№48/2014

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія  «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук,  С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48. – 326 с. 

ЗМІСТ ВИПУСКУ / VOLUME CONTENT


ЛІНГВОДИДАКТИКА ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКА


Л. А. Білоконенко,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Текст статті / Full text (PDF)

СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ УСТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті проаналізовано підсумки соціолінгвістичного опитування студентів Криворізького національного університету за допомогою анкети, в якій запропоновано подати власні коментарі до сприйняття міжособистісного мовного конфлікту, значимих культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання різних мовленнєвих тактик.

Ключові слова: мовний конфлікт, емпатія, словесна образа, модель завершення конфлікту, когнітивний і прагматичний аспекти.

В статье анализируются итоги социолингвистического опроса студентов Криворожского национального университета с помощью анкеты, в которой предложено представить собственные комментарии к восприятию межличностного речевого конфликта, значимых культурных норм и правил его развития, коммуникативного поведения в условиях использования различных речевых тактик.

Ключевые слова: речевой конфликт, эмпатия, словесное оскорбление, модель завершения конфликта, когнитивный и прагматический аспекты.

The article analyzes the results of a sociolinguistic survey of students at the National University of Kryvyi Rig, which asked to submit their comments to the perception of interpersonal language conflict, important cultural norms and rules of its development, communicative behavior in the use of various speech tactics.

Keywords: language conflict, empathy, verbal abuse, conflict model, cognitive and pragmatic aspects.


С. В. Валевська,

Теребовлянське вище училище Культури, м. Теребовля

Текст статті / Full text (PDF)

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядається соціокультурна компетентність як складова іншомовної; визначено основні умови її формування, методи, методика та техніка досліджень.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, міжкультурне спілкування.

В статье исследуются социокультурная компетентность как составляющая иноязычной; определены основные условия ее формирования, методы, методика и техника исследований.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, иноязычная коммуникативная компетентность, межкультурное общение.

The article deals with the problem of formation of sociocultural competence as a component of foreign language competence; defined the basic conditions of its formation, methods, methodology and technique study.

Key words: sociocultural competence, foreign language communicative competence, intercultural communication.


В. А. Жук,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

Текст статті / Full text (PDF)

ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

Автор рассматривает такие понятия, как культурный, языковой концепт, стереотип, национальный характер; их классификации, признаки, особенности и взаимосвязь. Обоснована необходимость изучения данных понятий не только учеными-лингвистами, но и любым человеком, увлекающимся и занимающимся языком.

Ключевые слова: концепт (культурный, языковой); стереотип; национальный характер.

Автор розглядає такі поняття, як культурний, мовний концепт, стереотип, національний характер; їх класифікації, ознаки, особливості та взаємозв’язок. Обгрунтовано необхідність вивчення даних понять не тільки вченими-лінгвістами, а й будь-якою людиною, яка захоплюється та займається мовою.

Ключові слова: концепт (культурний, мовний); стереотип; національний характер.

The author of the article considers such notions as a concept (cultural, linguistic), a stereotype, and a national character. The author also considers classifications of these notions, their features and peculiarities, and their interconnection. The author substantiated the necessity of conducting the study of these notions not only by language experts but anyone interested in language.

Key words: concept (cultural, linguistic), stereotype, national character.


Ю. В. Кріпак,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається еволюція гендерних досліджень, а також поняття вербальної агресії, що спирається на гендерні засади. Робиться висновок про перспективи вивчення гендерного аспекту мовленнєвої агресії для подальших досліджень у цій сфері.

Ключові слова: Мовленнєва агресія, гендер, гомогенність, аналогія, гетерогенність, маскулінність, фемінінність, еволюція.

В статье рассматривается эволюция гендерных исследований, а также понятие вербальной агрессии, которое базируется на гендерных учениях. Делается вывод о перспективах изучения гендерного аспекта речевой агрессии для дальнейших исследований в этой сфере.

Ключевые слова: Речевая агрессия, гендер, гомогенность, аналогия, гетерогенность, маскулинность, фе-мининность, эволюция.

The article examines the evolution of gender studies as well as the notion of verbal aggression defined on gender grounding. A conclusion that gender peculiarities of the speech aggression should get a furter study is arrived at.

Keywords: Speech aggression, gender, homogeneity, analogy, heterogeneity, masculinity, femininity, evolution.


Н. В. Мартин,

Мукачівський державний університет, м. Мукачево

МІСЦЕ ОЦІННОСТІ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

Текст статті / Full text (PDF)

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження значення слів, а також вираження категорії оцінки, яка реалізується у компоненті значення слова який називають оцінністю. Розглядаються типи та види оцінності у семантиці слова. Також визначено місце оцінності у семантичній структурі слова та інші компоненти конотативного аспекту значення слова, які є засобом досягнення експресивності. Висвітлюються механізми утворення емоційно-оцінних одиниць та характер оцінних процесів.

Ключові слова: оцінність, компонент слова, емоційно-оцінні одиниці, експресивність слова.

Актуальность данной статьи обусловлена большим вниманием лингвистов и исследователей в разных отделениях наук, относительно исследования значения слов, а также выражение категории оценки которая реализуется в составе значения слова под названием оценность. Рассматриваются типы и виды оценности в семантике слова. Также определено место оценности в семантической структуре слова и другие компоненты конотативного аспекта значения слова, которые являются способом достижения экспрессивности. Отображаются механизмы образования эмоционально-оценных единиц и характер оценных процессов.

Ключевые слова: оценность, компонент слова, эмоционально-оценные единицы, экспрессивность слова.

The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in different fields of studies, as to the investigation of word meanings, category of estimate expression which is realized in word component called estimation. Types and kinds of estimation in word meaning are being considered. Also the place of estimation in semantic structure of the word and other components of connotative aspect of the word which are the means to achieve expression are being examined. Mechanisms of emotional-estimative units and the character of estimative processes are being elucidated.

Key words: estimation, word component, emotional-estimative units, word expression.


О. Б. Негер,

Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Текст статті / Full text (PDF)

НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

У статті вперше проаналізовано одну з підгруп меморіальних урбанонімів – найменування на честь місцевих діячів. Розглянуто динаміку появи цих назв та здійснена їх класифікація.

Ключові слова: онім, урбанонім, меморіальна назва, найменування на честь місцевого діяча.

В статье впервые проанализирована одна из подгрупп мемориальных урбанонимов – наименования на честь местных деятелей. Рассмотрена динамика возникновения этих единиц и проведена их классификация.

Ключевые слова: оним, урбаноним, мемориальное название, название на честь местного деятеля.

One of sub-groups of memorial urbanonyms – names on honour of local figures – is analysed in the article. Dynamics of appearance of these names is considered, their classification is made.

Key words: onym, urbanonym, memorial name, name on honour of local figure.КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА


O. V. Yasinska,

Lesуa Ukrainka Eastern European National University, Lutsk city

THE CONCEPTUAL FRAME ANALYSIS OF QUASISYNONYMIC GROUP OF CYBERSET SYSTEM BURGLAR

Текст статті / Full text (PDF)

The article deals with the research of analysis of quasisynonymic group of cyberset SYSTEM BURGLAR (hacker, cracker, phreaker). Attention has been devoted to the analysis of the above mentioned computer neologisms definitions and the comparison of their lexico-semantic variants. Slots of objected and actional frames have been constructed in the given cyberset. The table of similarity and difference of slots parameters of the computer neologisms hacker, cracker and phreaker make up the cyberset SYSTEM BURGLAR has also been presented. Slots with the exact and non-exact synonymy have been defined. It has also been described and studied the phenomenon of quasisynonymy in the given cyberset. The dominant of the given cyberset has been identified and it can substitute any of the computer neologisms in the wide linguistic context.

Key words: cyberset, computer neologism, lexico-semantic variant (LSV), frame, slot.

Концептуально-фреймовий аналіз квазісинонімічного ряду кіберсету ПОРУШНИК СИСТЕМИ (SYSTEM BURGLAR). У статті висвітлено дослідження аналізу квазісинонімічного ряду кіберсету ПОРУШНИК СИСТЕМИ (hacker, cracker, phreaker). Звернуто увагу на аналіз значення зазначених комп’ютерних неологізмів та порівнювання їх лексико-семантичних варіантів (ЛСВ). Сконструйовано слоти предметного та акціонального фреймів в межах даного кіберсету. Представлено таблицю кількісних параметрів слотової подібності та розбіжності комп’ютерних неологізмів hacker, cracker та phreaker, які входять до складу кіберсету ПОРУШНИК СИСТЕМИ. Визначено слоти у яких виявляється точна та неточна синонімія. Окреслено та досліджено явище квазісинонімії в межах представленого кіберсету. Визначено домінанту цього кіберсету, яка може замінити будь-який із комп’ютерних неологізмів у широкому лінгвістичному контексті.

Ключові слова: кіберсет, комп’ютерний неологізм, лексико-семантичнйи варіант (ЛСВ), фрейм, слот.

Концептуально-фреймовый анализ квазисинонимического ряда киберсета НАРУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM BURGLAR).В статье рассмотрено исследование анализа квазисинонимического ряда киберсета НАРУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ (hacker, cracker, phreaker). Обращено внимание на анализ значений отмеченных компьютерных неологизмов и сравнение их лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Сконструировано слоты предметного и акционального фреймов в пределах этого киберсета. Представлена таблица количественных параметров слотового сходства и расхождения компьютерных неологизмов hacker, cracker и phreaker, которые входят в состав киберсета НАРУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ. Определено слоты в которых оказывается точная и неточная синонимия. Очерчено и исследовано явление квазисинонимии в пределах представленного киберсета. Определена доминанта этого киберсета, которая может заменить любой из компьютерных неологизмов в широком лингвистическом контексте.


Y. Zhang,

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

COGNITIVE SEMANTICS OF THE NAMES OF CHINESE DISHES: A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Текст статті / Full text (PDF)

This article brings to light cognitive mechanisms involved into the process of forming the names of Chinese dishes and draws parallels with English. Varieties of conceptual metaphors, metonymies, and metaphtonymies are specified, which are characteristic of the linguistic units under study.

Key words: cognitive mechanisms; cognitive metaphor, metonymy, and metaphtonymy; names of Chinese dishes.

У статті розглядаються когнітивні механізми, задіяні у процесі формування назв китайських страв; наводяться паралелі з англійською мовою. Виявлено притаманні цим одиницям різновиди концептуальних метафор, метонімій та метафтонімій.

Ключові слова: когнітивні механізми; когнітивна метафора, метонімія та метафтонімія; назви китайських страв.

В статье рассматриваются когнитивные механизмы, задействованные в процессе формирования названий блюд китайской кухни; проводятся параллели с английским языком. Выявлены характерные для этих единиц разновидности концептуальных метафор, метонимий и метафтонимий.

Ключевые слова: когнитивные механизмы; когнитивная метафора, метонимия, метафтонимия; названия блюд китайской кухни.


Л. Бабій,

Національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, м. Тернопіль

КУЛЬТУРНИЙ СТЕРЕОТИП, ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КЛАС» У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються підходи до трактування стереотипу у сучасних лінгвокультурологічних дослідженнях. Виокремлюються його типи, функції та моделі репрезентації.. Аналізується реалізація концепту «клас» у британській мовній картині світу на прикладі короткої розповіді England vs Englаnd британської письменниці Доріс Лессінг.

Ключові слова: концепт, лінгвістичний стереотип, етнокультурний стереотип, мовна картина світу.

В статье рассматриваются подходы к определению стереотипа в современных лингвокультурологических исследованиях. Выделяются його типы, функции и модели репрезентации. Анализируется реализация концепта «класс» в британской языковой картине мира. на примере короткого рассказа England vs England британской писательницы Дорис Лессинг.

Ключевые слова: концепт, лигнвистический стереотип, этнокультурный стереотип, языковая картина мира.

In the article we view the approaches to the definition of stereotype in contemporary linguocultural studies. Its types, functions and models of representation are distinguishe. The realization of the concept «class» in British language world picture is analyzed based on the example of a short story England vs England by Doris Lessing.

Key words: concept, linguistic stereotype, ethnocultural stereotype, linguistic picture of the world.


Я. В. Бистров,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються особливості фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в біографічному наративі з позицій когнітивної наратології. Для аналізу застосовується фрейм-сценарій, на основі якого формуються когнітивні сцени і термінальні вузли, релевантні для конкретної подієвої наративної ситуації.

Ключові слова: життєвий досвід суб’єкта, фрейм-сценарій, подієва наративна ситуація, біографічний наратив, сцени, термінали.

В статье рассматриваются особенности фреймовой концептуализации жизненного опыта субъекта в биографическом нарративе с позиций когнитивной нарратологии. Для анализа используется фрейм-сценарий, на основе которого формируются когнитивные сцены и терминальные узлы, релевантные для конкретной событийной нарративной ситуации.

Ключевые слова: жизненный опыт субъекта, фрейм-сценарий, событийная нарративная ситуация, биографический нарратив, сцены, терминалы.

The paper deals with the peculiarities of life experience of the self in terms of frame conceptualization in biographical narrative from the standpoint of cognitive narratology. The analysis employs a frame-scenario that provides conceptual grounds for cognitive scenes and a network of terminals relevant to a particular eventful narrative situation.

Key words: life experience of the self, frame-scenario, eventful narrative situation, biographical narrative, scenes, terminals.


Л. И. Бондаренко,

ДНУЖТ им. академика В. Лазаряна, Днепропетровск

ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТОВ МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проводиться аналіз мінімальної синтаксичної моделі жанру «Порада» розширеної структури, описуються предикативні одиниці, що входять в поліпредикативне утворення, розглядається їх кількісна представленість, досліджується видова картина, що відображає вибірковість деяких типів складних речень в порадах.

Ключові слова: медіа-жанр «Порада», предикативна одиниця, поліпредикативне утворення, синтаксична модель, синтаксичний зв’язок, складні речення, підрядні частини.

В статье проводится анализ минимальной синтаксической модели жанра «Совет» расширенной структуры, описываются предикативные единицы, входящие в полипредикативное образование, рассматривается их количественная представленность, исследуется видовая картина, отражающая избирательность некоторых типов сложных предложений в советах.

Ключевые слова: медиа-жанр «Совет», предикативная единица, полипредикативное образование, синтаксическая модель, синтаксическая связь, сложные предложения, придаточные части.

This article analyzes the syntactic minimal model of the genre «Advice «extended structure described predicative units included in Polypredicative composition, discusses their quantitative representation is investigated kinds of patterns, reflecting the selectivity of certain types of complex proposals to the advice.

Keywords: media genre «Advice» predicative unit Polypredicative composition, syntactic model, syntactic relations, complex sentences, subordinate part.


О. О. Борисов,

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченко, м. Чернігів

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українському Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, морфологічних, лексичних та синтактичних засобів мови та мовлення.

Ключові слова: діалог, чат, мовні та мовленнєві одиниці, вплив.

Статья посвящена исследованию лингвальных особенностей чат-диалога в британском и украинском Интернет-пространстве. Установлены отличия влияния с использованием графических, графико-фонетических, морфологических, лексических и синтаксических средств языка и речи.

Ключевые слова: диалог, чат, языковый и речевые единицы, влияние.

The article is devoted to the study of the lingual peculiarities of a chat dialogue in the British and Ukrainian Internet space. The allomorphic features of impact through the usage of graphical, morphological, lexical, syntactical means of language and speech are revealed.

Key words: dialogue, chat, language and speech units, influence.


А. В. Булкіна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії самопрезентації в межах мовленнєвого жанру «знайомство» любовного фікціонального дискурсу. Розкрито місце та роль жанру в континуумі любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють реалізації стратегії самопрезентації та здійснено детальний аналіз кожної із них.

Ключові слова: любовний дискурс, діалог, мовленнєвий жанр, комунікативна стратегія, комунікативна тактика.

Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации стратегии самопрезентации в рамках речевого жанра «знакомство» любовного фикционального дискурса. Раскрыты место и роль жанра в континууме любовного дискурса. Выделен ряд базовых тактик, способствующих реализации стратегии самопрезентации, а также осуществлен подробный анализ каждой из них.

Ключевые слова: любовный дискурс, диалог, речевой жанр, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика.

The article examines the features of the self-presentation strategy within the speech genre «acquaintance» in fictional love discourse. It describes the role and place of the genre in the continuum of love discourse. It presents the basic tactics of self-presentation strategy and a detailed analysis of each of them.

Keywords: love discourse, dialogue, speech genre, communicative strategy, communicative tactic.


Г. С. Весельська,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

Текст статті / Full text (PDF)

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИКІВ ХОЧ (І), ХОЧА (Й) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Н. СНЯДАНКО «СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ»)

У статті проаналізовано основні особливості у функціонально-стильовому використанні сполучників хоч (і), хоча (й), для яких характерна властивість виражати різні типи семантико-синтаксичних відношень у складному та простому ускладненому реченнях, у мові сучасної української прози (на матеріалі роману Н. Сняданко «Синдром стерильності»); представлено їхню основну семантико-синтаксичну функцію, що полягає у вираженні підрядних допустових семантико-синтаксичних відношень; визначено можливі причини, що зумовлюють нетипове (вторинне) вживання цих сполучників як реалізаторів вторинних семантико-синтаксичних ролей, а саме сурядних протиставних та проміжних протиставно-допустових семантичних функцій.

Ключові слова: сурядний сполучник, підрядний сполучник, вторинна семантико-синтаксична сфера, складносурядне речення, просте ускладнене речення, однорідний член речення.

В статье проанализированы основные особенности в функционально-стилевом использовании союзов хоч (і), хоча (й), для которых характерное свойство выражать разные типы семантико-синтаксических отношений в сложном и простом осложненном предложениях, в языке современной украинской прозы (на материале романа Н. Сняданко «Синдром стерильности»); представлена их основная семантико-синтаксическая функция, которая заключается в выражении подчиненных уступительных семантико-синтаксических отношений; определены возможные причины, предопределяющие нетипичное (вторинное) употребление этих союзов как реализаторов вторинных семантико-синтаксических ролей, а именно сочинительных противительных и промежуточных противительно-уступительных семантических функций.

Ключевые слова: сочинительный союз, подчинительный союз, вторинная семантико-синтаксическая сфера, сложносочиненное предложение, простое осложненное предложение, обособленный член предложения.

In the article it is analysed the basic features in the functionally stylish usage of conjunctions hoch (e), hocha (i), for which it is the characteristic property to express different types of semantiko-syntactic relations in difficult and simple complicated suggestions, in the language of modern Ukrainian prose (on material of the novel of N. Snyadanko «Syndrome of sterility»); it is presented their basic semantiko-syntactic function which consists in expression of inferior dopustovi semantiko-syntactic relations; certainly possible reasons which predetermine the offtypical (secondary) usage of these conjunctions as realizators of the second semantiko-syntactic roles namely coordinating adversative and intermediate adversatively dopustovi semantic functions.

Key words: coordinative conjunction, subordinative conjunction, secondary semantic-syntactic sphere, compound sentence, simple complicated sentencе, homogeneous part of sentence.


О. Ю. Винник,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СТРАТЕГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті О. Ю. Винник «Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування» запропоновано аналіз мовних засобів впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Виявлено, що реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології.

Ключові слова: англомовний дискурс програмування, стратегія інтелектуалізації, тактика, автор (адресант), читач (адресат), термін.

В статье О. Ю. Винник «Стратегия интеллектуализации в современном англоязычном дискурсе программирования» предложен анализ языковых средств влияния на интеллект адресата в современном англоязычном дискурсе программирования как одном из видов профессионального дискурса. Обнаружено, что реализация стратегии интеллектуализации в англоязычном дискурсе программирования происходит посредством ряда тактик, среди которых главной является использование профессиональной терминологии.

Ключевые слова: англоязычный дискурс программирования, стратегия интеллектуализации, тактика, автор (адресант), читатель (адресат), термин.

The paper «Strategy of Intellectualization in Modern English Programming Discourse» by O. Yu. Vynnyk focuses on the study of linguistic means of influence on the addressee’s intellect in modern English programming discourse as one of the types of professional discourse. The study has revealed that realization of the strategy of intellectualization in the English programming discourse occurs by means of a number of tactics among which the main one is the tactic of the use of professional terminology.

Key words: English programming discourse, strategy of intellectualization, tactic, author (addresser), reader (addressee), term.


Т. П. Вільчинська,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто монографію Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С. Т Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с. Зроблений висновок, що рецензована праця є цілісним самостійним науковим дослідженням лінгвокультурних знаків етноправового досвіду, закодованого українським народним епосом та лірикою.

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, культуроправова інформативність, український фольклор.

В статье рассматривается монография Лавриненко С. Т. Языковые знаки концептуализации правовой культуры в фольклорном тексте (лингвокультурологический анализ разных жанров украинского фольклора) / С. Т. Лавриненко; под ред. А. К. Мойсиенко. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. 468 с. Делается вывод о том, что рецензируемый труд является целостным самостоятельным научным исследованием лингвокультурных знаков этноправовых знаний, закодированных украинским народным эпосом и лирикой.

Ключевые слова: концептуализация, категоризация, культуроправовая информативность, украинский фольклор.

The article presents the analysis of S. T. Lavrinenko’s monograph «Lingual signs of legal culture conceptualization in a folklore text (linguo-culturelogical analysis of different genres in the Ukrainian folklore)» / S. T. Lavrinenko; edited by A. K. Mojsìênko. K. : Dmytro Burago Publishing House, 2014. – 468 p. It has been proved that the reviewed work presents unique independent scientific investigation of lingual signs related to ethnic legal experience, coded in Ukrainian folk epic songs and lyrics.

Key words: conceptualization, categorization, cultural and legal informativity, Ukrainian folklore.


Ю. С. Головащенко,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто художній текст під когнітивним кутом бачення і запропоновано когнітивний механізм його сприйняття та інтерпретації. На основі концепції літературно-художнього твору Р. Інгардена виокремлено три фази перебігу такого когнітивного механізму. Поліфонія текстових рівнів і послідовне розгортання когнітивних субстратів витлумачуються як найважливіші фактори процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

Ключові слова: художній текст, когнітивний механізм, сприйняття, інтерпретація, ментальний конструкт.

В статье рассмотрено художественный текст с когнитивной точки зрения и предложено когнитивный механизм его восприятия и интерпретации. На базе концепции литературно-художественного произведения Р. Ингардена выделено три фазы протекания данного когнитивного механизма. Полифония текстовых уровней и последовательное развертывание когнитивных субстратов истолкованы как важные факторы процесса восприятия и интерпретации ХТ.

Ключевые слова: художественный текст, когнитивный механизм, восприятие, интерпретация, ментальный конструкт.

In the article fiction is addressed from a cognitive standpoint and a cognitive mechanism of perception and interpretation of fiction is specified. On the basis of R. Ingarden’s conception of a literary work of art three phases in the course of the cognitive mechanism are singled out. Polyphony of text strata and subsequent development of cognitive substrata are proved to be important factors in the process of perception and interpretation of fiction.

Key words: fiction, cognitive mechanism, perception, interpretation, mental construct.


О. О. Жихарєва,

Київський національний лінгвістичний університет, Київ

ОПИС ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФВ АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКО-НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються засоби текстової репрезентації природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі на прикладі опису першої біблійної катастрофи – Всесвітнього потопу, представленого у книзі Буття. Біблійні природні катастрофи, що поділяються на глобальні, регіональні, місцеві (локальні) та індивідуальні, вписано в систему біблійних екоповістувань, які складають вагомий компонент екопоетики біблійного дискурсу.

Ключові слова: біблійний дискурс, потоп, Буття, природні катастрофи, повістування.

В статье рассматриваются способы текстовой репрезентации природных катастроф в англоязычном библейском дискурсе на примере описания первой библейской катастрофы – Всемирного потопа, представленного в книге Бытия. Библейские природные катастрофы, подразделяемые на глобальные, региональные, местные (локальные) и индивидуальные, вписываются в систему библейских экоповествований, составляющих весомый компонент экопоэтики библейского дискурса.

Ключевые слова: библейский дискурс, потоп, Бытие, природные катастрофы, повествование.

This paper examines the ways of textual representation of natural disasters in English biblical discourse, examplified by the first biblical catastrophe – the depiction of Flood in Genesis. Biblical natural disasters that fall into global, regional, local as well as individual, are included in the biblical econarrative system as a substantial component of ecopoetics of biblical discourse.

Key words: biblical discourse, Flood, Genesis, natural disasters, narrative.


І. Ф. Заваринська,

Теребовлянське вище училище Культури, м. Теребовля

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ ПСЕВДОТОПОНІМІВ-КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдотопонімними компонентами в структурно-семантичному та психокогнітивному аспектах. У дослідженні запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного вивчення лінгвокультурної інформації фразеологізмів з псевдотопонімним компонентом. Дослідження проводиться на матеріалі польської та української мов.

Ключові слова: фразеологічна ономастика, мотивація, компонент-онім, структурно-семантичний та порівняльний аспекти, фразеологічні одиниці з псевдотопонімним компонентом, семантика, етимологія, лінгво-культурна інформація, образність фразеологізмів.

В статье исследуются фразеологические еденицы с псевдотопонимными компонентами в структурно-семантическом, психокогнитивном аспектах. В исследовании предложен новый подход к сравнительно-сопоставительному исследованию лингвокультурной информации фразеологизмов с псевдотопонимным компонентом в польском и украинском языках.

Ключевые слова: фразеологическая ономастика, мотивация, компонент-псевдооним, фразеологизмы с псевдотопонимным компонентом, лингвокультурная информация, образность фразеологизмов.

The article deals with the phrazeological units with mythological psevdotoponimical components in the structural – semantic and comparative aspects. The paper suggests a new approach to the contrastive and typological study of the linguistic and cultural information of the phraseologisms with psevdotoponimical components. The nominal structure is compared in Polish and Ukrainian.

Key words: phraseological onomastics, psevdotoponimical component, phraseologisms with proper name component, linguistic and cultural information, figurativeness of the phraseologisms.


М. В. Залужна,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються особливості вербалізації невизначеності на матеріалі англійської мови. Лексеми, що позначають невизначеність, аналізуються з точки зору частиномовної приналежності, а також у лінгвокультурологічному та стилістичному аспектах. У дослідженні з’ясовуються роль та функції серед номінацій невизначеності варваризмів, термінів та фразеологізмів.

Ключові слова: невизначеність, номінація, сема, маркованість.

В статье рассматриваются особенности вербализации неопределенности на материале английского языка. Лексемы, обозначающие неопределенность, анализируются с точки зрения частеречевой принадлежности, а также в лингвокультурологическом и стилистическом аспектах. В исследовании определяются роль и функции среди номинаций неопределенности варваризмов, терминов и фразеологизмов.

Ключевые слова: неопределенность, номинация, сема, маркированность.

The article deals with peculiarities of the uncertainty verbalization on the English-language material. The lexemes that denote uncertainty are analyzed from the viewpoint of their part-of-speech reference and also in linguoculturological and stylistic aspects. The role and functions of barbarisms, terms and phraseologisms among the nominations of uncertainty are stated.

Key words: uncertainty, nomination, seme, markedness.


О. А. Ільченко,

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, СПОСОБИ ПРОДУКУВАННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано фразеологічний склад української мови, що активно реалізується в континуумі сучасних ЗМІ. Проаналізовано способи трансформацій ФО на свіжому ілюстративному матеріалі. Установлено, що фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом, що визначає особливості їх функціонування.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна трансформація, мова ЗМІ.

В данной статье анализируются фразеологический состав украинского языка, который активно используется в континууме СМИ. Анализируются способы трансформаций ФЕ на новом иллюстрационном материале. Установлено, что фразеологические трансформации в языке современных СМИ являются богатым эмоционально-информационным фондом, что определяет особенности их функционирования.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическая трансформация, язык СМИ.

The phraseological units of the Ukrainian language which were extensively used in the media continuum were analysed in the article. Means of transformation of phraseological units were analysed on the new material. It was established that phraseological transformations in the media language are rich in emotional and informational source that define the peculiarities of their functioning.

Key words: phraseological units, phraseological transformation, the media language.


Л. Р. Коккіна,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню сутності заперечення у французькому політичному дискурсі, встановленню особливостей використання засобів негації, на матеріалі публічних промов Н. Саркозі та Ф. Оланда.

Ключові слова: заперечення, політичний дискурс, політик, механізми вербальної маніпуляції.

Статья посвящена исследованию сущности отрицания во французском политическом дискурсе, установлению особенностей использования средств негации, на материале публичних выступлений Н. Саркози и Ф. Оланда.

Ключевые слова: отрицание, политический дискурс, политик, механизмы вербальной манипуляции.

The article covers the research of the essence of negation in French political discourse; the ascertainment of peculiarities of use of the means of negation on the basis of public speeches of N. Sarcozy and F. Hollande.

Key words: negation, political discourse, politician, mechanisms of verbal manipulation.


О. І. Коропецька,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

МІЖКОНЦЕПТНІ КОРЕЛЯЦІЇ У КОНЦЕПТОСИСТЕМІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО КООПЕРАТИВНОГО ПАРЕНТАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуті ключові концепти кооперативного типу сучасного англомовного парентального дискурсу та встановлені кореляційні зв’язки між ними.

Ключові слова: автохтонний концепт, коефіцієнт кореляції, кооперативний дискурс, парентальний дискурс.

В статье рассмотрены ключевые концепты кооперативного типа современного англоязычного парентального дискурса и установлены корреляционные связи между ними.

Ключевые слова: автохтонный концепт, коэффициент корреляции, кооперативный дискурс, парентальный дискурс.

The article describes the key concepts of the cooperative type of the modern English parental discourse and establishes correlations between them.

Keywords: autochthonous concept, correlation coefficient, cooperative discourse, parental discourse.


А. В. Косенко,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КОНЦЕПТ BEAUTY У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті виявляються лінгвокультурні характеристики концепту beauty. В ході дослідження визначаються основні риси художнього дискурсу, виявляються особливості репрезентації досліджуваного концепту у ньому та реконструюється асоціативна мережа концепту beauty у художньому дискурсі.

Ключові слова: концепт, дискурс, асоціат, асоціативна мережа, сполучуваність, естетична оцінка, етична оцінка.

В статье оказываются лингвокультурные характеристики концепта beauty. В ходе исследования определяются основные черты художественного дискурса, особенности репрезентации исследуемого концепта в нем и реконструируется ассоциативная сеть концепта beautyв художественном дискурсе.

Ключевые слова: концепт, дискурс, ассоциат, ассоциативная сеть, сочетаемость, эстетическая оценка, этическая оценка.

Lingvocultural characteristics of the concept beautyare studied in the article. In the process of the research the main features of the literary discourse are determined, the peculiarities of the representation of the concept under consideration within it are determined, the associative network of the concept beauty in the literary discourse is reconstructed.

Key words: concept, discourse, associate, associative network, compatibility, aesthetic evaluation, ethical evaluation.


О. Ю. Кузьменко,

Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир

ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ»

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізу понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як одиниць мовленнєвого спілкування, розглянуто параметри їх протиставлення та уподібнення, проведено дослідження взаємозв’язку з іншими одиницями комунікації – висловлюванням та текстом – з урахуванням стилістичного аспекту, вказано на невизначеність мовленнєвої природи жанру. Зроблено спробу провести паралель між західною теорією мовленнєвих актів Дж. Л. Остіна-Дж. Серля та вітчизняною теорією мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна. З’ясовано, що в порівнянні з мовленнєвим актом мовленнєвий жанр – явище більш складної культурної організації, що проявляється в певній абстрагованості останнього від власне семантичного та граматичного наповнення висловлювання і значною мірою пов’язано із врахуванням екстралінгвістичних факторів: намірами мовців, цілями спілкування, ситуативним контекстом.

Ключові слова: мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, іллокутивна ціль, комунікація, екстралінгвістичні чинники, діалогічний, монологічний, первинні мовленнєві жанри, вторинні мовленнєві жанри.

Статья посвящена анализу понятий «речевой жанр» и «речевой акт» в качестве единиц речевого общения, рассмотрено параметры их противопоставления и схожести, произведено исследование взаимосвязи с другими единицами коммуникации – высказыванием и текстом – с учетом стилистического аспекта, указывается на неопределенность речевой природы жанра. Сделана попытка провести параллель между западной теорией речевых актов Дж. Л. Остина-Дж. Серля и отечественной теорией речевых жанров М. М. Бахтина. Было установлено, что в противопоставление речовому акту речевой жанр –явление более слож-ного культурного порядка, что проявляется в некоторой абстрагированности последнего от собственно семантического и грамматического наполнения высказывания и в значительной степени связано с учетом экстралингвистических факторов: намерениями говорящих, целями общения, ситуативным контекстом.

Ключевые слова: речевой жанр, речевой акт, иллокутивная цель, коммуникация, экстралингвистические факторы, диалогический, монологический, первичные речевые жанры, вторичные речевые жанры.

The article is dedicated to the analysis of the concepts «speech genre» and «speech act» as units of speech communication. Parameters of their opposition and similarity are considered, investigation of correlation with other units of speech communication such as utterance and text with regard for stylistic aspect is performed, vagueness of speech nature of the genre is indicated. An attempt to draw a parallel between western Theory of Speech Acts by J. L. Austin and J Searle and native Theory of Speech Genres by M. M. Bakhtin is made. It was determined that speech genre in contrast to speech act is a phenomenon of more complicated cultural nature that results in some abstraction of the latter from semantic and grammatical meaning of the utterance and is connected to a considerable extent with extra linguistic factors: intentions of the speakers, purposes of communication, situational context.

Key words: speech genre, speech act, illocutionary aim, communication, extra linguistic factors, dialogic, monologic, primary speech acts, secondary speech acts.


О. О. Кульчицька, Е. А. Балог,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

ПРАГМАТИЧНA ПРЕСУПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Текст статті / Full text (PDF)

У роботі доводиться, що гумористична, іронічна, сатирична тональність художнього твору може створюватися внаслідок (а) введення у ситуацію чужорідного елемента при збереженні спільної пресупозиції персонажів, (б) конфлікту їх пресупозицій (в) відмінності реакцій персонажів на ситуативний контекст при спільності прагматичної пресупозиції.

Ключові слова: прагматична пресупозиція, ситуативний контекст, тональність художнього твору, гумор, іронія, сарказм, релевантність, спільність/конфлікт пресупозицій.

В работе продемонстрировано, что юмористическая, ироническая, саркастическая тональность художественного произведения может быть создана вследствие (а) введения в ситуацию чужеродного элемента при сохранении общей пресуппозиции персонажей, (б) конфликта их пресуппозиций, (в) различия реакций персонажей на ситуативный контекст при общности прагматической пресуппозиции.

Ключевые слова: прагматическая пресуппозиция, ситуативный контекст, тональность художественного произведения, юмор, ирония, сарказм, релевантность, общность/конфликт пресуппозиций.

In the article, arguments are provided to prove that ironical, satirical, sarcastic effect in literary discourse may be achieved through (a) introduction of an alien element while preserving the common presupposition of the characters, (b) the conflict of their presuppositions, (с) differenсe in their reaction to the situational context, while their pragmstic presupposition remains the same.

Key words: pragmatic presupposition, situational context, mood of the story, humour, irony, sarcasm, relevance, common presupposition, conflict of presuppositions.


С. І. Липка,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО ІМЕННИКА FLEGEL (НА ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МАТЕРІАЛІ)

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена опису епідигматичних характеристик німецького іменника Flegel, встановленню ієрархії значень у його семантичній структурі на основі епiдигматичного аналізу етимологічних і тлумачних словників та публіцистичних текстів.

Ключові слова: епідигматика, семантична структура слова, сема, семний комплекс, семема.

Статья посвящяется описанию эпидигматических характеристик немецкого существительногоFlegel, установлению иерархии значений в его семантической структуре на основе эпидигматического анализа этимологических и толковых словарей, а также публицистических текстов.

Ключевые слова: эпидигматика, семантическая структура слова, сема, семный комплекс, семема.

The article deals with the investigation of epidigmatic characteristics of the word. Epidigmatics has been studied on the example of the German noun «Flegel». The hierarchy of meanings in the semantic structure of the word «Flegel«has been distinguished with the use of the thesauruses and the texts of German newspapers.

Key words: epidigmatics, semantic word structure, seme, seme complex, sememe.


Н. В. Літинська,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗНОГО ТА ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПТУ ITALIA: КОНЦЕПТ BEL PAESE

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено дослідженню мовних засобів репрезентації когнітивної структури концепту ITALIA, що розглядається як базовий елемент концептосфери «Cучасна Італія». Автор, ґрунтуючись на положенні про трьохрівневу організацію концепту, зосереджує увагу на образному та ціннісному сегментах концепту ITALIA, що об’єктивуються засобом оцінної номінації Bel Paese.

Ключові слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепту, Bel Paese, образний компонент, ціннісний компонент.

Статья посвящена изучению языковых средств репрезентации когнитивной структуры концепта ITALIA, который рассматривается как базовый элемент концептосферы «Современная Италия». Автор, основываясь на тезисе о трехслойной организации концепта, сосредотачивает внимание на образном и ценностном сегментах концепта ITALIA, которые объективируются посредством оценочной номинации Bel Paese.

Ключевые слова: концепт, ITALIA, концептосфера, структура концепта, Bel Paese, образный компонент, ценностный компонент.

The article focuses upon the investigation into the verbal means of representation of the cognitive structure of the concept ITALIA, which is examined as a basic element of the concept sphere «Modern Italy». The author, starting from the point that the concept has a three-level structure, gives particular attention to the figurative and value components of the concept ITALIA which are verbalized by the means of the evaluative denomination Bel Paese.

Key words: concept, ITALIA, concept sphere structure of the concept, Bel Paese, figurative component, value component.


Г. П. Лукаш,

Донецький національний університет, м. Донецьк

КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена аналізу конотативних власних назв у когнітивному аспекті. Зроблено спробу подати зміст понять ‘когнітивна схема’, ‘сценарій’, ‘когнітивна модель’, ‘фрейм’ на прикладах розвитку вторинного значення у власних назвах. Доведено, що когнітивні моделі слугують своєрідною інтерпретаційною сіткою і сприяють структуруванню інформації про світ у межах рамок онімної семантики.

Ключові слова: когнітивна схема, сценарій, когнітивна модель, фрейм, концепт, когнітивна ономастика, онімна семантика, конотонім, конотонімізація, вторинна онімна номінація.

Статья посвящена анализу коннотативных имён собственных в когнитивном аспекте. Предпринята попытка представить содержание понятий ‘когнитивная схема’, ‘сценарий’, ‘когнитивная модель’, ‘фрейм’ на базе развития вторичного значения в именах собственных. Доказано, что когнитивные модели служат своеобразной интерпретационной сеткой и способствуют структурированию информации о мире в пределах рамок онимной семантики.

Ключевые слова: когнитивная схема, сценарий, когнитивная модель, фрейм, концепт, когнитивная оно-мастика, онимная семантика, коннотоним, коннотонимизация, вторичная онимная номинация.

The article is devoted to analysis of the connotation of the proper names in the cognitive aspect. The attempt to introduce the concept of ‘cognitive schema’, ‘script’, ‘cognitive model’, ‘frame’ taken on the basis of the development of indirect nomination of the proper names. It is proved that cognitive models are unique interpretational grid and contribute to the structuring of information about the world within the analysis semantics of the proper names.

Keywords: cognitive schema, script, cognitive model, frame, concept, cognitive onomastics, semantics of the proper names, connotonym, connotonymization, indirect nomination of the proper names.


О. І. Лучик,

ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці

КОНЦЕПТ DEUTSCH В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлено результати вільного асоціативного експерименту, який дозволив виявити національно-культурну специфіку уявлень українців про німецьку мову, а також досліджено гендерні особливості концепту DEUTSCH.

Ключові слова: образ світу, вербальні асоціації, німецька мова, мовна картина світу, асоціативний експеримент.

В статье представлены результаты свободного ассоциативного эксперимента, который позволил обнару-жить национально-культурную специфику представлений украинцев о немецком языке, а также исследованы гендерные особенности концепта DEUTSCH.

Ключевые слова: образ мира, вербальные ассоциации, немецкий язык, языковая картина мира, ассоциативный эксперимент.

The results of free associative experiment which allowed to find out Ukrainians’ national-cultural specific of presentations about German are presented in the article, and also the gender features of concept GERMAN are studied.

Key words: image of world, verbal associations, German, language world picture, associative experiment.


В. А. Папіш,

ВДНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто основні аспекти дослідження психологічної акцентуації, схарактеризовано ознаки демонстративної особистості, проаналізовано різнорівневі мовні засоби вияву істероїдної акцентуації у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»; простежено взаємозв’язок між персонажним дискурсом та автором твору.

Ключові слова: психолінгвістика, мовна особистість, концепт, істерія, демонстративна акцентуація.

В статье рассмотрены основные аспекты исследования психологической акцентуации, охарактеризованы признаки демонстративной личности, проанализированы разноуровневые языковые средства проявления истероидной акцентуации в драматической поэме Леси Украинки «Одержимая»; прослежена взаимосвязь между персонажным дискурсом и автором произведения.

Ключевые слова: психолингвистика, языковая личность, концепт, истерия, демонстративная акцентуация.

In the given article the main aspects of research of psychological accentuation are considered, the peculiarities of demonstrative personality are characterized, multilevel linguistic means of expression of hysteroid accentuation in the dramatic poem by Lesya Ukrainka «Obsessed» are analysed ; the relationship between the discourse of character and the author of the work is observed.

Keywords: psycholinguistics, language personality, concept, hysteria, demonstrative accentuation.


С. Руденко,

Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

CЕМАНТИКА ГЛЮТОНІМІВ-ІНСТРУМЕНТАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті «Cемантика глютонімів-інструментативів в українській мові» С. Руденко розглядає концептуальні зв’язки в українській мовній картині світу між значеннями глютонімів-інструментативів «ложка» й «ніж», етнокультурними поняттями й текстемами, що розшифровують цей зв’язок.

Ключові слова: концепт, глютонім, інструментатив, семантика, етноконцептологія.

В статье «Семантика глюттонимов-инструментативов в украинском языке» С. Руденко рассматривает концептуальные связи в украинской языковой картине мира между значениями глюттонимов-интструментативов «ложка» и «нож», этнокультурными понятиями и текстемами, которые расшифровывают эту связь.

Ключевые слова: концепт, глюттоним, инструментатив, семантика, этноконцептология.

In the article «The semantic of gluttonims-instrumentatives in Ukrainian language» by S.rudenko considers conceptual links in Ukrainian lingual world picture between the nominations of gluttonic instrumentatives «spoon» and «knife», ethno-cultural concepts and textems, which decode this link.

Keywords: concept, gluttonim, instrumentative, semantics, ethno-conceptology.


Т. Ф. Семашко,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто когнітивну площину досліджень мовної категоризації, що презентується як процес систематизації засвоєних знань, основний засіб надати сприйнятому світові упорядкованого характеру. Наслідком узагальнення досвіду знань про світ є стереотип – результат пізнавальної діяльності та засіб кате-горизації мовного досвіду носія етнічної свідомості.

Ключові слова: мовна категоризація, систематизація знань, стереотип, узагальнення досвіду.

В статье рассмотрен когнитивный аспект исследования языковой категоризации, которая понима-ется как процесс систематизации знаний, основной способ упорядочить информацию. Следствием такой процедуры есть стереотип – результат познавательной деятельности и способ категоризации языкового опыта носителя этнического сознания.

Ключевые слова: языковая категоризация, систематизация знаний, стереотип, обобщение опыта.

The article describes the cognitive aspect of the study of language categorization, which is represented as a process of systematization of knowledge. Consequence of generalization of knowledge there is a stereotype, as a result of cognitive activity and as a way of categorizing language media experience ethnic consciousness.

Key words: linguistic categorization, classification of knowledge, stereotype, generalize the experience.


А. І. Скробот,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розкриваються закономірності образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.

Ключові слова: образна система, поетика казки, символіка, ментальність етносу, етнокультурний сценарій.

В статье раскрываются закономерности функционирования образной системы испанской сказки как коммуникативно-прагматического репрезентанта испанской ментальности.

Ключевые слова: образная система, поэтика сказки, символика, ментальность этноса, этнокультурный сценарий.

The article deals with the investigation of figurative system of Spanish tale as a communicative and pragmatic representation of Spanish mentality.

Key words: image system, tail poetics, symbolism, ethnic mentality, ethnic cultural scenario.


В. Ф. Старко,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто фундаментальні принципи й припущення, що характеризують парадигму когнітивної лінгвістики, яку, своєю чергою, проаналізовано в контексті загальної парадигми сучасної лінгвістики. Встановлено й обґрунтовано ключове значення категоризації для когнітивної лінгвістики.

Ключові слова: парадигма, когнітивна лінгвістика, категоризація.

В статье рассматриваются фундаментальные принципы и предположения, характеризирующие парадигму когнитивной лингвистики, которая, в свою очередь, анализируется в контексте общей парадигмы современной лингвистики. Установлено и обосновано ключевое значение категоризации для когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: парадигма, когнитивная лингвистика, категоризация.

The article considers the fundamental principles and assumptions characterizing the paradigm of contemporary linguistics. This paradigm is analyzed in the context of a general paradigm of contemporary linguistics. The author establishes and argues for a key role that categorization plays in cognitive linguistics.

Keywords: paradigm, cognitive linguistics, categorization.


Л. Я. Терещенко,

Вінницький державний педагогічний університет, м. Вінниця

СТИЛІ НЕПРАВДИВОГО МОВЛЕННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті висвітлюються мовностилістичні особливості організації неправдивого висловлення. Наводиться типологія стилів неправдивого мовлення.

Ключові слова: неправда, стиль мовлення, стиль неправдивого мовлення.

В статье освещаются лингвистические и стилистические особенности организации ложного высказывания. Приводится типология стилей неправдивой речи.

Ключевые слова: ложь, речевой стиль, стиль неправдивой речи.

The article deals with the linguistic and stylistic peculiarities of false utterances. Several linguistic styles of dishonest speech are distinguished.

Key words: deception, speech style, linguistic style of dishonest speech.


В. М. Чабан,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КОНЦЕПТОСФЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано концептосферу ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури за допомогою методу когнітивної дефініції. Використано лексикографічні джерела, результати анкетування і корпусні матеріали. Здійснено спробу профілювання згаданої концептосфери.

Ключові слова: концепт, концептосфера, профілювання, когнітивна дефініція.

В статье проанализирована концептосфера ДОСТОИНСТВО в сознании носителей украинского языка и культуры с помощью метода когнитивной дефиниции. Использованы лексикографические источники, результаты анкетирования и корпусные материалы. Предпринята попытка профилирования упомянутой концептосферы.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, профилирование, когнитивная дефиниция.

The article analyzes the conceptual sphere DIGNITY in the minds of the bearers of the Ukrainian language and culture using the cognitive definition. lexicographical sources, the results of the survey and corpus material have been used. The profiling of conceptual sphere of dignity was implemented.

Key words: concept, conceptual sphere, profiling, cognitive definition.


Л. М. Чумак,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджується комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ, що з точки зору когнітивної лінгвістики розглядається як певним чином концептуально-структурована модель, і яка пов’язується з проблемою взаємовідношення концептуального, лексичного та морфологічного рівнів.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, словотвір, інновація, моногенетична комбінована модель, телескопія, афіксація.

В статье исследуется комбинированная модель ТЕЛЕСКОПИЯ + АФФИКСАЦИЯ, которая с точки зрения когнитивной лингвистики рассматривается как особым образом концептуально-структурированная модель, и которая связывается с проблемой взаимоотношений концептуального, лексического и морфологического уровней.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, словообразование, инновация, моногенетичная комбинированная модель, телескопия, аффиксация.

The article deals with a combined model of BLEND + AFFIXATION, which from the viewpoint of cognitive linguistics is regarded as a specially conceptualized and structured model, and which is associated with the problem of relations between conceptual, lexical and morphological levels.

Keywords: cognitive linguistics, word-formation, innovation, monogenic combined model, blend, affixation.


А. С. Шевченко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ЗМІСТ ПОНЯТТЄВОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ / JUSTICIA В ТЕКСТІ ІСПАНОМОВНОЇ БІБЛІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту справедливість / justicia у контексті іспаномовного тексту Біблії, у ній представлено складники поняттєвого компоненту його семантичної структури.

Ключові слова: поняттєвий компонент, ядро концепту, смислове наповнення, дефініційні та концеп-туальні ознаки.

Статья посвящена интерпретационному анализу концепта справедливость / justicia в контексте испаноязычного текста Библии, в ней представлены составляющие понятийного компонента его семантической структуры.

Ключевые слова: понятийный компонент, ядро концепта, смысловое наполнение, дефиниционные и концептуальные признаки.

This article is devoted to interpretative analysis of the concept justice / justicia in context of the Spanish Bible text. The constituents of the notional component of its semantic structure are represented in the article.

Key words: notional component, main body of the concept, sense filling, definitional and conceptual features.


М. Ю. Шевченко,

Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТВОРЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті простежена актуалізація темпоральних відносин англійської мови, зокрема особливостей категоризації часу. Розглянуто концептосферу «час», взаємодію темпоральних граматичних категорій англійського дієслова. Також окреслена роль принципу антропоцентризму як основного у розвитку когнітивної лінгвістики. Доведено, що лінгвістичний аспект тісно пов’язаний з відображенням темпоральності і відносин дійсності. Відокремлено об’єктивний час від його перцептуального варіанту; особливу увагу приділено впливу концептуалізації темпоральних відносин на характеристики кожної з категорій. Хронотоп розглянуто як єдність часу і місця, нерозривно пов’язаних дейксисом. Виділено три дейктичні орієнтовні моменти, які властиві будь-якій граматичній конструкції: момент дії або події, момент вказівки, або референції, момент мови. Підкреслено, що момент мови є вираженням позиції мовця і вихідної точкою відліку темпоральних відносин у рамках окремої ситуації. Було підкреслено, що саме співвіднесення вказаних моментів й обумовлює існування основних часових планів. Особливості часу розкрито у просторі, і простір осмислюється та вимірюється часом.

Ключові слова: темпоральність, категоризація дієслів, дейксис, антропоцентризм, локалізація часу.

В статье прослежена актуализация темпоральных отношений английского языка, в частности особенностей категоризации времени. Рассматривается концептосфера «время», взаимодействие темпоральных грамматических категорий английского глагола. Также очерчена роль принципа антропоцентризма как основного в развитии когнитивной лингвистики. Доказано, что лингвистический аспект тесно связан с отражением темпоральности. Были четко отделены объективное время и его перцептуального вариант; акцентировано влияние концептуализации темпоральных отношений на характеристики каждой из категорий. Хронотоп рассматривается как единство времени и места, неразрывно связанных с дейксисом. Выделены три дейктические ориентировочные моменты, которые присущи любой грамматической конструкции: момент действия или события, момент указания, или референции, момент речи. Подчеркнуто, что момент речи является выражением позиции говорящего и исходной точкой отсчета темпоральных отношений в рам-ках отдельной ситуации. Именно соотнесение указанных моментов и обусловливает существование основных временных планов. Особенности времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем.

Ключевые слова: темпоральность, категоризация глаголов, дейксис, антропоцентризм, локализация времени.

The article traces the actualization of temporal relations in English, in particular features of categorization time. The conceptual sphere «time», the interaction of temporal grammatical categories of the English verb are depicted. The subject of research is the cognitive concept «time», which is represented in different forms in English. The aim of the study is the analysis of the «time» concept, the research of the integrative process of temporal grammatical categories of English verbs, the characteristics of time, the principle of anthropocentrism. The above mentioned aim is realized solving the following tasks: to examine the characteristics of human’s perception, causing the formation of temporal outlook. The object of the research is grammatical categories of time in English. The role of the anthropocentrism as the main principal phenomenon in the development of cognitive linguistics is underlined. It is proved that the linguistic aspect is closely linked with the reflection of temporality. Objective time and its perceptual variations are clearly subdivided; the influence of temporal relations to the characteristics of each of the categories is accented. Chronotope is considered as a unity of time and place that is inextricably linked with deixis. Three deictic tentative moments inherent in any grammatical construction are identified: the moment of the act or event, the indication of time or reference, the moment of speech. It is emphasized that the moment of speech is an expression of the position of the speaker and the original starting point of the temporal relationships within a particular situation. It is the correlation of these moments that brings the development of major temporary plans. Features of time are disclosed in space, and space is interpreted and measured by time.

Key words: temporality, categorization of verbs, deixis, anthropocentrism, time categorization.


О. М. Яницька,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуті лінгвопрагматичні особливості заголовків у французькому медійному дискурсі, особливості лінгвістичної прагматики, як науки, компоненти комунікативної ситуації, характеристики французького медійного дискурсу, роль прецендентних конструкцій і алюзій, прийоми акцентуалізації у медійному дискурсі.

Ключові слова: лінгвопрагматика, медіадискурс, комунікативна ситуація, прецендентність, інтертекстуальністю.

В статье изучаются прагматические особенности заголовков во французском медиа дискурсе, особенности лингвистической прагматики, как науки, компоненты коммуникативных ситуаций, особенности французского медиа дискурса, роль прецедентных конструкций, аллюзий, методы акцентуализации в медиа дискурсе.

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, медиа дискурс, коммуникативная ситуация, прецедент-ность, интертекстуальность.

The article identifies pragmatic features of the headlines in the French media discourse, features of linguistic pragmatics, as a science, the components of communicative situations, characteristics of the French media discourse, the role of precendent constructions, allusions, methods of putting accents in media discourse.

Key words: linguistic pragmatics, media discourse, communicative situation, precendent, intertextuality.


М. В. Ярич,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

Текст статті / Full text (PDF)

У статті зроблено спробу проаналізувати синоніми концепту LANGUAGE, на основі здійсненого лексикографічного аналізу синонімів номінативної лексеми концепту, угрупувавши їх у синонімічні ряди і розглянувши відтінки значень даних синонімів.

Ключові слова: синонім, концепт, синонімічний ряд, домінанта, класифікація синонімів

В статье сделана попытка проанализировать синонимы концепта LANGUAGE, на основе проведенного лексикографического анализа синонимов номинативной лексемы концепта, сгруппировав их в синонимические ряды и рассмотрев оттенки значений синонимов.

Ключевые слова: синоним, концепт, синонимический ряд, доминанта, классификация синонимов.

The article attempts to analyze the synonyms of the concept LANGUAGE, on the basis of the lexicographic analysis of the synonyms of the nominative lexeme of the concept, grouping them into synonymic rows and considering the shades of meanings of the synonyms.

Keywords: synonym, concept, synonymic row, dominant, classification of synonyms.


ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ


N. O. Aristova,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES (WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена поетичним жанрам у літературі англомовних країн. Поетичні жанри аналізуються в діахронічному розрізі.

Ключові слова: література англомовних країн, літературний період, поетичні жанри, діахронічний розріз.

Статья посвящена поэтическим жанрам в литературе англоязычных стран. Поэтические жанры анали-зируются в диахроническом разрезе.

Ключевые слова: литература англоязычных стран, литературный период, поэтические жанры, диахро-нический разрез.

The article is dedicated to poetry genres in literature of the English speaking countries. Poetry genres are analysed from the diachronic viewpoint.

Keywords: literature of the English speaking countries, literary period, poetry genres, diachronic viewpoint.


Yu. V. Lysanets,

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

METAPHORIC TERM FORMATION IN MEDICAL DISCOURSE

Текст статті / Full text (PDF)

The article considers the metaphoric mechanisms of medical terminology formation. The basic categories of medical terms created by metaphorical transfer of meaning, as well as their functions and text-producing potential have been analyzed.

Keywords: metaphor, term, term formation, medical discourse.

У статті розглянуто метафоричні механізми утворення медичної термінолексики. Проаналізовано основні категорії медичних термінів, сформованих шляхом метафоричного перенесення значень, їхні функції та текстотвірний потенціал.

Ключові слова: метафора, термін, термінотворення, медичний дискурс.

В статье рассмотрены метафорические механизмы образования медицинской терминолексики. Проанализированы основные категории медицинских терминов, сформированных путем метафорического переноса значений, их функции и текстообразующий потенциал.

Ключевые слова: метафора, термин, терминообразование, медицинский дискурс.


Н. В. Акімова,

ПВНЗ «Социально-педагогічний інститут Педагогічна академія», м. Кіровоград

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО КОДЕКСУ НА САЙТАХ НОВИН

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин. Визначено, що у прагненні маніпулювати свідомістю читачів автори новин часто нехтують успішністю комунікації.

Ключові слова: інтернет-комунікація, сайт новин, комунікативний кодекс, девіантна мовленнєва одиниця.

В статье рассматриваются особенности реализации коммуникативного кодекса на сайтах новостей. Определено, что в стремлении манипулировать сознанием читателей авторы новостей часто пренебрегают успешностью коммуникации.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, сайт новостей, коммуникативный кодекс, девиантная рече-вая единица.

The article is devoted to specifics of the realization of the communication code on news sites. It is determined that writers often neglect communication success to manipulate the consciousness of news readers.

Keywords: Internet-communication, news site, communication code, deviant speech unit.


О. Л. Балацька,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за складом критичні зауваження подані двома типами: згорнутими, котрі містять лише основну частину – висловлення негативної оцінки, – та розгорнутими, в яких окрім обов’язкової основної частини наявна додаткова, де вказується на потребу та / або шляхи усунення виявленого порушення. Додаткова частина може передувати основній, йти за нею або розміщуватися й у препозиції, і в постпозиції. Вивчено частотність застосування виокремлених типів критичних зауважень в англомовній науковій статті.

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критичне зауваження, негативна оцінка, структурні параметри.

В статье анализируются структурные параметры критических замечаний в ведущем жанре англоязычного научного дискурса – статье. Установлено, что по составу критические замечания представлены двумя типами: свернутыми, которые содержат только основную часть – высказывание негативной оценки, – и развернутыми, в которых кроме обязательной основной части присутствует дополнительная, где указывается необходимость и / или способы устранения обнаруженного недостатка. Дополнительная часть может предшествовать основной, идти за ней или размещаться и в препозиции, и в постпозиции. Изучена частотность использования выделенных типов критических замечаний в англоязычной научной статье.

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критическое замечание, негативная оценка, структурные параметры.

The article analyzes structural parameters of critical remarks in the leading genre of English-language scientific discourse – article. It has been found out that, on the basis of their structure, critical remarks can be classified into two types: compressed critical remarks which contain only the main part – a negative evaluative utterance (-s) – and expanded critical remarks which, in addition to the main part, include supplementary part indicating the need and / or ways of eliminating shown-up shortcomings. The supplementary part can go before the main part, can follow it or can be both in preposition, and in postposition. Critical remark type frequency in research articles in English has been studied.

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, critical remark, negative evaluation, structural parameters.


І. Л. Білюк,

Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир

РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню вербальних та іконічних засобів передачі інформації, що вживаються з метою реклами міст. Значну увагу приділено ролі візуальної інформації в створенні рекламного тексту. Наводяться реальні приклади невербальних маркерів, що використовуються у популяризації іміджу мегаполісів у сучасному комунікативному просторі. Вивчений експліцитний і імпліцитний зв’язок між вербальними і візуальними елементами, досліджені особливості прагматичного впливу рекламних текстів на адресата.

Ключові слова: рекламний текст, креолізований текст, вербальний елемент, візуальний елемент, графічне зображення.

Статья посвящена исследованию вербальных и иконических средств передачи информации, используемых для рекламы городов. Значительное внимание уделено роли визуальной информации в создании рекламного текста. Приводятся реальные примеры невербальных маркеров, которые используются в популяризации имиджа мегаполисов в современном коммуникативном пространстве. Изучена эксплицитная и имплицитная связь между вербальными и визуальными элементами, исследованы особенности прагматического влияния рекламных текстов на адресата.

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, вербальный элемент, визуальный элемент, графическое изображение.

The article examines the phenomenon of verbal and nonverbal markers as the productive means of city advertising. Thorough attention is paid to the role of visual means in creation of advertising texts. Practical examples of nonverbal markers that are used for popularizing of metropolis image in modern communicative area are offered. Explicit and implicit connection between verbal and visual elements is studied. The article contains the analysis of advertising texts pragmatic infl uence on addressee.

Key words: advertising text, creolized text, verbal element, visual element, graphic image.


О. О. Борисов, О. Г. Васильєва,

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена вивченню міжособистісної діалогічної взаємодії. У ній систематизуються лінгвальні та екстралінгвальні, зокрема інтрасуб’єктні та екстрасуб’єктні, чинники, які впливають на формування діалогу.

Ключові слова: міжособистісна комунікація, діалог, лінгвальні та екстралінгвальні параметри діалогу.

Статья посвящена изучению межличностного диалогического взаимодействия. В ней систематизируются лингвальные и экстралингвальные, в частности интрасубъектные и экстрасубъектные, параметры, влияющие на формирования диалога.

Ключевые слова: межличностная коммуникация, диалог, лингвальные и экстралингвальные параметры диалога.

The article represents a study of personal dialogic interaction. The given taxonomy embraces lingual and extralingual parameters of dialogue formation, intrapersonal and extrapersonal in particular.

Key-words: personal interaction, dialogue, lingual and extra-lingual parameters of dialogue.


І. П. Борковська,

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут», м. Київ

ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються прагматичні установки з характерними акцентними лінгвальними одиницями в текстах ділових документів.

Ключові слова: установка, інтенція, лінгвальні одиниці, адресант.

В статье рассматриваются прагматические установки с характерными акцентными лингвистическими единицами в текстах деловых документов.

Ключевые слова: установка, интенция, лингвистические единицы, адресант.

The article highlights the pragmatical placing with typical linguistic units in the texts of official paper.

Key words: placing, intention, linguistic units, sender.


Н. К. Войцехівська,

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ

ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті освітлюються питання комунікативної поведінки мовців у ситуації конфліктного спілкування. Увага фокусується на конфліктних стратегіях і тактиках (зокрема на тактиці зміни теми) та їхній мовленнєвій реалізації в українському літературному діалогічному дискурсі.

Ключові слова: діалогічний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, конфліктна міжособистісна мовленнєва взаємодія.

В статье освещаются вопросы коммуникативного поведения в ситуации конфликтного общения. Внимание сфокусировано на конфликтных стратегиях и тактиках собеседников (особенно на тактике смены темы) и их речевой реализации в украинском литературном диалогическом дискурсе.

Ключевые слова: диалогический дискурс, коммуникативные стратегия и тактика, конфликтное межличностное речевое взаимодействие.

This article analyzes communicative behavior of the speaker within Ukrainian literary dialogical discourse. Attention is being focused upon conflict strategies and tactics (espessially topic change) and their speech representation in the aspect of communicative interaction.

Key words: dialogical discourse, communicative strategy, communicative tactics, conflict interpersonal speech interaction.


А. Р. Габидуллина,

Донецкий национальный университет, м. Донецк

ТИПЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті описуються типи філологічних визначень, використовуваних в енциклопедіях для дітей. Характеризуються класифікаційні (родовидові, псевдородові, перелічувальні, партитивні), трансформаційні, інтерпретаційні, экземпліфікативні, інструментальні та контекстні визначення. Дослідник доводить, що «чинник адресата» в науково-популярному лінгвістичному тексті накладає деякі обмеження на вибір автором типу дефініції.

Ключові слова: науково-популярний лінгвістичний текст, класифікаційні (родо-видові, псевдородові, перелічувальні, партитивні), трансформаційні, інтерпретаційні, экземплифікативні, інструментальні та контекстні визначення

В статье описываются типы филологических определений, используемых в энциклопедиях для детей. Характеризуются классификационные (родо-видовые, псевдородовые, перечислительные, партитивные), трансформационные, интерпретационные, экземплификативные, инструментальные и контекстные определения. Исследователь доказывает, что «фактор адресата» в научно-популярном лингвистическом тексте накладывает некоторые ограничения на выбор автором типа дефиниции.

Ключевые слова: научно-популярный лингвистический текст, классификационные (родо-видовые, псевдородовые, перечислительные, партитивные), трансформационные, интерпретационные, экземплификативные, инструментальные и контекстные определения.

The article deals with the types of philological determinations used in encyclopedias for children. The classiffic (subsumption, pseudo-generic, enumeration, partitive), transformational, interpretive, exempliffic, instrumental and contextual determinations are characterized. The scientist proves that «The Factor of Addressee» in a popular scientific linguistic text imposes some choice limits of the definitions types by the author.

Key words: Popular Scientific Linguistic Text, The Classiffic (Subsumption, Pseudo-Generic, Enumeration, Partitive), Transformational, Interpretive, Exempliffic, Instrumental and Contextual Determinations.


Т. М. Галай,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено обґрунтуванню та систематизації головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення фахової мови. У роботі охарактеризовано поняття фахової мови та на прикладі англійської фахової мови геології встановлено співвідношення понять «фахова мова» та «загальнонаціональна мова».

Ключові слова: Фахова мова, загальнонаціональна мова, LGP, LSP, термін, геологія.

Статья посвященна обоснованию и систематизации главных научных подходов современной лингвистики к изучению профессионального языка. В работе охарактеризовано понятие «профессионального языка», на примере английского языка геологии установленно соотношение понятий «профессионального и «общенацио-нального языка».

Ключевые слова: профессиональный язык, общенациональный язык, LSP, LGP, термин, геология.

The article is devoted to substantiation and classification of major scientific approaches of modern linguistics to the study of the language for specific purposes. The author characterizes the concept of «the language for specific purposes» and shows the correlation between such concepts as «the language for specific purposes» and «the national language» on the basis of the English language of geology.

Key words: language for specific purposes, language for general purposes, LSP, LGP, term, geology.


Е. Н. Гармаш,

Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет», г. Горловка

КРИТЕРИИ УСПЕХА/НЕУДАЧ В КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ «ФЛИРТ»

Текст статті / Full text (PDF)

Статья посвящена исследованию критериев оценки успеха и неудач в коммуникативной ситуации «флирт» с позиции лингвистической прагматики. Определено, что флирт является составляющей любовного дискурса, манера поведения в котором зависит от интенций участников коммуникации. Характеристика оценки успеха и коммуникативных девиаций основана на структурной рамке речевого события, разработанной Д. Хаймсом. В рамках статьи проанализировано параметр роли адресанта/адресата и параметр предмет речи (топик). Установлена зависимость успеха в фатическом речевом жанре флирт от того, насколько адресант может косвенно выразить интенцию, а адресат ее верно декодировать и адекватно прореагировать в рамках данной коммуникативной ситуации. Так как флирт – это любовная игра, то проанализировано психологические роли коммуникантов. Конкретизировано, что коммуникативная неудача возникает, когда трансакции эго-состояний пересекаются. Определено, что флирт, как жанр непрямой коммуникации, подразумевает общение на темы «ни о чем», однако для успеха коммуникативного акта требуется креативный подход участников в процессе своей речевой деятельности. Названы приемы, которые в неуместном использовании приводят к конфликтной ситуации. Поставлена цель дальнейших исследований – характеристика коммуникативного события «флирт» на основе не рассмотренных в данной статье параметров структурной рамки речевого события.

Ключевые слова: флирт, лингвопрагматика, непрямая коммуникация, фатический речевой жанр, ком му-никативный успех, коммуникативные девиации

Стаття присвячена дослідженню критеріїв оцінки успіху та невдач у комунікативній ситуації флірт з позиції лінгвістичної прагматики. Визначено, що флірт це складова любовного дискурсу, манера поведінки в якому залежить від інтенцій учасників комунікації. Характеристика оцінки успіху та комунікативних девіацій заснована на структурній рамці мовленнєвої події, розробленої Д. Хаймсом. В рамках статті проаналізовано параметр ролі адресанта/адресата і параметр предмет мовлення (топік). Встановлено залежність успіху в фатичному мовленнєвому жанрі флірт від того, наскільки адресант може непрямо висловити інтенцію, а адресат її вірно декодувати і адекватно прореагувати в рамках даної комунікативної ситуації. Так як флірт – це любовна гра, то проаналізовано психологічні ролі комунікантів. Конкретизовано, що комунікативна невдача виникає, коли трансакції его-станів перетинаються. Визначено, що флірт, як жанр непрямої комунікації, передбачає спілкування на теми «ні про що», однак для успіху комунікативного акту потрібен креативний підхід учасників в процесі їх мовленнєвої діяльності. Названо прийоми, які через недоречність у використанні призводять до конфліктної ситуації. Поставлено мету подальших досліджень – характеристика комунікативної події флірт на основі не розглянутих в даній статті параметрів структурної рамки мовленнєвої події.

Ключові слова: флірт, лінгвопрагматика, непряма комунікація, фатичний мовленнєвий жанр, комуніка-тивний успіх, комунікативні девіації.

The article deals with the research of the criterions of success and failures in communicative situation «flirtation» from the view of pragmatic. It was defined that flirtation is part of love discourse, the manner of behavior in what depend on intentions of communicants. The evaluation’s characteristic of success and communicative deviations is based on structural framework speech event (D. Hymes). In the article it is analyzed the roll of sender/recipient and the subject matter. It is established that success in fatic speech genre flirtation has directly depend how sender of speech can express indirectly his intention and how recipient can decode it correctly and adequately react in this communicative situation. Because flirtation is love game we have analysed psychological roles of the communicants. It was elaborated that communicative failures appeared when transactions of ego are intersected. It was defined that flirtation as genre of indirectly communication means talks about anything. But success of communicative act is depended on the level of creativity the participants of communicants.

Keywords: flirtation, pragmatic, indirect communication, fatic speech genre, communicative success, communicative deviations.


Л. М. Грижак,

Чернівецький національний університет, м. Чернівці

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ XVI СТОЛІТТЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано використання мовних одиниць в портретних описах персонажів у англійській художній прозі ХVI століття.

Ключові слова: портретний опис, соматична лексика, вестиальна лексика, кінетична лексика, лексика загальної портретної характеристики.

В статье проанализировано использование языковых единиц в портретных описаниях персонажей в английской художественной прозе xVI века.

Ключевые слова: портретное описание, соматическая лексика, вестиальна лексика, кинетическая лекси-ка, лексика общей портретной характеристики.

The article deals with the use of lexical means in characters’ portrait descriptions in the English prose of the 16th century.

Key words: portrait description, lexemes denoting parts of the body, clothing, mimicry, gestures, and postures, words of general portrait characteristics.


O. В. Гурко,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ВИГУКОВІ СЛОВА-РЕЧЕННЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

З’ясовано місце та роль вигуків у передачі значення ствердження в структурі речення. Проаналізовано вигукові стверджувальні слова-речення та показано стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствердження на матеріалі художньої літературі.

Ключові слова: ствердження, вигук, слова-речення, емоційна оцінка, функція.

Выяснено место и роль междометий в передаче значения утверждения в структуре предложения. Проанализированы междометные утвердительные слова-предложения и показано стилистические функции междометных соединений со значением утверждения на материале художественной литературе.

Ключевые слова: утверждение, междометие, слова-предложения, эмоциональная оценка, функция.

The place and the role of interjections in the structure of the sentence in the meaning of affirmation is investigated. The exclamation affirmative word-sentences and stylistic features of exclamation compounds in the meaning of affirmation are analyzed (on the material of fiction).

Keywords: affirmation, interjection, word-sentence, emotional evaluation, function.


І. М. Єршова,

ССЗШ № 46 з поглибленим вивченням англійської мови імені В’ячеслава Чорновола, м. Львів

ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT У НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто поняття мовленнєвого жанру як категорії сучасного напряму в мовознавстві – лінгвістичної генології. Увагу зосереджено на аналізі педагогічної презентації уроків хімії. Результати дослі-дження підкріплені прикладами презентації PowerPoint, розміщених на інтернет-сайтах: http // www.science. pppst.com; http // www.worldofteaching.com.

Ключові слова: навчально-педагогічний дискурс, мовленнєвий жанр, презентація PowerPoint.

В статье рассмотрено понятие речевого жанра как категории современного направления в языкознании ‒ лингвистической генологии. Внимание сосредоточено на анализе педагогической презентации уроков химии. Результаты исследования подкреплены примерами презентации PowerPoint, размещенных на интернет-сай-тах: http // www.science. pppst.com; http // www.worldofteaching.com.

Ключевые слова: учебно-педагогический дискурс, речевой жанр, презентация PowerPoint.

The present paper presents the concept of speech genre as a category of the modern linguistic branch ‒ linguistic genology. Special attention is paid to the pedagogical presentations of chemistry lessons. The author gives the examples of the PowerPoint Presentations on the websites: http // www.science. pppst.com; http // www.worldofteaching.com.

Key words: pedagogical discourse, speech genre, PowerPoint Presentation.


В. А. Єфименко,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИДО АНАЛІЗУ КАЗОК

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний підходи до аналізу фольклорних і літературних казок.

Ключові слова: фольклорна казка, літературна казка, фольклористичний, структуралістський, психоана-літичний, соціо-історичний, феміністичний підхід.

В статье рассматриваются фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-ис-торический и феминистический подходы к анализу фольклорных и литературных сказок.

Ключевые слова: фольклорная сказка, литературная сказка, фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-исторический, феминистический подход.

The article analyzes folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical and feminist approaches to the fairy tales.

Key words: folk tale, literary fairy tale, folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical, feminist approach.


И. И. Заваруева,

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. В. Лазаряна, г. Днепропетровск

ОСОБЕННИСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПРЕССИИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті зроблено спробу визначити сутність конспекта, розглянуто його види та вимоги, які предявляються до процессу конспектування, проаналізовано деякі аспекти використання компресії наукових текстів під час навчання студентів.

Ключові слова: компресія тексту, конспект, науковий текст, текстова інформація, комунікативна компетенція.

В статье сделана попытка определить суть конспекта, рассмотрены его виды требования, предъявляемые к процессу конспектирования, дается анализ некоторых аспектов использования компрессии научных текстов при обучении студентов.

Ключевые слова: компрессия текста, конспект, научный текст, текстовая информация, коммуникатив-ная компетенция.

The paper attempts to define the essence of abstract, discussed his views of the requirements for the process of notetaking, provides an analysis of some aspects of the use of compression of scientific texts in teaching students.

Key words: compression of text, abstract, scientific text, the text information, communicative competence.


Г. М. Каратєєва,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА ПОДОРОЖ: ПОЗИЦІЯ МЕТИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛЕ КЛЕЗІО)

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено дослідженню розгортання текстового концепту-константи подорож, зокрема аналізу одного з центральних компонентів типової фреймової моделі зазначеного концепту – позиції мети. Проведений лексико-семантичний та лінгвокогнітивний аналіз позиції мети текстового концепту-константи подорож дозволив нам виявити та дослідити основні текстові компоненти її омовлення, виділити два основних типи мети подорожі ле-клезіанських персонажів, семантичні й концептуальні риси останньої, її кореляцію з поняттям причини, прослідкувати особливості розгортання текстового концепту-константи подорожу межах двох різних періодів творчості письменника.

Ключові слова: текстовий концепт-константа, позиція мети, фізична / уявна подорож, подорож-номада, подорож-ініціація, головний суб’єкт.

Статья посвящена исследованию развертывания текстового концепта-константы путешествие, а именно анализу одного из центральных компонентов типичной фреймовой модели исследуемого концепта – позиции цели. Проведенный лексико-семантический и лингвокогнитивный анализ позиции цели текстового концепта-константы путешествие позволил нам выявить и исследовать основные текстовые компоненты её вербализации, выделить два основных типа цели путешествий ле-клезианских персонажей, семантические и концептуальные черты последний, её корреляцию с понятием причины, проследить особенности развертывания текстового концепта-константы путешествие в пределах двух разных периодов творчества писателя.

Ключевые слова: текстовый концепт-константа, позиция цели, физическое / воображаемое путешествие, путешествие-номада, путешествие-инициация, главный субъект.

The subject of the article is investigation of expansion of the textual concept-constant journeythat is analysis through one of the central components of a typical frame model of the observed concept which is the goal position. Having performed lexico-semantic and linguo-cognitive analysis of the goal position of the textual concept-constant journeywe managed to discover and investigate main textual components of its verbalization, sort out two main types of in Le Clézio’s characters’ goal position and semantic and conceptual traits of verbalization. Also we managed to examine the correlation between conception goal and reason, to retrace special features of expansion of the textual concept-constant journeywithin borders of the two different periods of the writer’s works.

Key words: textual concept-constant, goal position, physical / imaginary journey, journey-nomad, journeyinitiation, main subject.


Т. С. Кириченко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ«ДИСКУРС» У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена розгляду еволюції терміну «дискурс», також у статті розглядаються основні проблеми розуміння цього поняття, яке залишається в центрі уваги сучасних наукових дискусій та робиться висновок про перспективи дослідження даного поняття.

Ключові слова: дискурс, текст,мовлення, речення, форма, функція, структура, діалог, комунікативна ситуація, екстралінгвістичні фактори, прагмалінгвістика.

Статья посвящена рассмотрению эволюции термина «дискурс», рассматриваются основные проблемы понимания этого понятия, которое остается в центре внимания современных научных дискуссий, делаются выводы о перспективах исследования данного понятия.

Ключевые слова: дискурс, текст, речь, форма, функция, структура, диалог, коммуникативная ситуация, эксралингвистические факторы, прагмалингвистика.

The article is devoted to the evolution of discourse, it elucidates the notion of discourse, which is the centre of scientific discussion nowadays, shows the prospects for the further study of this notion.

Key words: discourse, text, speech, form, function, structure, dialogue, communicative situation, extralinguistic factors, pragmalinguistics.


В. В. Козлова,

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми

МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню особливостей мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі. Визначено та охарактеризовано три типи виховного мовленнєвого впливу: раціонально-інформативний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив.

Ключові слова: англомовний парентальний дискурс, виховний мовленнєвий вплив, раціонально-інформативний мовленнєвий вплив, морально-волітивний мовленнєвий вплив, морально-емоційний мовленнєвий вплив.

Статья посвящена исследованию особенностей речевого воздействия в англоязычном парентальном дискурсе. Выделены и охарактеризованы три типа воспитательного речевого воздействия: рационально-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое воздействие.

Ключевые слова: англоязычный парентальный дискурс, воспитательное речевое воздействие, рационально-информативное речевое воздействие, морально-волитивное речевое воздействие, морально-эмоциональное речевое воздействие.

The paper focuses on the properties of speech impact in the English parental discourse. Three types of educational speech impact (informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact) are revealed and analyzed.

Key words: English parental discourse, educational speech impact, informative speech impact, volitional speech impact, emotional speech impact.


Г. А. Колосова,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТЕКСТОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ТОПОНІМІВ ТА ЕТНОНІМІВ У МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті показані основні текстотворчі функції окремих груп власних назв в мемуарах Вінстона Черчилля «My early life». В центрі уваги автора знаходяться групи топонімів та етнонімів, що складають значну частину внутрішнього текстового ономастикону мемуарного твору.

Ключові слова: мемуари, оніми, топоніми, етноніми, текстотворчі функції.

В статье показаны основные текстообразующие функции отдельных групп имен собственных в мемуарах Винстона Черчилля «My early life». В центре внимания находяться группы топонимов и этнонимов, которые составляют значительную часть внутреннего текстового ономастикона мемуарного текста.

Ключевые слова: мемуари, онимы, топонимы, этнонимы, текстооразующие функции.

This article shows text creation functions of separate groups of proper names in the Winston Churchill’s memoir «My early life». The author concentrates her attention on the groups of toponyms and ethnonyms, which are significant part of inner text onomastics in memoirs.

Key words: memoir, proper names, toponyms, ethnonyms, text creation functions.


Н. В. Кондратенко,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізу позитивно забарвлених оцінних лексем, вжитих у політичних слоганах виборчих кампаній періоду 2012–2014 років. Виявлено особливості репрезентації оцінних характеристик політиків і політичних партій в аспекті виокремлення позитивних іміджевих ознак. Простежено динаміку розвитку контекстуально зумовленої аксіологічної семантики в нейтральних лексемах у політичних слоганах.

Ключові слова: політичний слоган, оцінна лексика, конотація, семантика.

Статья посвящена анализу позитивно-оценочных лексем, функционировавших в политических слоганах избирательных кампаний периода 2012-2014 годов. Выявлены особенности репрезентации оценочных характеристик политиков и политических партий в аспекте выделения позитивных имиджевых признаков. Прослежена динамика развития контекстуально обусловленной аксиологической семантики в нейтральных лексемах

в политических слоганах.

Ключевые слова: политический слоган, оценочная лексика, коннотация, семантика.

This article analyzes positively stained evaluation of tokens taken political slogans election campaign period 2012-2014 years. The features representation evaluative characteristics of politicians and political parties in terms of distinguishing positive image attributes. Traced the dynamics of contextually conditioned axiological semantics in neutral token political slogans.

Key words: political slogan, estimated vocabulary, connotation, semantic.


В. В. Корольова,

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпропетровськ

МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню монологічного мовлення в сучасних українських п’єсах. Класифіковано монологи за адресатним спрямуванням, визначено монологічні моделі комунікації. Виявлено зв’язок монологічних і діалогічних форм у структурі драматургічного тексту.

Ключові слова: монолог, драматургічний дискурс, адресат, комунікація, діалог.

Статья посвящена исследованию монологической речи в современных украинских пьесах. Классифицированы монологи по адресатной направленности, определены монологические модели коммуникации. Выявлена связь монологических и диалогических форм в структуре современного драматургического текста.

Ключевые слова: монолог, драматургический дискурс, адресат, коммуникация, диалог.

The article researches monologic speech in the plays of a modern playwright Neda Nezhdana. It clasifies monologues as to the narratee direction, identifies monologic modules of communication. It elucidates the connection between monologic and dialogic forms in the structure of a dramaturgic work.

Key words: monologue, dramaturgic discourse, narratee, communication, dialogue.


Д. П. Кульбіда,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті подана класифікація інтегральних англіцизмів, що становлять новітню групу запозиченої лексики і активно використовуються в іспанських журналах про туризм. Аналізується туристичний дискурс, представлений іспанською періодикою, та визначено його цільову установку. Досліджуються види туристичних текстів, розміщених в іспанських журналах про подорожі, окреслено їх основні функції.

Ключові слова: інтегральні запозичення, туристичний текст, журнали про подорожі, туристичний дискурс.

В статье представлена классификация интегральных англицизмов, составляющих новую группу заимствованной лексики, активно используемой в испанских журналах о туризме. Анализируется туристический дискурс, представленный испанской периодикой, и определена его целевая установка. Исследуются виды туристических текстов, размещенных в испанских журналах о путешествиях, очерчены их основные функции.

Ключевые слова: интегральные заимствования, туристический текст, журналы о путешествиях, туристический дискурс.

The article presents the classification of integral anglicisms. Being a new group of loanwords, they are actively used in Spanish travel magazines. Tourism discourse, presented by Spanish periodicals, is analyzed and its objective is defined. We study the types of tourist texts, posted in Spanish travel magazines, and their main functions.

Key words: integral borrowings, tourist text, travel magazines, tourism discourse.


Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольська,

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються поняття дискурсивного аналізу, реперспективізації стилістичних прийомів, контекстуальності, лінгвістичного моделювання, дейксис на матеріалі роману Тома Вульфа «Вогонь марнославства». Автори статті аналізують та наводять приклади переключення контексту, що змінює сприйняття та розуміння дискурсу.

Ключові слова: лінгвістика, текст, дискурсивний аналіз, реперспективізація, контекстуальність, дейксис, вертикальний та горизонтальний контекст.

В статье рассматриваются понятия дискурсивного анализа, реперспективизации стилистических прийомов, контекстуальности, лингвистического моделирования, дейксис на материале романа Тома Вульфа «Костры амбиций». Автори статьи анализируют и приводять примеры переключения контекста, что позволяет изменять восприятие и понимание дискурса.

Ключевые слова: лингвистика, текст, дискурсивный анализ, реперспективизация, контекстуальность, дейксис, вертикальный и горизонтальный контекст.

The article observes such issues as discourse analysis, linguistic modeling, the reperspectivization of stylistic devises, contextuality, deixis examining the vocabulary and grammar in Tom Wolfe’s novel «Bonfire of the Vanities». The authors make examples and analyze the switching of the concept that changes the perception and understanding of the text or discourse.

Key words: linguistics, text, discourse analysis, reperspectivization, contextuality, deixis, vertical and horizontal context.


Т. Б. Мудраченко,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті обґрунтовуються лінгвосинергетичні принципи аналізу сугестивного потенціалу текстів англомовних замовлянь. Визначаються типи ритміко-синтаксичної організації текстів, класифікуються атрактори, репелери, а також повтори, співвідносні з атрактором глісандо.

Ключові слова: атрактор, замовляння, репелер, синергетична система, сугестивний потенціал.

В статье обосновываются лингвосинергетические принципы анализа суггестивного потенциала текстов англоязычных заговоров. Определяются типы ритмико-синтаксической организации текстов, классифицируются аттракторы, репеллеры, а также повторы, соотносящиеся с аттрактором глиссандо.

Ключевые слова: аттрактор, заговор, репеллер, синергетическая система, суггестивный потенциал.

The article deals with lingvo-synergetic principles of suggestive potential analysis of English invocations. The article establishes the types of rhythmical-syntactical segmentation of the texts; the text attractors and repellers are classified as well as repetitions characteristic to the glissando attractor.

Key words: attractor, invocation, repeller, suggestive potential, synergetic system.


Г. О. Патлач,

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ, м. Горлівка

РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається явище референції та її роль в комічному комунікативному акті на матеріалі російської, української, англійської та французької мов. В основі дослідження лежать принцип кооперації Г. П. Грайса та правила транспорту референта Є. В. Клюєва.

Ключові слова: прагматичний каламбур, референція, комічний ефект, принцип кооперації, транспорт референта.

В статье рассматривается явление референции и ее роль в комическом коммуникативном акте на материале русского, украинского, английского и французского языков. В основе исследования лежат принцип кооперации Г. П. Грайса и правила транспорта референта Е. В. Клюева.

Ключевые слова: прагматический каламбур, референция, комический эффект, принцип кооперации, транспорт референта.

The article deals with the phenomenon of reference and its role in a comic communicative act in Russian, Ukrainian, English and French. The Cooperative Principle of H. P. Grice and the rules of the reference transport of Y. V. Klyuev are in the basis of the research.

Key words: pragmatic pun, reference, comic effect, the Cooperative Principle, the reference transport.


Н. В. Піддубна,

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ«РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті викладені результати дослідження вербалізації релігійних концептів в епістолярії Т. Шевченка. Спираючись на листи поета, автор статті доводить, що Т. Шевченко активно омовлює такі релігійні концепти, як «віра», «Біблія», «християнство» та ін. Лексика на позначення ключових релігійних концептів є своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості.

Ключові слова: релігійний концепт, епістолярій, вербалізація концепту, мовна особистість.

В статье изложены результаты исследования вербализации религиозных концептов в эпистолярии Т. Шевченко. Ссылаясь на письма поэта, автор статьи доказывает, что Т. Шевченко активно вербализирует такие религиозные концепты, как «вера», «Библия», «христианство» и др. Лексика для обозначения ключевых религиозных концептов является своеобразным способом раскрытия внутреннего писательского «я» как ре-лигиозной языковой личности.

Ключевые слова: религиозный концепт, эпистолярий, вербализация концепта, языковая личность.

There are the research results as for the peculiarities of religious concepts verbalization in T. Shevchenko’s epistolary. Having based on the poet’s letters, the author of the article proves that T. Shevchenko actively denotes such religious concepts as «Faith», «Bible», «Christianity» and others. Vocabulary to express key religious concepts is an original way to reflect the writer’s «I» as a religious language personality.

Keywords: religious concept, epistolary, verbalization of the concept, language personality.


Л. Й. Пулатова,

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький

ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті обґрунтовується мовно-поетична картина світу письменника, в основі якої лежить національна належність автора, його суспільний та особистий досвід, умови соціального середовища, емоційний рівень та інтелектуальний розвиток. Досліджуються польські запозичення, які є складовою мовно-поетичної картини світу волинського письменника Володимира Лиса на матеріалі роману «Століття Якова». Аналізується семантика вжитих автором полонізмів. Полонізми мовно-поетичної картини світу Володимира Лиса – це слова, які належать до різних частин мови. Автор вживає їх задля характеристики персонажів, особливо польського походження, а також, щоб показати особливості народної мови західноукраїнського поліського села ХХ століття.

Ключові слова: мовно-поетична картина світу, Володимир Лис, роман «Століття Якова», полонізми, польські запозичення.

В статье рассматривается суть языково-поэтической картины мира писателя, в основе которой лежит национальная принадлежность автора, его общественный и личный опыт, условия социальной среды, эмоциональный уровень и интеллектуальное развитие. Исследуются польские заимствования, являющиеся составной языково-поэтической картины мира волынского писателя Владимира Лиса на материале романа «Век Иакова». Анализируется семантика использованных автором полонизмов. Полонизмы языково-поэтической картины мира Владимира Лиса – это слова, относящиеся к разным частям речи. Автор употребляет их для характеристики персонажей, особенно польского происхождения, а также, чтобы показать особенности народного языка западноукраинского полесского села ХХ века.

Ключевые слова: языково-поэтическая картина мира, Владимир Лис, роман «Век Якова», полонизмы, польские заимствования.

The article focuses on the poetic language and the world view of the writer, which is based on the nationality of the author, his social and personal experience, the conditions of the social environment, his emotional and intellectual development level. We study Polish borrowings that are part of language and poetic world view of the Volyn writer Volodymyr Lys on the material of the novel «Jacob’ Century» The semantics of polonizms used by the author are analyzed. Polonizms of linguistic and poetic world view of Volodymyr Lys are words belonging to different parts of speech. The author uses them to characterise his characters, especially of Polish origin, show the specific features of national language of the western polissia village of the twentieth century.

Key words: linguistic and poetic world view, Volodymyr Lys, novel «Jacob’s Century».


Н. І. Романишин,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування етнонімів «англійці» та «британці» у контексті дискурсу національної ідентичності Англії Х-ХIV століть. Проаналізавано світоглядні та суспільно-політичні аспекти актуалізації етнонімів у культурному комунікативному просторі нації.

Ключові слова: дискурс, етнонім, національна ідентичність.

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования этнонимов «английский» и «британский» в контексте дискурса национальной идентичности Англии Х-ХIV веков. Анализу подверглись мировоззренческие и социально-политические аспекты актуальзации этнонимов в культурном коммуникативном про-странстве нации.

Ключевые слова: дискурс, этноним, национальная мдентичность.

The article is devoted to the study of ethnonyms «English» and «British» functioning within the context of Х-ХIV England national identity discourse. It focuses on the world-view, social and political factors that influenced the actualization of the ethnonyms in the cultural and communicative space of the nation.

Key words: discourse, ethnonym, national identity.


В. О. Старух,

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПРОМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик переконання військових лідерів України, Великобританії та США. Матеріалом дослідження слугували тексти промов. Авторка виокремлює спільні та відмінні риси вираження переконання в промовах військових лідерів зазначених в дослідженні країн.

Ключові слова: стратегії і тактики, переконання, військовий лідер.

Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий и тактик переубеждения военных лидеров Украины, Великобритании и США. Материалом исследования послужили тексты речей. Автор выделяет общие и отличительные черты выражения переубеждения в речах военных лидеров указанных в исследовании стран.

Ключевые слова: стратегии и тактики, переубеждение, военный лидер.

This article focuses on the research of communicative strategies and tactics of military leaders of Ukraine, Great Britain and the USA. The scripts of speeches are materials for the research. One more result of the research is a selection of common and different traits of expressing persuading in the speeches of military leaders of the countries, mentioned in the research.

Key words: strategies and tactics, persuading, military leader.


Т. С. Стецик,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІДЕОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕБАТІВ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються та аналізуються стратегії переконання у політичному дискурсі демократів на матеріалі дебатів на мему реформування сфери охорони здоров’я через призму критичного дискурс-аналізу та концептуальної структури, запропонованої Т. ван Дейком.

Ключові слова: ідеологія, позитивна самопрезентація, негативна презентація інших, звернення до влади.

В данной статье рассматриваются и анализируются стратегии убеждения в политическом дискурсе демократов на материале дебатов по реформированию сферы здравоохранения через призму критического дискурс-анализа и концептуальной структуры, предложенной Т. ван Дейком.

Ключевые слова: идеология, положительная самопрезентация, негативная презентация других, обраще-ние к властям.

This paper examines and analyzes the strategies of persuasion in the political discourse on the material of Democratic Candidates Debates on health care issue in the light of CDA andthe conceptual framework proposed by T. van Dijk.

Keywords: ideology, self positive-representation, other negative-representation, appeal to authority.


Л. І. Стрій,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

РАМКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВІТАННЯ Й ПРОЩАННЯ В ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізу композиційних елементів жанру політичної комунікації – інавгураційної промови Президента України. Визначено специфіку інавгураційної промови як ритуального жанру та описано її початковий та завершальний структурний компоненти. У статті проаналізовано форми звернення до адресата у вітальній частині та концептуальне навантаження завершальної частини інавгураційної промови. Виявлено комунікативну настанову на інтеграцію президента з народом у рамкових елементах інавгураційних виступів.

Ключові слова: політична комунікація, політичний ритуал, інавгураційна промова, рамкові елементи, інтеграція.

Статья посвящена анализу композиционных элементов жанра политической коммуникации – инаугурационной речи Президента Украины. Определена специфика инаугурационной речи как ритуального жанра и описаны ее инициальный и заключительный структурные компоненты. В статье проанализированы формы обращения к адресату в инициальной части и концептуальная нагрузка заключительной части инаугурационной речи. Выявлено коммуникативную установку на интеграцию президента с народом в рамочных элементах инаугурационных выступлений.

Ключевые слова: политическая коммуникация, политический ритуал, инаугурационная речь, рамочные элементы, интеграция.

The article is devoted to the analysis of composite elements of the genre of political communication – inaugural speech of President of Ukraine. The specificity inaugural address as ritual genre and described its initial and final structural components. The article analyzes the forms of address to the recipient of the greeting and conceptual load of the final inaugural address. Discovered communicative guidance on the integration of the President and the people of the framework elements inaugural speeches.

Key words: political communication, political ritual, inaugural speech, frame elements, integration.


Л. І. Тараненко,

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті шляхом аналізу існуючих у науковій літературі поглядів автором уточнено узагальнену дефініцію загадки, на основі якої обґрунтовано ієрархічно супідрядну систему її функціональних характеристик, покликану виконувати роль теоретичного підґрунтя для здійснення адекватного наукового опису особливостей взаємодії просодичних засобів її реалізації.

Ключові слова: дефініція загадки, система функціональних характеристик, загальнодидактична функція, функціонально-прагматичне спрямування.

В статье путем анализа существующих в научной литературе взглядов автором уточнено обобщенную дефиницию загадки, на основе которой обосновано иерархически соподчиненную систему ее функциональных характеристик, призванную выполнять роль теоретической основы для осуществления адекватного научного описания особенностей взаимодействия просодических средств ее реализации.

Ключевые слова: дефиниция загадки, система функциональных характеристик, общедидактическая функция, функционально-прагматическое направление.

In the article the author specifies the definition of a riddle by means of analyzing views known in scientific literature. This definition serves as a basis for the substantiation of a hierarchically subordinate system of the riddle functional characteristics. The system is intended to function as a theoretical foundation for accomplishing an adequate scientific description of prosodic means’ interaction in the riddle actualization.

Keywords: definition of a riddle, system of functional characteristics, common didactic function, functional pragmatic orientation.


Ю. В. Терехова,

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються проблеми, пов’язані із вивченням гендерних особливостей мови у дискурсі спору. Автор приходить до висновку, що параметри спору в українській художній літературі відрізняються від параметрів, які використовують автори англійської художньої літератури.

Ключові слова: гендер, мовленнєва поведінка, мовленнєвий етикет, кінесика, конфлікт.

В статье исследуются проблеми, связанные с изучением гендерных особенностей языка в дискурсе спора. Автор приходит к выводу, что параметри спора в украинской художественной литературе отличаются от параметров, которые используют автори английской художественной литературы.

Ключевые слова: гендер, языковое поведение, разговорный этикет, кинесика, конфликт.

This article focuses on peculiarities of gender in the dispute discourse. The author came to a conclusion that characteristics of dispute in the Ukrainian belles-lettres, used by Ukrainian writers differ from the English one.

Key words: gender, language behavior, conversational etiquette, kinesics, conflict.


У. І. Тиха,

м. Івано-Франківськ

АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається феномен авторської маски у постмодерністській літературі. Простежується функціонування, характерні ознаки авторської маски як провідної наративної стратегії постмодерністського художнього тексту.

Ключові слова: постмодернізм, гра, смерть автора, авторська маска.

В статье рассматривается феномен авторской маски в постмодернистской литературе. Прослеживается функционирования, характерные признаки авторской маски как ведущей нарративной стратегии постмодернистского художественного текста.

Ключевые слова: постмодернизм, игра, смерть автора, авторская маска.

The article scrutinizes the phenomenon of the author’s mask in postmodernist literature. Functioning, characteristic features of the author’s mask as the leading strategy of postmodernist fiction are traced.

Key words: postmodernism, game, the author’s death, the author’s mask.


К. В. Толчеева,

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕМАРКА В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ПАРАТЕКСТЕ: ОПЫТ ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена розгляду деяких лінгвосеміотичний особливостей паратекстовой організації драми на прикладі авторських ремарок, що вказують на спосіб звуковий подачі тексту, ступінь її інтенсивності і емоційно-експресивну спрямованість. Автором робиться спроба виявити й описати такі особливості паратекста, які обумовлюють знакову природу драматургічного слова на емоційно-просодических рівні.

Ключові слова: драматургічний паратекст, знакова природа слова, емоційно-просодичний рівень, лінгво-семіотіка.

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых лингвосемиотических особенностей паратекстовой организации драмы на примере авторских ремарок, указывающих на способ звуковой подачи текста, степень ее интенсивности и эмоционально-экспрессивную направленность. Автором предпринимается попытка выявить и описать такие особенности паратекста, которые обусловливают знаковую природу драматургического слова на эмоционально-просодическом уровне.

Ключевые слова: драматургический паратекст, знаковая природа слова, эмоционально-просодический уровень, лингвосемиотика.

This article considers some linguo-semiotic features of paratextual drama organization through the example of author’s remarks concerning the way of audio presentation of the text, its degree of intensity and emotionally expressive orientation. The author attempts to identify and describe paratext features which determine the symbolic nature of dramaturgic word on emotional prosodic level.

Key words: dramaturgical paratext, symbolic nature of word, emotional prosodic level, linguo-semiotics.


Л. Б. Шутак,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДИСКУРСОЛОГІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізові дискурсу як актуальній проблемі сучасного теоретичного мовознавства. Зроблено спробу систематизації різних потрактувань дискурсу, окреслено основні підходи щодо його вивчення. З’ясовано зміст понять «інституційний дискурс», «дискретний дискурс», «недискретний дискурс», «медичний дискурс». Схарактеризовано особливості медичного дискурсу як одного з видів інституційного дискурсу, а також ознаки дискретного й недискретного медичного дискурсу. Закцентовано на особливостях вторинної номінації в українському медичному дискурсі.

Ключові слова: «інституційний дискурс», «дискретний дискурс», «недискретний дискурс», «медичний дискурс», «вторинна номінація».

Статья посвящена анализу дискурса как актуальной проблемы современного теоретического языкознания. Сделана попытка систематизации различных трактировок дискурса, очерченно основные подходы относительно его изучения. Выяснено содержание понятий «институционный дискурс», «дискретный дискурс», «недискретный дискурс», «медицинский дискурс». Охарактеризированы особенности медицинского дискурса как одного из видов институционного дискурса, а также признаки дискретного и недискретного медицинского дискурса. Сакцентировано внимание на особенностях вторичной номинации в украинском медицинском дискурсе.

Ключевые слова: «институционный дискурс», «дискретный дискурс», «недискретный дискурс», «медицинский дискурс», «вторичная номинация».

The article is devoted to the analysis of discourse as the actual problem of modern theoretical linguistics. An attempt to systematize various interpretations of discourse outlines the main approaches to its study. The author found out the meaning of «institutional discourse», «discrete discourse»,» indiscrete discourse», «medical discourse». The author also determined features of medical discourse as a type of institutional discourse and signs of discrete and indiscrete medical discourse. The features of the secondary category in Ukrainian medical discourse are emphasized.

Keywords: «institutional discours», «discrete discourse»,» indiscrete discourse», «medical discourse», «secondary nomination».


МОВА В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР


T. V. Aksyutina,

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

DISTANCING POLITENESS IN THE ENGLISH COMMUNICATION

Текст статті / Full text (PDF)

The article deals with the notion of «distancing politeness» within the context of Anglo-Saxon cultural ethos and considers its linguistic implementation in the English language.

Key words: communication, culture, politeness theory, distancing politeness, approaching politeness.

Статья рассматривает стратегию «вежливость дистанцирования» в контексте англо-саксонской культурной традиции и средства её языковой реализации в английском языке.

Ключевые слова: коммуникация, культура, теория вежливости, вежливость дистанцирования, вежливость сближения.

Стаття розглядає стратегію «ввічливість дистанціювання» в контексті англо-саксонської культурної традиції та засоби її мовної реалізації в англійській мові.

Ключові слова: комунікація, культура, теорія ввічливості, ввічливість дистанціювання, ввічливість зближення.


Н. П. Башук,

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається поняття міжкультурного діалогу як способу інтерактивної взаємодії, основу якої становить крос-культурний контекст, розкривається його сутність, вплив культурних фонових знань на процес розуміння.

Ключові слова: міжкультурний діалог, крос-культурний контекст, фонові знання.

В статье рассматривается понятие межкультурного диалога как способа интерактивного взаимодействия, основу которого составляет кросс-культурный контекст, раскрывается его сущность, влияние фоновых знаний на процесс понимания.

Ключевые слова: межкультурный диалог, кросc-культурный контекст, фоновые знания.

The given article highlights the peculiarities of cultural dialogue as the means of cultural interaction. The latter largely depends on cross-cultural context. The essences of cultural background knowledge as well as its influence on understanding in cross-cultural communication are determined.

Key words: cross-cultural dialogue, cross-cultural context, background knowledge.


О. М. Волкова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ОСНОВНІ ПАРАДИГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СПЕЦИФІКИ ВІДТВОРЕННЯ МАКРОКОНЦЕПТУ «ПОРТРЕТ» З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено огляду основних парадигматичних підходів до аналізу відтворення макроконцепту «портрет». Розглянуто класифікацію макроконцепту «портрет», його репрезентацію в німецькомовних художніх текстах й проблему його відтворення українською мовою. Наведені методи дослідження процесу відтворення макроконцепту «портрет» з німецької мови на українську висвітлюють специфіку вивчення даного феномена в межах антропоцентричної, когнітивно-дискурсивної, лінгвокультурологічної й перекладознавчої парадигми.

Ключові слова: лексико-семантичний простір, лінгвокультурний концепт, макроконцепт «портрет», мова перекладу, мова оригіналу, текст оригіналу, текст перекладу.

Статья посвящена рассмотрению основных парадигматических подходов к анализу процесса передачи макроконцепта «портрет». Рассмотрена классификация макроконцепта «портрет», его репрезентация в немецкоязычных художественных текстах и проблема его передачи в украинском языке. Приведенные методы исследования передачи макроконцепта «портрет» средствами украинского языка иллюстрируют специфику изучения данного феномена в рамках антропоцентричной, когнитивно-дискурсивной, лингвокультурологичной и переводоведческой парадигмы.

Ключевые слова: лексико-семантическое пространство, лингвокультурный концепт, макроконцепт «портрет», текст оригинала, текст перевода, язык оригинала, язык перевода.

The article deals with fundamental paradigmatic approaches to the analysis of rendering of the portrait macroconcept. The classification of portrait macroconcept, its representation in German literary texts and the problem of its rendering into the Ukrainian language are researched. The overviewed methods of investigation concerning the rendering of portrait macroconcept from German into Ukrainian illustrate the specific of the analysis of this phenomenon within the anthropocentric, cognitive-discursive, linguo-culturological and translational paradigms.

Key words: lexico-semantic field, linguo-cultural concept, portrait macroconcept, source text, source language, target text, target language.


І. Б. Гуменюк,

Професійний художній ліцей, м. Камянець-Подільський

НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті йдеться про особливості функціонування, виникнення та конотованості прецедентних номінацій української та англійської мови. Автор досліджує прецедентні феномени, які лежать в основі такої лексики та визначає їх культурне підґрунтя. Особлива увага приділяється причинам появи негативної конотованості у семантичній структурі номінацій.

Ключові слова: прецедентна номінація, прецедентний феномен, конотація, внутрішня форма.

В статье идет речь об особенностях функционирования, возникновения и коннотированости прецедентных номинаций украинского и английского языка. Автор изучает прецедентные феномены, которые лежат в основе такой лексики и определяет их культурное основание. Особое внимание уделяется причинам появления негативной коннотированости в семантической структуре номинаций.

Ключевые слова: прецедентное номинация, прецедентный феномен, коннотация, внутренняя форма.

The article deals with the peculiarities of precedent nominations functioning, appearance and connotation inUkrainian and English. The author examines the precedents phenomena that underlie such a vocabulary and defines their cultural background. Particular attention is paid to the causes of negative connotaion in the semantic structure of nominations.

Key words: precedent nomination, precedent phenomenon, connotation, internal form.


Ж. А. Дягілєва,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ДРУЖБИ У НІМЕЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена стереотипам дружби у німецькому фольклорі. Подано визначення дружби в контексті соціологічних досліджень, визначено ціннісні характеристики дружніх стосунків у прислів’ях, описано сучасні стереотипні уявлення про дружбу, вербалізовані в анекдотах.

Ключові слова: стереотип, справжня дружба, цінність, прислів’я, анекдот.

Статья посвящена стереотипам дружбы в немецком фольклоре. Представлены определения дружбы в контексте социологических исследований, определены ценностные характеристики дружеских отношений в пословицах, описаны современные стереотипные представления о дружбе, вербализированные в анекдотах.

Ключевые слова: стереотип, настоящая дружба, ценность, пословица, анекдот.

The article deals with the stereotypes of friendship in German folklore. The definitions of the friendship in a context of sociological researches have been given, valuable characteristics of friendly relations in proverbs have been indicated, modern stereotypic representations about friendship, verbalized in jokes, have been described.

Keywords: stereotype, true friendship, value, proverb, joke.


О. В. Іванова,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

Обґрунтовано поняття «еквівалентності» у перекладацькій теорії; співвіднесено дослідження науковців щодо даного питання; подано класифікацію типів еквівалентності; описано способи досягнення еквівалентності.

Ключові слова: еквівалентність, переклад, мовна система, принцип системності, інтерлекси, ідіолекси.

Обосновано понятие «эквивалентности» в переводческой теории, соотнесено исследование ученых касательно этого вопроса; представлено классификацию типов эквивалентности; описано способы передачи эквивалентности.

Ключевые слова: эквивалентность, перевод, языковая система, принцип системности, интерлексы, идиолексы.

The notion «equivalence» is substantiated in translation theory; researches of the scientists on the subject are correlated; the classification of the types of equivalence is presented; the ways of equivalence transformation are described.

Key words: equivalence, translation, language system, systematic principle.


Н. С. Костевич,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської, української та японської мов, що позначають почуття людини. Метою дослідження є визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях досліджуваних мов, а саме: різниці у засобах вираження, використаних у фразеологічних зворотах цих мов, а також асоціацій, які використані у фразеологізмах та притаманні кожній окремій мові.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, характеристика фразеологічних одиниць, почуття, класифікація фразеологізмів на позначення людських почуттів, культурні особливості.

Исследование посвящено фразеологии, а именно анализу фразеологических единиц английского, украинского и японского языков, обозначающих чувства человека. Целью исследования является определение культурных особенностей, заложенных во фразеологических единицах изучаемых языков, а именно: разницы в способах выражения, использованных во фразеологических оборотах этих языков, а также ассоциаций, используемых во фразеологизмах и присущих каждому отдельному языку.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, характеристика фразеологических единиц, чувства, классификация фразеологизмов, обозначающих человеческие чувства, культурные особенности.

The research is devoted to phraseology, namely the analysis of English, Ukrainian and Japanese phraseological units denoting human feelings. The aim of the research is to reveal cultural peculiarities, implied in English, Ukrainian and Japanese phraseological units. Namely, differences of means of languages’ phraseological units, their expression and associations, used in phraseological units and immanent to the particular nations.

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological units’ characteristic, feelings, classification of phraseological units denoting feelings, cultural peculiarities.


В. Г. Куликова,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено дослідженню французьких рослинних назв з позицій культурологічного підходу. У роботі визначаються особливості французьких назв фітонімів, зокрема морфологічний і метафоричний способи номінації.

Ключові слова: фітонім, номінація, культурологічний аспект, французька мова.

Статья посвящена исследованию французских растительных названий с позиции культурологического подхода. В работе определяются особенности французских названий фитонимов, в частности, морфологический и метафорический способы номинации.

Ключевые слова: фитоним, номинация, культурологический аспект, французский язык.

This paper is focused on the investigation of French plant’s names as the part of linguistics culturology. The article determines the peculiarities of plants’ nomination, in particular morphological and metaphorical ways.

Key words: phytonyme, nomination, cultural approach, the French language.


Д. М. Мицан,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена соматичним фразеологізмам з компонентом «ребро» у польській та українській мовах. Наводяться існуючі ФО з фразеологічних словників обох мов. Подається їхнє значення, а також, по можливості, об’єднується у спільні семантичні кола.

Ключові слова: соматизм, фразеологізм, значення фразеологізму, семантичне коло.

Статья посвящена соматическим фразеологизмам с компонентом «ребро» в польском и украинском языках. Приводятся существующие ФЕ с фразеологических словарей обеих языков. Приводится их значение, а также, по возможности, объединяется их в общие семантические круга.

Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, значение фразеологизма, семантический круг.

The article is dedicated to the somatic phraseological units with the component ’’rib’’ in Pilish and Ukrainian languages. The existing phraseological units are represented in phraseological dictionaries of the given languages. The meaning of phraseological units is studied and as far as it is possible combined in common semantic circles.

Key words: somatizm, phraseological unit, meaning of phraseological unit, semantic circle.


Г. І. Сташко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ В СТАНОВЛЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається роль фольклорної пісні в еволюції американського народу та культури. Визначено, що фольклорна пісня полегшує комунікацію та розуміння, і зберігає культурно-історичні надбання нації, формуючи чітку суспільну позицію.

Ключові слова: американський пісенний фольклор, народ, культура.

В статье рассматривается роль фольклорной песни в эволюции американского народа и культуры. Определено, что фольклорная песня облегчает коммуникацию и понимание, сохраняет культурно-историческое достояние нации, формируя четкую общественную позицію.

Ключевые слова: американский песенный фольклор, народ, культура.

The article focuses on the role of the folklore song in the evolution of the American people and culture. The folklore song is determined as a perfect means to facilitate communication and understanding, maintain cultural and historical asset of the nation and mould clearly defined social attitudes.

Key words: American song folklore, nation, culture.


М. Р. Ткачівська,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

ЕЛІМІНАЦІЯ МОВ І КУЛЬТУР ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається проблема взаємозв’язку мов і культур, а також стан мов, які перебувають на межі зникнення. На основі прикладів подається різниця лексичного запасу мов відповідно до їх культурної приналежності. Висвітлюється небезпека повної елімінації мов. Розвідка здійснюється на основі сучасних досліджень про мови.

Ключові слова: мова, культура, елімінація, збереження, глобалізація.

В статье рассматривается проблема взаимосвязи языков и культур, а также состояние языков, которые находятся на грани исчезновения. На основании примеров подается разница лексического запаса языков в соответствии с их культурной принадлежностью. Указывается на опасность полной элиминации языков. Анализ осуществляется на основе исследований о языках мира.

Ключевые слова: язык, культура, элиминация, сохранение, глобализация.

The article «The Elimination of Languages and Cultures as a Result of Global Processes» deals with the problem of interrelation of languages and cultures as well as with the problem of languages on the verge of distinction. On the basis of the examples provided it highlights the differences in the lexical stock of languages according to their cultural identity. The article also renders the issue of the full language elimination. It is done on the basis of the researches concerning world languages and the importance of the existing cultures preservation.

Key words: language, culture, elimination, preservation.


Л. В. Юрса,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

«ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙБЕШЕДИ» ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття подає відомості про українського мовознавця, священика, громадського діяча – Гавриїла Костельника. Також у статті розглянуто «Граматику …» Гавриїла Костельника, подано її аналіз та висвітлено значення для функціонування української мови.

Ключові слова: руська мова, бачвано-сримські русини, лінгвістика.

Статья подает известности об украинском языковеде, священника, общественного деятеля – Гавриила Костельника. Также в статье рассмотрена «Грамматика …» Гавриила Костельника, подан ее анализ и отражено значение для функционирования украинского языка.

Ключевые слова: бачвано-сримские русины, лингвистика.

The article gives a fame about the Ukrainian linguist, svyaschennika, publicman – Gavriila Kostelnika. Also «Grammar…» is considered in the article by Gavriil Kostelnik, its analysis is given and a value is reflected for functioning of Ukrainian.

Key words: ruska language, bachvano-srimski rusini, linguistics.


ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ


N. M. Vasylyshyna,

Kyiv National Aviation University, Institute of International Relation

TEACHING TOURISM LEXIS TO INTERNATIONAL RELATION STUDENTS AS A LINGUISTIC PROBLEM AND A PRIORITY

Текст статті / Full text (PDF)

The article under consideration deals with one of the urgent matters of contemporary society which is related to mastering tourism lexis by international relations students. The main problem of the proposed survey was defined as investigation of psychological factors such as motivation and memorizing together with taking a view of theoretical aspects, the most effective methods, techniques, and approaches in teaching tourism glossary for international relations students.

Key words: lexis, vocabulary, glossary, aspects, methods, techniques, investigation, motivation, long-term and short-term memory.

У статті розглядається одне з актуальних питань сучасного суспільства, що пов’язане із оволодінням туристичної лексики студентами з міжнародних відносин. Основна проблема запропонованого наукового пошуку стосувалася дослідження психологічних чинників, таких як мотивація і запам’ятовування одночасно з розглядом теоретичних аспектів, найбільш ефективних методів, прийомів, підходів у викладанні туристичного глосарію для студентів з міжнародних відносин.

Ключові слова: лексика, словниковий запас, глосарій, аспекти, методи, прийоми, дослідження, мотивація, довгострокова і короткострокова пам’ять.

В статье рассматриваемая одной из актуальных вопросов современного общества, что связано с освоения туристической лексики студентами международных отношений. Основная проблема предложенного исследования относилась к рассмотрению психологических факторов, таких как мотивация и запоминания одновременно затрагивая теоретические аспекты, наиболее эффективные методы, приёмы, подходы в процессе преподавания туристического глоссария для студентов с международных отношений.

Ключевые слова: лексика, словарный запас, глоссарий, аспекты, методы, приемы, исследование, мотивация, долгосрочная и краткосрочная память.


V. O. Vukolova,

Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnytsia

TRANSLATORS’ INTERCULTURAL COMPETENCE AS A CRUCIAL FACTOR OF SUCCESSFUL INTERCULTURAL COMMUNICATION

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються особливості міжкультурної комунікації у розрізі перекладацької практики. Перекладач вважається фахівцем, який виконує не тільки «класичний» переклад з однієї мови на іншу, а й здійснює міжкультурну комунікацію, чиї професійні здібності удосконалюються завдяки поглибленому вивченню інших культур, спілкуванню з їх представниками. Особливу увагу приділено питанням, пов’язаним з «зонами чутливості» в різних світових культурах, які впливають на процес перекладу.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, переклад, культура, мультикультурні дослідження.

В статье изучаются особенности межкультурной коммуникации в разрезе переводческой практики. Переводчик рассматривается как специалист, который выполняет не только «классический» перевод с одного языка на другой, но и участвует в процессе межкультурной коммуникации, чьи профессиональные способнос-ти совершенствуются благодаря углубленному изучению других культур, общению с их представителями. Особое внимание уделяется вопросам, посвященным «зонам чувствительности» в разных мировых культурах, которые оказывают влияние на процесс перевода.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, перевод, культура, мультикультурные исследования.

The article studies some peculiarities of intercultural communication in frames of the process of translation. The translator is described as a specialist who performs not only the translation in a traditional meaning but also acts interculturally, whose profession evolves around cultures and communication between persons belonging to different cultures. Major emphasis is put on sensitivity areas of cultures around the world and their impact on the process of translation.

Key words: intercultural communication, intercultural competence, translation, culture, multicultural studies.


О. Є. Дем’яненко,

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається проблема теоретичної та практичної мовної підготовки студентів до кроскультурної комунікації в контексті глобалізації освіти, а також аспекти навчання міжкультурного спілкування. Проаналізовано роль двомовності та складові процесу формування толерантної мовної особистості засобами кроскультурної комунікації.

Ключові слова: кроскультурна комунікація, мовна підготовка студентів, глобалізація, толерантна мовна особистість, двомовність, взаємовплив мови і культури, діалог культур.

В статье рассматривается проблема теоретической и практической языковой подготовки студентов к кросскультурной коммуникации в контексте глобализации образования, а также аспекты обучения межкультурному общению. Проанализированы роль двуязычия и составляющие процесса формирования толерантной языковой личности средствами кросскультурной коммуникации.

Ключевые слова: кросскультурная коммуникация, языковая подготовка студентов, глобализация, толерантная языковая личность, двуязычие, взаимовлияние языка и культуры, диалог культур.

The problems of theoretical and practical language training of students for cross-cultural communication in a global context of education and training aspects of intercultural communication are considered. The role of bilingualism and the components of the process of formation of a tolerant language personality by the means of cross-cultural communication are analyzed.

Keywords: cross-cultural communication, language training of students, globalization, tolerant linguistic personality, bilingualism, the interplay of language and culture, dialogue of cultures.


О. А. Каніболоцька,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню питання розвитку стратегічної компетенції в рамках розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних вузів. Аналізується процес розвитку та інтенсифікації професійної компетенції на основі збагачення мовного досвіду студентів.

Ключові слова: стратегісна компетенція, міжкультурна комунікація, вища школа.

Статья посвящена исследованию вопроса развития стратегической компетенции в рамках развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых вузов. Анализируется процесс развития и интенсификации профессиональной компетенции студентов на основе обогащения их языкового.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, межкультурная коммуникация, высшая школа.

The article investigates the development of strategic competence as part of foreign language communicative competence of students of language schools. The process of development and intensification of professional competence on the basis of enriching of students’ linguistic experience.

Keywords: strategic competence, intercultural communication, high school.


Р. Г. Попович, О. Л. Вакуленко,

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: СПІВСТАВНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

Здійснюється аналіз термінологічної номінації водогосподарських понять, представлених засобами різних мов. виявляються спільні характе ристики та специфічні для окремих мов ознаки, розглядаються пов’язані з цим проблеми перекладу водогосподарських термінів.

Ключові слова: термінологічна номінація, ономасіологічна структура, термінотвірна структура, номінативний варіант.

Осуществлен анализ терминологической номинации водохозяйственных понятий, репрезентированных средствами разных языков, определены общие характеристики и специфические для отдельных языков особенности, рассмотрены связанные с этим проблемы перевода водохозяйственных терминов.

Ключевые слова: терминологическая номинация, ономасиологическая структура, терминообразовательная структура, номинативный вариант.

The analysis of terminological nomination of water notions presented by, different languages is made.common characteristics and specific for some languages features are shown, problems connected with water terms translation are considered.

Key words: terminological nomination, onomasyological structure, terminoforming structure, nominative variant.


К. М. Ружин, О. А. Каніболоцька,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається питання про використання компаративного/співставного підходу до вивчення другої іноземної мови в опорі на знання та вміння студентів з основної іноземної мови.

Ключові слова: методична концепція, зіставний принцип, лінгвістичний досвід, позитивне перенесення, інтерференція, друга іноземна мова.

В статье рассматривается вопрос об использования компаративного/сопостовительного подхода к изучению второго иностранного языка в опоре на знания и умения студентов в основном иностранном языке.

Ключевые слова: методическая концепция, сопоставительный принцип, лингвистический опыт, положительный перенос, интерференция, второй иностранный язык.

The article presents an overview of the use of comparative features / compares approach to learning a second foreign language in reliance on the knowledge and skills of students with basic foreign language.

Keywords: methodological concept, comparable principle, linguistic experience, positive transfer, interference, a second foreign language.


І. П. Тригуб,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянута проблема мотивації навчання студентів, зокрема мотивації навчання іноземної мови у немовному ВУЗі. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Ключові слова: мотивація, студенти, навчання, іноземна мова, ВУЗ.

В статье рассмотрена проблема мотивации обучения студентов, а особенно мотивации изучения иностранного языка в неязыковом ВУЗе. Определяется понятие мотивации с точки зрения разных ученых, рассмотрены проблемы отсутствия мотивации у студентов, эмоциональный аспект мотивации, виды и техники мотивов, а также даны рекомендации относительно повышения мотивации студентов при изучении иностранного языка для профессиональной подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: мотивация, студенты, обучение, иностранный язык, ВУЗ.

In this article is considered the problem of motivation of students studies, in particular motivations of foreign language studies in unlinguistic University of higher education. The concept of motivation is determined from point of view different scientists, the problems of absence of motivation are considered for students, emotional aspect of motivation, kinds and technicians of reasons, and also there are some advices in relation to the increasing of students motivation at the study of foreign language for professional training future specialists.

Key words: motivation, students, foreign language, studies, University of higher education.


Ю. О. Хорошилова,

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ СТУДЕНТІВ ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено проблемі навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю. Автор висвітлює поняття аудіювання, виокремлює проблеми навчання цього типа мовної діяльності і пропонує варіанти розв’язання проблеми формування навичок сприйняття на слух іншомовного мовлення.

Ключові слова: стратегічна компетенція, аудіювання, аутентичне мовлення.

Статья посвящена проблеме обучения аудированию студентов неязыковых вузов. Автор раскрывает поня-тие аудирования, выделяет проблемы обучения данному виду языковой деятельности и предлагает варианты решения проблемы формирования навыков восприятия на слух иноязычной речи.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, аудирование, аутентичная речь.

The article deals with the problem of language education at universities with no language faculties. The author determines the notion of listening comprehension and suggests a number of ways of solving the problem of forming auding skills.

Key words: strategic competence, listening comprehension, authentic speech.