№52/2015

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – 306 с.

ЗМІСТ ВИПУСКУ / VOLUME CONTENT


O. V. Babenko

National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

UNKNOWN WORLD LITERATURE: A SHORT STORY «TO REACH JAPAN» BY ALICE MUNRO

  Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена творчості сучасної канадської англомовної письменниці Еліс Манро, її авторському стилю. Зосереджено увагу на різноманіттних психологічних станах головної героїні твору, їх опису засобами мови.
Ключові слова: канадська проза, авторський стиль, коротке оповідання, стилістичні прийоми.

Статья посвящена творчеству современной канадской англоязычной писательницы Элис Манро, её авторскому стилю. Большое внимание уделено многообра зию психологических состояний главной герои ни произведения, их описанию средствами языка.
Ключевые слова: канадская проза, авторский стиль, короткий рассказ, стилистические приёмы.

The article is devoted to the works of a contemporary Canadian English-language writer Alice Munro, her author’s style. Much attention is paid to the variety of psychological states of a main character of the short story, their description by language means.
Key words: Canadian prose, author’s style, short story, stylistic devices.

Література / References:
1. Анисимов А. Б. Лексико-стилистические особенности прозы Элис Манро (на примере рассказа «To reach Japan» / А. Б. Анисимов, А. И. Васильева// сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Глобализация науки: проблемы и перспективы», 7 февраля 2014 г., в 3 ч. Ч.2 / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 9-11.
2. Голобородько Ярослав. Невідома література …зі світовим іменем.Чому естетично вишукану прозу Нобелівської лауреатки Еліс Манро не поспішають видавати в Україні? – 23 жовтня 2013. – режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/nevidoma-literatura-zi-svitovim-imenem
3. Alice Munro’s To Reach Japan. – the mode of excess: http://readingoncloud9.wordpress.com/2013/12/15/stunning-stories-alice-munros-to-reach-japan
4. Canadian High Commission hosts lecture in tribute to Alice Munro, June 30, 2014. – the mode of excess: http://guyanachronicle.com/canadian-high-commission-hosts-lecture-in-tribute-to-alice-munro/
5. From the Archives: Rex Murphy interviews Alice Munro (1990). – the mode of excess: http://www.openculture.com/2013/10/read-14-short-stories-from-nobel-prize-winning-writer-alice-munro-free-online.html
6. Holcombe, Garan (2005). «Alice Munro». Contemporary Writers. London: British Arts Council. Retrieved 20 June 2007. – the mode of excess: http://literature. britishcouncil.org/alice-munro
7. To Reach Japan by Alice Munro – the mode of excess : http://www.narrativemagazine.com/issues/winter-2012/reach-japan-alice-munro
8. The Sense of an Ending – the mode of excess: http://www.nytimes.com/2012/11/18/books/review/dear-life-stories-by-alice-munro.html?pagewanted=all


M. Kuznetsov,

Ukrainian Academy of Printing, Lviv

SHORTENING AS A WAY OF WORD-FORMATION IN ADVERTISEMENTS

 Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена способам словоскорочення в англомовній рекламі, як однім із найпродуктивніших для поповнення лексичного запасу мови в цілому. Сучасний темп життя вимагає від друкованих засобів передачі великого об’єму інформації за найкоротший проміжок часу, ощаджуючи на письмі. Словоскорочення означає утворення нових слів, замінюючи ціле слово його частиною, що є дієвим по відношенню як до окремих слів, так і до словосполучень. Розглядаються найбільш популярні способи словотворення з точки зору структури і прагматики рекламних оголошень. Всі скорочені слова функціонують в мові як і звичайні інші, таким чином набираючи специфічні граматичні флексії. Всі вони традиційно діляться на: графічні абревіатури, заглавні абревіатури, лексичні скорочення, слова-гібриди. Мова реклами має тенденцію до скорочення довгих і складних слів, особливо для зрозумілого читання. Рекламні оголошення призначені для людей, які дійсно зацікавлені продуктом або послугою, що рекламується. Ось чому всі види скорочень використовуються в поширених текстах, подаючи широку інформацію щодо рекламованої продукції. Окрім того, всі нові скорочення мають бути знайомими пересічному споживачеві, щоб їх можна було відразу впізнати при читанні. Але треба також пам’ятати, що нові словоскорочення не є мовним стандартом, хоча багато з них офіційно використовується в рекламних оголошеннях. Маючи свої власні особливості стилю, вони вимагають від рекламодавця спеціальних навичок при їхньому написанні. В цілому, словоскорочення залишається одним з найбільш продуктивних способів написання якісних рекламних оголошень завдяки здатністю до запам’ятовування і ощадності на письмі.

Ключові слова: словоскорочення, графічний, лексичний, абревіатура, ініціали, слово-гібрид.

Статья посвящена способам словосокращения в англоязычной рекламе, как одному из самых продуктивных дляпополнения лексического запаса языка в целом. Современный темп жизни требует от печатных средств передачи большого объема информации за самый короткий промежуток времени, при этом экономя на письме. Словосокращение означает образование новых слов путем замены целого слова его частью, что является действенным по отношению как к отдельному слову, так и к словосочетаниям. Рассматриваются наиболее популярные способы словообразования с точки зрения структуры и прагматики рекламных объявлений. Все сокращенные слова функционируют в языке, как и обычные другие, таким образом вбирая специфические грамматические флексии. Все они традиционно делятся на: графические аббревиатуры, заглавные аббревиатуры, лексические сокращения, слова-гибриды. Язык рекламы имеет тенденцию к сокращению длинных и сложных слов, особенно для понятного чтения. Рекламные объявления предназначены для людей, которые действительно заинтересованы в рекламируемом продукте или услуге. Вот почему все виды сокращений используются в расширенных текстах, предоставляя широкую информацию о рекламируемой продукции. Кроме того, все новые сокращения должны быть знакомы среднему потребителю, чтобы их сразу же можно было распознать при чтении. Но следует также помнить, что новые сокращения не являются речевым стандартом, хотя многие из них официально используются в рекламных объявлениях. Со своими особенностями стиля, они требуют от рекламодателей специального умения при написании. В целом, словосокращение остается одним из наиболее продуктивных способов написания новых качественных рекламных объявлений благодаря способности к запоминанию и экономии на письме.

Ключевые слова: словосокращение, графический, лексический, аббревиатура, инициалы, слово-гибрид.

The article is devoted to the ways of shortening in the English advertising as the most productive ones for the lexical completion in general. The modern pace of life demands from the print media to convey a great bulk of information as quickly as possible, saving the space written. The most popular methods of shortening from the advertising structural and pragmatical points of view are taken into consideration. Shortening of words means the formation of new ones by substituting a part of the word for a whole, affecting both separate words and word-groups. All shortened words function in the language as other ordinary words do, thus taking on specific grammatical inflections. All of them can be divided according to the traditional division: graphical abbreviations, lexical shortenings, blends and splinters. The language of advertising has a trend to shorten long and difficult words especially for reading comprehension. Advertisements are intended for people who are really interested in the product or service advertised. That is why all kinds of shortenings are used in the expanded texts giving wide information on the advertised ones. Besides, all the new shortenings have to be familiar to an average customer in order to be recognized at once while reading them. But it should be kept in mind that they cannot be taken as a standard, though quite a lot of them are officially used in advertisements. Having their own peculiarities in style, they demand some special skills from advertisers, while being written. In general, shortening remains one of the most productive ways of writing new qualitative advertisements because of their memorability and economy of written space.

Key words: shortening, graphical, lexical, abbreviation, initials, blending, clipping.

References:
1. Гусак І. П. Структура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас-медіа): Дис. … канд. філ. наук. – Л., 2005.
2. Лиса Н.С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака: Автореф. дис. … канд. філ. наук. – Л., 2003.
3. Помірко Р.С. Зредуковані форми слів у еволюції романських мов // Іноземна філологія. – 1993. – Вип. 105.
4. Arnold I. The English Word. – M.: Vysshaya Shkola, 1986.
5. Bauer L. English Word-Formation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
6. Kveselevich D.I., Sasina V.P. Modern English Lexicology in Practice. – Vinnytsa: Nova Knyha Publishers, 2001.
7. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
Illustrative material:
8. «Cosmopolitan», 2002-2005.
9. «National Geographic», December 1990, № 6.


А. M. Litak,

Uzhhorod National University, Uzhhorod

THE APPLICATION OF DR. DE BONO’S SIX THINKING HATS METHOD IN ENGLISH TEACHING PRACTICE

 Текст статті / Full text (PDF)

У статті висвітлюються окремі проблеми освітнього середовища в контексті викликів, спричинених глобалізацією; гострим питанням залишається неналежна організація навчального процесу з англійської мови. Стаття розглядає концепцію «плоского світу» Т. Фрідмана. Було здійснено спробу окреслити вагомість ‘латерального мислення’, подано його визначення. Представлено та продемонстровано застосування техніки Е. де Боно «Шість капелюхів мислення» на заняттях з англійської мови. Проведено аудиторний експеримент зі студентами третього курсу англійського відділення. 

Ключові слова: плоский світ, освіта, викладання англійської мови, латеральне мислення, капелюхи мислення.

В статье освещаются некоторые вопросы образования в условиях глобализации; один из них – недолжная организация учебного процесса на занятиях по английскому языку. Статья рассматривает концепцию «плоского мира» Т. Фридмана. Подчеркивается важность «латерального мышления», дано его определение. Внимание было уделено ознакомлению студентов с техникой Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» и продемонстрировано ее применение на занятиях по английскому языку. Проведено аудиторный эксперимент с участием студентов третього курса английского отделения.

Ключевые слова: плоский мир, образование, преподавание английского языка, латеральное мышление, шляпы мышления.

The article represents a humble attempt to elucidate certain issues within the educational environment in the context of globalization challenges; one of which is the poor organization of teaching and learning of English. T. Friedman’s concept of «the flat world» has been touched upon. The article aims at delineating the importance of ‘lateral thinking’; the very term has been defined. The introduction and application of Edward de Bono’s Six Thinking Hats technique in English class have been described. An in-class experiment with the third-year students of the English Philology Department as participants has been conducted.

Key words: flat world, education, English teaching practice, lateral thinking, thinking hats.

References:
1. Bižys, N., Zuzevičiūtė, V. (2002): Edward de Bono and Teaching English in Lithuania 1991 to 2001. Studies about Languages Journal, Issue 2, available at: http://www.kalbos.lt/zurnalai/02_numeris/08.pdf, retrieved: 2.11.2014.
2. Colour Changing Card Trick (2007), available at: https://www.youtube.com/watch?v=voAntzB7EwE, retrieved: 14.11.2014.
3. De Bono, E. (1978): Lateral Thinking. A Textbook of Creativity. Penguin Books Ltd., England, Harmondswordth, Middlesex.
4. De Bono, E. (2000): Six Thinking Hats. Penguin Canada. ISBN: 0-1402-9666-2.
5. Edward de Bono CoRT Thinking Programme, available at: http://schoolnet.gov.mt/thinkingskills/thinkingtools.htm, retrieved: 13.11.2014.
6. Friedman, T. (2005): The World Is Flat, available at: http://royallib.ru/read/Friedman_Thomas/The_World_is_Flat.html#0, retrieved: 6.11.2014.
7. Hewitt-Gleeson, M. (2000): The X10 Memeplex: Multiply Your Business by Ten! Pearson Education Australia. ISBN: 0-7248-0111-1, p. 6
8. Johnson A. (2009): The Rise of English. The Language of Globalization in China and the European Union. Macalester International Journal, Volume 22, 2009, available at: http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1447&context=macintl, retrieved: 7.11.2014.
9. Kolesnik V. (2005): Charles Handy about Education, available at: http://kolesnik.ru/2005/handy-education/, retrieved: 9.11.2014.
10. McAleer, F. (2006): Develop Critical and Creative Thinking Skills: Put on Six Thinking Hats, available at: http://www.debonoforschools.com/asp/ss_put_on_six_hats.asp, retrieved: 25.08.2014.
11. O’Neal, C. (2006): What Does «The World Is Flat» Mean for Education?: A Closer Look at Our Educational Globe, available at: http://www.edutopia.org/what-does-world-fat-mean-education, retrieved: 7.11.2014
12. Scrivener, J. (2005): Learning Teaching. Macmillan Education. ISBN: 1-4050-1399-0, p. 17.


Yu.V. Lysanets,

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava

PATIENT’S UNRELIABLE NARRATION IN THE MODERN CINEMATIC DISCOURSE

 Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджується наративна ненадійність анамнестичних даних на матеріалі сучасних американських кінотекстів (телесеріал «House, M.D.»). Проаналізовано ситуації порушення пацієнтами принципу кооперації Г.П. Грайса (максими якості, кількості, способу та релевантності). Дослідження наративної ненадійності під час збору анамнестичних даних розкриває глибинні механізми комунікативної ситуації «лікар – пацієнт», оптимізує процес діагностики та лікування.

Ключові слова: ненадійний наратор, конверсаційні максими, кінодискурс.

В статье исследуется нарративная ненадежность анамнестических данных на материале современных американских кинотекстов (телесериал «House, MD»). Проанализированы ситуации нарушения пациентами принципа кооперации Г.П. Грайса (максимы качества, количества, способа и релевантности). Исследование нарративной ненадежности во время сбора анамнестических данных раскрывает глубинные механизмы коммуникативной ситуации «врач – пациент», оптимизирует процесс диагностики и лечения.

Ключевые слова: ненадёжный нарратор, конверсационные максимы, кинодискурс.

The present article analyzes the corpus of anamnestic data in terms of their narrative reliability. The material of the research is the American television medical drama House, M.D. In a number of episodes, the underlying diagnosis cannot be established either because patients lie about a possible source of the disease or do not disclose a particularly important fact. The unreliability of patient’s account can significantly obstruct the process of establishing diagnosis and treatment. The possible impedient factors of doctor-patient communication are as follows: the patient’s ignorance of the significance of earlier diseases, treatment or taken medicine; conscious concealment of certain information, e.g. alcohol abuse or infidelity; physical inability to provide the necessary information. In case when patient’s account cannot be relied on, the doctor must enhance his/her narrative proficiency in order to discern and detect the signs of fallibility. The patient’s fallible or biased perspective is deciphered via the application of Paul Grice’s principle of cooperation. The signs of deviant narration can be found when the patient violates the maxim of quality (the narrator lies or contradicts himself/herself), the maxim of quantity (the narrator provides excessive information or, on the contrary, fails to mention something), the maxim of manner (the order of narration is disrupted, or it contains ambiguity) or the maxim of relation (the narrator provides irrelevant information). The degree of сompliance with Gricean conversational maxims discloses the underlying nature of doctor-patient communication and thus facilitates the process of diagnostics and treatment.

Key words: unreliable narrator, conversation maxims, cinematic discourse.


E. Ye. Mintsys,

Vasyl Stefanyk National Precarpathian University, Ivano-Frankivsk

BLURB AS A PARATEXTUAL ELEMENT

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано такий паратекстуальний елемент як ‘blurb’ (видавниче рекламне оголошення) на матеріалі американського юридичного трилера; узагальнені існуючі лінгвістичні дослідження цього явища; визначені його жанрові та лінгвостилістичні особливості.

Ключові слова: видавниче рекламне оголошення, паратекст, епітекст, перітекст, паратекстальний елемент, стилістичний засіб, юридичний трилер.

В статье проанализирован такой паратекстуальный элемент как ‘blurb’ (издательское рекламное объявление) на материале американского юридического триллера; обобщены существующие лингвистические исследования этого явления; определены его жанровые и лингвостилистические особенности.

Ключевые слова: издательское рекламное объявление, паратекст, эпитекст, перитекст, пара текс туальный элемент, стилистический прием, юридический триллер.

The article deals with the analysis of the blurb (a review excerpt placed on the book cover and on the opening pages) as a paratextual element. It discusses its various definitions, generalizes the existing results of linguistic researches of this phenomenon, points out its dual nature (i.e. belonging to the both paratextual categories, peritext and epitext), and defines its genre-making and linguostylistic peculiarities. The review extract-based blurbs from five legal thrillers ‘The Partner’, ‘The Pelican Brief’, ‘The Rainmaker’, ‘The Runaway Jury’, and ‘The Street Lawyer’ by John Grisham serve as the empirical material for the research. The present paper investigates the common strategies characterizing the promotional genre of book blurbs (description and evaluation) as well as the common features shared by the paratextual elements in question: performing promotional and to some extent informative functions, all of them are aimed at attracting, intriguing, persuading and tempting the reader by means of ‘contextually motivated language choices’ as well as ‘emotive and forceful style’, a wide range of expressive means and stylistic devices (phonetic, lexical and syntactical) which are typical of the language of the legal thrillers’ blurbs. Among the stylistic devices that serve as the readers’ ‘eye catchers’ are epithets, metaphors, parallelisms and inversions.

Key words: review extract-based blurbs, paratext, epitext, peritext, paratextual element, stylistic device, legal thriller.


S. V. Novoseletska,

Ostroh Academy National University, Ostroh

SOME THOUGHTS AROUND THE PRINCIPLE OF THE FREEDOM TO TEACH

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається проблема свободи навчання як важливого елемента освітньої системи. Автор звертає увагу на той факт, що держава прагне інструктувати та централізувати в той час як молоді науковці досить часто опираються таким інструкціям.

Ключові слова: система освіти, свобода навчання, централізація, стандартизація.

В статье рассматривается проблема свободы обучения как важного элемента образовательной системы. Автор обращает внимание на тот факт, что государство стремиться инструктировать и руководить, а молодые ученые очень часто сопротивляются этим инструкциям.

Ключевые слова: система образования, свобода обучения, централизация, стандартизация.

The article deals with the issue of the freedom to teach as the vital element of education system. The author takes into consideration the fact that the state is aimed at instruction and command whereas young scholars have a tendency to resist these instructions.

Key words: education system, freedom to teach, centralization, standardization.


Vira Radsion,

Nationale Linguistische Universität Kyjiw

DREI VARIANTEN DER DEUTSCHEN SPORTSPRACHE (AM BEISPIEL DER ZUSAMMENGESETZTEN SUBSTANTIVE IN MODERNER PUBLIZISTIK)

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена спортивній лексиці, що розглядається на прикладі складних іменників, вибраних із публікацій німецьких спортивних журналів. Пропонується аналіз та порівняння трьох варіантів мови спорту. Увага акцентується саме на лексиці спортивної публіцистики.

Ключові слова: спортивна тематика, фахова мова спорту, спортивний жаргон, лексика спортивної публіцистики, складні іменники.

Статья посвящена спортивной лексике, которая рассматривается на примере сложных существительных, выбранных из публикаций немецких спортивных журналов. Предлагается анализ и сравнение трёх вариантов языка спорта. Внимание акцентируется именно на лексике спортивной публицистики.

Ключевые слова: спортивная тематика, профессиональный язык спорта, спортивный жаргон, лексика спортивной публицистики, сложные существительные.

The article focuses on sports vocabulary, which is treated using the examples of compound nouns selected from the electronic versions of the German sports magazines publications. A definition, analysis and comparison of three options of the German language of sport are suggested. The investigation is based on the German researchers’ views. The specialist language of sport is widely spoken by sports professionals as well as by all those involved in sport (media, supporters, announcers, etc.). Besides, it is a language of sports handbooks and manuals. Sports slang is a colloquial version of the first variety of the language under consideration and is used in a narrow circle of athletes and fans. The language of sports periodicals is a variation of the language of sport that is known to general public and is the subject of many studies. The article argues that the language of sports journalism will combine the features of the first two variations of the language of sport. Our attention is focused on the vocabulary of sports periodicals. In our study we are making an attempt to investigate how the features and main topics of sports articles are represented using compound nouns. Five main points supported by numerous examples are identified. In final section of the article some structural features of nominal composite forms selected from the entries of the German sports magazines have received a great deal of attention. These are proper names and the words of foreign origin as immediate constituents of compound nouns.

Key words: sports themes, the specialist language of sport, sports slang, vocabulary of sports periodicals, compound nouns.


S. V. Ryzhkova,

Higher educational establishment «Donbas state teachers training university», Slavyansk

POLITICAL CORRECTNESS AS THE BASIC ELEMENT OF THE COMMUNICATIONAL SPHERE OF THE ENGLISH LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF AMERICAN PUBLICIST TEXTS)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто проблему політичної коректності у публіцистичних текстах та їх основні функції. Єдине визначення політичної коректності відсутнє в англійському словнику, тому автор намагається розкрити найкоректніше визначення та сферу його вживання. Політична коректність розглядається, як один з найважливіших елементів у комунікаційній сфері. Вона має за мету запобігти дискримінацію різних соціальних груп, які належать до різних видів меншин, таких як: національні, сексуальні тощо. Представники цих та інших соціальних груп завжди знаходяться у зоні ризику дискримінації через різноманітні висловлювання людей, тому завданням політичної коректності є заміна таких слів на нейтральні. Особливо важливою є питання присутності політичної коректності у сфері освіти. Це пов’язано з багатоетнічним складом учнів, тому толерантне відношення до всіх учасників навчального процесу є одним із найголовніших завдань сучасної американської освіти. На прикладах з американських газет та журналів розкрито значення використання найбільш проблематичних визначень та термінів. Автором зазначено, що США є найяскравішим прикладом впровадження та дії норм політичної коректності у суспільстві. Це пов’язано із багатонаціональним складом населення та різними культурними процесами, які відбуваються у країні. ЗМІ відіграє важливу роль у житті суспільства та їх головним завданням є запобігання вживання слів, які можуть дискримінувати певну особистість, цей принцип базується виключно на засадах політичної коректності.

Ключові слова: політична коректність, дискримінація, толерантність, соціальнагрупа, національна меншість.

В статье рассмотрена проблема политической корректности в публицистических текстах и ее основные функции. Единое определение политической корректности отсутствует в английском словаре, поэтому автор пытается раскрыть его наиболее коректное определение и сферу его применения. Политическая корректность рассматривается, как один из важнейших элементов в коммуникационной сфере. Ее целью является предотвращение дискриминации определенных социальных групп, принадлежащих к различным видам меньшинств, таких как: национальные, сексуальные и т. п. Представители этих и других социальных групп всегда находятся в зоне риска дискриминации через различные высказывания людей, поэтому задачей политической корректности является замена таких слов на нейтральные. Особенно важен вопрос присутствия политической корректности в сфере образования. Это связано с многоэтническим составом учащихся, поэтому толерантное отношение ко всем участникам учебного процесса является одной из главных задач современного американского образования. На примерах из американских газет и журналов раскрыто значение использования наиболее проблематичных определений и терминов. Автором отмечено, что США являются самым ярким примером внедрения и действия норм политической корректности в обществе. Это связано с многонациональным составом населения и различными культурными процессами, которые происходят в стране. СМИ играет важную роль в жизни общества и их главной задачей является предотвращение употребления слов, которые могут дискриминировать определенную личность, этот принцип базируется исключительно на основе политической корректности.

Ключевые слова: политическая корректность, дискриминация, толерантность, социальная группа, национальное меньшинство.

The article deals with the problem of the political correctness in publicist texts and its main functions. The only definition of the political correctness is absent in the English vocabulary, so the author tries to disclose the most correct definitions and sphere of use of this statement. Political correctness is determined to be one of the most important elements in the communicational sphere. It has the aim to avoid the discrimination of different social groups that belong to social minorities such as national, sexual etc. The representatives of these and other social groups have the risk to be discriminated by means of certain statements that are used by people, so the task of the political correctness is to change such words into neutral ones. Especially important is the presence of the political correctness in the sphere of education. The reason of this aspect lies in the multiethnic content of pupils, so the tolerant attitude to all the members of educational process is one of the leading tasks of modern American education. On the examples from American newspapers and magazines the use of the most problematic statements are disclosed. The author has noticed that the USA is a great example of consideration of all the rules of the political correctness. It is connected with multinational content of society and with different cultural processes in the country. Mass media is very important aspect of the social life and to avoid the words that may discriminate certain personalities is its leading task.

Key words: political correctness, discrimination, tolerance, social group, national minority.


Н. В. Акимова,

Социально-педагогический институт Педагогическая академия, г. Кировоград

СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті аналізуються лінгвістичні, психологічні та психолінгвістичні особливості розуміння текстів інтернет-мемів. Інтернет-мем розглядається як одна з форм інтернет-тексту, реалізована у мультимедійный формі. Залежно від компетенції автора та його задуму меми можуть сприйматися однозначно або ж допускати варіанти тлумачень. Розуміння інтернет-мемів, як і інших інтернет-текстів, зумовлено особливостями гіпертексту й ускладнюється у разі використання девіантних мовленнєвих одиниць.

Ключові слова: інтернет-мем, інтернет-текст, інтернет-комунікація, варіативність, розуміння, девіантна мовленнєва одиниця.

В статье анализируются лингвистические, психологические и психолингвистические особенности понимания текстов интернет-мемов. Интернет-мем рассматривается как одна из форм интернет-текста, реализованная в мультимедийной форме. В зависимости от компетенции автора и его замысла мемы могут восприниматься однозначно или же допускать варианты толкований. Понимание интернет-мемов, как и других интернет-текстов,обусловлено особенностями гипертекста и усложняется в случае использования девиантных речевых единиц.

Ключевые слова: интернет-мем, интернет-текст, интернет-коммуникация, вариативность, понимание, девиантная речевая единица.

The linguistic, psychological and psycholinguistic features of understanding of internet memes texts are analyzes in this article. Internet meme is considered as a form of internet text in multimedia form. Meme is a unit of cultural inheritance. Duration of meme popularity shows, from our point of view its importance in the culture and language of the epoch. Depending on the author’s competence and his plan memes can be perceived unambiguously or allow variants of interpretation. Internet memes understanding, like other internet texts, is due to the peculiarities of hypertext and use of deviant speech units. An example of a neutral interpretation of the image «The Witcher» is a meme «S dobrym utrom». An example of a critical interpretation of the image is memes «Ya devushkam nravlus. Kto skazal» and «Napichkannyj principami, slovno lis’ja shuba blohami». The linguistic prerequisite for understanding variability is the use of deviant speech units in the internet memes texts. It is possible to divide them on speech units insufficient for their correct interpretation, surplus and incongruous. Examples of memes admitting variants of interpretations are presented in «manga fejta vosstala iz mertvyh. horosho ja reshu vashu problemu», «hristos voskres. horosho ja reshu vashu problemu», «korolevskij Ved’mak», «ljutik zalogin’sja», «prednaznachenie» and other. The number of Internet memes of «The Witcher» indicates that this image has taken a firm place in modern popular culture. Various estimates and variations of internet memes demonstrate phenotypic development of the idea of «The Witcher». In different contexts this meme gets specific interpretations depending on the external conditions, cultural backgrounds and authorial intention.

Keywords: internet mem, internet text, internet communication, understanding, variability, deviant speech unit.


О. Б. Андріїв,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ДАВНОМИНУЛОГО ЧАСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається проблема поліфункціональності форм давноминулого часу в художніх текстах сучасної української літературної мови. Аналіз низки семантичних та стилістичних функцій зазначеної грамеми проводиться на матеріалі тексту роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». У дослідженні наведено 10 випадків вживання форм давноминулого часу, які виступають у п’яти різних функціях: ретроспективної актуалізації, позна-чення нового тематичного блоку, контрфактичній, неактуального минулого, незавершеної минулої ситуації. Пропонується вирішення проблеми їх розмежування за допомогою точки відліку та аспектуальних характеристик дієслова.

Ключові слова: давноминулий час, ретроспективна актуалізація, новий тематичний блок, контрфактичність.

В статье рассматривается проблема полифункциональности форм давнопрошедшего времени в художественных текстах современного украинского литературного языка. Анализ ряда семантических и стилистических функ-ций рассматриваемой граммемы проводится на материале текста романа Лини Костенко «Записки украинского сaмашедшего». В работе наводится десять случаев употребления форм давнопрошедшего времени, которые прояв-ляются в пяти разных функциях: ретроспективной актуализации, топикализации, функцие выражения контрфактического условия, выражения результата актуального в прошлом, обозначения незавершённой ситуации в прошлом. Проблему их диференциации предлагается решить с помощю точки отсчета и аспектуальних характеристик глагола.

Ключевые слова: давнопрошедшее время, ретроспективная актуализация, топикализация, контрфактичность.

The article deals with the problem of polyfunctioning of the pluperfect forms in the modern Ukrainian literary artistic texts. The analysis of the semantic and stylistic set of the functions of the mentioned grammeme is carried out on the basis of the text of Lina Kostenko’s novel «Zapysky ukrains’koho samashedshoho» («Notes by the Ukrainian Lunatic»). In the text there are given 10 cases of the usage of pluperfect forms, which represent five different functions, such as: retrospective actualization, denotation of the new thematic block, counterfactual function, the function of the expression of the action, which was actual in the past but has not been actual since then; and the expression of the action which has not been realized in the past. We suggest solving the problem of differentiation of these functions with usage of the starting point and the aspectual characteristics of the verb.The pluperfect tense in Ukrainian language is considered to be a relative form of action expressing, i.e. the action expressed with the help of pluperfect correlates not with the moment of speech but with a preceding action. Despite its vague nature, this tense form performs a chain of semantic and stylistic functions that guarantee its activity in Ukrainian language. Therefore, the actuality of this given study is motivated by the need of investigation of the usage of pluperfect tense in artistic texts for the determination of its semantic peculiarities and the ascertainment of its dominating function.

Keywords: pluperfect, retrospective actualization, new thematic block, counterfactuality.


Х. В. Баган,

ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів

АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття розкриває основні аспекти становлення та дослідження автобіографії, мемуарів та щоденників. А також увага зосереджена на типологічних особливостях та відмінностях цих жанрів мемуарної літератури.

Ключові слова: документалістика, мемуаристика, автобіографія, жанр, мемуари, щоденник, online-щоденник.

Статья раскрывает основные аспекты становления и исследования автобиографии, мемуаров и дневников. А также внимание сосредоточено на типологических особенностях и различиях этих жанров мемуарной литературы.

Ключевые слова: документалистика, мемуаристика, автобиография, жанр, мемуары, дневник, online-дневник.

The article deals with the main aspects of the formation and analysis of autobiography, memoirs and diaries. The attention is also focused on the typological peculiarities and differences of these genres of memoir literature.

Key words: documentary literature, memoir literature, autobiography, genre, memoirs, diary, online-diary.


А. В. Бєляєва,

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ЗМІСТ ТА ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена розгляду підходів до визначення специфіки викладання англійської мови на немовних факультетах. Презентовано різні концепції моделювання змісту курсу.

Ключові слова: англійська мова, професійне спрямування, професійно-орієноване навчання.

Статья посвящена рассмотрению подходов к определению специфики преподавания английского языка на неязыковых факультетах. Представлены различные концепции моделирования содержания курса.

Ключевые слова: английский язык, профессиональное направление, профессионально-ориенованное обучение.

The article examines the approaches to determining specific features of teaching English at non-linguistic faculties. Different approaches to modeling course content are presented.

Key words: English, professional purpose, vocational training.


Т. В. Бобкова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

КОРПУСНИЙ СЛОВНИК КОЛОКАЦІЙ: МЕТОДИКА УКЛАДАННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті аналізується методичні етапи укладання словника колокацій на базі корпусу текстів. У якості лексикографічного джерела словника колокацій розглядається підкорпус українських законодавчих текстів. Обґрунтовуться необхідність застосування багатометодного підходу опису колокацій.

Ключові слова: колокація, корпус текстів, метод, корпусний підхід, словник колокацій.

В статье описывается методические этапы составления словаря коллокаций на основе корпуса текстов. В качестве лексикографического источника словаря коллокаций рассматривается подкорпус украинских законодательных текстов. Обосновывается необходимость использования многометодного подхода к описанию коллокаций.

Ключевые слова: коллокация, корпус текстов, метод, корпусный подход, словарь коллокаций.

The article deals with the methodology order of the corpus collocations dictionary compiling. As an example of lexicographical source for dictionary compiling the Subcorpus of Ukrainian Law Acts is analyzed. A necessity to use multimethod corpus-based approach in collocation study is proved.

Keywords: collocation, corpus, method, corpus-based approach, collocations dictionary.


М. С. Богачик,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджені основні способи словотворення комп’ютерної термінології в англійській мові. Охарактеризовані та проаналізовані особливості процесу словотворення у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Виокремлено найпродуктивніший спосіб словотворення англійської комп’ютерної термінології.

Ключові слова: термінологія, термін, неологізм, словотворення, комп’ютерна термінологія, афіксація, слово-складання, конверсія, реверсія, контамінація, скорочення.

В статье исследованы основные способы словообразования компьютерной терминологии в английском языке. Охарактеризованы и проанализированы особенности процесса словообразования в области информационно-коммуникационных технологий. Выделен самый продуктивный способ словообразования английской компьютерной терминологии.

Ключевые слова: терминология, термин, неологизм, словообразование, компьютерная терминология, аффиксация, словосложение, конверсия, реверсия, контаминация, сокращение.

This article explores the main ways of word-building of computer terminology in English. Еhe features of the process of word formation in the field of information and communication technologies were determined and analyzed. The most productive way of word formation in English computer terminology was determined.

Keywords: terminology, term, word formation, computer terminology, compounding, conversion, reversion, contamination, reduction.


М. В. Бондар,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

КОМПОНЕНТ «АЛЛАХ» У ВЕРБАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена аналізу семантико-функціональних особливостей компонента «Аллах» у вербальній структурі турецького оригіналу та українського художнього перекладу (типові контексти, частотність, комунікативне завдання, способи передачі, спільні та відмінні риси).

Ключові слова: художній переклад, релігійна картина світу, релігійна лексика, ісламська лексика, Аллах.

Статья посвящена анализу семантика-функциональных особенностей компонента «Аллах» в вербальной структуре турецкого оригинала и украинского художественного перевода (типичные контексты, частотность, коммуникативные задачи, способы передачи, общие и отличительные черты).

Ключевые слова: художественный перевод, религиозная картина мира, религиозная лексика, исламская лексика, Аллах.

The article is dedicated to analysis of semantic and functional features of the component «Allah» in the verbal structure of Turkish original and Ukrainian literary translation. A selection of typical contexts with «Allah» is made; semantic and functional features of lexical tokens in different contexts are determined; common features of source and target texts are clarified. Factors that contribute to the component high frequency in the speech of Turks and thus in dialogue speech in the works of art are determined (mindset and language consciousness have distinct religious character). A phenomenon of synonymity of the name of Allah in translation, semantics and functioning of Arab religious formulas (mashallah, Insha’Allah, Allahuekber, Elijah Allah, la ilyahi Ill Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillyah etc.), the wishes reinforced and backed by the name of Allah (of longevity, prosperity, peace, blessings, of Allah’s mercy, etc.), request (for assistance, support, protection, forgiveness of sins, etc.), curses (designed both to the person – illness, death, accident, mental anxiety and depression, and to its property – lack of money, poverty, bankruptcy, etc.) oaths, praises with «Allah» component (great, merciful, just, only, creator, judge, etc.), as well as most common ways of their translation into Ukrainian were studied. The special aspects of the use of the word «Allah» (appropriate context, repeated words, interjections in combination with a lexical token «Allah», etc.) to express different emotions (surprise, delight, happiness, joy, anxiety, worry, concern, anger, rage) was clarified. Common ways to translate models with «Allah» component (word order, grammatical forms, emotional and expressive coloring) were analyzed. The cases of replacement of the word «Allah» with the word «God» were determined as well as the possibility and feasibility of this change in the different contexts was examined. The cases of similar statements in the Christian and Islamic discourse were reported and the factors that led to their emergence (universal value orientations) were found.

Keywords: literal translation, religious world view, religious vocabulary, Islamic vocabulary, Allah.


І. А. Бронетко,

Херсонський державний університет, м. Херсон

АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються приклади аутентичних матеріалів, мета їх використання на уроках іноземної мови, визначення ролі аутентичних матеріалів для формування лінгвосоціокультурної компетенції, розглянуто наукові підходи до навчання для успішного формування лінгвосоціокультурної компетенції.

Ключові слова: аутентичні матеріали, міжкультурна комунікація, лінгвосоціокультурна компетенція, полікуль-турне спілкування.

В статье рассматриваются примеры аутентичных материалов, цель их использования на уроках иностранного языка, определение роли аутентичных материалов для формирования лингвосоциокультурной компетенции, рассмотрены научные подходы к обучению для успішного формирования лингвосоциокультурной компетенции.

Ключевые слова: аутентические материалы, межкультурная коммуникация, лингвосоциокультурная компе-тенція, поликультурное общение.

This article discusses examples of authentic materials, the purpose of their use in foreign language lessons, define the role of authentic materials to form lingvosociocultural competence, considered scientific approaches to learning for successful lingvosociocultural competence’s formation.

Keywords: Authentic materials, intercultural communication, lingvosociocultural competence, multicultural communication.


С. В. Бронських,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО СПАДКУ М. ГОГОЛЯ НА МАТЕРІАЛІ ФЕЙЛЕТОНУ М. БУЛГАКОВА «ПРИГОДИ ЧИЧИКОВА»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто трансформації художнього спадку М. Гоголя на матеріалі фейлетону М. Булгакова «Пригоди Чичикова». В даному контексті об’єктомроботи є легендарно-міфологічні структури, які забезпечують різноманітність форм і способів рецепції літературного спадку М. Гоголя. В залежності від відстані створення твору та епохою-реципієнтом традиційний мотив або образ видозмінюється. Разом з цим, видозмінюється первинна актуальність проблематики. В нашому випадку, актуальність роману «Мертві душі» М. Гоголя в інтерпретації М. Булгакова не зменшується не зважаючи на темпоральні аспекти. Метою було виявлення того, що роман «Пригоди Чичикова» М. Булгакова можна віднести до поодиноких інтерпретацій (продовжень), в якому письменник повідомляє про подальше життя гоголевських персонажів у ХХ столітті.

Ключові слова: легендарно-міфологічні структури, літературний спадок, темпоральний аспект, продовження.

В статье рассмотрены трансформации художественного наследия Н. Гоголя на материале фельетона М. Булгакова «Похождения Чичикова». В данном контексте объектом работы являются легендарно-мифологические структуры, обеспечивающие разнообразие форм и способов рецепции литературного наследия Н. Гоголя. В зависимости от расстояния создания произведения и эпохой-реципиентом традиционный мотив или образ видоизменяется. Вместе с этим, видоизменяется первичная актуальность проблематики. В нашем случае, актуальность романа «Мертвые души» Н. Гоголя в интерпретации М. Булгакова не уменьшается несмотря на темпоральные аспекты. Целью было выявление того, что роман «Похождения Чичикова» М. Булгакова можно отнести к редким поодиноким интерпретациям (продолжениям), в котором писатель сообщает о дальнейшей жизни гоголевских персонажей в ХХ веке.

Ключевые слова: легендарно-мифологические структуры, литературное наследие, темпоральный аспект, продолжение.

The article describes the transformation of the artistic heritage of M. Gogol. The materialof our research is the feuilleton of Bulgakov «The Adventures of Chichikov». In this context, the objectof the work is legendary and mythological structures that provide a variety of forms and methods of reception of the literary heritage of M. Gogol. Depending on the distance of creation and epoch recipient a traditional motive or image is modified. In our case, the relevance of the novel «Dead Souls» by Gogol in the interpretation of Bulgakov is not decreased despite the temporal aspects. The aimwas to identify howt the novel «The Adventures of Chichikov» by Bulgakov can be attributed to the rare single interpretations (continuations), in which the writer tells about the future life of Gogol’s characters in the twentieth century.

Keywords: the legendary and mythological structures, literary heritage, the temporal aspect, continuation.


Т. А. Вдовенко,

Измаильский государственный гуманитарный университет, г. Измаил

РЕЧЬ ПОДРОСТКОВ В АМЕРИКАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено особливостям мови підлітків у іноземній художній літературі.

Ключові слова: мова підлітків, наратор, англомовні художні твори.

Статья посвящена описанию особенностей речи подростков в иностранной художественной литературе.

Ключевые слова: речь подростков, нарратор, англоязычные художественные произведения.

The article focuses on the peculiarities of teenager’s speech in foreign prose, deviations from literary speech. It also touches upon the problem of the main characters’ speech: in Holden Caulfield’s and Judy Abbot’s speech in the novels of J. Salinger «The Catcher in the Rye» and Jean Webster «Daddy-Long-Legs».Narrative in these novels is presented through teenager’s point of view and is characterized by all kinds of different variations including pronunciation rules of English. The present stage of linguistic research is characterized by an increased interest towards the problem connected with the study of peculiarities of teen-agers’ speech and its typical deviations in English prose. Despite the fact that the study of the problem was investigated by many scientists, the main types of deviation from the norms of literary language and standard deviation were not considered. The problems of deviations in child’s speech are still discussed by a lot of influential scientists. The relevance of the chosen topic represents the description of the characteristics of teenagers’ speech and its standard deviations: phonetic, grammatical and syntactical used in the language of the main characters. The use of the typical deviations in teenagers’ speech plays an important role in literature. The aim of our article is to determine the sociolinguistic and stylistic peculiarities of the phonetic and grammatical deviations from the literary norm in the speech of the main characters. On the whole, the choice of the vocabulary depends on the theme of the novel, type and gender of teen-agers, and the environment of the characters, through whose point of view the story is presented. The results of the research can serve as a theoretical and practical basis for further study of the peculiarities of teenagers’ speech and its typical deviations. The prospects of investigation are to describe the peculiarities of teenagers’ speech in other foreign literature (French, German, etc.).

Key Words: teenagers’ speech, narrator, English fiction.


Н. П. Вільховченко,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ КВАЗІСПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТІ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджено спеціальну лексику в науково-фантастичному тексті, яка включає власне спеціальну і ква-зіспеціальну лексику, вигадану автором. Дослідження розкриває шляхи створення фантастичних образів художньої картини світу за допомогою квазіспеціальної лексики.

Ключові слова: жанр, стиль, спеціальна лексика, науково-фантастичний текст, квазіспеціальна лексика.

В статье исследуются особенности специальной лексики, функционирующей в научно-фантастическом тексте, которая включает как собственно специальную, так и созданную автором квазиспециальную лексику. В исследовании раскрывается, каким образом автор, используя квазиспециальную лексику, создает фантастические образы художественной картины мира.

Ключевые слова: жанр, стиль, специальная лексика, научно-фантастический текст, квазиспециальная лексика.

The paper considers special vocabulary which contains special vocabulary proper and quasi-special vocabulary coined by the author. The research provides a comprehensive investigation of functional characteristics of the quasi-special vocabulary used in science fiction. Special attention is given to the genre-forming potential of special vocabulary in science fiction.

Key words: genre, style, special vocabulary, science fiction text, quasi-special vocabulary.


О. О. Вольфовська,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВИ ЯК РІЗНОВИДУ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПОЛІТИКІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено встановленню та опису фоностилістичних характеристик публічних виступів німецьких політичних діячів. На основі слухового та акустичного аналізів вивчено закономірності ритмічної організації промов сучасних політичних діячів Німеччини та виявлено просодичні засоби, які дозволяють мовцеві не лише ефективно донести до чисельної аудиторії основну інформацію повідомлення, але й дають змогу ораторові здійснювати значний вплив на слухачів.

Ключові слова: фоностилістичні характеристики, політична промова, просодія, ритм мовлення.

Статья посвящена выявлению и описанию фоностилистических характеристик публичных выступлений немецких политических деятелей. При помощи слухового и акустического анализа изучены закономерности ритмической организации речей современных политических деятелей Германии, а также выявлены просодические средства, позволяющие оратору не только эффективно доносить до аудитории основную информацию сообщения, но и пред-оставляющие выступающему возможность существенно влиять на слушателей.

Ключевые слова: фоностилистические характеристики, политическая речь, просодия, ритм речи.

This article is devoted to identifying and describing the phonostylistic characteristics of the public speeches of the modern German politicians. With the help of the auditory and acoustic analysis the regularities of the rhythmic organization of the speech, as well as the invariant and variant features of the rhythm of the political speech have been established. The results of the experimental phonetic studies allow us to state, that a specific rhythmical organization is one of the most important phonostylistic characteristics of the political speech.According to the study the rhythm of the public speech is a result of the complex interaction of all prosodic means – melodic, temporal, dynamic changes and specific speech articulation. The political speech is characterized by the alternation of the rhythmic and non rhythmic fragments. The speaker changes the rhythm of expression, especially on significant passages of the speech,that draws the audience attention to the important information in the message. In addition, variability of the rhythm allows the speaker to avoid the monotony and gives to the performance features of natural speech, that influences the audience more effectively. This study shows, that the rhythm of the speeches of modern German politicians may vary depending on the semantic and pragmatic of a speech passage. Thus, background information is reported by the speaker neutral, with no sudden changes of prosodic parameters. While for the most important parts of speech the broken, rapid rhythm is inherent, that draws the audience’s attention to the important terms of the message.

Key words: phonostylistic characteristics, political speech, prosody, rhythm.


А. В. Гайдаш,

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В ОДНОАКТІВКАХ Ю. О’НІЛА 1913-1920-Х РОКІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджується моделювання персонажів літнього віку в одноактних драмах Ю.О’Ніла з точки зору літературної геронтології. Аналізується функціонування різновікових шлюбів. Розкриті ейджистські стереотипи, характерні для художнього дискурсу початку ХХ ст.

Ключові слова: літературна геронтологія, дискурс вікової динаміки старіння, персонажі похилого віку, рання драматургія Ю.О’Ніла.

В статье исследуется моделирование персонажей пожилого возраста в одноактных драмах Ю.О’Нила в контексте литературной геронтологии. Анализируются схемы возрастного разрыва супругов. Рассмотрены эйджистские стереотипы, присущие художественному дискурсу эпохи.

Ключевые слова: литературная геронтология, дискурс динамики старения, персонажи пожилого возраста, ранняя драматургия Ю.О’Нила.

The paper studies the elderly characters in early O’Neillian one-acts from the point of view of literary gerontology. The author of the paper assumes the dysfunctioning of intergenerational marriages. The light is shed upon ageists’ stereotypes encoded in the analyzed plays.

Keywords: literary gerontology, discourse of the dynamics of ageing, elderly characters, early plays by Eugene O’Neill.


В. В. Гамалія,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКИХ ГОЛОСНИХ В ОЗВУЧЕНІЙ РЕКЛАМІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті висвітлюються результати експериментально-фонетичного дослідження, спрямованого на вивчення закономірностей реалізації довгих голосних фонем в озвучених німецькомовних рекламних повідомленнях. На основі акустичного аналізу встановлено спектральні характеристики довгих голосних фонем у сучасній німецькомовній рекламі.

Ключові слова: довгі голосні, озвучений рекламний текст, спектральні характеристики.

В статье представлены результаты экспериментально-фонетического исследования по выявлению закономерностей реализации долгих гласных фонем в немецкой озвученной рекламе. На основе акустического анализа установлены спектральные характеристики долгих гласных фонем в современной немецкой рекламе.

Ключевые слова: долгие гласные, озвученный рекламный текст, спектральные характеристики.

The article presents the results of the experimental studies and focuses on the spectral characteristics of long German vowels in the voiced advertising text. According to the acoustic analysis spectral characteristics of German long vowels in a voiced advertising text are revealed.

Keywords: long vowels, voiced advertising text, spectral parameters.


Л. М. Глушок,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються такі форми організації навчання у процесі вивчення курсу «Теорія та практика пере-кладу» (не за перекладацькими спеціальностями) в педагогічних ВНЗ, зокрема різні типи лекцій (проблемні, інтерактивні, інструктивні, бінарні, презентації, конференції, візуалізації, консультації, бесіди, дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками; семінари (семінари-практикуми, семінари-дискусії, семінар-дослідження); консультації; індивідуальні заняття; самостійна робота. Висвітлюються особливості застосування активних методів навчання (інтерактивне спілкування, проблемно-рефлексивний полілог, позиційна дискусія, евристична бесіда, діалог Сократа, моделювання педагогічних ситуацій, метод проектів, метод інтерв’ю, коментування та оцінка (самооцінка) дій учасників, метод «круглого столу», майстер-клас, ділові ігри, тренінги), подаються вимоги до організації самостійної роботи, види поточного та підсумкового контролю.

Ключові слова: лекції, семінари, практичні заняття, метод проблемних дискусій, ігровий метод, ділова гра, метод проектів, ВНЗ, «Теорія та практика перекладу».

В статье рассматриваются такие формы организации обучения в процессе изучения курса «Теория и практика перевода» (не за переводческими специальностями) в педагогических ВУЗах, а в частности разные типы лекций (проблемные, инструктивные, бинарные, презентации, конференции, визуализации, консультации, беседы, дискуссии, лекции с запланированными ошибками); семинары (семинары-практикумы, семинары-дискуссии, семинары-исследования); консультации; индивидуальные занятия; самостоятельная работа. Раскрываются особенности использования активных методов обучения (интерактивное общение, проблемно-рефлексивный полилог, позиционная дискуссия, эвристическая беседа, диалог Сократа, моделирование педагогических ситуаций, метод проектов, мастер-класс, деловые игры, тренинги).

Ключевые слова: лекции, семинары, практические занятия, метод проблемных дискуссий, игровой метод, деловая игра, метод проектов, ВУЗ, «Теория и практика перевода».

The article deals with the forms of organization of teaching process while learning «Theory and Practice of Translation» (not on translation specialties) in higher pedagogical educational institutions, particularly various types of lectures (problem, interactive, instructive, binary, presentations, conference, visualization, discussion, conversation, lectures with planned mistakes), seminars (workshops, discussions, research), tutorials, one-to-one tuitions, self-study. Peculiarities of use of active teaching methods have been considered (interactive communication, problem and reflexive polylogue, position discussion, project method, interview, commenting and assessment, round table discussion, master classes, role-playing professional simulation, training).

Key words: lecture, seminar, workshop, method of problem discussion, game, professional simulation, project method, higher educational institution, «Theory and Practice of Translation».


О. М. Гнiздечко,

Владiвостокський державний унiверситет економiки та сервiса, м. Владiвосток, Росiя

ВЕРБАЛЬНИЙ ТА НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНОЇ КОНФЛIКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОМАНАХ СТІВЕНА КІНГА

Текст статті / Full text (PDF)

Запропонована стаття присвячена результатам дослідження прагма- і психолінгвістичних особливостей дискурсивного втілення англомовної особистості в конфліктній взаємодії. Встановлено комунікативно-прагматичні типи конфліктного дискурсу, визначено специфічний репертуар мовленнєвих стратегій і тактик, що використовуються персонажами романів Стівена Кінга, уточнено поняття інвективи та визначено його квантитативні па-раметри. Досліджено особливості функціональної взаємодії вербальних і невербальних компонентів комунікації й розкрито специфіку частотності їхнього вживання у прагматичних типах конфліктного дискурсу. Результатом дослідження є рівнева класифікація комунікативної компетенції на основі здатності мовної особистості до співробітництва в міжособистісному спілкуванні.

Ключовi слова: конфліктний дискурс, мовленнєвi стратегії й тактики, інвектива, психолінгвістичнi особливостi англомовної особистості, вербальнi та невербальнi компоненти комунікації, рівнева класифікація комунікативної компетенції.

Предлагаемая статья посвящена результатам исследования прагма- и психолингвистических особенностей дискурсивной реализации англоязычной личности в конфликтном взаимодействии. Установлены коммуникативно-прагматические типы конфликтного дискурса, определен специальный репертуар речевых стратегий и тактик, используемых персонажами романов Стивена Кинга, уточнено понятие инвективы, определены его квантитативные параметры. Выявлены особенности функционального взаимодействия вербальных и невербальных компонентов коммуникации, раскрыта специфика частотности их употребления в прагматических типах англоязычного конфликтного дискурса. Основным результатом исследования является уровневая классификация коммуникативной компетенции с учётом способности языковой личности к сотрудничеству в межличностном общении.

Ключевые слова: конфликтный дискурс, речевые стратегии и тактики, инвектива, психолингвистические особенности англоязычной личности, вербальные и невербальные компоненты коммуникации, уровневая классификация коммуникативной компетенции.

The paper describes the results of pragmatic and psycholinguistic peculiarities of discourse, representing the English language identity in conflict interaction. The research highlights the pragmatic types of conflict interaction, and defines the specific speech repertory of strategies and tactics employed by the characters depicted in Stephen King’s novels. Specified here is the entity of invective, its quantitative parameters being defined. Functional peculiarities of verbal and non-verbal means of communication have been studied in detail. The specificity of their frequency in the pragmatic types of the English conflict interaction has been considered.As a result of this research, level communicative competence classification has been created on the ground of the English language identity’s ability to construct cooperative interactive communication.

Key words: conflict interaction, speech repertory of strategies and tactics, invective, psycholinguistic peculiarities of the English language identity, verbal and non-verbal means of communication, level communicative competence classification.


І. В. Горенко,

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РАБСТВА У РОМАНІ ЕДВАРДА ДЖОУНЗА «ЗНАНИЙ СВІТ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто історичний досвід рабства у романі Едварда Джоунза «Знаний світ». Роман Ед. Джоунза продовжує традицію афро-американської словесності у зображенні неоднозначності як індивідуальної ідентичності чорношкірих американців, так і проблематизування їхнього колективного минулого.

Ключові слова: афро-американська художня література, романи про рабсто, рабсто, жанр.

В статье рассмотрены исторический опыт рабства в романе Эдварда Джоунза «Известный мир». Роман Эд. Джонса продолжает традицию афро-американской словесности в изображении неоднозначности как индивидуальной идентичности чернокожих американцев, так и проблематику их коллективного прошлого.

Ключевые слова: афро-американская художественная литература, романы о рабстве, рабсто, жанр.

The article deals with the historical experience of slavery in Edward Jones’ novel ‘The known world’. Jones’ novel continues the tradition of African-American literature in the imaging the ambiguity of individual identity of Afro-Americans and problematics of their collective past.

Key words: African-American fiction, neo-slave narratives, slavery, genre.


Л. М. Гречок, Н. М. Лашук,

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У роботі представлені основні напрямки вдосконалення викладання іноземної мови, розвитку комунікативної компетенції та використання шляхів інтенсифікації учбового процесу застосовуючи інноваційні методи навчання.

Ключові слова: інтерактивні методи, мовленнєва діяльність, дискусія, «круглий стіл», групова взаємодія.

В работе представлены основные направления совершенствования преподавания иностранного языка, развития коммуникативной компетенции и использования путей интенсификации учебного процесса применяя инновационные методы обучения.

Ключевые слова: интерактивные методы, речевая деятельность, дискуссия, «круглый стол», групповое взаимодействие.

This paper presents the main directions of foreign language teaching improving, the development of communicative competence and the intensification use of the training process, the ways of applying innovative teaching methods.

Keywords: interactive methods, speech activity, discussion, «round table», group interaction.


А. М. Грималюк,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ДО ПРОБЛЕМИ АКТУАЛЬНОСТІ ПОЗИТИВНО КОНОТАТИВНОГО АСПЕКТУ СЕМАНТИКИ НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПРЕСІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті вибірково проаналізовано фразеологічні одиниці сучасної німецької мови із експліцитно позитивними лексемними та імпліцитно семантичними конотаціями та їх вживання у публіцистичних текстах німецькомовної преси ХХІ ст. Визначено лексикографічну фіксацію та співставлення її із текстовою реалізацією. Описано семантику фразеологізмів з урахуванням їх емотивного, оцінного, культурно-символічного конотативного навантаження.

Ключові слова: фразеологізм, експліцитна лексемна конотація, імпліцитна семантична конотація, емотивність, оцінність.

В статье выборочно проанализированы фразеологические единицы современного немецкого языка с эксплицитно положительными лексемными и имплицитно семантическими коннотациями и их употребление в публицистических текстах немецкоязычной прессы XXI века. Определена лексикографическая фиксация и сопоставление ее с текстовой реализацией. Описана семантика фразеологизмов с учетом их эмотивной, оценочной, культурно-символической коннотативной нагрузки.

Ключевые слова: фразеологизм, эксплицитная лексемная коннотация, имплицитная семантическая коннотация, эмотивность, оценочность.

The article deals with the semantic peculiarities of phraseological units with positive implicit and explicit connotation in German newspaper style. The role of connotation in the meaning of phraseological units is great. Many scholars discussed this problem. V.N. Telia determines the term «connotation» as a semantic matter that is included in the semantics of language units usually and occasionally and which expresses emotively-evaluative and stylistically marked relation of the subject of speech to the reality when it is named in the utterance.Emotions are one of the forms of reflection and they are expressed by language means when they are reflected in the consciousness. Emotions are divided into 2 classes: positive and negative – their expression in the language may be positively or negatively emotive. Emotivity is always expressive and evaluative. Thanks to the connotation, phraseological units are able to serve as expressive means of the phraseological system of the language. Nowadays, we live in a global age, where mass media play an important role. Phraseological units in the modern German media language are not just a decorative element, their emotive meaning in the newspaper articles not only make it more attractive, rich and emotional, but also contain an implicitly expressed evaluation, revealing the author’s attitude to the reported message and create specific newspaper imagery. In our study we investigated positively connotative aspect of semantics of some phraseological units in German press in XXI century. We selected four groups with positively explicit connotation, which included lexemes «gut», «Glück», »Liebe», «lachen» and one group with implicit semantic connotation. We analyzed these groups based on eight lexicographical sources; as a result we elicited a fact of explicit connotations dominance. Especially the phraseological units with concept «Glück» thanks to its high emotional weight. But the text realization, quite the contrary, showed us the quantitative dominance of implicit semantic connotation. We can explain these results with high level of metaphorization, allusion, implications including national culture peculiarities that play an important role in text realization.

Key-words: phraseological units, explicit connotation, implicit semantic connotation, emotivity, evaluative.


Н. В. Гришкова,

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука, м. Рівне

ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена опису традиційного англійського весільного обряду як конституента мовної картини світу (на матеріалі сучасних творів англійської та американської прози: 80-ті рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.).

Ключові слова: весільний обряд, національно-мовна картина світу, обрядова весільна лексика, іменувати.

Статья посвящена описанию традиционного английского свадебного обряда как составной части языковой картины мира (на материале современных призведений английской и американской прозы: 80-е гг. ХХ в. – первое десятилетие ХХІ в.).

Ключевые слова: свадебный обряд, национально-языковая картина мира, обрядовая свадебная лексика, именовать.

The article focuses on revealing the nature of the English traditional wedding ceremony as a constituent of linguistic mapping of the world (modern literary works by English and American writers: 1980-s – 2011 served as the sourses).

Key words: wedding ceremony, national linguistic mapping of the world, constituent, English lexical units associated with the traditional wedding ceremony, to nominate.


Т. А. Давиденко,

Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ

СПЕЦИФІКА АНГЛІЦИЗМІВ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто іншомовну лексику, зокрема англіцизми, на прикладі літературного доробку сучасної української письменниці Є. Кононенко, простежено їх роль у розкритті авторського задуму, визначено шляхи введення англіцизмів у контекстуальну канву прозового твору.

Ключові слова: англіцизм, транслітерований чужомовний елемент, стилістична функція, контекстуальне тло, спосіб використання, графічне вираження, експресія.

В статье рассмотрено иноязычную лексику, англицизмы, в языке современной украинской женской прозы Е. Кононенко, рассмотрено их роль в раскрытии авторской идеи, определены пути использования англицизмов в прозаическом произведении.

Ключевые слова: англицизм, трансформированный элемент, стилистическая функция, контекст, способ использования, графическое изображение, экспрессия.

Foreign language lexical area is observed in literary works of modern Ukrainian author Y. Kononenko. Also its role is established in the showing of author’s intention, the ways of its usage in prose are determined.

Key words: English word, transformed component, stylistic function, context, the way of usage, graphic illustration, expression.


В. С. Данилич,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ФЕНОМЕН МОРАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА ПАМ’ЯТКАМИ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються питання моральності й моралі за пам’ятками мови та літератури епохи ранньої середньовічної Іспанії в аспекті сучасного перекладу.

Ключові слова: мораль, християнська етика, середньовіччя, віра, релігія.

В статье рассматриваются вопросы моральности и морали по памятникам языка и литературы эпохи ранней средневековой Испании в аспекте современного перевода.

Ключевые слова: мораль, христианская этика, средневековье, вера, религия.

The aspects of the morality and moral in language and literature of the Early Middle Age Ibero-Romany Epoch are depicted through the prism of modern translation.

Key words: morality, Christian ethics, Middle Ages, faith, religion.


І. О. Державецька,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ГЛЮТОНІЧНИЙ ДИСКУРС: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено дослідженню особливостей перекладу глютонічної лексики, класифікації способів її перекладу, а саме, транскодування, калькування, описовий переклад. Також досліджуються перекладацькі трансформації на матеріалі порівняння перекладу мовних одиниць у глютонічному дискурсі.

Ключові слова: глютонічна лексика, класифікація способів перекладу, лексична трансформація, граматична трансформація, конкретизація, генералізація, переклад.

Статья посвящена исследованию особенностей перевода глюттонической лексики, классификации способов её перевода, а именно, транскодирование, калькирование, описательный перевод. Также исследуются переводческие трансформации на материале сравнения перевода языковых единиц в глюттоническом дискурсе.

Ключевые слова: глюттоническая лексика, классификация способов перевода, лексическая трансформация, грамматическая трансформация, конкретизация, генерализация, перевод.

The development of globalization has led to influence of both different peoples and cultures on the formation of food preferences and national cuisine. While translating gluttonic lexis there appear a number of problems, including those which are related to the lexical and grammatical structure of the language. The features of translating of gluttonic vocabulary have hardly been studied in modern linguistics. A couple of scientists such as Y. Bakhmat, M. Undrintsova have taken part in the research of gluttonic discourse. In modern linguistics there are various classification methods of translation. Some scientists propose to allocate symbolic and semantic translation methods. Others propose to allocate such methods of translation: transcoding, loan and descriptive translation. If the translator cannot translate using traditional methods, he has to transform. Translation transformations arise due to the difference between the original language and the target language, as in our study, between the English and Ukrainian languages. For example, the English language is a typical use of articles, direct word order and so on. In modern linguistics there are a lot of various classifications of transformations, such as lexical, grammatical and mixed. In the analyzed texts grammar and mixed transformations are often used. This is due to the fact that the vocabulary to describe certain foods has already been established and rooted in the dictionary, hence the translation is almost seamless. However, we note that there exist some cases of use of transformations adding and removing. Instead grammatical transformations are used in almost every text, they are: transposition of words, specification, generalization, replacement and others. The study has showed that the main methods of translation are loan, equivalent and descriptive translation. If it is impossible to translate gluttonic lexis with the help of these methods, the translator should use lexical, grammatical and mixed transformations.

Key words: gluttonic lexis, ways of translation transformation, loan translation, equivalent translation, descriptive translation.


Н. М. Дмитришина,

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається суть та структура іншомовної комунікативної компетентності, що є складовою професійної, а також аналізуються особливості її формування у студентів немовних спеціальностей.

Ключові слова: комунікативна компетентність, професійна компетентність, лінгвістичний матеріал, екстра-лінгвістичний матеріал, мультимедійні технічні засоби.

В статье рассматривается суть и структура иноязычной коммуникативной компетентности, что есть составляющей профессиональной, а также анализируются особенности ее формирования у студентов неязыковых специальностей.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, профессиональная компетентность, лингвистический материал, екстралингвистический материал, мультимедийные технические средства.

The article discloses the problem of formation of communicative competence under the conditions of Ukraine’s integration into the European federation. The author analyzes the interpretations of the term «competence», which were made by other scientists. According to them this concept means the acquired during the education system of knowledge, skills, spiritual values and experience which can be effectively used in practice. The author points out that foreign language communicative competence is an ability of a person to interact with the native speakers, using not only linguistic potential of the language, but also involving the effective elements of verbal and not verbal behavior and taking into account some national and cultural values during communication. The author distinguishes between two notions «communicative competence» and «professional competence». She tells that communicative competence is the basic condition of professional one, which consists of operating and communicative functional components. The process of effective formation of communicative competence depends on several psychological aspects, especially on the individual experience in communication. Much attention is paid to the motivation of the foreign language learning by students of not linguistic specialties. The lecturer should explain the group the advantages, which the knowledge of language proposes. Students should be able not only to speak foreign language but also to think that considers substitution of the linguistic elements of the native language with the foreign ones. The process of foreign language learning should be based on professional connections it means that authentic texts of some specialty must be used. Multimedia technical means must be also represented at class. While watching or listening science fiction programs students will be able to overcome language barrier. The author stresses that special attention should be paid to adopting extralinguistic information about the country the language of which students learn (its culture, traditions, values, etc) that will give the opportunity to form the communicative culture of students.

Key words: communicative competence, professional competence, linguistic material, extralinguistic material, multimedia technical means.


О. В. Дмитрук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МАНІПУЛЮВАННЯ ЕМОЦІЯМИ В СИТУАЦІЯХ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню засобів, що використовуються комунікантами у міжособистісному спілкуванні в сімейному дискурсі для маніпулювання емоціями адресата з метою досягнення бажаної мети.

Ключові слова: маніпуляція свідомістю, сімейний дискурс, мовні засоби маніпуляції.

Статья посвящена исследованию средств, которые используются коммуникантами в межличностном общении в семейном дискурсе для манипулирования эмоциями адресата с целью достижения желаемой цели.

Ключевые слова: манипуляция сознанием, семейный дискурс, языковые средства манипуляции.

The article deals with the means used by the communicants in interpersonal conversations in family discourse to manipulate the addressee’s emotions to reach the desirable effect. The situations looked into in the article are taken from the «Devious Maids» original TV show. The material chosen for the analysis enables the insight into the linguistic as well as extra linguistic context of the discourse situation. The article studies behavioural patterns of the spouses having lived together long enough to know each other’s emotional weaknesses, which makes it easy to manipulate their partner’s feelings and emotions handpicking the vocabulary and the way of delivering the messages. The author argues that the desirable manipulative effect in the interpersonal communication could be reached only due to a number of factors, such as good knowledge of your partner, the right vocabulary and perfect understanding of the appropriateness of the situation.

Key words: mind manipulation, family discourse, linguistic means of manipulation.


І. А. Живіцька,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворізький педагогічний інститут, м. Кривий Ріг

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «TIME» І ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена опису природи лінгвістичного часу й особливостей його експлікації в англійській мові. У роботі розглядається низка характерних рис часу в уявленні носіїв англійської мови, досліджуються метафоричні та метонімічні переосмислення часу, пропонуються лексико-семантичні групи фразеологізмів з концептом «Time».

Ключові слова: час, концепт, фразеологічна одиниця, лексико-семантична група.

Статья посвящена описанию природы лингвистического времени и особенностей его экспликации в английском языке. В работе рассматривается ряд характерных черт времени в представлении носителей английского языка, исследуются метафорические и метонимические переосмысления времени, предлагаются лексико-семантические группы фразеологизмов с концептом «Time».

Ключевые слова: время, концепт, фразеологическая единица, лексико-семантическая группа.

The article is dedicated to the description of linguistic time and its nature. The article focuses on the characteristic features of time as viewed by English speakers. The peculiarities of time presentation in the English language are being studied, metaphorical and metonymical reexamining of time is being investigated in the article. Lexical-semantic groups of phraseological units with the concept of Time have been proposed. Linguistic time is the unity of a language form and a concept which represents some spatial-temporal event. The concept of Time can be attributed to philosophical categories and also to universal categories of culture. This concept contains ideas that belong to different spheres – physical, spiritual, everyday, scientific, verbal. But it is not a set or a sum of separate ideas, but a unity which synthesizes material (outer) and ideal (inner) experience of a man. The concept of Time is one of the important concepts in the system of man’s knowledge about the world in the language picture of the world of any nation including the Englishmen. The Englishmen are known for their particularly thrifty attitude to time since they perfectly realize its transience and impossibility to stop it or to make it go back. Hence it follows the view of the representatives of the English culture on punctuality as necessity. Among other peculiarities of time the Englishmen point out unilateralism of time, its value, ability to change surrounding reality. Besides, time is considered to be a great creative power which can cure and work wonders. People associate units of time with money – one of the main material resources. Metaphorical transference «Time is money» form the basis of reexamining of time as money. Phraseological units are means of verbalization of the concept of Time. Notions presented by concrete, bright, sensual and aural images have found their reflection in the inner form of phraseologisms with the meaning of time. The following lexical-semantic groups of phraseological units with the concept of Time have been proposed: timeliness; untimeliness; transience; waiting time; pastime; continued period of time; episodic period of time; limited period of time; characteristic of time; indefinite period of time.

Key words: time, concept, phraseological unit, Lexical-semantic group.


В. М. Жуковський, К. В. Сімак,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано можливості використання технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови, здійснено класифікацію мобільних програмних додатків для вивчення англійської мови у ВНЗ.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, мобільне навчання, технічні засоби навчання, мобільні програмні додатки.

В статье рассмотрены возможности использования технических средств нового поколения в процессе преподавания английского языка, осуществлена классификация мобильных приложений для изучения английского языка в вузе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильное обучение, технические средства обучения, мобильные программные приложения.

This article examines the possibility of using innovative technical tools in teaching English, the classification of language learning applications for mobile devices has been considered.

Key words: information and communication technologies, mobile learning, teaching aids and mobile software applications.


Л. В. Завальська,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНА ЛЕКСИКА В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ)

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізу стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків, зокрема вживанню жаргонізмів, вульгаризмів та розмовної лексики. Простежено особливості функціонування стилістично зниженої лексики в політичному дискурсі. Дослідження здійснено на матеріалі усних виступів українських політиків у прямих телеефірах.

Ключові слова: політична комунікація, норма, жаргон, вульгаризм, розмовна лексика.

Статья посвящена анализу стилистически сниженной лексики в речи украинских политиков, в частности употреблению жаргонизмов, вульгаризмов и разговорной лексики. Прослежены особенности функционирования стилистически сниженной лексики в политическом дискурсе. Исследование осуществлено на материале устных выступлений украинских политиков в прямых телеэфирах.

Ключевые слова: политическая коммуникация, норма, жаргон, вульгаризм, разговорная лексика.

This article analyzes stylistically reduced vocabulary in speech Ukrainian politicians, including the use of jargon, vulgarism and spoken language. Traced peculiarities of the stylistic reduced vocabulary in political discourse. The research was conducted on the material oral presentations Ukrainian politicians live.

Key words: political communication, option, slang, vulgarism, conversational vocabulary.


Л. В. Зелінська,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СЕЛЯН-КРІПАКІВ У КУЛЬТУРІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано маргінальні образи музикантів у повісті «Іменини» російського письменника М. Павлова і в повісті «Музикант» українського письменника Т.Шевченка методом деконструкції.

Ключові слова: соціальна мобільність, маргінальний тип, портрет.

В статье проанализированы маргинальные образы музыкантов в повести «Именины» русского писателя М. Павлова и в повести «Музыкант» украинского писателя Т. Шевченка методом деконструкции.

Ключевые слова: социальная мобильность, маргинальный тип, портрет.

The marginal images of the musicians in the novels «Birthday» by the Russian writer M. Pavlov and «The Musician» by the Ukrainian writer T. Shevchenko have been analysed by the method of deconstruction.

Key words: social mobility, marginal type, portrait.


А. В. Землянська, О. Т. Кольцова,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ М. МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розкриваються складові просторового виміру роману крізь призму їх сакрального змісту. Аналіз проводиться на основі народних уявлень українців про світобудову й функціональне призначення окремих просторових об’єктів, що переосмислюються авторкою в контексті змалювання соціальної дійсності на західноукраїнських землях у 30–70-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: сакральне, сакральний простір, профанний простір, локус.

В статье раскрываются составляющие пространственного измерения романа через призму их сакрального содержания. Анализ проводится на основе народных представлений украинцев про мироустройство и функциональное назначение отдельных пространственных объектов, которые переосмысливаются писательницей в контексте изображения социальной действительности на западноукраинских землях в 30–70-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: сакральное, сакральное пространство, профанное пространство, локус.

The article reveals components of spatial dimensions in the novel through the prism of their sacred filling. The analysis is based on the popular representations of the Ukrainian people conserning the universe and the functionality of some individual spatial objects. The author reinterprets them in the context of describing social reality in the western part of Ukraine in the thirties-seventies of the twentieth century.

Key words: sacral, sacred space, profane space, locus.


Н. В. Зощук, І. О. Тимощук,

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЯВИЩЕ «КОНВЕРСІЇ» У ПЛОЩИНІ ЖАНРОВОЇ ПОЛІФОНІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається явище конверсії, сфери його функціонування у зрізі європейського літературознавчого дискурсу. Акцентується увага на генологічному векторі застосування конверсії як способу самовираження автора. В аспекті конверсійної природи цього феномену з’ясовується його автентичність, проблеми збереження авторського стилю.

Ключові слова: конверсія, дискурс, трансформація, конверсив, девіації.

В статье рассматривается явление конверсии, сферы его функционирования в срезе европейского литературоведческого дискурса. Акцентируется внимание на генологическом векторе применения конверсии как способа самовыражения автора. В аспекте конверсионной природы этого феномена выясняется его аутентичность, проблемы сохранения авторского стиля.

Ключевые слова: конверсия, дискурс, трансформация, конверсив, девиации.

The article deals with the phenomenon of conversion, the sphere of its operations in the European section of literary discourse. Attention is focused on the genealogic vector of conversion application as a means of inner expression of the author. According to the nature of this phenomenon, conversion highlights its authenticity and the problem of maintaining of the author’s style.

Key words: conversion, literary discourse, transformation, converse, deviations.


О. А. Ільченко, Л. Ю. Сінна,

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

СПЕЦІАЛЬНА ЛЕКСИКА СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ : ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті йдеться про засоби збагачення лексичного фонду сучасних україномовних ЗМІ. Детально аналізуємо один із них: переносне вживання слів, що традиційно функціонують у царинах культури, науки, виробництва, техніки тощо. Аналіз здійснюємо на лінгвальному матеріалі медичної, побутової, військової, культурної, дорожньо-транспортної галузей.

Ключові слова: мова ЗМІ, спеціальна лексика, переносне значення.

В статье речь идет о способах обогащения лексического фонда современных украиноязычных СМИ. Детально анализируется один из них: переносное употребление слов, что традиционально функционируют в областях культуры, науки, производства, техники и т. д. Анализ произведено на лингвистическим материале медицинской, военной, бытовой, культурной, дорожно-транспортной сфер.

Ключевые слова: язык СМИ, специальная лексика, переносное значение.

It is pointed out the ways of enlarging the specific vocabulary of the current Ukrainian mass media. It is given the precise analysis of the figurative meaning of the words that are commonly used in culture, science, production, technology etc. The analysis is based on the lexics from medical, military, household, cultural, traffic-transport spheres of usage.

Key words: mass media language, special lexics, figurative meaning.


М. М. Калініченко,

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АМЕРИКАНСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ПЕРФОМАНС У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті здійснено аналітичну інтерпретацію дискурсивної сутності північноамериканського масового театрального перфомансу першої половини XIX сторіччя та його взаємодії з дискурсивними соціокультуральними практиками доби.

Ключові слова: північноамериканський масовий театр, перфоманс, дискурс, дискурсивні практики, карнавалізація культури.

В статье осуществлена аналитическая интерпретация дискурсивной сущности североамериканского массового театрального перфоманса первой половины XIX столетия и его взаимодействия с дискурсивными социокультурными практиками эпохи.

Ключевые слова: североамериканский массовый театр, перфоманс, дискурс, дискурсивные практики, карнавализация культуры.

The article realizes an analytical interpretation of the discursive essence of the North-American mass theatrical performance of the first half of the XIX century and its correspondence with the discursive socio-cultural practices of the age.

Key words: North-American mass theater, performance, discourse, discursive practices, carnivalization of culture.


Д. С. Касяненко,

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОВНІ КЛІШЕ ТА КАНЦЕЛЯРИЗМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЄС КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕКЛАДУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджено особливості застосування та відтворення мовних кліше та канцеляризмів нормативно-правових актів ЄС у перекладі з німецької мови українською.

Ключові слова: переклад юридичних текстів, мовні кліше та канцеляризми нормативно-правових актів ЄС.

Статья посвящена исследованию особенностей использования и перевода языковых клише и канцеляризмов нормативно-правовых актов ЕС при переводе с немецкого языка на украинский.

Ключевые слова: перевод юридических текстов, языковые клише и канцеляризмы нормативно-правовых актов ЕС.

This article is aimed to explore the specific of cliché and officialese use in EU laws, statutes, codes, rules, regulations, requirements and their translation from German into Ukrainian.

Key words: translation of legal texts, cliché and officialese of EU laws, statutes, codes, rules, regulations and requirements.


Т. В. Качалова,

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин

Л. М. Павлюк,

Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, м. Ніжин

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті автори аналізують наукові підходи до визначення поняття «мовно-комунікативна компетентність» особистості, визначають сутність поняття «комунікативна компетентність» та її структуру.

Ключові слова: мовно-комунікативна компетентність, комунікативна культура, мовленнєва поведінка, комунікативні якості, комунікативні здібності.

В статье авторы анализируют научные подходы к определению понятия «языково-коммуникативная компетентность» личности, определяется сущность понятия «коммуникативная компетентность личности» и ее структурные компоненты

Ключевые слова: языково-коммуникативная компетентность, коммуникативная культура, языковое поведение, коммуникативные качества, коммуникативные способности.

In this article the authors analyze the scientific approaches to the definition of the «linguistic-communicative competence» of a personality; the essence of the concept «communicative competence of a person» and its structural components are defined.

Key words: linguistic and communicative competence, communicative culture, language behavior, communication qualities, communication skills.


Т. С. Кириченко,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ«ДИСКУРС», «ТЕКСТ» ТА«МОВЛЕННЯ» У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена розгляду зв’язку терміну «дискурс» з поняттями «текст» та «мовлення», також у статті розглядаються основні проблеми розуміння цих понять, які залишаються в центрі уваги сучасних наукових дискусій та робиться висновок про перспективи дослідження даного поняття.

Ключові слова: дискурс, текст, мовлення, інституційні форми спілкування, особистісно-орієнтований дискурс, персональний дискурс, статусно-орієнтований дискурс, інституційний дискурс.

Статья посвящена рассмотрению связи термина «дискурс» с понятиями «текст» и «речь», рассматриваются основные проблемы, связанные с пониманием этих понятий, которые остаются в центре внимания современных научных дискуссий, делаются выводы о перспективах исследования данного понятия.

Ключевые слова: дискурс, текст, речь, институциональные формы общения, личностно-ориентированный дискурс, персональный дискурс, статусно-ориентированный дискурс, институциональный дискурс.

The article examines and analyzes the correlation between such linguistic categories as discourse, text and speech, it elucidates the key problems of understanding of these notions, which are the centre of scientific discussion nowadays, shows the prospects for the further study.

Key words: discourse, text, speech, institutional forms of communication, person-oriented discourse, personal discourse, status-oriented discourse, institutional discourse.


Л. С. Кіт,

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню інтимного спілкування у художньому дискурсі з допомогою методів конверса-ційного аналізу та дискурс аналізу. Встановлено базові категорії інтимного спілкування, визначено широкий діапазон зовнішніх факторів, що визначають функціонування інтимного спілкування. Bідібрано найхарактерніші приклади для встановлення стратегій, тактик інтимного спілкування та релевантних для мовленнєвих жанрів інтимного спілкування компонентів комунікативних ситуацій. Проведений аналіз інтимного спілкування дозволив побудувати фрейм цього виду спілкування.

Ключові слова: спілкування, дискурс аналіз, конверсаційний аналіз, комунікативна ситуація, фрейм, художній дискурс.

Статья посвящена исследованию интимного общения в художественном дискурсе с помощью методов конверсационного анализа и дискурсивного анализа. Установлены базовые категории интимного общения, определен широкий диапазон внешних факторов определяющих функционирование интимного общения. Отобраны наиболее характерные примеры для установления стратегий,тактик и релевантных для речевых жанров компонентов коммуникативных ситуаций. Проведенный анализ интимного общения позволил построить фрейм этого вида общения.

Ключевые слова: общение, дискурс анализ, конверсационный анализ, коммуникативная ситуация, фрейм, художественный дискурс.

The article is devoted to the research of intimate interaction in the imaginative writing with the help of methods of conversational analysis and discourse analysis. The application of the methods enabled the establishment of the basic categories of intimate interaction, as well as identification of a wide range of external factors that determine the functioning of intimate interaction. The most typical examples have been selected for setting strategies, tactics in intimate interaction and relevant for speech genres of intimate interaction components of communicative situations. As a result of the analysis of intimate interaction the frame of this type of communication has been constructed.

Key words: interaction, discourse analysis, conversational analysis, communicative situation, frame, fictional discourse.


Е. К. Коляда,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

А. В. Янков,

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, м. Кременець

ІМЕННИКОВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЇ «СТРАХ» У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті здійснено спробу проаналізувати англійські іменники, що позначають емоцію «страх» і вживаються для опису емоційного стану суб’єкта.

Ключові слова: емоція «страх», стан, реакція, почуття, іменник, репрезентація.

В статье сделана попытка проанализировать английские имена существительные, обозначающие эмоцию «страх» и служащие для описания эмоционального состояния субъекта.

Ключевые слова: эмоция «страх», состояние, реакция, чувство, имя существительное, репрезентация.

The article is an attempt to analyze English nouns denoting the emotion of fear used to describe an emotional state of a subject.

Keywords: emotion of fear, state, reaction, feeling, noun, representation.


О. Ю. Костюк,

Національний університет «Остродька академія», м. Острог

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ТА ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано використання новітніх інформаційних технологій на заняттях з англійської мови. Зазначено, що використання Інтернет-ресурсів та електронних бібліотек значнo пiдвищує eфeктивнiсть пeдагoгiчнoгo прoцeсу.

Ключові слова: Інтернет-ресурси, електронні бібліотеки, новітні технології, навчальний процес.

В статье проанализировано использование новейших информационных технологий на занятиях по английскому языку. Отмечено, что использование Интернет-ресурсов и электронных библиотек эффективно влияет на учебный процесс.

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, электронные библиотеки, новейшие информационные технологии, учебный процесс.

The use of new information technologies at English lessons are analyzed in the article. It is emphasized that the use of Internet resources and digital libraries is effective at the educational process.

Key words: Internet resources, digital libraries, new information technologies, educational process.


Э. А. Кравченко,

Донецкий национальный университет, г. Винница

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПОВТОРА В ПОЭТОНИМОСФЕРЕ

Текст статті / Full text (PDF)

Сутнiсть повторення дослiджено з позицiï конструювання поетонімосфери художнього тексту як систе-ми взаємопов’язаних імен. Виявлено та проаналізовано участь тотожнiх / спiвзвучних поетонiмiв у формуваннi подвiйностi персонажiв, iдейно-змiстовноï образностi лiтературного твору та iн. Визначено прийоми, що беруть участь у створеннi гротеску (використання взаємно-еквiвалентних або фонетично подiбних власних iмен, контекстнi «нарощення» до семантичноï структури онiмiв та iн.).

Ключовi слова: взаємно-еквівалентні імена, гротеск, двійник, повторення, поетика, поетонім, поетонiмосфера.

Сущность повтора исследована с позиции конструирования поэтонимосферы художественного текста как системы взаимосвязанных имен. Выявлено и проанализировано участие тождественных / созвучных поэтонимов в формировании двойничества персонажей, идейно-содержательной образности литературного произведения и др. Определены приемы, участвующие в создании гротеска (использование взаимно-эквивалентных или фонетически подобных собственных имен, контекстные «наращения» в семантическую структуру онимов и др.).

Ключевые слова: взаимно-эквивалентные имена, гротеск, двойник, повтор, поэтика, поэтоним, поэтонимосфера.

The identical or the approximate reproduction of the proper name of the work of art is the universal tool of poetics and the most potent technique of creating of the meaningful imagery. Actuality of this research was determined the need study of the intrasystem interrelation of the proper names as components of the poetonymosphere – the complete and systematically organized semantic structure of the literary work. The purpose of research is in detection of semantic and functioning load of onym’s reiteration as one of the tools of development comic grotesque in Gogol’s and Flaubert’s creative work («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Женитьба», «Madame Bovary») and, much more, in the definition of the role of the reproduction for forming the work of art. The mutually equivalent names of heroes not matching chronology and activity in the scene action denote the doubles in «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович и Иваном Никифоровичем» (Иван Иванович Перерепенко, наш Иван Иванович – кривой Иван Иванович). «Growing» of the doubles with the identical surname in the novel «Женитьба» (Жевакин-второй – другой Жевакин) should be classified as the traditional Gogol’s method of the grotesque exaggeration. The mutually equivalent poetonyms function in Flaubert’s «Madame Bovary» in the context of ‘the situation of naming’, where the name of the referenced character is the source of the name Emma Bovary’s daughter. The character pair Berthe – Berthe represents the poetonymospher’s part, specially designed, first, for creating the romantically banal Emma’s image, second, for the decision one of the main task of work – the making of grotesque. The contrast combination of ‘real’ and ‘romantic’ beginning in the name Berthe is that Emma remembered the sublime name of the guest awnings, but she doesn’t noticed its consonance with the farm, named Bertaux, where she lived before her marriage. The phonetic identity / likeness interdependent poetonyms Berthe – Berthe – Bertaux, belonging to different subsystems of the poetonymosphere (antropoetonym and topopoetonym), finds the ironic content of «Madame Bovary». The definition of specificity of onym’s reiteration and his functional load in literary text seems promising for the theory of poetonymology in the part, regarding interpretation of the poetonymosphere as the complex combination of proper lexemes, involved in the formation of the work of art.

Key words: double, grotesque, mutually equivalent names, poetics, poetonym, poetonymosphere, reproduction.


О. А. Крижко,

Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ТЕРМІНИ-ЗООНІМИ У ВНУТРІШНЬОМОВНОМУ АСПЕКТІ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню термінів-зоонімів у семасіологічному та ономасіологічному аспектах. Зокрема, у семасіологічному плані вони аналізуються з позиції синонімічних та антонімічних відношень, розглядаються їх структурні та семантичні особливості. В ономасіологічному аспекті терміни-зооніми класифікуються за ступенем мотивованості.

Ключові слова: терміни-зооніми, семасіологічний, ономасіологічний аспекти, мотивація, номенклатура.

Статья посвещена исследованию терминов-зоонимов в семасиологическом и ономасиологическом аспектах. В частности, в семасиологическом плане они анализируются с позиции синонимических и антонимически отношений, рассматриваются их структурные и семантические особенности. В ономасиологическом аспекте термины-зоонимы классифицируются по степени мотивированности.

Ключевые слова: термины-зоонимы, семасиологический, ономасиологический аспекты, мотивация, номенклатура.

The article is devoted to research of terms-zoonyms in the semasiological and onomasiological aspects. In particular, taking into account the semasiology, they are analyzed from the perspective of synonymous and antonymous relations, their structural and semantic features are considered. In the onomasiological aspect term-zoonyms are classified by degree of motivation.

Key words: terms-zoonyms, semasiological, onomasiological aspects, motivation, nomenclature.


Л. В. Крисак,

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається проблема та шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів медичних вищих навчальних закладів. Аналізуються новітні технології навчання іноземних мов в вищій медичній школі.

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність, діалогічне мовлення, інформаційно-комунікаційні технології, імітаційне моделювання.

В статье рассматривается проблема та пути формирования англоязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетентности студентов медицинских высших учебных заведений. Анализируются новейшие технологии обучения иностранным языкам в высшей медицинской школе.

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная коммуникативная компетентность, диалогическая речь, информационно-коммуникационные технологии, имитационное моделирование.

This article deals with the problem and ways of English language professional oriented communicative competence development for medical students. Modern technologies of foreign languages teaching are analyzed in the article.

Key words: English professionally oriented dialogue communicative competence, dialogue speech, information and communication technologies, simulation.


Н. Ю. Куравська,

Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

СЕМАНТИКА ОПТАТИВА ТА ЗАСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена вивченню семантики оптатива як засобу вираження волевиявлення. В статті розкрито сутність, семантичну і функціональну своєрідність оптатива на тлі інших модальних виявів. З’ясовано, що оптатив є складним лінгвістичним явищем, виникнення якого пов’язане з необхідністю оформлення одного із видів модальних значень, а саме значення бажаності. Визначено, що оптатив являє собою суб’єктивно-модальне значення, суттю якого є ірреальна ситуація, ймовірність реалізації якої в момент мовлення не визначена, однак така реалізація могла б задовольнити потреби мовця, а тому є бажаною для нього. В статті також досліджено структурні різновиди та семантичні варіанти висловлень із загальним модальним значенням оптатива; виявлено й описано різнорівневі способи вираження оптатива; показано специфіку української і англійської мови в семантико-граматичному сенсі.

Ключові слова: оптативна семантика, оптативна модальність, оптатив, оптативність, оптативне висловлення, оптативне значення.

Статья посвящена изучению семантики оптатива как средства выражения волеизъявления. В статье раскрыта сущность, семантическая и функциональная своеобразность оптатива на фоне других модальных проявлениях. Выяснено, что оптатив представляет собой сложное лингвистическое явление, возникновение которого связано с необходимостью оформления одного из видов модальных значений, а именно значения желательности. Определено, что оптатив представляет собой субъективно-модальное значение, сутью которого является ирреальная ситуация, вероятность реализации которой на момент речи не определена, однако такая реализация могла бы удовлетворить потребности говорящего, а значит, является желательной для него. В статье также исследованы структурные разновидности и семантические варианты высказываний с общим модальным значением оптатива; выявлены и описаны разноуровенные средства выражения оптатива; показана специфика украинского и английского языков в семантико-грамматическом смысле.

Ключевые слова: оптативная семантика, оптативная модальность, оптатив, оптативность, оптативное высказывание, оптативное значение.

The article is dedicated to the studying of semantics of optative as one of the means of expression of volitive modality. Taking into consideration its semantics and formal expression, system analysis of optative is made in this article. The essence, semantic and functional peculiarities of optative are determined compared to other modal manifestations. It is clarified in the article that optative is a complicated linguistic phenomenon. Its origin is connected with the necessity of representation of one of the kinds of modal meaning, that is the meaning of desirability. It is determined in the article that optative is a subjective and modal meaning that contains some unreal situation, the probability of realization of which at the moment of speech is not certain, however such realization could satisfy the requirements of a speaker, so that it is desirable for him/her. In speech optative is represented by optative utterances, structural kinds and semantic variants of which are investigated in this article. Different levels and means of expression of optative are also discovered and described in the article. It is found out that the main morphological means of expression of optative are infinitive constructions and analytical personal forms with a verb in past tense and particle би in Ukrainian language, and various analytical constructions in English language. The peculiarities of the Ukrainian and English languages in semantic and grammar meaning are also indicated in the article.

Key words: optative semantics, optative modality, optative, optativity, optative utterance, optative meaning.


В. В. Куранда,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

КОМПЛЕКСНІ ОДИНИЦІ СЛОВОТВОРУ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуті комплексні одиниці словотвору, починаючи зі словотвірної категорії, похідного слова, яке входить в словотвірну пару, словотвірний ланцюжок, словотвірну парадигму, словотвірне гніздо, словотвірний тип, словотвірний ряд. Основну увагу приділено розмежуванню цих складних одиниць словотвору та встановлення різниці між ними. А також автор в статті має на меті з’ясувати, яка ж комплексна одиниця є основною в словотворі і доходить до висновку, що кожна з них може бути розглянутою як основна в залежності від того, яка мета і які аналітичні завдання стоять перед дослідником.

Ключові слова: комплексна одиниця, словотвір, система словотворення, словотвірна категорія, словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо, словотвірний тип, словотвірна ряд.

В статье рассмотрены комплексные единицы словообразования, начиная с словообразовательной категории, производного слова, которое входит в словообразовательную пару, словообразовательную цепочку, словообразовательную парадигму, словообразовательное гнездо, словообразовательный тип, словообразовательный ряд. Основное внимание уделено разграничению этих сложных единиц словообразования и установке разницы между ними. А также автор в статье имеет цель выяснить, какая же комплексная единица является основной в словообразовании и приходит к выводу, что каждая из них может рассматриваться как основная в зависимости от того, какая цель и какие аналитические задачи стоят перед исследователем.

Ключевые слова: комплексная единица, словообразование, система словообразования, словообразовательная категория, словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, словообразовательный тип, словообразовательный ряд.

This article deals with the complex entities of word building beginning with the word building category, derivative word that forms word building pair, word building chain, word building paradigm, word building nest, word building type, word building family. Main attention was given to the distinction of these word building’s complex entities and to the establishment of their differences. Also in this article the author wants to clear up what complex entity is the main in the word building and come to the conclusion that every entity can be examined as the main. It depends on the goal and on the analytical questions of the researcher. Every complex entity has own structure, semantic characteristics, and can be divided into smaller units. Identifying similarities in the organization of complex units, first of all we pay attention to their formal semantic component. In our view, it is enough to reveal and describe the structure of the less structurally unit to understand the organization of bigger one.

Key words: complex entity of word building, word building, system of word building, word building category, word building pair, word building chain, word building paradigm, word building nest, word building type, word building family.


С. В. Лазаренко, А. Шамсітдінов,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуті сучасні засоби інформаційно-комунікативних технологій, що використовують у процесі мовної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Визначені основні лінгводидактичні завдання, що вирішуються завдяки впровадженню в процес мовної освіти засобів інформаційно-комунікативних технологій. Розкритий лінгводидактичний потенціал засобів інформаційно-комп’ютерних технологій при викладанні різних аспектів мови та при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. Встановлена структура (основні компоненти) навчальних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій. Схарактеризовані етапи роботи над впроваджен-ням засобів інформаційно-комп’ютерних технологій у процес викладання мов.

Ключові слова: мовна підготовка, засоби інформаційно-комп’ютерних технологій.

В статье рассмотрены современные средства информационно-коммуникативных технологий, которые используются в процессе языковой подготовки студентов в высших учебных заведениях. Определены основные лингводидактические задачи, решаемые благодаря внедрению в процесс языкового образования средств информационно-коммуникативных технологий. Раскрыт лингводидактический потенциал средств информационно-компьютерных технологий при преподавании различных аспектов языка и при формировании умений и навыков в разных видах речевой деятельности. Установлена структура (основные компоненты) обучающих средств информационно-компьютерных технологий. Охарактеризованы этапы работы над внедрением средств информационно-компьютерных технологий в процесс преподавания языка.

Ключевые слова: языковая подготовка, средства информационно-компьютерных технологий.

The article deals with the modern means of information and communication technologies, which are used in the process of language training of students in higher education institutions. Main linguodidactic problems solved by the introduction of a process of language education means of information and communication technologies are defined. Lingvodidactic potential of the information and computer technology in teaching various aspects of the language and the formation of skills in different kinds of speech activity is disclosed The structure of the learning tools of information and computer technology is installed. The stages of implementing information and computer technology in the teaching of language are characterized.

Keywords: language training, means of information and computer technologies.


П. І. Лозинський,

Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто проблему професійної іноземної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах. Автор визначає, що практичні заняття з англійської мови повинні задовольнити потреби курсантів вищих військових навчальних закладів в сучасному світі. Запропоновано шляхи підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера з метою спілкування на міжнародному рівні.

Ключові слова: комунікативна компетентність, військовий навчальний заклад, комунікативні здібності, мотивація, професіоналізм.

В статье рассмотрена проблема профессиональной иностранной подготовки курсантов в высших военных учебных заведениях. Автор определяет, что практические занятия по английскому языку должны удовлетворить потребности курсантов высших военных учебных заведений в современном мире. Предложены пути повышения профессиональной коммуникативной компетентности будущего офицера с целью общения на международном уровне.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, военное учебное учреждение коммуникативные способности, мотивация, профессионализм.

The paper highlights problems of the foreign language preparation of the cadets of high military institutions. The author states that practical English classes should meet the needs of students of higher military educational institutions in the modern world. The ways of increasing of the professional communicative competence of future officers in order to communicate at the international level are proposed.

Key words: communicative competence, military institution, communicative skills, motivation, professionalism.


Л. І. Лушпай,

Національний університет«Острозька академія», м. Острог

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано чинники і фактори, які сприяють досягненню високого результату у вивченні іноземної мови і допомагають студенту ефективно організувати процес самостійної роботи над мовою.

Ключові слова: іноземна мова, самостійна робота, ефективне вивчення, мовні навички.

В статье проанализированы факторы, которые способствуют достижению высокого результата в изучении иностранных языков и помогают эффективно организовать самостоятельную работу студента над изучением иностранного языка.

Ключевые слова: иностранный язык, самостоятельная работа, эффективное обучение, языковые навыки.

The article deals with the factors that contribute greatly into achieving success in learning foreign languages and help students to organize their studies in an effective way.

Key words: foreign language, independent work, effective learning, language skills.


А. Г. Майська,

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ КІНОІНДУСТРІЇ США

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються американські кінослогани різних епох (згідно з періодизацією, впровадженою в кінознавстві). Вивчено їх спрямування і функції. Схарактеризовано мовленнєві особливості кінослоганів різних періодів і відмічено роль мовленнєвих засобів у досягненні комунікативного впливу кінослоганів на глядача. Продемонстровано взаємозв’язок між певними мовленнєвими засобами та спрямуванням/функцією кінослогана.

Ключові слова: кінослоган, спрямування слогана, функція слогана, інформативний слоган, іміджевий слоган, комунікативний вплив.

В статье рассматриваются американские кинослоганы различных эпох (в соответствии с периодизацией, принятой в киноведении). Изучены направленность и функции кинослоганов. Охарактеризованы языковые особенности кинослоганов разных периодов и отмечена роль языковых средств в достижении коммуникативного влияния кинослоганов на зрителя. Продемонстрирована взаимосвязь между конкретными языковыми средствами и направленностью/функцией кинослогана.

Ключевые слова: кинослоган, направленность слогана, функция слогана, информативный слоган, имиджевый слоган, коммуникативное влияние.

The article considers American film taglines according to the periodization recognized in film studies. The orientation and the function of the film taglines have been studied. The linguistic peculiarities of film taglines of various periods have been characterized and the role of linguistic means in the communicative impact achievement has been revealed. The connection between the particular linguistic means and the tagline orientation/function has been demonstrated.

Keywords: film tagline, tagline orientation, tagline function, informative tagline, image-buildimg tagline, communicative impact.


І. В. Малиновська,

Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України,

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І США

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена обговоренню методологічних засад функціонально-стилістичного дослідження філософського дискурсу та їх застосування при аналізі англомовного філософського дискурсу. Враховуючи специфіку філософського дискурсу, постулюється необхідність додавання до троїстої моделі функціональності фактору референта. Акцентується унікальність філософського дискурсу в аспекті теорії функціональних стилів і доводиться необхідність виділення його в окремий стиль.

Ключові слова: філософський дискурс, англомовний філософський дискурс, функціональність, стиль, жанр.

Статья посвящена обсуждению методологических основ функционально-стилистического исследования философского дискурса и их применения при анализе англоязычного философского дискурса. Учитывая специфику философского дискурса, постулируется необходимость обогащения тройственной модели функциональности фактором референта. Акцентируется уникальность философского дискурса в аспекте теории функциональных стилей и доказывается необходимость выделения его в отдельный стиль.

Ключевые слова: философский дискурс, англоязычный философский дискурс, функциональность, стиль, жанр.

The article discusses some methodological issues of the functional and stylistic analysis of the philosophical discourse and its application to the study of the English-speaking philosophical discourse. Given the specificity of philosophical discourse,argued has been the need to add the factor of referent to the tripartite functional model. Emphasized has been the uniqueness of the philosophical discourse in terms of the functional styles theory and its separate style status has been postulated.

Key words: philosophical discourse, English-speaking philosophical discourse, functionality, style, genre.


М. В. Маркова,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

ЛІТЕРАТУРА РОМАНТИЗМУ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ ІЗ НАТУРФІЛОСОФСЬКИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ ЕПОХИ: ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАГИ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена аналізу основних аспектів взаємодії літератури та натурфілософії епохи романтизму. Автор прослідковує історію вивчення питання, наводить власні спостереження щодо шляхів та способів концептуалізації натурфілософських ідей у художньо-естетичному дискурсі романтизму, а також накреслює можливі перспективи у подальшому дослідженні проблеми.

Ключові слова: естетика, література, поезія, природа, романтизм, натурфілософія.

Статья посвящена исследованию главных аспектов взаимодействия литературы и натурфилософии эпохи романтизма. Автор просматривает историю изучения вопроса, приводит собственные наблюдения относительно путей и способов концептуализации натурфилософских идей в художественно-эстетическом дискурсе романтизма, а также намечает возможные перспективы в дальнейшем исследовании проблемы.

Ключевые слова: литература, поэзия, романтизм, натурфилософия, природа, эстетика.

The article is devoted to the most important aspects of the interaction of the literature and philosophy of nature in the epoch of Romanticism. The author traces the history of the study of the issue, gives his own observations on the ways and means of conceptualizing of the ideas of the philosophy of nature in the artistic and aesthetic discourse of Romanticism and outlines possible avenues for a further study of the problem.

Key words: esthetics, literature, nature, philosophy of nature, poetry, Romanticism.


Ю. О. Матвіїв-Лозинська,

Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються методи використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування. Визначено ефективними методами використання аудіоматеріалів, відеоматеріалів та текстів фахового спрямування. Конкретизовано етапи методів використання автентичних матеріалів та подано хід їх організації на заняттях іноземної мови професійного спрямування.

Ключові слова: автентичний матеріал, іноземна мова професійного спрямування, фахівець, комунікативна компетенція, метод, аудіоматеріал, відеоматеріал, фахові тексти.

В статье рассматриваются методы использования аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку профессионального направления. Определены эффективными методами использование аудиоматериалов, видеоматериалов и текстов профессионального направления. Конкретизированы этапы методов использования аутентичных материалов и представлены ход их организации на занятиях иностранного языка профессионального направления.

Ключевые слова: аутентичный материал, иностранный язык профессиональной направленности, специалист, коммуникативная компетенция, метод, аудиоматериал, видеоматериал, профессиональные тексты.

The article considers methods of authentic materials using at foreign language of professional direction lessons. The effective methods of using audio-, videomaterials and texts of professional direction are determined. The stages of authentic materials using are specified and their organization at foreign language of professional direction lessons are presented.

Key words: authentic material, foreign language of professional direction, professional, communicative competence, method, audiomaterials, videomaterials, texts of professional direction.


С. М. Мельник,

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІНШОМОВНИХ ВКРАПЛЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті детерміновано основні прагматичні функції іншомовних вкраплень у художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст., з’ясовано роль іншомовізмів в індивідуальному творчому білінгвізмі, запропоновано класифікацію функцій іншомовних вкраплень в аспекті прагматики.

Ключові слова: прагматика, узуальний, оказіональний, іншомовні вкраплення, експресивність, функції.

В статье детерминированы основные прагматические функции иноязычных вкраплений в художественной прозе конца ХХ – начала ХХI вв., выявлена роль иноязычия в индивидуальном творческом билингвизме, предложена классификация функций иноязычных вкраплений в аспекте прагматики.

Ключевые слова: прагматика, узуальный, окказиональный, иноязычные вкрапления, экспрессивность, функции.

The aim of the paper is to determine the basic functions of pragmatics for foreign elements in the text of fiction. Our objective is to show the role the other language elements in the individual bilingualism, classify the functions of foreign elements in the aspect of pragmatics.

Key words: pragmatics, usual, occasional, foreign elements, expressivity, functions.


Л. Й. Меркотан,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

ЕПІГРАФ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена епіграфу як одному з інтертекстуальних засобів, до якого звертаються сучасні українські прозаїки. У розвідці здійснено огляд класифікацій міжтекстових зв’язків та розкрито значення епіграфа як інтертекстуального елементу, з’ясовано особливості актуалізації епіграфів у дискурсі української прози початку ХХІ століття.

Ключові слова: епіграф, інтертекстуальність, інтертекстуальні зв’язки, текст, дискурс, проза.

Статья посвящена эпиграфу как одному из интертекстуальных элементов, к которому обращаются современные украинские прозаики. В исследовании осуществлен обзор классификаций межтекстовых связей и раскрыто значение эпиграфа как интертекстуального элемента, определены особенности актуализации эпиграфов в дискурсе украинской прозы начала ХХІ века.

Ключевые слова: эпиграф, интертекстуальность, интертекстуальные связи, текст, дискурс, проза.

Intertextuality as a multidimensional text relation with other texts is one of the main linguistic categories studied by Ukrainian and foreign scholars. This relation is realized with the help of such means as a quotation, allusion, epigraph, reminiscence, title. The article is dedicated to the epigraph as one of the intertextual means to which modern Ukrainian writers often appeal. An epigraph is a phrase, quotation, or poem that is set at the beginning of a document or component. The epigraph may serve as a preface, as a summary, as a counter-example, or to link the work to a wider literary canon, either to invite comparison or to enlist a conventional context. The epigraph is the main type of the pretext intertextual relations expressed by a quote (marked or unmarked) or a quote with a reference. The analysis of the linguistic material shows that the largest amount of the epigraphs found in the discourse of the modern Ukrainian prose are materialized with the help of the Ukrainian poetic and prose works. A great number of the epigraphs are verbalized by the quotes from the European prose works. The intensification of the American literature is also marked in the discourse of the modern Ukrainian prose. The epigraphs taken from the texts of the Bible function quite often in the corpus of the Ukrainian prose of the XXI century. Using the epigraphs, the sources of which are European and American texts, is the evidence of the Ukrainian culture integration into the European space and the Ukrainian reader attraction to the world intellectual space achievements.

Key words: epigraph, intertextuality, intertextual relations, text, discourse, prose.


Л. Ю. Минакова, А. С. Потапова,

Томский государственный университет, г. Томск, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті обґрунтовується необхідність використання проектної діяльності за допомогою освітньої платформи MOODLE як ефективного способу підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови в області професійної комунікації. Крім того, автор аналізує послідовність і принципи принципи реалізації проектів студентів технічних спеціальностей за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій. Проектна робота представлена в якості активного методу навчання.

Ключові слова: проектна робота, проектна діяльність, навчальна платформа MOODLE, ІМ в професійній комунікації, ІКТ.

В статье обосновывается необходимость использования проектной деятельности с помощью образовательной платформы MOODLE, как эффективного способа повышения мотивации обучающихся к изучению иностранного языка в области профессиональной коммуникации; прилагается последовательность и принципы реализации проектов студентов технических специальностей посредством информационных и коммуникационных технологий. Проектная работа представлена в качестве метода активного обучения.

Ключевые слова: проектная работа, проектная деятельность, образовательная платформа MOODLE, ИЯ в профессиональной коммуникации, ИКТ.

The article deals with the necessity to use MOODLE education platform as an effective way of increase of motivation among the students towards foreign language learning in the sphere of professional communication. In addition, the author analyzes the consequence and principles of project implementation completed by the students of technical departments using informational and communicative technologies. Project work is presented as a method of active teaching.

Key words: project work, project activity, MOODLE education platform, FL in professional communication, ICT.


Т. С. Михасів,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

КЛЮЧОВІ ОДИНИЦІ КОНЦЕПТУ «ПРИРОДА» LEAVES ТАGRASS У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ УОЛТА УЇТМЕНА «ЛИСТЯ ТРАВИ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто та проведено стилістичний аналіз лексичних домінант leaves та grass у поетичній збірці американського поета-трансценденталіста Уолта Уїтмена «Листя трави». Цей аналіз дає можливість осягнути особливості художньої картини світу митця.

Ключові слова: художня картина світу, трансценденталізм, ключові слова.

В статье проведён стилистический анализ лексических доминант leaves и grass в поэтическом сборнике американского поэта-трансценденталиста Уолта Уитмена «Листья травы». Этот анализ даёт возможность постичь особенности художественной картины мира писателя.

Ключевые слова: художественная картина мира, трансцендентализм, ключевые слова.

The article deals with the stylistic analysis of the key words leaves and grass in the book of poetry of the American poet and transcendentalist Walt Whitman. This analysis gives an opportunity not only to underline the peculiarities of the concept «nature» but also to perceive the uniqueness of Walt Whitman’s artistic picture of the world.

Key words: artistic picture of the world, transcendentalism, key words.


С. М. Мойсеєнко,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

РЕЧЕННЯ З РОЗЩЕПЛЕННЯМ ЯК ПРАГМАТИЧНІ ОПЕРАТОРИ СИСТЕМНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню речень з розщепленням в англомовному дискурсі, що виступають його прагматичними операторами і сприяють модифікації логіко-семантичного, прагмасемантичного, прагмастилістичного планів чи комплексній модифікації різноманітних планів англомовного дискурсу.

Ключові слова: речення з розщепленням, англомовний дискурс, прагматичні оператори, синергетика.

Статья посвящена исследованию предложений с расщеплением в англоязычном дискурсе, выступающих его прагматическими операторами и способствующих модификации логико-семантического, прагмасемантичного, прагмастилистичного планов или комплексной модификации различных планов англоязычного дискурса.

Ключевые слова: предложение с расщеплением, англоязычный дискурс, прагматичные операторы, синергетика.

This article is devoted to research of sentences with splitting in the English discourse, serving its pragmatic operators and facilitating modifications of logic-semantic, pragmasemantic, pragmastylistic plans or comprehensive modifications of various plans in the English discourse. It also covers an issue of a new interdisciplinary field of knowledge – synergy seeking universal designs – evolution and self-organization of complex systems. It is thanks to the synergy (‘merge of energies’) functional properties text acquires discursive speech characteristics and becomes immersed in life. Feature of synergistic discourse analysis is to examine its functional plan in dynamics, revealing the direction of functional discourse connections in their interaction.

Key words: sentence with splitting, English discourse, pragmatic operators, synergy.


Т. О. Мороз,

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається специфіка формування загальнокультурної компетентності студентів у процесі міжкультурної інтеграції. Використання загальнокультурної компетентності студентів у процесі міжкультурної інтеграції дозволяє, на думку автора, розглядати освіту та виховання у загальнокультурному аспекті вивчення взаємодії і взаємовпливу різних культур, що сприяє підвищенню професійної іншомовної підготовки студентів.

Ключові слова: загальнокультурна компетентність, мовна картина світу, культурні смисли, міжкультурна інтеграція.

В статье рассматривается специфика формирования общекультурной компетентности студентов в процессе межкультурной интеграции. Использование общекультурной компетентности студентов в процессе межкультурной интеграции позволяет, по мнению автора, рассматривать образование и воспитание в общекультурном аспекте изучения взаимодействия и взаимовлияния различных культур, способствует повышению профессиональной иноязычной подготовки студентов.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, языковая картина мира, культурные смыслы, межкультурная интеграция.

The article is devoted to the specific formation of general cultural competence of students in the process of cross-cultural integration. The use of general cultural competence in the process of cross-cultural integration allows, in opinion of the writer, to esteem education and bringing-up processes in general-cultural aspect of interaction different culture’s learning and helps to improve the professional foreign language training of students.

Key words: general cultural competence, language view of the world, cultural senses, cross-cultural integration.


С. В. Мудра,

Національний Університет Біоресурсів та Природокористування України, м. Київ

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ УКРАЇНИ

Текст статті / Full text (PDF)

Модернізація освітньої діяльності в Україні у контексті європейських вимог – це, насамперед, піднесення якості підготовки і конкурентоспроможність фахівців, відповідність європейському ринку праці, створення умов для вільного переміщення студентів на теренах України і Європи. Створення умов для отримання конкурентних переваг в світі є головною умовою економічної і соціальної стабільності України. Очікувані зміни можливі лише за умови підвищення продуктивності праці, що, в свою чергу, залежить від наявності на вітчизняному ринку праці сучасних висококваліфікованих фахівців. Отже, будь-які трансформаційні зміни в економіці неможливі без реформування тамодернізації підготовки конкурентоздатних фахівців.

Ключові слова: компетентність, мовленнєва компетентність, якість, якість освіти, особистість, соціум, вищий навчальний заклад, конкурентоздатний фахівець.

Модернизация образовательной деятельности в Украине в контексте европейских требований – это, прежде всего, повышение качества подготовки и конкурентоспособности специалистов, соответствие европейскому рынку труда, создание условий для свободного перемещения студентов на территории Украины и Европы. Создание условий для получения конкурентных преимуществ в мире является главным условием экономической и социальной стабильности Украины. Ожидаемые изменения возможны лишь при условии повышения производительности труда, что, в свою очередь, зависит от наличия на отечественном рынке труда современных высококвалифицированных специалистов. Итак, любые трансформационные изменения в экономике невозможны без реформирования и модернизации подготовки конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: компетентность, речевая компетентность, качество, качество образования, личность, социум, высшее учебное заведение, конкурентоспособный специалист.

Modernization of educational activities in Ukraine in the context of European standards especially means raising the quality of training and competitive professionals, compliance with European labor market conditions for the free movement of students in Ukraine and Europe.Creating the conditions for competitive advantage in the world is the main condition for economic and social stability in Ukraine. Expected changes are possible only if the level of labor productivity, which in turn depends on the presence in the domestic labor market modern highly qualified specialists. Thus, any transformations in economy is impossible without reforming and modernizing training competitive specialists.

Key words: competence, speech competence, quality, quality, identity, society, institution of higher education, competitive specialist.


Т. В. Наумович,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МІРИ ВЕЛИЧИНИ ДО ПЕРЕХОДУ НА МЕТРИЧНУ СИСТЕМУ У НІМЕЦЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано категорію кількості як одну з складових категорії простору, досліджено, що слова на позначення мір величини виникли шляхом семантичної деривації від слів невимірювального характеру, наведено приклади ФО у німецькій мові з компонентами антропометричного характеру.

Ключові слова: категорія простору, дименсіональна лексика, міри величини.

В статье проанализирована категория количества как одна из составляющих категории пространства, исследовано, что слова, обозначающие меры величины возникли путем семантической деривации от слов неизмерительного характера, приведены примеры ФО в немецком языке с компонентами антропометрического характера.

Ключевые слова: категория пространства, дименсиональна лексика, меры величины.

This article analyses the category of number as a component of category of space, researches, that measures were derivated from the words of non-valuable nature, the examples of idioms in German with components of anthropometric nature were given.

Key words: Category of space, measuring vocabulary, measures quantities.


О. В. Николаенко, Т. А. Ушатая,

Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОСТАВНЫЕ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Текст статті / Full text (PDF)

Статья раскрывает сущность педагогических составляющих процесса повышения мотивации, как способа активации познавательной деятельности при изучении иностранных языков у студентов неязыковых специальностей. С целью повышения интереса к изучению иностранных языков профессиональной сферы, преподаватели должны уделять больше внимания развитию познавательной самостоятельности и мотивации студентов, как важных предпосылок любой деятельности личности, через педагогическое мастерство и учебно-методическую литературу.

Ключевые слова: мотивация, педагогические составляющие, изучение иностранных языков для специальных целей, самостоятельная познавательная деятельность, педагогическое мастерство, профессиональное развитие личности, творческие возможности.

Стаття розкриває сутність педагогічних складових процесу, що сприяють підвищенню мотивації, як засобу активізації пізнавальної діяльності при вивченні іноземних мов у студентів немовних спеціальностей до вивчення іноземних мов. З метою підвищення зацікавленості до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, викладачі повинні більше уваги приділяти розвитку пізнавальної самостійності та мотивації, як важливих передумов будь-якої діяльності особистості через педагогічну майстерність та навчально-методичну літературу.

Ключові слова: мотивація, педагогічні складові, вивчення іноземних мов професійного спрямування, самостійна пізнавальна діяльність, педагогічна майстерність, професійний розвиток особистості, творчість.

The article reveals basic pedagogic components that facilitate to enhance students’ learning foreign languages motivation at non-linguistic educational establishments. In order to increase interest to learn foreign languages teachers should pay more attention to the development of self-cognitive students’ activity and motivation as one of the prerequisites of any personality’s activity by means of pedagogical mastery and educational and methodical guides.

Key words: motivation, pedagogical components, learning foreign languages for specific purposes, self-cognitive activity, pedagogical mastery, personality’s professional development, creativity.


Т. В. Новікова,

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуто класифікації проблем перекладу фразеологізмів, засвідчені в сучасному перекладознавстві, зокрема В. Виноградовим, А. Федоровим, О. Куніним та ін. Проаналізовано види фразеологізмів (лексичні, предикативні та компаративні фразеологізми) і способи їх перекладу (еквівалентний переклад, калькування, дослівний переклад, описовий переклад та ін.), що дає змогу досягти максимальної адекватності в перекладному тексті.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічний зворот, лексичні, предикативні та компаративні фразеологізми, переклад.

В статье рассмотрены классификации перевода фразеологизмов, представлены в современном переводоведении, в частности В. Виноградовым, А. Федоровым, А. Куниным и др. Проанализированы виды фразеологизмов (лексические, предикативные и компаративные) и способы их перевода (эквивалентный перевод, калькирование, дословный перевод, описательный перевод и др.), что позволяет достичь максимальной адекватности в переводном тексте, перевод.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологический оборот, лексические, предикативные и компаративные фразеологизмы.

Classifications of translation phraseological units are considered inthe article, presented in modern translation studies, in particular V. Vinogradov, A. Fedorov, A. Kunin and other is analyse the types of phraseological units (lexical, predicative and comparative) and methods of their translation (equivalent translation, counter-drawing, literal translation, descriptive translation of and other), that allows to attain maximal adequacy in the translated text.

Keywords: phraseological unit, phraseological turn, lexical, predicative and comparative phraseological units, translation.


О. Л. Огурцова,

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається питання можливості інтенсифікації навчання ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, аналізується питання щодо організації навчання ділової англійської мови на основі цифрового освітнього простору, створеному з використанням програмного забезпечення системи Moodle, застосування елементів систем штучного інтелекту для забезпечення ефективного управління навчальною діяльністю студентів, використання комп’ютерних ігор і комп’ютерних симуляцій у навчанні.

Ключові слова: інтенсифікація навчання ділової англійської мови, цифрове освітнє середовище, навчальна платформа Moodle, комп’ютерна гра та комп’ютерна симуляція у навчанні ділової англійської мови.

В Статье рассматривается вопрос о повышении эффективности обучения студентов экономических факультетов деловому английскому языку путем использования технических возможностей современных ИКТ. В частности, анализируется возможность построения обучения деловому английскому языку с использованием виртуальной цифровой обучающей среды, разработанной на основе программного обеспечения платформы Moodle, использование элементов систем искусственного интеллекта для обеспечения эффективного управления учебной деятельностью студентов и использование компьютерных игр и компьютерных симуляций в учебном процессе.

Ключевые слова: обучение деловому английскому языку, информационно-коммуникационные технологии, цифровая образовательная среда на базе платформы Moodle, компьютерная игра и компьютерная симуляция в обучении.

The purpose of this article is to investigate how the latest achievements in the field of ICT can further transform the classroom and increase the efficiency of Business English teaching to University students. In particular, the possibility of Business English teaching on the basis of Moodle platform, the possible use of artificial intelligence systems for smart learning and the use of computer games and computer simulations to immerse learners into gaming environment for experimenting with communicative and business strategies.

Key words: Business English teaching, digital learning environment, learning management system Moodle, mix reality classroom.


В. К. Омельчук,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано основні способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Крім того, автор досліджує лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що впливають на переклад лексичних одиниць та їх розуміння реципієнтами.

Ключові слова: юридичний термін, описовий переклад, транслітерації, еквівалентність, синонімія.

В статье анализируются основные способы перевода юридической терминологии на занятиях английского языка. Кроме того, автор исследует лингвистические и экстралингвистические факторы, что влияют на перевод лексических единиц и их понимание реципиентами.

Ключевые слова: юридический термин, описательный перевод, транслитерация, эквивалентность, синонимия.

The article deals with the analysis of the main translation ways of legal terminology at English classes. Besides, the author researches linguistic and extralinguistic factors influencing the translation of lexical units and their understanding by recipients.

Key words: legal term, descriptive translation, transliteration, equivalence, synonymy.


О. І. Орєхова,

Херсонський державний університет, м. Херсон

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИОКРЕМЛЕННЯ ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ КІНОТЕКСТУ ПІДЖАНРУ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРИЛЕР»

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено обґрунтуванню релевантної одиниці перекладознавчого аналізу кінотексту піджанру «психологічний трилер» з огляду на її варіативність залежно від мети та завдань наукової розвідки, а також від жанру чи типа тексту. Розглянуто структурні елементи кінотексту на мікросинтаксичному та макросинтаксичному рівнях та запропоновано обрати одиницею аналізу діалог (на лінгвальному рівні), представлений одним завершеним комунікативним актом, який закладено в межі однієї кінематографічної сцени.

Ключові слова: кінопереклад, кінотекст, кінотрилер, мікросинтаксис, макросинтаксис, кадр, сцена, епізод, акт, діалог.

Статья посвящена обоснованию релевантной единицы переводоведческого анализа кинотекста поджанра «психологический триллер» с учетом ее вариативности зависимо от цели и задач исследования, а также от жанра или типа текста. В работе рассмотрены структурные элементы кинотекста на микросинтаксическом и макросинтаксическом уровнях, и в качестве единицы анализа предложен диалог (на лингвистическом уровне), представленный одним завершенным коммуникативным актом, заложенній в границы одной кинематографической сцены.

Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, кинотриллер, микросинтаксис, макросинтаксис, кадр, сцена, эпизод, акт, диалог.

The unit of translational analysis is an object of numerous scientific discussions, as it grounds on different factors, such as specifics of material, genre or text type. The complex approach of our investigation involves taking into account semiotic nature and genre peculiarities of the film text as well as results in the field of Film Studies. A brief overview of the up-to-date Audiovisual Translation Studies, made in this article, shows the latest scientific trend to emphasize the urgency of bridging the gap between Translation and Film Studies. Another tendency in modern Ukrainian Linguistics is aiming at standardization of the terminological paradigm of Audiovisual Translation Studies, which is one of the young and developing branches of Translation Studies. The objectives of this article are: to examine structural elements of the film text from translational point of view; to trace the functioning of the verbal component within these structural elements; to choose a relevant unit of translational analysis of the psychological thriller film text on the linguistic level. As the central genre-forming element of the thriller film text is suspense, which influences all the contexts of this genre, the major objective of translator is an adequate rendering of suspense within translation. Thus, this paper studies structural elements of the film text considering the actualization of suspense. The article concludes that the fragment of film text, which is limited by the boundaries of cinematographic scene and represented by a complete act of communication, and consists of a dialogue (monologue) on linguistic level, is a relevant unit of translational analysis of the psychological thriller film text.

Keywords: film translation, film text, thriller film, microsyntax, macrosyntax, frame, scene, episode, act, dialogue.


І. В. П’янковська,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ВЕДЕННЯ БЛОГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ «СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті висвітлено особливості використання блогів у викладанні дисципліни «Словниковий запас», розглянуто класифікацію блогів, подано стислий огляд веб-ресурсів, що використовуються студентами під час виконання завдань на основі лексичного матеріалу, що вивчається.

Ключові слова: Інтернет-технології, веб-ресурси, блог, словниковий запас, лексичний матеріал.

В статье освещены особенности использования блогов в преподавании дисциплины «Словарный запас», рассмотрена классификация блогов, подано краткий обзор веб-ресурсов, используемых студентами при выполнении задач на основе изучаемого лексического материала.

Ключевые слова: Интернет-технологии, веб-ресурсы, блог, словарный запас, лексический материал.

In the article the features of the use of blogs in teaching discipline «Vocabulary» are highlighted, the classification of blogs is presented together with a brief overview of web resources used by students while fulfilling tasks based on studied lexical material.

Key words: Internet technology, web-based resources, blog, vocabulary, lexical material.


Н. В. Павлик,

Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті здійснена спроба аналізу епістолярного тексту з лінгвостилістичних позицій. Розглядаються найбільш уживані засоби вираження емоційності та експресивної оцінності на лексичному, морфологічному та синтаксичному мовному рівнях.

Ключові слова: експресивність, емоційність, категорія оцінки, епістолярний текст, лист.

Статья посвящена анализу эпистолярного текста с лингвостилистических позиций. Рассмотрены наиболее часто употребляемые средства выражения эмоциональности и экспрессивной оценки на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях.

Ключевые слова: экспрессивность, эмоциональность, категория оценки, эпистолярный текст, письмо.

The article is an attempt to analyze the epistolary text from linguostylistic positions. In modern linguistics there is an interest to the functual approach to the study of a text used for the analysis of its lingual and non-linguval factors. The problem of expressivity formation of an epistolary text, the study of its internal and external manifestations, influence on a recipient’s emotional state etc. requires a thorough scientific reseach. The aim of the article is to identify and describe means of expressivity formation in Ukrainian epistory text from semantic and pragmatic positions; to determine their ability to perform communicative function in a specific social and objective context. Epistolary text is a structural and compositional, communicative and pragmatic, semantic unit, characterized by connectivity, integrity and completeness. The speaker’s speech intention adressed to his companion and it is verbally designed in expression. The speaker’s speech intention is characterized by object-semantic content and expressive-evaluative colour, but at the same time in different forms of verbal communication emotional effect has different meanings and power. Total text expressiveness is presented as an integrated result of realisation of its such features as affectability, affective evaluation, imagery, intensity, stylistic nuance, structural and compositional features etc. Expressivity as a feature of epistolary text – is a complex stylistic category, which includes a number of mental, social and linguistic factors and appears as an intensification of text expressivity by intensfication of imagery, emotivity, evaluation; by increasing the potency of expression, its emotional stress. In this article the author considers the most common means of expressing affectability and expressivity in Ukrainian epistolary texts on lexical, derivational, morphological and syntactic linguistic levels. They are expressives, phraseological units, quality-estimated nouns and adjectives, emotional exclamations, particles, means of expressive syntax etc. By using emotionally expressive vocabulary, the letter-writer discovers his own attitude to expressed information and to the subject of the speech.

Key words: expressivity, affectability, category of assessment, epistolary text, letter.


О. В. Петрочук,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

DIACHRONISCHE BESONDERHEITEN DER MELIORATIVEN PHRASEOLOGISMEN

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено вивченню меліоративних фразеологічних одиниць з точки зору їх історичного розвитку, докладно аналізуються шляхи первинної фразеологізації.

Ключові слова: фразеологізм, шляхи фразеологізації, меліоративність, діахронічні особливості фразеологізмів.

Статья посвящена изучению мелиоративних фразеологических единиц с точки зрения их исторического развития, подробно анализируются пути первичной фразеологизации.

Ключевые слова: фразеологизм, пути фразеологизации, мелиоративность, диахронические особенности фразеологизмов.

The article is dedicated to the study of the meliorative phraseological units from the perspectives of their historical development; the ways of primary phraseologisation are analyzed.

Key words: phraseological unit, the ways of phraseologisation, meliorative aspect of the word, diachronic peculiarities of the phraseological units.


В. М. Пивоваров,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

КОМПЕТЕНТНІСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ВИМОГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ТА МОВЛЕННЄВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються питання компетентнісного підходу як основи модернізації вищої освіти. Зазначається, що вимоги до встановлених рівнів кваліфікації використовують органи влади; установи, організації, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин; навчальні заклади; роботодавці; інші юридичні й фізичні особи з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування та розвитку кваліфікацій. Викладено думки респондентів стосовно вичерпності вимог до комунікації Національної рамки кваліфікацій стосовно підготовки докторів філософії, а також мовного аспекту та мовленнєвого регулювання вищої освіти.

Ключові слова: Національна рамка кваліфікацій, лексичний аспект мовлення, знання, уміння, комунікаційні вимоги, компетентнісний підхід.

В статье рассматриваются вопросы компетентностного подхода как основы модернизации высшего образования. Отмечается, что требования к установленным уровням квалификации используют органы власти; учреждения, организации, реализующие государственную политику в сфере образования, занятости и социально-трудовых отношений; учебные заведения; работодатели; другие юридические и физические лица с целью разработки, идентификации, соотнесение, признание, планирования и развития квалификаций. Изложены мнения респондентов по исчерпанности требований к коммуникации Национальной рамки квалификаций по подготовке докторов философии, а также языкового аспектаи речевого регулирования высшего образования.

Ключевые слова: Национальная рамка квалификаций, лексический аспект речи, знания, умения, коммуникационные требования, компетентностный подход.

The article deals with the competency approach as a basis modernization of higher education. Competence interpreted as knowledge, awareness, authority, ability of the individual to perceive and respond to social needs, set of values, attitudes, knowledge and skills. The transition to a competency based approach conditioned by the introduction of European standards and principles of quality assurance with the requirements of the labor market to the competencies of experts; ensure harmonization of legislation in the field of higher education and social and labor relations; promotion of national and international recognition of qualifications acquired in Ukraine; establishing effective interaction of education services sphere and labor markets. It is noted that the requirements for the qualification levels are used by the authorities; institutions, organizations that implement public policies in the education sector, sphere of employment and social and labor relations; educational institutions; employers; other individuals and businesses to elaborate, identify, match, recognize, plan and develop the qualifications. The Educational qualification levels correspond to levels of the National Qualifications Framework. A special feature is the qualification requirements for training of specialists and masters in 7 level of qualification that is not positive motivation for students for obtaining a Master’s degree. Other countries had faced with this problem before. A survey identified the opinion of respondents regarding communication requirements of The National Qualifications Framework concerning training of PhD. Established that requirements for the degree of obtained competencies for 8 level should be greater, including the study of foreign languages and participation in the international conferences and acquiring of practical skills for working with documents as this will increase the level of knowledge exchange and research opportunities. It is appropriate to promote additional requirements on strengthening and improving the possession of native and foreign languages to the 8 level. Formulating the requirements for necessary level of competencies during the preparation of PhD is not enough to mention language aspect and communicative regulation of higher education.

Keywords: The National Qualifications Framework, lexical aspect of broadcasting, knowledge, skills, communication requirements, competency approach.


О. В. Поздняков,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

НІМЕЦЬКА ЛЕКСИКА ШКОЛЯРІВ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню лексики школярів, зафіксованої у лексикографічних джерелах літературної та розмовної німецької мови. Автор описує передумови вживання молодими комунікантами специфічних слів і процес їх еволюції в мові. Проаналізовано шляхи утворення досліджуваних лексичних одиниць та визначено їх особливості. Здійснено тематичний поділ лексики школярів.

Ключові слова: лексика школярів, літературна німецька мова, розмовна німецька мова, словотвірні процеси, метафоризація, тематичний поділ.

Статья посвящена исследованию лексики школьников, зафиксированной в лексикографических источниках литературного и разговорного немецкого языка. Автор описывает предпосылки использования молодыми коммуникантами специфических слов и процесс их эволюции в языке. Проанализировано пути образования исследуемых лексических единиц и определено их особенности. Осуществлено тематическое деление лексики школьников.

Ключевые слова: лексика школьников, литературный немецкий язык, разговорный немецкий язык, словообразовательные процессы, метафоризация, тематическое деление.

The article is devoted to the study of the vocabulary of schoolchildren, which is registered in lexicographical sources of standard and colloquial German. The author describes presuppositions for using specific vocabulary by young communicants and process of their evolution in the language. The ways of forming the studied lexical units are analysed, their characteristics are determined. The thematic dividing of the vocabulary of schoolchildren is made.

Key words: vocabulary of schoolchildren, standard German, colloquial German, word-building processes, metaphorization, thematic dividing.


Н. В. Рубель,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуті теоретичні аспекти процесу підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до іншомовного професійного спілкування. Проаналізовано роль і значення іншомовної професійної підготовки у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей. Визначені і теоретично обґрунтовані рівні іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців природничих спеціальностей.

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей, іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей, іншомовне професійне спілкування майбутніх фахівців природничих спеціальностей.

В статье рассмотрены теоретические аспекты подготовки будущих специалистов естественных специальностей к иноязычному профессиональному общению. Проанализированы роль и значение иноязычной профессиональной подготовки в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов естественных специальностей. Определены и теоретически обоснованы уровни иноязычного профессионального общения будущих специалистов естественных специальностей.

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих специалистов естественных специальностей, иноязычная профессиональная подготовка будущих специалистов естественных специальностей, иноязычное профессиональное общение будущих специалистов естественных специальностей.

The article deals with the theoretical aspects of the future specialists majoring in science training for foreign language professional communication. The role and the place of foreign language professional training in the process of the future specialists majoring in science education have been analysed. The levels of foreign language professional communication of the future specialists majoring in science have been defined and proved theoretically.

Key words: professional education of the future specialists majoring in science, foreign language professional education of the future specialists majoring in science, foreign language professional communication of the future specialists majoring in science.


Г. С. Сатановська,

ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПОЕТИКА ГУСТАТИВІВ У ПРОСТОРОВІЙ МОДЕЛІ РОМАНУ МАРҐЕРІТ ЮРСЕНАР «ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ»

Текст статті / Full text (PDF)

Статтю присвячено аналізу художніх особливостей гастрономічних образів у романі М. Юрсенар «Філософський камінь». У просторовій структурі роману було виявлено образи мандрівника як частини хронотопу шляху і хронотоп сімейної оселі та визначено густативні характеристики, які є художніми засобами втілення антропоцентричного світосприйняття письменниці.

Ключові слова: М. Юрсенар, «Філософський камінь», густативний образ, просторова структура, мандрівник, шлях, сімейна оселя.

Статья посвящена анализу художественных особенностей гастрономических образов в романе М. Юрсенар «Философский камень». В пространственной структуре романа выявлены образы путешественника как части хронотопа пути и хронотоп семейного очага, а также обозначены густативные характеристики, которые являются средствами воплощения антропоцентрического мировоззрения писательницы.

Ключевые слова: М. Юрсенар, «Философский камень», густативный образ, пространственная структура, путешественник, путь, семейный очаг.

This article is dedicated to the analysis of artistic means of implementation of the gastronomic images in the novel «The Abyss» (published in 1968) by M. Yourcenar, which is considered to be one of the masterpieces of philosophical and intellectual prose of the XX century. This historical novel is dedicated to the theme of the search of self-identity that is incarnated in the spatial image of the journey in European scenery of XVI century. The main spatial images of the traveller as a part of the space of the the journey (Zeno’s and Henri-Maximilien’s characters), and the family home (the Ligres’, Fuggers’ and curé’s households) were identified in the spatial model of the novel. These spatial images form semantic opposition to each other. The image of the family home is characterised by such properties as quietness, fullness, stability and religious rigidity. The other spatial image of the traveller as a part of the image of the journey is marked by moderation, instability, constant changes of circumstances. The gustative images characterize the above dominant spatial images on the level of characters, situations, place names as well. As a conclusion it is accentuated that the gustatives are means of incarnation of the author’s anthropocentric worldview, so their function is also the sense making one. These gastronomic images also mark M. Yourcenar’s aspiration to realize the Renaissance Myth, according to which, the man presents the highest value and the measure of everything.

Key words: M. Yourcenar, «The Abyss», gustative image, spatial structure, traveller, journey, family home.


Т. Г. Свердлова, О. В. Колесникова,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНИХ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядаються особливості японської системи форм ввічливості, а також тенденції до їхньої трансформації на сучасному етапі розвитку мови. На прикладі дослідження процесу засвоєння і використання ввічливої мови японськими дітьми робляться висновки щодо стійкості та прогнозується подальше функціонування системи форм ввічливості як однієї з фундаментальних засад японського суспільства.

Ключові слова: форми ввічливості, категорія адресива, категорія гоноратива, суспільна ієрархія, тенденція до спрощення, рольові ігри.

В статье рассматриваются особенности японской системы форм вежливости, а также тенденции их трансформации на современном этапе развития языка. На примере исследования процесса усвоения и использования вежливого языка японскими детьми делаются выводы об устойчивости и прогнозируется дальнейшее функционирование системы форм вежливости как одной из фундаментальных основ японского общества.

Ключевые слова: формы вежливости, категория адрессива, категория гоноратива, общественная иерархия, тенденция к упрощению, ролевые игры.

The article explores the specifics of Japanese system of polite language. Existing classifications of Japanese polite language forms, created by Japanese linguists and japanologists from other countries, are being analysed. Also tendencies for transformation of polite forms at the present stage of Japanese language development, such as simplification, substitution of particular forms by the others, expanding and shrinking of spheres of usage of particular forms are also being studied. Through the example of exploration of acquisition and use of polite language by Japanese children the conclusions about stability and future functioning of politeness system as one of the fundamental grounds of Japanese society. Considerable difficulties in acquisition of forms of politeness by children, a significant number of errors or attempts of children and youth to avoide completely the traditional structures of polite speech in any of the situations could indicate a tendency to a gradual disappearance of these forms. However, the results of the study suggest early and successful mastery of polite language by Japanese children, which is demonstrated in the role-playing games. Japanese children successfully master early enough the basics of polite language in the family, and quickly learn to analyze the social context and factors influencing the choice of lexical or grammatical constructions. Purposefully skills of proper use of polite language are improved during the preschool and school education and further professional activities. Polite language continues to reflect the relationship of social hierarchy in Japanese society, and so soon, albeit in a somewhat modified form, to retain its position in modern Japanese.

Key words: polite forms, cathegory of addressive, cathegory of gonorative, social hierarchy, tendency to simplification, role-play games.


Н. Ф. Соценко,

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

МОВА ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕНЦІЇ В НОВЕЛІ М. ХВИЛЬОВОГО «КІТ У ЧОБОТЯХ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджується функція лексико-фонетичного складу мови Хвильового у ранній новелі «Кіт у чоботях», яку можна розглядати як зразок стильової манери автора. у статті представлено взаємозв’зок звуку та кольору. Це дозволило простежити зв’язок між жанровими особливостями новели та мовними експериментами автора.

Ключові слова: новела, лексика, ритм.

В статье исследуется функция лексико-фонетического состава речи Хвылевого в ранней новелле «Кот в сапогах», которую можно рассматривать как образец стилевой манеры автора. В статье представлена взаимосвязь звука и цвета. Это позволило проследить связь между жанровыми особенностями новеллы и речевыми экспериментами автора.

Ключевые слова: новелла, лексика, ритм.

The article deals with the function of lexical and phonetic composition of Hvylevoy’s speech in the early short story «The Puss in Boots», that can be considered as a model of the author’s style manner. The interaction of a soud and colour is presented in the article. It allowed to trace the connection between the genre peculiarities of the short story and the speech experiments of the author.

Key words: short story, vocabulary, rhythm.


В. Б. Стернічук,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДІАЛОГ ЯК ПРОЦЕС ВІДНАЙДЕННЯ НОВОЇ ІСТИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТУВАННЯ Є. ЧИКАЛЕНКА – А. НІКОВСЬКОГО)

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається епістолярний діалог Є. Чикаленка – А. Ніковського як сукупність парних текстів – документів писемного спілкування суб’єктів, що в підсумку складають цілісний текст, набувають жанрово-стильової визначеності та завершеності, зафіксованої у книжковому виданні. Авторська постать у такому діалозі проявляється завдяки стильовій домінанті, адже специфіка епістилю спрямована на те, щоби максимально об’єктивно розкрити особу автора та адресата. Епістолярні тексти Є. Чикаленка – А. Ніковського – це стилізована літературна форма спілкування, перенесена у площину листа.

Ключові слова: епістолярний діалог, епістиль, комунікація, автор, адресат, інтертекстуальність.

В статье рассматривается эпистолярный диалог Е. Чикаленка — А. Никовского как совокупность парных текстов – документов письменного общения субьектов, что в результате составляют целостный текст, получают жанрово-стилевую определенность и завершенность, зафиксированную в книжном издании. Авторская составляющая в таком диалоге проявляется посредством стилевой доменанты, специфика эпистиля направлена на то, чтобы максимально обьективно раскрыть автора и адресата. Эпистолярные тексты Е. Чикаленка – А. Никовского – это стилизованная литературная форма общения, перенесенная в сферу письма. Эти эпистолярные послания стали подтверждением существования и развития в украинской литературе нового жанра – эпистолярного диалога. Издание эпистолярных масивов известных украинцев с позиции парной перспективы демонстрируют поетику, мотивы, стиль, проблематику диалога.

Ключевые слова: эпистолярный диалог, эпистиль, коммуникация, автор, адресат, интертекстуальность.

The article deals with epistolary dialogue of E. Chykalenko – A. Nikovskу as a set of paired texts written communication – subjects of documents that in resulting constitute integral text, obtain genre and stylistic definition and completeness fixed in book publishing. The author’s component in such a dialogue is manifested trough stylistic unit, specificity of epistyle aims to reveal the author and the addressee more objectively. Epistolary texts of E. Chykalenko – A. Nikovskу – stylized literary form of communication carried over into the sphere of writing. These epistolary messages have confirmed existence and development in Ukrainian literature a new genre – the epistolary dialogue. The epistolary dialogue is a compositional form that allows reconstructing the whole structure of the letter. Edition of the epistolary texts of famous Ukrainians from the position of pair perspective demonstrate poetic, motives, style, dialogues problem, clearly define the character of the author.

Key words: epistolary dialogue, communication, author, addressee, intertextuality.


Н. І. Телегіна, В. В. Гута,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МЕТОДУ ФРАНСУАЗИ САГАН НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ТРОХИ СОНЦЯ В ХОЛОДНІЙ ВОДІ»

Текст статті / Full text (PDF)

З метою визначення творчого методу Франсуази Саган в статті зроблено комплексний аналіз проблематики, основних конфліктів, характерів, структурних особливостей досліджуваного роману. В результаті виявлено як риси реалістичного методу (вплив соціуму на головного героя, пізнавально-аналітичне начало, художній відбір), так і риси екзистенціалізму (проблема вибору, проблема свободи особистості, проблема відчуження, ідея абсурду, рефлектуючий, схильний до самоаналізу і психоаналізу герой). Зроблено висновок, що в романі спостерігається взаємопроникнення реалізму і екзистенціалізму.

Ключові слова: проблема, конфлікт, абсурд, відчуження, герой.

С целью определения творческого метода Франсуазы Саган в статье проведен комплексный анализ проблема-тики, основных конфликтов, характеров и структуры исследуемого романа. В результате выявлено как черты реалистического метода (влияние социума на главного героя, познавательно-аналитическое начало, художественный отбор), так и черты экзистенциализма (проблема выбора, проблема свободы личности, проблема отчуждения, идея абсурда, рефлектирующий, склонный к самоанализу и психоанализу герой). Сделано вывод, что в романе наблюдается, взаимопроникновение реализма и экзистенциализма.

Ключевые слова: проблема, конфликт, абсурд, отчуждение, герой.

To define Francoise Sagan’s artistic method a complex analysis of the problems, main conflicts, characters and the structure of the investigated novel is made. The theme of the novel is defined as solitude in a love affair caused by estrangement which appears even between those who are eager to be a couple. The psychoanalytical efforts of the author are aimed at the understanding of the reasons for this phenomenon. The selfish tendencies of the character and the urge towards personal freedom are pointed out as things ruining relations. Two conflicts are singled out: the conflict between two absolutely different psychological types of personality and the inner conflict of the main character between his love which presupposes dependence and his yearning for independence and personal freedom. Psychological incompatibility of the main characters is shown through their ability of making a choice and through their different treatment of people and situations. The author accents the influence of the surroundings on the protagonist, Gilles, a typical Bohemian. The main heroine is not a typical one. She is intelligent, uncompromising, passionate, exalted maximalist. These two love each other but it leads them to the tragedy instead of happiness. The idea of absurdity runs through the entire book. The characters are introspective, inclined to depression. All this testifies to the existence of both the features of the realistic trend (the influence of the social surroundings on the main character, cognitive analytical principle, artistic selection) and the features of existentialism (the problem of choice, the problem of personal freedom, the problem of estrangement, the idea of absurdity, the sensitive characters inclined to self-analysis and psychoanalysis). A conclusion is made that a kind of interpenetration of realism and existentialism is observed in this novel.

Key words: problem, conflict, absurdity, estrangement, character.


І. М. Тимейчук,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

АНТРОПОНІМІКА ЯК ВИРАЖЕННЯ ІНШОСТІ У ПЕРСОНАЖНІЙ СИСТЕМІ РОМАНУ М. ЕТВУД «РІК ПОТОПУ»

Текст статті / Full text (PDF)

У статті проаналізовано функціональне навантаження на імена персонажів роману-дистопії «Рік Потопу» (2009) М. Етвуд та показано, яким чином ім’я героя / героїні вказує на його/її статус як Іншого/Іншої у дистопійному суспільстві

Ключові слова: антропоніміка, дистопія, великий Інший, малий інший.

В статье проанализировано функциональную нагрузку на имена персонажей романа-дистопии «Год Потопа» (2009) М. Этвуд и продемонстрировано каким образом имя героя / героини указывает на его / ее статус как Другого / Другой в дистопийном обществе.

Ключевые слова: антропонимика, дистопия, большой Другой, малый другой.

The article analyses names’ function of the characters in Margaret Atwood’s dystopian novel The Year of the Flood(2009) and demonstrates the way in which the hero’s /heroine’s name refers to his/her status of the Other in dystopian society.

Key words: anthroponymy, dystopia, the big Other, the little other.


І. С. Тимофєєва,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлено проблему навчання фонетики сучасної англійської мови на початковому етапі вивчення мови майбутніми перекладачами. Проаналізовано екстралінгвістичні фактори та їх вплив на фонетичний рівень мови. Розглянуто функціональну диференціацію вимови. З’ясовано фонетично релевантні параметри, пов’язані з носієм вимови, сферою комунікації та ситуацією спілкування. Обґрунтовано необхідність формування фонетичної компетенції у студентів.

Ключові слова: англійська мова, фонетика, вимова, фонетичний рівень мови, стилі вимови, сфера комунікації, функціональна диференціація вимови, ситуація спілкування.

В статье представлена проблема обучения фонетике современного английского языка на начальном этапе изучения языка будущими переводчиками. Проанализированы экстралингвистические факторы и их влияние на фонетический уровень языка. Рассмотрена функциональная дифференциация произношения. Выяснены фонетически релевантные параметры, связанные с носителем произношения, сферой коммуникации и ситуацией общения. Обоснована необходимость формирования фонетической компетенции студентов.

Ключевые слова: английский язык, фонетика, произношение, фонетический уровень языка, стили произношения, сфера коммуникации, функциональная дифференциация произношения, ситуация общения.

The paper presents the problem of teaching the phonetics of Modern English at an early stage of language learning by future interpreters/translators. Extralinguistic factors and their impact on the phonetic level of the language have been analyzed. The functional differentiation of pronunciation has been suggested. Phonetically relevant parameters associated with native pronunciation, communication area and the communicative situation have been distinguished. The necessity of forming phonetic competence in the students’ class has been substantiated.

Keywords: English, phonetics, pronunciation, phonetic level of language, style of pronunciation, field communication, functional differentiation of pronunciation, communication situation.


М. Б. Тхір,

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛІНГВАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ В ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА США Б. ОБАМИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлено комунікативну стратегію самопрезентації та її застосування в промовах президента США Б. Обами. Проаналізовано тактику ототожнення з американським народом і тактику демонстрації сили як ключові тактики стратегії самопрезентації у політичних промовах Б. Обами та досліджено лінгвальні засоби реалізації цієї стратегії в американському політичному дискурсі.

Ключові слова: стратегія самопрезентації, тактика ототожнення з американським народом, тактика демонстрації сили, евфемізм, антитеза, повтор, емфатична конструкція.

В статье представлено коммуникативную стратегию самопрезентации и ее применение в речи президента США Б. Обамы. Проанализировано тактику отождествления с американским народом и тактика демонстрации силы как ключевые тактики стратегии самопрезентации в политических речах Б. Обамы и исследовано лингвальные средства реализации этой стратегии в американском политическом дискурсе.

Ключевые слова: стратегия самопрезентации, тактика отождествление с американским народом, тактика демонстрации силы, эвфемизм, антитеза, повтор, эмфатическая конструкция.

The article highlights the communication self-presentation strategy and its use in the speeches of the U. S. President Barack Obama. The author raises one of the main problems of political leaders who struggle for power i.e. the problem of forming their images by means of certain communication strategies and tactics implementation. The notion of self-presentation in psychology and the theory of communication is shown. The term ‘self-presentation communication strategy’ is explained and the variety of communication tactics that can be realized by this strategy is presented. The author considers the tactics of identification with the American people and the tactics of power demonstration to be the key tactics of self-presentation strategy in Barack Obama’s political speeches, and analyzes the lingual means of implementing this strategy in the American political discourse. The research shows that the tactics of identification with the American people is realized by such means of indirect topical marked nomination as citations, euphemisms and antitheses and also by the figures of expressive syntax such as parallel constructions and repetitions promoting the desired pragmatic effect on the audience that consists in the identification of Barack Obama with the American people, religious denominations, national heroes. The tactics of power demonstration is realized in the U. S. President’s political speeches by such means of indirect topical marked nomination as metonymies and metaphors and also by such figures of expressive means as emphatic constructions, parentheses and repetitions mainly in the contexts concerning the states with the high level of conflict and terrorism (Libya, Afghanistan).

Keywords: self-presentation strategy, tactics of identification with the American people, tactics of power demonstration, euphemism, antithesis, repetition, emphatic construction.


Л. М. Філюк,

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ: НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті наголошується, що, у зв’язку з розширенням міжнародних економічних зв’язків, виникла необхідність удосконалення методики навчання професійного економічного перекладу. Запропоновано елективний курс «Економічний переклад», що передбачає поглиблену підготовку перекладачів у сфері професійної комунікації. Охарактеризовано основні завдання, принципи та етапи навчання. Визначаються параметри, що характеризують сформованість перекладацьких умінь студентів.

Ключові слова: англійська мова, економічний переклад, професійно-орієнтоване навчання, професійні компетенції, елективний курс.

В статье отмечается, что, в связи с расширением международных экономических связей, возникла необходимость совершенствования методики обучения профессиональному экономическому переводу. Предложен элективный курс «Экономический перевод», предполагающий углублённую подготовку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Охарактеризованы основные задачи, принципы и этапы обучения. Определяются параметры, характеризующие сформированность переводческих умений студентов.

Ключевые слова: английский язык, экономический перевод, профессионально-ориентированное обучение, профессиональные компетенции, элективный курс.

The author of the article emphasizes that due to intense globalization, introduction of different innovations, expansion of economic connections, the interest to economy becomes an issue of primary importance. This causes the necessity to expand intercultural communication in this sphere, develop the methods of teaching economic texts translation. The author states that the students cannot successfully understand and use any terminology if it is not ordered and contrasted with the analogues of these terms in commonly used lexics and other terminological systems. The mistakes in understanding and not sufficient adequacy of a term translation can lead to essential communicative failures. The author’s position consists in stating that teaching the translation of economic texts should be based on the achievements of psycholinguistics, cognitive linguistics, text linguistics, cultural linguistics and translation studies. The author offers an elective course «Economic translation» which supposes more profound preparation of translators in the sphere of professional communication. According to the aim of the course, we have offered a series of tasks: 1) developing the students’ knowledge in the sphere of Ukrainian and English grammatical norms in the process of economic translation; 2) developing the students’ knowledge in the sphere of Ukrainian and English stylistical norms in the process of economic translation; 3) teaching the economic terminology; 4) developing the skills of conveying the meaning of the original text in the process of economic translation. Within the limits of the course we have developed the topics, which are studied according to a uniform structure. When analysing the maturity of the students’ translation skills four main parameters are taken into account: 1) knowledge of the Ukrainian/English grammatical norms; 2) knowledge of the Ukrainian/English stylistical norms; 3) knowledge of the economic terminology; 4) conveying of the original text meaning. To each of the parameters corresponds a low, average or high level. The article states that high-quality specialized translation requires the knowledge of the subject sphere, basic terminology, realia and national-cultural peculiarities. While teaching the students the translation of specialized texts the teacher should adequately choose the material, taking into account translation studies, linguistic and methodical factors.


М. В. Фока,

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград

CИСТЕМА К. СТАНІСЛАВСЬКОГО ТА «ПІДВОДНА ТЕЧІЯ»: ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПІДТЕКСТОВИХ СМИСЛІВ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті досліджуються виявлення, осмислення та втілення імпліцитної інформації відомим актором, режисером і реформатором театру К. Станіславським на матеріалі постановок п’єс А. Чехова, визнаного майстра підтексту. Зокрема, аналізуються особливості постановок п’єс за лінією інтуїції і чуття, втілення внутрішньої дії, акцентування на деталях, що несуть в собі приховані смисли, а також розкриття сутності розуміння терміну «підтекст».

Ключові слова: підтекст, К. Станіславський, А. Чехов, п’єса, театр.

В статье исследуются проявление, осмысление и воплощение имплицитной информации известным актёром, режиссёром и реформатором театра К. Станиславским на материале постановок пьес А. Чехова, признанным мастером подтекста. В частности, анализируются особенности постановок пьес за линией интуиции и чувства, воплощение внутреннего действия, акцентуация на деталях, которые несут в себе скрытые смыслы, а также раскрытие понимания сущности термина «подтекст».

Ключевые слова: подтекст, К. Станиславский, А. Чехов, пьеса, театр.

The paper deals with the uncovering, the understanding, and the presentation of the implied information by the well-known actor, theatre director and theatre reformer K. Stanislavsky on the basis of his performances of A. Chekhov’s plays. A. Chekhov is the founder of the new drama, the innovatory artistic and theatrical systems, and the principal characteristic of these systems is subtext. The main idea of his works such as «The Seagull», «Uncle Vanya», «Three Sisters» is underneath the words and actions. And the Stanislavsky system represents the new and innovative method of the actors’ work on the implicit meanings. In particular, the specific of the plays performances according to the line of intuition and feeling is analyzed. The core of this method is in the conveyance of the non-verbal information, impressions, and feelings by actors. And the same time the artistic intuition is the significant feature of the talented actors which provides right ways to bring the audience feeling that the main sense of the play is implied. A major significance has an engagement between internal and external lines of actions, and in this correlation an internal line concentrates the main idea of the play. The author of the paper examines the accentuation on details which have implicative meanings. Visual and audio effects (for example, sounds and details of theatrical costumes) conceal the attached and non-verbal information. The sensibility of Stanislavsky system for the uncovering, the understanding, and the presentation of the subtext on the theatre stage demonstrates methods used in the modern films for the creating of the implicit meanings to intensify the informational content of the screenplay. This theatre experience is very important for the literary analysis of the artistic functionality of the implied meanings.

Key words: subtext, K. Stanislavskiy, A. Chekhov, play, theatre.


Е. Г. Хомчак,

Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, г. Мелитополь

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОРОГИ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Текст статті / Full text (PDF)

У статті репрезентується досвід аналізу одного з ключових для російської ментальності концептів – концепту дорога; визначаються особливості його міфологічного наповнення; з’ясовуються мовні засоби об’єктивації концепту дорога.

Ключові слова: концептуальна модель, концепт, архетип, символ.

В статье репрезентируется опыт анализа одного из ключевых для русской ментальности концептов – концепта дорога; определяются особенности его мифологического наполнения; выясняются языковые средства объективации концепта дорога.

Ключевые слова: концептуальная модель, концепт, архетип, символ.

The article deals with the analysis experience of one of Russian mentality key concept – the concept road. The peculiarities of its symbolical content have been defined. The language means of the concept road objectivation have been found out.

Key words: conceptual model, concept, image, symbol.


М. М. Цілина,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

МОВНА СПЕЦИФІКА НАЗВ ОРИГІНАЛЬНИХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ПАМ’ЯТОК

Текст статті / Full text (PDF)

Наукову розвідку присвячено дослідженню походження, структури, функціонування, трансформації та варіативності назв оригінальних давньоруських пам’яток. Розглянуто найменування літературних творів, що дійшли до нас, зберігаються у нашій країні чи залишились нам за спадком від Київської Русі. Ці оніми зараховуємо до пропріативного класу ідеонімів, зокрема їх підтипу белетристиконімів, котрі в українському мовознавстві є майже не вивченими.

Ключові слова: ідеоніми; белетристиконіми; пропріативні класи; ономастичний маркер.

Научное исследование посвящено изучению происхождения, структуры, функционирования, трансформации и вариативности названий оригинальных древнерусских памяток. Рассмотрены наименования литературных произведений, дошедших до нас, сохраняются в нашей стране или остались нам по наследству от Киевской Руси. Эти онимы относим к проприативному классу идеонимов, в частности их подтипа белетристиконимов, которые в украинском языкознании почти не изученны.

Ключевые слова: идеонимы; белетристиконимы; проприативные классы; ономастический маркер.

Scientific exploration is devoted to research the origin, structure, functioning, transformation and variation of the original names of Old Russian monuments. Are considered name of literary works that have come down to us is stored in our country or left for us from legacy of Kievan Rus. This onims considered to propriaty class ideonim’s, including their subtype beletrystykonim’s that in Ukrainian linguistics is hardly understood. Name literary monuments of Kyivan Rus period – a kind of linguistic units. Specificity of them is that most primary names did not reach us. Secondly, it is not always known whether this or that onims name has its own copyright. Thirdly, there are disputes, particularly between Ukrainian and Russian scientists on ancient monuments belonging one or another cultural heritage and language on these invaluable sources. We believe that many of these problematic aspects belong to history, archeology, culture and other related sciences. Of course, some of them, due to old of time and various historical cataclysms will remain controversial. However, this paper concentrates on more items monuments that have come down to us is stored in our country or left us for inheritance of Kievan Rus. Analysis of items of original literary works Kyivan Rus period gives grounds to conclude that much of it was lengthy multicomponent names that point to the ideological and thematic orientation attractions. Often these onyms in over time or with other people (copyists, collectors, representatives of the authorities and others) transformed into smaller names have come down to us and operate as full or as a variation. Some of the titles include an indication of genre. The author’s name can be as onim in the structure and outside the quotation marks. In such propriatyv except antroponim’s vocabulary and participate onim’s classes such as toponimes, astionims, eklezionims, hrononims and etnonims.

Key words: ideonims; beletrystykonims; propriaty classes; onomastic marker.


Д. В. Цолін

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ПОЕТИЧНИЙ ДИСКУРС: СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена огляду основних праць з дослідження поетичного дискурсу та особливостям функціонування синтаксису в ньому. Зокрема розглядаються проблеми взаємодії синтаксису з ритміко-фонетичними основами віршування з метою створення ефекту естетичного впливу на читача / слухача, вплив комунікативної ситуації адресант – адресат на вибір синтаксичних структур та особливості синтаксису в різних підтипах поетичного дискурсу. Розглянуто також питання співвідношення лінгвопоетики та синтаксису.

Ключові слова: поетичний дискурс, синтаксис, лінгвопоетика, комунікативна ситуація.

Статья посвящена обзору исследований поэтического дискурса и функционирования в нем синтаксиса. В частности, рассматриваются проблемы взаимодействия синтаксиса с ритмико-фонетическими основами стихосложения с целью создания эффекта эстетического воздействия на читателя / слушателя, влияние коммуникативной ситуации адресант – адресат на выбор синтаксических структур, а также специфики синтаксиса в различных подтипах поэтического дискурса. Рассмотрен также вопрос взаимоотношения лингвопоетики и синтаксиса.

Ключевые слова: поэтический дискурс, синтаксис, лингвопоэтика коммуникативная ситуация.

This article is concerned with the review of researches on poetical discourse and functioning of syntax in it. The relations between syntax and rhythm-phonetic devices of versification for the purpose to produce an aesthetic effect on a reader / listener are considered in the article, as well as the influence of communicative situation addresser – recipient on the choice of syntactic structures, and specificity of syntactic constructions in different kinds of poetical discourse. The relations between linguopoetics and poetical discourse are also discussed.

Keywords: poetical discourse, syntax, linguopoetics, communicative situation.


О. Я. Чепіль,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті представлено головну функцію політичного дискурсу, проаналізовано основні комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у політичному дискурсі з позиції теорії мовної комунікації.

Ключові слова: політичний дискурс, політична влада, основи теорії мовної комунікації, комунікативні стратегії, комунікативні тактики.

В статье представлено главную функцию политического дискурса, проанализировано основные коммуникативные стратеги и тактики их реализации в политическом дискурсе с позиции теории речевой коммуникации.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая власть, Теория речевой коммуникации, коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики.

The article deals with the main function of political discourse. The main communicative strategies and tactics of their realization in political discourse were analyzed from the point of Communication Theory as a Field.

Key words: political discourse, political power, Communication Theory, communicative strategy, communicative tactic.


О. В. Чепурна, О. Б. Шломенко,

Криворізький медичний коледж, м. Кривий Ріг

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглянуті найважливіші фактори формування мотивації щодо вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Визначені основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної внутрішньої мотивації, її функції та навчально-методичні засоби.

Ключові слова: внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, позитивна мотивація, пізнавальна та професійна мотивація.

В статье рассмотрены важнейшие факторы формирования мотивации в изучении английского языка по профессиональному направлению. Обозначены основные мотивы и потребности в процессе формирования позитивной внутренней мотивации, ее функции и учебно-методические средства.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, положительная мотивация, познавательная и профессиональная мотивация.

The article concerns the most important factors in professional English learning motivation. The basic students’ needs in the formation of inner positive motivation, its functions and teaching methodological means are determined.

Key words: inner motivation, external motivation, positive motivation, cognitive and professional motivation.


Є. С. Чернокова,

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

РУПЕРТ БРУК: ЛІРИЧНА АВТОБІОГРАФІЯ ГЕРОЯ СВОГО ЧАСУ

Текст статті / Full text (PDF)

Руперта Брука можна вважати культовою фігурою в англійській поезії початку ХХ століття: спочатку уособлення «золотої молоді» свого часу, а потім поета-героя, що став жертвою війни. У довоєнній ліриці георгіанський реалізм Брука – це максимальне злиття «персони» та її «малого» світу, у кращих віршах Брука дуже гармонійне, не суперечливе, майже абсолютне. У сонетах, написаних у перший, «патріотичний» період війни, чоловіча звитяга постає як прояв любові до найменшого куточка батьківщини, а не величної імперії. «Англійськість», постійне перебування у межах національної традиції трактується як імпліцитна полеміка з космополітизмом модерністів.

Ключові слова: Руперт Брук, георгіанський реалізм, персона, воєнні сонети, «англійськість», модернізм.

Руперта Брука можно рассматривать как культовую фигуру в английской поэзии начала ХХ века: вначале олицетворение «золотой молодежи» своего времени, а потом поэта-героя, который стал жертвой войны. В довоенной лирике георгианский реализм Брука – это максимальное слияние героя и его «малого» мира, в лучших стихах Брука очень гармоничное, не противоречивое, почти абсолютное. В сонетах, написанных в первый, «патриотический» период войны, источник героизма – любовь к малой родине, а не великой империи. «Английскость», постоянное пребывание в рамках национальной традиции рассматривается как имплицитная полемика с космополитизмом модернистов.

Ключевые слова: Руперт Брук, георгианский реализм, герой, военные сонеты, «английскость», модернизм.

Rupert Brooke is a cult figure in the English poetry of the beginning of the XXth century: first – the embodiment of «gilded youth» of his time, and then – the poet-hero, the victim of the Great War. In his pre-war lyrics Brooke’s Georgian realism shows the ultimate union of persona and its home world, very harmonious, balanced, almost absolute in his best verses. In his sonnets of the first, «patriotic» war period the basis of heroism is not the worship for mighty empire but the admiration for its every tiny corner. The «Englishness», a constant keeping within the bounds of national tradition is considered as implicit polemics with the Modernists’ cosmopolitism.

Key words: Rupert Brooke, Georgian realism, persona, war sonnets, «Englishness», Modernism.


Н. Й. Четова,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНОЇ ПЛОЩИНИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УЯВНЕ У ТВОРАХ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена дослідженню специфіки індивідуально-авторської інтерпретації уявного шляхом реконструкції структури та змісту образно-асоціативної площини концептуального простору уявне у творах Дж.Р.Р.Толкіна.

Ключові слова: уявне, художній концепт, концептуальна метафора, концептуальний простір, образно-асоціативна площина.

Статья посвящена исследованию специфики индивидуально-авторской интерпретации воображаемого путем реконструкции структуры и содержания образно-асоциативной плоскости концептуального пространства воображаемое в произведениях Дж.Р.Р.Толкиена.

Ключевые слова: воображаемое, художественный концепт, концептуальная метафора, концептуальное пространство, образно-асоциативная плоскость.

The article is devoted to the revealing of the author’s individual perception and interpretation of the imaginary by means of the reconstruction of the content and structural peculiarities of the figuratively associative (or image bearing) plane of the conceptual space of the imaginaryas the highest level of abstraction of the imaginary in J.R.R. Tolkien’s literary works. The reconstruction is done by means of the complex analysis presupposing the investigation of linguistic and cognitive properties of J.R.R. Tolkien’s literary works as poetic-cognitive form of realization of the imaginary.The structure of the figuratively associative plane is being reconstructed of the corresponding layers of six literary concepts of the imaginary, namely magic, mysticism, imaginary creature, imaginary space, imaginary time and imaginary thingas mental formations reflecting J.R.R. Tolkien’s perception and interpretation of various aspects of the imaginary. It has been proved that the figuratively associative plane of the conceptual space of the imaginary is a model represented by а set of conceptual metaphors. It has been investigated that according to J.R.R. Tolkien’s individual implicated senses the imaginary is associated with dangerous confrontation between Good and Evil and with the change of values. The contradiction between such associations as ‘hope’ and ‘despair’, ‘danger’ and ‘safety’ characterizes J.R.R. Tolkien’s quest rather neatly.

Key words: imaginary, conceptual space, literary concept, conceptual metaphor, figuratively associative (or image bearing) plane.


В. П. Чуб,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПОСТАТЬ АНТУАНА ВОЛОДІНА В ДИСКУРСІ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ: «РУПОР ПОСТЕКЗОТИЗМУ»

Текст статті / Full text (PDF)

Досліджується феномен сучасного французького письменника Антуана Володіна. Констатується своєрідність художнього методу, що перебуває на межі естетичних систем та втілює ключові тенденції сучасної французької літератури. Виявляється проблема позиціонування автора в контексті постмодерністського дискурсу. Аналізується авторський неологізм «постекзотизм» як літературний задум, що є реалізацією філософських, жанрових та поетологічних концепцій письменника. Аналіз виявлених типологічних рис романів Антуана Володіна дозволяє віднести прозу письменника до однієї із новітніх трансформацій постмодернізму (максималізму).

Ключові слова: Антуан Володін, постекзотизм, французький постмодернізм, максималізм

Исследуется феномен современного французского писателя Антуана Володина. Констатируется оригинальность художественного метода, который пребывает на грани эстетических систем и воплощает в себе ключевые тенденции современной французской литературы. Выявляется проблема позиционирования автора в контексте постмодернистского дискурса. Анализируется авторский неологизм «постэкзотизм» как литературный проект, являющийся реализацией философских, жанровых и поэтологических концепций писателя. Анализ выявленных типологических характеристик романов Антуана Володина позволяет отнести его прозу к одной из новейших трансформаций постмодернизма (максимализму).

Ключевые слова: Антуан Володін, постэкзотизм, французский постмодернизм, максимализм

This article deals with the phenomenon of Antoine Volodine, one of the most provocative and arguable writers in contemporary French literature. His novels are plentiful of the surrealism elements and appear on the merge of science fiction, dystopia, political and historical fiction. His innovative style of writing and original philosophical position attract huge attention of French, Canadian and Belgian critics; however it is almost ignored in Ukrainian literature research. In his novels Antoine Volodine creates a hyperrealist fictional universe abundant in fantastical elements, black humor, references to real wars and disasters of the 20th century. After analyzing the author`s philosophical, aesthetic and genre paradigm, Antoine Volodine`s key neologism «post-exotism» is examined. It is defined as a literature project realized by a community of authors (all being heteronyms of the same writer) with Antoine Volodine playing the role of their ‘mouthpiece’. Therefore the problem of the author`s positioning within the scope of French postmodern discourse is revealed. The analyses of writer`s methods (i.e. discursive multilevel crossing, hybrid narrative forms, hyperbolic style, phantasmagoric chronotope, myth-making trend, intertextuality and metatextuality, polyphony, heteronyms, so on) identifies that Antoine Vlodine`s poetics is on the merge of two main modern literature trends – modernism and postmodernism. An attempt is taken to prove that such methods are typical for the modern literature paradigm and correspond to the fundamental intention of postmodern literature – searching new poetic forms and writing methods on the ground of previous literature experience. Finally, we might conclude that Antoine Volodine`s novels may be referred to the discourse of postmodernism (maximalist fiction).

Key words: Antoine Volodin, postexotism, french postmodernism, maximalism.


Т. М. Шарова, Г. Г. Кулінич,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

ПРОБЛЕМАТИКА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА РОДІОНОВА ЯК РЕФЛЕКСІЯ ДИНАМІКИ ЖИТТЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті розглядається творчість Володимира Родіонова, який і сьогодні створює неперевершені зразки поезії та прози. Наукове дослідження дозволяє говорити про те, що автором піднімаються масштабні проблеми, які хвилюють людство упродовж усього життя (війни, жінки, безправ’я, значущість ролі поета в житті суспільства, ролі церкви й віри для людини). Його лірика є пейзажною, релігійною, інтимною, і в той же час філософською та громадянською. У статті зазначається, що твори Володимира Родіонова не є розважальними, а направлені на доросле розуміння сутності означених проблем.

Ключові слова: контраст, рецепція, епістолярій, проблема, художній твір, особистість.

В статье рассматривается творчество Владимира Родионова, который и сегодня создает непревзойденные образцы поэзии и прозы. Научное исследование позволяет говорить о том, что автором поднимаются масштабные проблемы, которые волнуют человечество на протяжении всей жизни (войны, женщины, бесправия, значимость роли поэта в жизни общества, роли церкви и веры для человека). Его лирика является пейзажной, религиозной, интимной, и в то же время философской и гражданской. В статье отмечается, что произведения Владимира Родионова не являются развлекательными, а направлены на взрослое понимание сущности указанных проблем.

Ключевые слова: контраст, круглосуточно, эпистолярий, проблема, художественное произведение, личность.

In the article the work of Vladimir Rodionov, this today provides outstanding examples of poetry and prose. Scientific research suggests that that the author raised large-scale problems of concern to humanity throughout our lives (war, women, lawlessness, the importance of the role of the poet in society, the role of churches and faith to humans). His lyrics are landscaped, religion, intimate, and at the same time philosophical and civil. The article states that the works of Vladimir Rodionov is not entertaining, and aimed at adult understanding the essence of the aforementioned problems.

Keywords: contrast, reception, correspondence problem, artwork, personality.


Л. М. Шваб,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНОСТИЛІСТИЧНОЇ ДОМІНАНТИ ОЗВУЧЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Текст статті / Full text (PDF)

Стаття присвячена методиці проведення експериментально-фонетичного дослідження озвучених художніх текстів, а саме: байки. Описується послідовність етапів проведеного експерименту, наводяться завдання аудиторів-інформантів та аудиторів-фонетистів, а також сегментні параметри, які досліджувалися під час акустичного аналізу.

Ключові слова: фонема, просодема, функціональній стиль, художній текст.

Статья посвящена методике проведения экспериментально-фонетического исследования звучащих художественных текстов, а именно: басни. Описывается последовательность этапов проведенного эксперимента, представлены задания аудиторов-информантов и аудиторов-фонетистов, а также сегментные параметры, которые исследовались во время акустического анализа.

Ключевые слова: фонема, просодема, функциональной стиль, художественный текст.

The article is devoted to the methods of experimental phonetic study of pronounced texts, namely fable. The sequence of steps of the experiment is described, the task of auditors-informants and auditors-phoneticians and segmental parameters that were studied during acoustic analysis are given.

Keywords: phoneme, prosodeme, functional style, fiction text.


К. А. Юровських,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

НЕПОРОЗУМІННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНЕ ЯВИЩЕ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ПОНЯТТЯ

Текст статті / Full text (PDF)

У статті висвітлено проблему комунікативного непорозуміння, а саме: місце цього явища у процесі комунікації. Надано дефініції основним поняттям, наведено базову схему розвитку діалогу, в якому присутнє непорозуміння. У роботі розмежовано терміни, що використовуються синонімічно на позначення непорозуміння у східно- та західноєвропейській науковій літературі.

Ключові слова: непорозуміння, розуміння, нерозуміння, комунікативна девіація, комунікативний зрив, комуніка-тивна невдача, репаратури, інтерпретація.

В статье освещается проблема коммуникативного недоразумения, а именно: место этого явления в процессе коммуникации. Предоставлено дефиниции основным понятиям, приведена базовая схема развития диалога, где присутствует недоразумение. В работе разграничено термины, которые используются синонимично для обозначения недоразумения в восточно- и западноевропейской научной литературе.

Ключевые слова: недоразумения, понимание, коммуникативная девиация, коммуникативный срыв, коммуникативная неудача, репаратуры, интерпретация.

The issue of communicative misunderstanding has been in the limelight of researchers’ attention for more than 30 years. The problem has been investigated from the various perspectives of the humanities and social sciences, that is why different approaches to the definition of this phenomenon appeared.The aim of the article is to determine the place of misunderstanding in communication and differentiate the terms used to designate this notion.Misunderstanding occupies an intermediate link in communication trichotomy: understanding – misunderstanding – nonunderstanding. Success in interaction depends on the interpretative activity of the recipient. Correct interpretation leads to understanding, and incorrect – to non-understanding.The phenomenon «misunderstanding» is conveyed by a range of terms such as miscommunication, communication breakdown, communicative failure, which are used synonymously in the scientific literature. «Miscommunication» and «misunderstanding» are usually applied interchangeably in the Western linguistic tradition. In the broad sense, miscommunication refers to any problems that arise during communication, while in the narrow sense, it coincides with the pragmatic meaning of misunderstanding, i.e. the wrong interpretation of the speaker’s intention by the listener. Misunderstanding may be repaired with a set of turns that follow, and mutual understanding may be restored. In case the corrective turns are not initiated, communication breakdown happens due to the lack of understanding. If the repair is not effective, communicative aim and perlocutionary effect are not achieved, interlocutors face a communicative failure. In the Eastern European linguistic studies, misunderstanding is equaled to a communicative failure, but this phenomenon is not an ultimate result of interaction, it does not necessarily entail a communication breakdown or failure, that is why we deem this identification inappropriate. Hence, misunderstanding is a communicative-cognitive complication, which arises due to unaware or aware wrong interpretation of the semantic and/or pragmatic side of the utterance by the recipient and may be corrected by repair.

Keywords: misunderstanding, understanding, communicative deviation, communication breakdown, communicative failure, repair, interpretation.