Інформація про видання / General Information

GENERAL INFORMATION

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»

Засновник: Національний університет «Острозька академія»

Рік заснування: 1999. Науковий журнал затверджено наказом Міністерства юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №23153-12993Р від 23.02.2018 року.

Галузь науки: філологічні науки

УДК: 81+82

ISSN 2519-2558Основна назва: Naukovì zapiski Nacìonalʹnogo unìversitetu «Ostrozʹka akademìâ». Serìâ Fìlologìčna Abbreviated key title: Nauk. zap. Nac. unìv. «Ostrozʹka akad.», Ser. Fìlol.

Періодичність: чотири рази на рік (щоквартально): березень, червень, вересень, грудень

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 №735 журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія).

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз наукових видань: INDEX COPERNICUS ICV 2017: 75,77, Google Scholar, Google Академія, DOI, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Cерія «Філологія» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Тексти статей журналу проходять перевірку за допомогою антиплагіатора UniCheck

Етика роботи

Редакційна політика Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія» сформована на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей до публікації; визначення якості наукових досліджень;
  • обов’язкового рецензування статей;
  • дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • оперативності у спілкуванні з авторами;
  • дотримання авторських та суміжних прав.

Редакція журналу гарантує дотримання стандартів етики для запобігання будь-якій неетичній поведінці при ухваленні рішення щодо прийняття або відхилення роботи, її доопрацювання та публікації.

Редакція журналу, автори та рецензенти беруть на себе зобов’язання дотримуватися стандартів видавничої етики (передбачених вимогами Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics, COPE; та Етичним кодексом ученого України.

Етичні норми для редколегії

Рішення про прийняття статті до розгляду, доопрацювання, відхилення, публікації в журналі ухвалюється редакційною колегією з урахуванням виконання вимог до статті, актуальності, наукового рівня роботи.

Редакційна колегія розглядає всі рукописи без упередження, оцінюючи кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Якщо стаття не відповідає профілю журналу, редколегія відхиляє рукопис без рецензування. Випускаючий редактор повідомляє про це автора (авторів) роботи.

Редколегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, наведення неправдивих даних і висновків в статтях.

Редколегія бере на себе відповідальність забезпечення дотримання законодавства щодо захисту авторських прав та вжиття всіх заходів з метою уникнення конфлікту інтересів рецензентів і авторів.

Члени Редакційної колегії мають поважати і захищати конфіденційність рецензентів і авторів.

Етичні норми для авторів

Автори статей несуть повну відповідальності за зміст, оригінальність роботи, правдиві дані і те, що стаття подана виключно для розгляду і публікації в Науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філологія»

У разі виявлення плагіату, стаття буде відхилена без розгляду.

Автор (автори) зобов’язаний цитувати ті публікації, які були використані при написанні статті і які розкривають аналіз досліджень з обраної проблематики.

Якщо є співавтори роботи, то це мають бути лише ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати.

Автори зобов’язані виправити помилки, врахувати рекомендації, надані рецензентами журналу.