Головна / Main

Науковий журнал Наукові записки Національного університету <<Острозька академія>>: Серія <<Філологія>>

Scientific periodical Scientific Proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series

Засновник / Founder: Національний університет <<Острозька академія>>; / The National University of Ostroh Academy

Рік заснування / Year of foundation: 1999 Науковий журнал затверджено наказом Міністерства юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №23153-12993Р від 23.02.2018 року.

Галузь науки / Scientific field: філологічні науки / philology

УДК: 81+82

ISSN 2519-2558 Key title: Naukovì zapiski Nacìonalʹnogo unìversitetu «Ostrozʹka akademìâ». Serìâ Fìlologìčna Abbreviated key title: Nauk. zap. Nac. unìv. «Ostrozʹka akad.», Ser. Fìlol.

Періодичність / Periodicity: чотири рази на рік (щоквартально): березень, червень, вересень, грудень/ four times a year (quaterly): March, June, September, December

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 №1604

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз наукових видань: INDEX COPERNICUS ICV 2017: 75,77, Google Scholar, Google Академія, DOI, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Анотація: У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства. Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою. / The proceedings contain scientific articles on modern linguistics and literature studies. Recommended to philology scientists, teachers, students and those interested in language studies.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філологія» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative). / Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University, "Philology" Series, are scientific publications for public access . This means that all content is freely available and is free of charge to users or their organizations. The users are permitted to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking permission from the publisher or the author. The definition of open access is given according to BOAI (Budapest Open Access Initiative).