions of camp terror and dictatorship. An attempt has been made to regard the abovementioned issues in the light of semantic and stylistic peculiarities of novel.

Key words: «The Hunger Angel», the image of hunger the destruction of individuality, the metaphoricity of language.


О. О. Цокол,

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто жанрові модифікації в українській драматургії 1980-х років, особливу увагу зосереджено на описі сюжетної структури текстів комедії, фантасмагорії та сатиричної драми. Окреслено кілька тенденцій, які характеризуються жанровим конгломератом.

Ключові слова: сучасна українська драматургія, жанр, експеримент.

В статье рассмотрены жанровые модификации в украинской драматургии 1980-х годов, особое внимание сосредоточено на описании сюжетной структуры текстов комедии, фантасмагории и сатирической драмы. Определено несколько тенденций, которые характеризуются жанровым конгломератом.

Ключевые слова: современная украинская драматургия, жанр, эксперимент.

The paper considers genre modifications in the Ukrainian drama of the 1980s. Special attention is given to the description of the plot structure of comedy, phantasmagoria and satirical drama texts. Several trends characterized by genre conglomerate are outlined.

Key words: modern Ukrainian drama, genre, experiment.


Д. В. Цолін,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОГО АСПЕКТУ ЛІНГВОПОЕТИКИ. НА МАТЕРІАЛІ АРАМЕОМОВНОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ II-VIII СТ. Частина І.

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена перспективам дослідження синтаксичного аспекту лінгвопоетики. Оскільки синтаксис поезії відрізняється від будови речення в прозових текстах, виникає питання, наскільки поетичний синтаксис є залежним від ритміко-фонетичних поетичних засобів? Наскільки порядок слів в поетичному рядку обумовлений емфатичними мотивами, а наскільки – суто естетичними? Для вирішення цієї проблеми автор пропонує власну методологію, що базується на аналізі унікального корпусу поетичних творів – єврейської ара-меомовної літургійної поезії доби пізньої античності і раннього середньовіччя. Ці поетичні твори є свідчення переходу від синтаксично-орієнтованого типу архаїчної семітської поезії до нового типу віршування, в основі якого – ритміко-фонетичний принцип будови вірша.

Ключові слова: арамейський синтаксис, лінгвопоетика, віршування, літургійна поезія.

Статья посвящена перспективам исследования синтаксического аспекта лингвопоэтики. Поскольку синтаксис поэзии отличается от структуры предложения в прозаических текстах, возникает вопрос, насколько поэтический синтаксис зависим от ритмико-фонетических средств? Насколько порядок слов в поэтической строке обусловлен эмфатическими целями, а насколько – сугубо эстетическими? Для решения этой проблемы автор предлагает собственную методологию, основанную на анализе уникального корпуса поэтических текстов – еврейской литургической поэзии на арамейском языке, созданной в эпоху поздней античности и раннего средневековья. Эти произведения являются свидетельством перехода от синтаксически-ориентированного типа стихосложения к ритмико-фонетической структуре стиха.

Ключевые слова: арамейский синтаксис, лингвопоэтика, стихосложение, литургическая поэзия.

This article is concerned with the perspectives of the syntactic aspect of linguopoetics. Since the poetical syntax differs from the sentence structure in prosaic texts, a question arises: how the syntax of poetry is depended on the rhythm and phonetic devices? How the word order in a poetical line is caused with emphatic motives, and how – with just aesthetical reasons? To resolve this problem the author suggests his own methodology which is based on analysis of the unique body of poems – Jewish liturgical poems of the Late Antiquity and the Early Middle Ages periods. These poems display the transition stage from the syntactic-orientated type of versification of the archaic Semitic poetry to new principles of the verse structure which is based on the rhythm-phonetic versification.

Key words: Aramaic syntax, linguopoetics, versification, poetical word order, liturgical poetry.


М. Г. Шемуда,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» А. А. МІЛНА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті уточнено сутність поняття літературної казки, а також розглянуто відмінності літературної та народної казки. Автором проаналізовано лінгвостилістичні особливості англійської літературної казки «Принцеса-Несміяна» А. А. Мілна. Виявлено, що автор широко використовує різні мовностилістичні засоби та прийоми, вдало надає експресивності тексту за допомогою різних лінгвостилістичних засобів, використовує підбори звучань, а текст казки є насиченим запитальними реченнями й майже повністю побудований на діалогах тощо.

Ключові слова: літературна казка, народна казка, лінгвостилістичні особливості.

В данной статье уточнено сущность понятия литературной сказки, а также рассмотрены различия литературной и народной сказки. Автором проанализированы лингвостилистические особенности английской литературной сказки «Принцесса-Несмеяна» А. А. Милна. Выявлено, что автор широко использует различные лингвостилистические средства и приемы, экспрессивность текста автор представляет с помощью различных лингвостилистичних средств, использует подбор звучаний, а текст сказки насыщенный вопросительными предложениями и почти полностью построен на диалогах и т. п.

Ключевые слова: литературная сказка, народная сказка, лингвостилистические особенности.

In this article the essence of the literary tale concept is examined, the differences between the literary and folk tale are defined. The author analyzes the lingvostylistic characteristics of the English literary fairy tale «The Princess Who Couldn’t Laugh» A. A. Milne. Revealed that the author makes an extensive use of various linguistic techniques, successfully provides an expressiveness of the text using different stylistic means, uses various sounds, the text of the tale is full of question sentences and almost entirely built on the dialogues and so on.

Key words: literary tale, folk tale, lingvostylistic characteristics.


В. П. Шеремета,

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається поняття соціального стереотипу та лексико-стилістичні засоби його вираження для відображення мовообразу жінки-вдови в українських народних піснях.

Ключові слова: стереотип,, соціальний стереотип, мовна картина світу семантична опозиція.

В статье рассматривается понятие социального стереотипа и лексико-стилистические средства его выражения для отображения языкового образа женщиы-вдовы в украинских народных песнях.

Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, языковая картина мира, семантическая оппозиция.

The concept of a social stereotype is being studied in the article. Also, lexical and stylistic means of its expression are being considered in the depiction of a verbal image of widow in the Ukrainian folk songs.

Key words: stereotype, social stereotype, linguistic picture of the world, semantic opposition.


О. В. Шум,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття розглядає особливості індивідуального стилю перекладача на прикладі перекладу роману І. Багряного «Тигролови». Дослідження присвячене аналізу способів збереження та особливостей передачі німецькою мовою символічної назви роману. Об’єктом дослідження статті є назва роману І. Багряного «Тигролови» та її переклади.

Ключові слова: назва, переклад, проза, роман, символ, стиль перекладача.

Статья рассматривает особенности индивидуального стиля переводчика на примере перевода романа И. Багряного «Тигроловы». Данная работа посвящена анализу способов сохранения и особенностей передачи в немецком языке символического названия романа. Объектом исследования статьи является название романа И. Багряного «Тигроловы» и его переводы.

Ключевые слова: название, перевод, проза, роман, символ, стиль переводчика.

The article describes components of an individual style of translator on the base of novel «Tiger trappers» by I. Bahrianyi. The present paper is devoted to the analysis of the translation of symbolic title of the novel into German. Target of research of the paper is novel »Tiger trappers» by I. Bahrianyi and its translations.

Keywords: title, translation, prose, novel, symbol, style of translator.


Ю. А. Янченко,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано мовні засоби вираження концепту «кохання», розглянуто його когнітивну структуру, виявлено асоціативні зв’язки у межах концепту, вивчено стилістичні особливості його репрезентації у поетичному мовленні Аркадія Казки.

Ключові слова: мовна картина світу, поетичне мовлення, концепт «кохання», художні тропи.

В статье проанализированы языковые средства выражения концепта «любовь», рассмотрена его когнитивная структура, обнаружены ассоциативные связки в пределах концепта, изучены стилистические особенности его репрезентации в поэзиях Аркадия Казки.

Ключевые слова: языковая картина мира, поэтическая речь, концепт «любовь», художественные тропы.

The language means of expression of konceptu of «love» are analysed in the article, he is considered kognitivе structure, found out associative copulas within the limits of konceptu, the stylistic features of his reprezentacii are studied in the poetic broadcasting of Arcadia Kazki.

Keywords: linguistic picture of the world, poetic broadcasting, koncept of «love», artistic tropes.


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

S. I. Shandruk,

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad

THE IMPACT OF EXTRALINGUISTIC FACTORS IN LANGUAGE POLICY

Текст статті / Full text (PDF)

У статті вивчається вплив екстралінгвістичних факторів на мовну політику й планування; аналізується ґрунтований на принципах підхід до політики мови і планування, що з’явився в результаті глобалізації та інтересів місцевого населення країн, в яких навчання і вивчення англійської мови має велике значення.

Ключові слова: ґрунтований на принципах підхід, політика мови, глобалізація, диверситивні контексти.

В статье изучается влияние экстралингвистических факторов на языковую политику и планирование; анализируется основанный на принципах подход к политике языка и планированию, появившийся в результате глобализации и интересов местного населения стран, в которых обучение и изучение английского языка имеет большое значение.

Ключевые слова: основанный на принципах подход, политика языка, глобализация, диверситивные контексты.

The impact and influence of extralinguistic factors on language policy and planning is studied in this article. Principles-based approach to language policy and planning that has emerged as a result of the demands of globalization and the interests of the local populations of countries in which the teaching and learning of English is having a major impact is analyzed.

Keywords: extralinguistic factors, principles-based approach, language policy, globalization, diverse contexts.


Н. О. Базиляк,

Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Текст статті / Full text (PDF)

Метою роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів навчання іноземних мов в вищій школі, а саме основних: комунікативного, конструктивістського та методу сценарію, проектного навчання, навчання по станціях, симуляції,рольової гри. Іноземна мова виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, інструмент «діалогу культур».

Ключові слова: мовний простір, метод викладання іноземних мов, мовна стратегія.

Цель этого исследования – анализ современных тенденций развития методов преподавания иностранных языков в университетах, а именно основных: коммуникативного, конструкцивисткого и дополнительных: метода сценария, проэктного обучения, обучения по станциях, симуляции, ролевой игры. Иностранный язык россматриваетса как срецтво коммуникации, общения с представителями других наций, инструмент ««диалога культур».

Ключевые слова: языковое пространство, метод обучения иностранного языка, языковая стратегия.

The aim of the following research is to observe the modern dendency of themethods of teaching development at universities, actually the basic methods (communicative and constructivistic) and the additional ones: storyline method, project teaching, stimulation, role play. Foreign language is viewed as the item of communicative process in the intercourse with foreigners, the instrument of «culture dialogue».

Key words: language space, method of teaching foreign language, language strategy.


Т. В. Білозерська,

Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена використанню автентичних відеоматеріалів під час навчання студентів іноземній мові та перекладу. Розкрито значення такого типу навчальних матеріалів для вдосконалення комунікативних та перекладацьких навичок, запропоновані оптимальні вправи із використанням автентичних відеоматеріалів.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання іноземній мові та перекладу, інноваційні технології навчання.

Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов во время обучения студентов иностранному языку и переводу. Раскрыто значение такого типа учебных материалов для усовершенствования коммуникативных и переводческих навыков, предложены оптимальные упражнения с использованием аутентичных видеоматериалов.

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение иностранному языку и переводу, инновационные технологии обучения.

The article is devoted to the use of authentic video materials during teaching the students a foreign language and translation. It shows the meaning of this kind of training materials for development of communicational and translation skills, some optimal exercises with use of authentic video materials are proposed.

Key words: authentic video materials, teaching a foreign language and translation, innovative technics of teaching.


С. В. Бобиль,

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти студентів-іноземців, аналізує основні методичні вектори вивчення РЯІ /УЯІ за допомогою даного підходу, описує основні принципи його реалізації у процесі формування іншомовної компетенції майбутнього інженера.

Ключові слова: особистісно зорієнтований підхід, диференціація знань, самоідентифікація, міжпредметні зв’язки.

В статье рассматриваются особенности формирования иноязычной компетенции при использовании личностно ориентированного подхода. Автор рассматривает сущность формирования концепции личностно ориентированно образования студентов-иностранцев, анализирует основные методические векторы изуче-ния РКИ/УКИ с помощью ЛОП, описывает основные принципы реализации данного подхода во время формирования иноязычной компетенции будущего инженера.

Ключевые слова: личностно ориентированный подход, дифференциация знаний, межпредметные связи.

The article discusses the features of formation of foreign language competence using individually oriented approach. The author examines the nature of the formation of the concept of personality-oriented education of foreign students, analyzes the main vectors of methodical study of the Russian / Ukrainian as a foreign language with this approach, describes the basic principles for the implementation of this approach during fformirovaniya foreign language competence of the future engineer.

Key word: personality-oriented approach, the differentiation of knowledge, interdisciplinary communication.


Т. В. Бобкова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ОСНОВНІ ЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті встановлюється періодизація української корпусної лексикографії, окреслюється типологія докорпусних і корпусних словників. Досліджується сучасний стан наявних у вільному доступі українських корпусів. Здійснюється спроба визначення типології сучасних корпусних словників за методологією укладання.

Ключові слова: корпусна лексикографія, корпусна лінгвістика, лексикографічний корпус текстів, докорпусний словник, корпусний словник.

В статье устанавливается периодизация украинской корпусной лексикографии, определяется типология докорпусных и корпусных словарей. Анализируется современное состояние представленных в свободном доступе украинских корпусов. Предпринята попытка типологии современных корпусных словарей на основе методологии составления.

Ключевые слова: корпусная лексикография, корпусная лингвистика, лексикографический корпус текстов, докорпусный словарь, корпусный словарь.

The article deals with Ukrainian corpus lexicography periodization and the main trends of pre-electronic, electronic corpora. The state of the art in Contemporary Ukrainian corpus linguistics is analyzed. The main trends of Ukrainian corpus lexicography is defined depending on the methodology.

Keywords: corpus lexicography, corpus linguistics, lexicographical corpus, pre-electronic corpus, electronic corpus.


О. В. Богданова,

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови. Розкривається перспектива застосування відеоматеріалів на уроці англійської мови та вимоги до їх відбору.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання, вимоги.

Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов для формирования коммуникативной и социокультурной компетенции на уроках английского языка. Раскрывается перспектива применения видео-материалов на уроке английского языка и требования к их отбору.

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение, требования.

The article deals with the peculiarities of using authentic video of communicative and sociocultural competence on English lessons. The research disclosed questions about using videos and requirements for their selection

Keywords: authentic video, teaching, requirements.


Л. М. Гречок,

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

У роботі подано теоретичний та практичний матеріал використання інтерактивних прийомів

та методів як одного з напрямків удосконалення навчального процесу та розвитку комунікативної компетенції при вивченні англійської мови.

Ключові слова: навчання, навчальний процес, інтерактивні методи, комунікативна компетенція.

В данной работе представлен теоретический и практический материал использования интерактивных приемов и методов как одного из направлений совершенствования учебного процесса и развития коммуникативной компетенции при изучении английского языка.

Ключевые слова: обучение, учебный процесс, интерактивные методы, коммуникативная компетенция.

This paper presents a theoretical and practical material of using interactive techniques and methods as one of the improvement directions of the learning process and the development of communicative competence in learning of English language.

Keywords: teaching, the learning process, interactive methods, communicative competence.


О. М. Кіріченко,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯНСР ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті вирішуються проблеми розвитку усного та писемного мовлення студентів-іноземців під час вивчення наукового стилю мовлення, на досвіді роботи викладачів підготовчого відділення Технічного університету аналізуються складнощі практичного оволодіння науковим мовленням та накреслюються подальші перспективи вивчення проблеми.

Ключові слова: розвиток мовлення, науковий стиль, писемне мовлення, усне мовлення, терміни, текст, структура, мова.

В статье исследуются проблемы развития устной и письменной речи студентов-иностранцев при изучении научного стиля речи; на опыте работы анализируются трудности практического овладения научной речью и намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы.

Ключевые слова: развитие речи, научный стиль, письменная речь, устная речь, термины, текст, структура, язык.

The article is devoted to the problem of developing foreign students oral and written speech in process of learning scientific style of speech. The difficulties of practical mastering of scientific speech are being analyzed using the experience of teachers of preliminary courses in Technical University. Further perspectives of examining the problems are being outlined.

Key words: speech developing, scientific style, written speech, oral speech, terminology, text, structure, language.


К. В. Ковальова,

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто зміст понять «іншомовна комунікативна компетентність» та «педагогічна технологія». Показано, що особистісно-орієнтовані технології є дуже актуальними в наш час та описані їх основні принципи. Наведені приклади застосування на заняттях з іноземної мови таких особистісно-орієнтованих технологій як групові форми навчання та метод проектів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, педагогічна технологія, особистісно-орієнтовані технології, групові форми навчання, метод проектів.

В статье рассмотрено содержание понятий «иноязычная коммуникативная компетентность» и «педагогическая технология». Показано, что личностно-ориентированные технологии являются очень актуальными в наше время и описаны их основные принципы. Приведены примеры использывания на занятиях иностранного языка таких личностно-ориентированных технологий как групповые формы обучения и метод проектов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, педагогическая технология, личностно-ориентированные технологии, групповые формы обучения, метод проектов.

In the article is examined the meaning of the «foreign language communicative competence» and «pedagogical technology». It is shown that personality-oriented technologies are actual today and their main principles are described. In the article You can find the example of the use on the English lessons of such personality-oriented technologies as learning in groups and a project method.

Key words: foreign language communicative competence, pedagogical technology, personality-oriented technologies, learning in groups, a project method.


Н. Г. Кравцова,

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава

Текст статті / Full text (PDF)

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті проаналізовано складники компетенізації професійної діяльності викладача іноземної мови. Обґрунтовується необхідність комплексної модернізації вітчизняної іншомовної освіти в умовах формування міжнародного освітнього простору. Актуалізується фасилітація навчальної діяльності студентів як авангардний тип педагогічної взаємодії.

Ключові слова: компетентнісний підхід, ключові компетенції, іншомовна освіта, фасилітація, самореалізація, зворотній зв’язок, взаємонавчання.

В статье проанализированы компоненты компетенизации профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. Обоснована необходимость комплексной модернизации иноязычного образования Украины в условиях формирования международного образовательного пространства. Актуализируется фасилитация учебной деятельности студентов как авангардный тип педагогического взаимодействия.

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетентности, иноязычное образование, фасилитация, самореализация, обратная связь, взаимообучение.

The article analyzes competence components in the professional activities of the foreign language professor. The topicality of the complex modernization of foreign languages learning in Ukraine in terms of international educational environment formation is substantiated. The facilitation of students’ learning activities as a vanguard type of educational interaction is highlighted.

Key words: Competency-based approach, key competencies, foreign languages learning, facilitation, self-realization, feedback, peer teaching.


П. І. Мігірін,

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються питання, пов’язані із впровадженням у процес навчання іноземних мов сучасних технологій, спрямованих на розвиток і вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності та формування у студентів професійної комунікативної компетенції.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, інноваційні технології, комунікативна компетенція, інтерактивний процес, комп’ютер, мережа Інтернет, програмне забезпечення, мультимедійні засоби.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением в процесс обучения иностранным языкам современных технологий, направленных на развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности и формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: речевая деятельность, инновационные технологии, коммуникативная компетенция, интерактивный процесс, компьютер, сеть Интернет, программное обеспечение, мультимедийные средства.

The article gives coverage of the issues related to the introduction into the foreign languages teaching process the up-to-date technologies aimed at developing and improving all kinds of speech activity and forming students’ professional communicative competence.

Key words: speech activity, innovative technologies, communicative competence, interactive process, computer, network, software, multimedia.


О. Ф. Мінкова, Ю. А. Надольська,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті з’ясовується сутність формування творчих здібностей студентської молоді в умовах розвивального навчання під час вивчення рідної та іноземної (німецької) мов, через призму творчих робіт. Особлива увага звертається на обґрунтування технології впровадження в навчальний процес системи творчих робіт з метою формування творчої думки та творчих умінь і можливостей.

Ключові слова: навчальний процес, розвивальне навчання, творчі роботи, технологія навчання, творча думка.

В статье рассматривается вопрос формирования творческих способностей студенческой молодежи в условиях развивающего обучения во время изучения родного и иностранного (немецкого) языков посредством творческих работ. Особенное внимание уделено обоснованию технологии внедрения в учебный процесс системы творческих работ с целью формирования творческой мысли и творческих умений и возможностей.

Ключевые слова: учебный процесс, развивающее обучение, творческая работы, технология обучения, творческая мысль.

The article deals with the question of the forming creative abilities of students in the conditions of developmental teaching during the study of native and foreign (German) languages by the way of creative works. The particular attention is devoted to the ground of introduction technology of creative works to the process of study with the purpose of forming creative thoughts and creative skills and means.

Key words: educational process, developmental study, creative work, teaching technology, creative thoughts.


О. Я. Ничко,

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІКЦІЙНО-ПАРОДІЙНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПНОГО ОБРАЗУ ФРАНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРОДІЙНО-САТИРИЧНОГО РОМАНУ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «THE SHORTREIGN OF PIPPIN THE IV»)

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття є продовженням аналізу образу-персонажу Франції повоєнної доби створеного Джоном Стейнбеком-письменником. Алюзійно, засобами літературної пародії, сатирично і комічно, твориться фікційний портрет «умовної», «перелицьованої» Франції. Досліджуються наочні «прикмети пародії» абсолютної французької анархії. Викриваються гротескна безглуздість та «применшувально-понижуючий» характер пародійних взірців персонажу француза-монарха-антикороля Піпіна IV.

Ключові слова: літературна імагологія, фікційний образ, літературна пародія, пародійна критика, літературна інтерпретація, пародійний взірець, прикмети пародії, алюзія, ремінісценція, травестія, гротеск, пародійний двійник.

Статья является продолжением анализа образа-персонажа Франции послевоенной поры созданного Джоном Стейнбеком-писателем. Аллюзионно, средствами литературной пародии, сатирически и комически, творится фикциональный портрет «условной», «перелицованной» Франции. Исследуются наглядные «приметы пародии» абсолютной французской анархии. Разоблачаются гротескная нелепость и «преуменшонно-понижающий» характер пародийных образцов персонажа француза-монарха-антикороля Пипина IV.

Ключевые слова: литературная имагология, фикциональный образ, литературная пародия, пародийная критика, литературная интерпретация, пародийный пример, приметы пародии, аллюзия, реминисценция, травестия, гротеск, пародийный двойник.

The article is a continuation of the image analysis of post-war France created by John Steinbeck the writer. By means of allusion and literary parody, satirically and comically the fictional portrait of «conventional» and «turned» France is created. Descriptive «signs» of parody of absolute French anarchy are investigated. Grotesque absurdity, belittled and reduced character of parody models of the French antimonarch Pepin the IV are exposed.

Key words: literary imagology, fictional image, literary parody, satirical criticism, literary interpretation, parody model, parody signs, allusion, reminiscence, travesty, grotesque, parody counterpart.


М. О. Сторчак,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА АУДІОЛІНГВАЛЬНИМ МЕТОДОМ Ч. ФРІЗА І Р. ЛАДО

Текст статті / Full text (PDF)

Приведено аудіолінгвальну модель формування у студентів усіх спеціальностей мовленнєвих навичок і умінь, необхідних для практичного оволодіння іноземною мовою. Розглянуто засоби і методи навчання іноземної мови, що допомагають успішно вести навчальний процес.

Ключові слова: аудіолінгвальна модель, мовленнєва навичка, мовленнєве уміння, метод навчання.

Приведена аудиолингвальная модель формирования у студентов всех специальностей речевых навыков и умений, необходимых для практического овладения иностранным языком. Рассмотрены способы и методы обучения иностранному языку, которые помогают успешно вести учебный процесс.

Ключевые слова: аудиолингвальная модель, речевой навык, речевое умение, метод обучения.

The audiolingual model of developing all specialities students’ speech skills and abilities that are necessary to practically master the foreign language is given. Techniques and methods of teaching the foreign language that contribute to a successfull teaching process are considered.

Key words: audiolingual method, speech skill, speech ability, teaching method.


Т. В. Шиян,

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті визначається зміст навчальної дисципліни з ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Ключові слова: комунікативні вміння, фонові знання, соціокультурна компетентність, міжкультурна компетентність.

В статье определяется содержание учебной дисциплины по деловому английскому языку для студентов филологических специальностей.

Ключевые слова: коммуникативные умения, фоновые знания, социокультурная компетентность, межкультурная компетентность.

The article reveals the content of a course in business English for linguistics students.

Key words: communicative skills, background knowledge, socio-cultural competence, intercultural competence.


В. Г. Шкляревський,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ: СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються основні стандарти представлення метаданих від перших і до сучасних корпусів текстів. Аналізується сучасний стан розробки проблеми метарозмітки корпусів і вимоги до метаданих. Окреслюються принципи метарозмітки, реалізовані у вітчизняних корпусах англомовних текстів.

Ключові слова: корпус текстів, розмітка, метарозмітка, метамова.

В статье исследуются основные стандарты презентации метаданных от первых и до современных корпусов текстов. Анализируется современное состояние разработки проблемы метаразметки корпусов и требования к метаданным. Формулируются основные принципы, реализованные в отечественных корпусах англоязычных текстов.

Ключевые слова: корпус текстов, разметка, метаразметка, метазык.

This paper considers the main trends of corpora data presentation for encoding from the very first corpuses till modern corpora projects. The state of art in elaborating corpus encoding issues and requirements to the encoding data are analyzed. The main principles of encoding used in Ukrainian English-language corpuses are outlined.

Keywords: corpus, markup, text encoding, metalanguage.


МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

А. А. Берестова,

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

Текст статті / Full text (PDF)

У пропонованій статті автор здійснює спробу на матеріалі сучасної української художньої прози розглянути прецедентні релігійні назви і прецедентні тексти, зокрема фразеологізми, до складу яких належать назви вищих релігійних сутностей, і з’ясовує особливості їхньої реалізації як цілісних дискурсивних маркерів або їх складників у художньому дискурсі. Дослідник окреслює риси прецедентних релігійних назв, які дозволять віднести аналізовані мовні одиниці до дискурсивних маркерів, визначає критерії їх виділення в художньому дискурсі, зокрема мультикатегорійність, факультативність, незмінюваність, поліфункціональність, і виокремлює ситуації їх використання.

Ключові слова: дискурсивний маркер, художній дискурс, прецедентна релігійна назва, прецедентний текст, фразеологізм.

В предлагаемой статье автор предпринимает попытку на материале современной украинской художественной прозы рассмотреть прецедентные религиозные названия и прецедентные тексты, в частности фразеологизмы, в состав которых входят теонимы, и определяет особенности их реализации в качестве целостных дискурсивных маркеров или их составляющих в художественном дискурсе. Исследователь определяет черты прецедентных религиозных названий, которые позволят отнести анализированные единицы к дискурсивным маркерам, критерии их выделения в художественном дискурсе, в частности мультикатегорийность, факультативность, неизменяемость, полифункциональность, и описывает ситуации их использования.

Ключевые слова: дискурсивный маркер, художественный дискурс, прецедентное религиозное название, прецедентный текст, фразеологизм.

The article deals with an attempt to examine precedent religious names and precedent texts, in particular idioms containing theonyms. The analysis is made on the material of contemporary Ukrainian prose. The author determines the peculiarities of implementation of such units as integral discourse markers or their components in the artistic discourse. The researcher defines the features of precedent religious names that will allow to attribute the analyzed units to discourse markers, the criteria for their selection in literary discourse, in particular multicategority, optionality, immutability, polyfunctionality, and describes the cases of their use.

Key words: discourse marker, literary discourse, precedent religious name, precedent text, idiom.


О. О. Гавриш,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови та швейцарського діалекту у німецькомовній частині Швейцарії. Звертається увага на поширення явищ медіальної диглосії та асиміляції на лексико-граматичному і фонетичному рівнях та на активне застосування феномену перемикання кодів в процесі спілкування між представниками обох форм існування німецької мови.

Ключові слова: німецька літературна мова, швейцарський діалект, медіальна диглосія, середня варіативність, асиміляція, перемикання кодів.

В статье рассматриваются лингвистические контакты между носителями немецкого литературного языка и швейцарского диалекта в немецкоязычной части Швейцарии. Обращается внимание на распространение явлений медиальной диглоссии и ассимиляции на лексико-грамматическом и фонетическом уровнях и на активное использование феномена переключения кодов в процессе общения между представителями обеих форм существования немецкого языка.

Ключевые слова: немецкий литературный язык, швейцарский диалект, медиальная диглоссия, средняя вариативность, ассимиляция, переключение кодов.

This article discusses linguistic contacts between speakers of Standard German language and Swiss dialect in the German-speaking part of Switzerland. Special attention is turned to the extension of appearances of medial diglossia and assimilation on lexical-grammatical and phonetic levels as well as to active utilization of the phenomenon of switching codes in the process of conversation between representatives of both forms of German language.

Key words: Standard German, Swiss German dialect, medial diglossiа, middle variety, assimilation, code switching.


Ю. І. Грибіник,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ.

ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджено мовні явища метафори та метонімії як невід’ємні процеси творення та розвитку термінології геодезії та кадастру. Визначено головні види і моделі метафоричних та метонімічних конструкцій, які є продуктивними у досліджуваній терміносистемі.

Ключові слова: метафора, метонімія, значення слова, переносне значення, детермінологізація.

У статье исследованные языковые явления метафоры и метонимии как неотъемлемые процессы образования и развития терминологии геодезии и кадастра. Определены главные виды и модели метафористических и метонимических конструкций, которые являются продуктивными у исследованной терминосистеме.

Ключевые слова: метафора, метонимия, значение слова, переносный смысл, детерминологизация.

The article deals with the linguistic phenomena of metaphor and metonymy as integral parts in the process of the terminology of geodesy and cadastre formation and development. The main types and patterns of metaphoric and metonymic constructions which are productive in the terminological systemunder the study are considered in the article.

Key words: metaphor, metonymy, meaning of the word, figurative meaning, determinologization.


О. М. Кагановська,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ АВТОРСЬКИХ КАЗОК

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлене комплексне дослідження комічного в художніх перекладах авторских казок. У процесі перекладу поетапно йдеться про: а) доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю; б) перекладацький аналіз, який передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору; в) пошук стратегій і тактик перекладу; г) оцінювання перекладачем варіантів перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць; д) оцінювання якості перекладу як композиційно завершеної частини цілого. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Ключові слова: авторські казки, комічне, перекладацький аналіз, перекладацькі втрати.

В статье представлено комплексное исследование комического в художественных переводах авторских сказок. В процессе перевода поэтапно рассматриваются: а) допереводческий анализ, в ходе которого переводчик знакомится с творчеством автора с целью определения основных признаков индивидуального авторского стиля; б) переводческий анализ, предполагающий определение инвариантов перевода, подчиненных ключевой функции произведения; в) поиск стратегий и тактик перевода; г) оценивание переводчиком вариантов перевода на уровне минимальных синтаксически завершенных единиц; д) оценивание качества перевода как композиционно завершенной части целого. При сохранении гармонии между всема уровнями и воспроизведении большинства инвариантов перевод может считаться адекватным.

Ключевые слова: авторские сказки, комическое, переводческий анализ, переводческие потери.

The article presents a complex study of reproducing the comic in literary translation of author fairy-tales. The key stages of the translation process are singled out: a) pre-translation analysis, during which the translator familiar with the work of the author seeks to identify the rey features of the individual style; b) translation analysis, when the invariants of translation are determined; c) choosing the ways and means of translation; d) evaluating the translation variants, first on the level of particular units; e) evaluating the translation quality as part of the completed composition.

Key words: author fairy-tales, the comic, translation analysis, translation losses.


Ю. С. Масель,

ЖДУ імені Івана Франка, м. Житомир

«ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕКТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ»

Текст статті / Full text (PDF)

У дослідженні порушується питання визначення поняття публіцистичного дискурсу. Окреслено підходи до дефініції терміну інвективи, зазначено власний. Наведено основні напрямки класифікації інвектив. Головна увага зосереджена на функціях інвектив в англомовному публіцистичному дискурсі.

Ключові слова: дискурс, інвектива, види інвективи, функції інвективи.

В исследовании рассматривается вопрос определения понятия публицистического дискурса. Анализируются подходы к дефиниции термина инвектива, указано собственный. Приведены основные направления классификации инвектив. Главное внимание сосредоточено на функциях инвектив в англоязычном публицистическом дискурсе.

Ключевые слова: дискурс, инвектива, виды инвективи, функции инвективы.

The article deals with the problem of definition of publicistic discourse. Various approaches to the definition of the term invective are outlined. The author’s own approach to invective definition is suggested. The basic directions of invective classification are illustrated. Main focus is on the functions of invective in the English publicistic discourse.

Key words: discourse, invective, classification of invective, invective functions.


О. М. Пелехата,

Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМ «ПИЯК, П’ЯНИЙ» У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

Проаналізовано специфіку функціонування лексем «пияк, п’яний» та виявлено спільні та відмінні стереотипи їх вживання на матеріалі паремій у споріднених польській та українській мовах.

Ключові слова: лексема, функціонування, спільні та відмінні риси, паремії, споріднені мови.

Проанализирована специфика функционирования лексем «пьяница, пьяный», определены общие и отличительные стереотипы их употребления на материале паремий в родственных украинском и польском языках.

Ключевые слова: лексема, функционирование, общие и отличительные черты, паремии, родственные языки.

The specific of functioning of lexemes «drunkard, drunk» is analysed, the common and distinctive stereotypes of their use defined on material of proverbs in related Ukrainian and Polish.

Keywords: lexeme, functioning, common and distinctive features, proverbs, family languages.


О. О. Петров,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НОМІНАТИВНИХ ПОЛІВ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ У БРИТАНСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У пропонованій статті встановлено лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах на основі їхньої фразеологічної об’єктивації в англійській, німецькій, українській і російській мовах крізь призму нового зіставно-лінгвокультурологічного підходу. Проаналізовано лінгвокультурні особливості організації но-мінативних полів даних бінарних концептів у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах. На основі проведеного дефініційного аналізу виявлено прямі номінації досліджуваних концептів: брит. GENEROSITY – STINGINESS; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

Ключові слова: лінгвокультурологія, бінарний концепт, номінативне поле, пряма номінація, мовний соціум.

В предлагаемой статье установлены лингвокультурные особенности организации номинативных полей бинарных концептов ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ в британской, немецкой, украинской и русской лингво-культурах на основе их фразеологической объективации в английском, немецком, украинском языках через призму нового сравнительно-лингвокультурологического подхода. На основе проведенного дефиниционного анализа выявлены прямые номинации исследуемых концептов: брит. GENEROSITY – STINGINESS; нем. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рус. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

Ключевые слова: лингвокультурология, бинарный концепт, прямая номинация, языковой социум.

The linguocultural peculiarities of the organization of the nominal fields of the binary concepts GENEROSITY – STINGINESS in the British, German, Ukrainian and Russian linguocultures are elucidated in the article, which is done at the bases of their phraseological objectivation in English, German, Ukrainian and Russian via the methods of the new comparative-linguoculturological approach. The direct nominations of the concepts Brit. GENEROSITY – STINGINESS; Germ. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; Ukr. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; Rus. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ are revealed at the basis of their definition analysis.

Key words: linguoculturology, binary concept, nominal field, direct nomination, lingual society.


Т. В. Починок,

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, м. Гомель

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються особливості міжкультурного спілкування і можливості соціокультурного розвитку особистостi студента мовного вузу через зіставлення взаємодіючих культур в процесі міжкультурного діалогу.

Ключовы слова: міжкультурне спілкування, культура, соціокультурний розвиток, коммуникант.

В статье рассматриваются особенности межкультурного общения и возможности социокультурного развития личности студента языкового вуза через сопоставление взаимодействующих культур в процессе межкультурного диалога.

Ключевые слова: межкультурное общение, культура, социокультурное развитие, коммуникант.

In the article the peculiarities of intercultural communication and the opportunities for sociocultural development of the personality of a Linguistic University student are revealed. It can be realized through the comparison of cultures that interact in the process of intercultural dialogue.

Key words: intercultural communication, culture, sociocultural development, communicator.


О. О. Романова,

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено проблемі формування країнознавчої компетенції на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Висвітлено зміст поняття «країнознавча компетенція», а також проаналізовано методи та засоби формування вище названої компетенції.

Ключові слова: країнознавча компетенція, лінгвокраїнознавча компетенція, світогляд українського народу, культура.

Статья посвящается проблеме формирования страноведческой компетенции на занятиях по предмету «Украинский язык профессионального направления» в неязыковых ВУЗах. Освещено содержание понятия «страноведческая компетенция», а также проанализированы методы и способы формирования выше названой компетенции.

Ключевые слова: страноведческая компетенция, лингвострановедческая компетенция, мировоззрение украинского народа, культура.

The article covers up the problem of developing regional geography competence in Professionally Oriented Ukrainian Language in class with non-language specialty. The term of regional geography competence has been clarified. The methodology and ways of forming the above-mentioned competence have been analyzed.

Key words: regional geography competence, language and regional geography competence, Ukrainian mentality, culture.


Л. В. Сидельникова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Текст статті / Full text (PDF)

Роботу присвячено вивченню особливостей піктографічної писемності у сучасній французькій мові. В представленій статті вперше на матеріалі системи літерних знаків французького алфавіту встановлено, що латинські літери мають піктографічні властивості, які передають універсальні значення при перекладі.

Ключові слова: піктограма, літерний знак, писемність, переклад, французька мова.

Работа посвящена изучению особенностей пиктографической письменности в современном французском языке. В представленной статье впервые на материале системы буквенных знаков французского алфавиту установлено, что латинские буквы имеют пиктографические качества, которые передают универсальные значения при переводе.

Ключевые слова: пиктограмма, буквенный знак, письменность, перевод, французский язык.

The research focuses on the characteristics of pictographic writing in modern French language. In the present article for the first time on the material of the French system of alphabet sings found that the letters have a pictorial quality that convey universal values in translation.

Key words: pictogram, alphabet sign, writing, translation, French language.


О. Г. Сторчак,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТІВ HEAVY І LIGHT У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

Методика дослідження концептів HEAVY (ВАЖКИЙ) і LIGHT (ЛЕГКИЙ) в англомовному дискурсі направлена на вивчення ключових лексем концептів і текстових фрагментів. Структура концептів вивчається з використанням методів етимологічної реконструкції, компонентного аналізу, когнітивного мапування, контекстуального і кількісного аналізу.

Ключові слова: концепт, структура концепту, дискурс, метод.

Методика исследования концептов HEAVY (ТЯЖЁЛЫЙ) и LIGHT (ЛЁГКИЙ) в англоязычном дискурсе направлена на изучение ключевых лексем концептов и текстовых фрагментов. Структура концептов изучаются с применением методов этимологической реконструкции, компонентного анализа, когнитивного картирования, контекстуального и количественного анализа.

Ключевые слова: концепт, структура концепта, дискурс, метод.

Research methods to investigate the concepts HEAVY and LIGHT in English discourse are aimed at studying key lexemes and text fragments. The concept structure is studied when using the methods of etymology reconstruction, component analysis, cognitive mapping, contextual and qualitative analysis.

Key words: concept, concept structure, discourse, method.


С. Э. Трош,

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь

СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНЫХ МОТИВОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Р. ЛАВЛЕЙСА «К АЛТЕЕ, ИЗ ТЮРЬМЫ» (1642/1649?))

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто специфіку гендерних мотивів у ліричному вірші англійського поета-кавалера Ричарда Лавлейс. Використано тезаурусний, гендерологічний, біографічний, контекстуальний і сімвологічний методи аналізу.

Ключові слова: Річард Лавлейс, біографія, тезаурус, гендер, мотив, полікультурний.

В статье рассмотрена специфика гендерных мотивов в лирическом стихотворении английского поэта-кавалера Ричарда Лавлейса. Комплекс методов для интерпретации поэтического текста проводился с учетом специфики украинской, русской и английской языковых систем в поликультурном пространстве.

Ключевые слова: Ричард Лавлейс, биография, тезаурус, гендер, мотив, поликультурный.

The paper shows the peculiarities of gender motives in lyrical poem by the English poet-cavalier Richard Lovelace. Complex of methods for the interpretation of the poetic text was analyzed with consideration of the specifics of Ukrainian, Russian and English language systems in a multicultural region.

Key words: Rіchard Lovelace, biography, thesaurus, gender, motif, multicultural.


Н. В. Шапран,

викладач Національного університету «Острозька академія»

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НОМІНАТИВНИХ ПОЛІВ БРИТАНСЬКОГО КОНЦЕПТУ ENVY, НІМЕЦЬКОГО NEID ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАЗДРІСТЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються лінгвокультурні особливості при побудові номінативних полів концептів ENVY, NEID і ЗАЗДРІСТЬ у британському, німецькому та українському мовних соціумах. Визначаються поняття номінативного поля концепту та мовні засоби, які формують дане номінативне поле. Досліджуються різні методи вивчення концепту.

Ключові слова: мова, мовна одиниця, концепт, лінгвокультурологія, соціум, метод,номінативне поле.

Статья посвящена лынгвокультурологическим особенностям номинативных полей концептов ENVY, NEID и ЗАВИСТЬ в британском, немецком и украинском языковых социумах. Изучаются термин номинативного поля и языковые методы, которые формируют данное номинативное поле. Исследуются также и разные методы изучения концепта.

Ключевые слова: язык, языковая единица, концепт, лингвокульторология, социум, метод, номинативное поле.

The article deals with lingocultural peculiarities of nominative fields of the concept envy in British, German and Ukrainian language societies. Linguistic interpretation of nominative field and its language unities are suggested. The term of the concept and its main characteristics are defined. Therefore,different methods of the concept studying are presented.

Key words: language, language unity, concept, lingoculture, society, method, nominative field.