Умови оформлення та публікації / Terms and Conditions of Publication

1. Вимоги до змісту / Requirements to content

 • Стаття повинна мати високий науковий рівень / The article should have a high scientific level
 • Стаття має містити такі обовязкові елементи згідно ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. / The article should respond for the content requirements that are set out in the Resolution of the Presidium of HAC Ukraine "About increasing of the requirements for the specialized issues, listed by HAC Ukraine" dated 15.01.2003, №7-05/1.:
 • а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями / problem definition and its connection to important scientific and practical tasks;

  б) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор / the analysis of the recent researches and publications in which a solution of the problem has begun;

  в) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття / underlining of the unresolved part of the problem to which the article is devoted;

  г) формулювання цілей статті (постановка завдання) / formulation of the objectives of the article (main problem);

  ґ) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів / a statement of the main research and explanation of scientific results;

  д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку / the findings of the research and prospects for further research in this area.

 • Основний зміст статті має відповідати одній чи кільком спеціальностям галузі науки «10.01.00 — Літературознавство, 10.02.00 — Мовознавство» / The main article content must meet one or more branches of science «10.01.00 — Literature Studies, 10.02.00 — Linguistics»

2. Вимоги до оформлення / Requirements to formatting

 • Стаття має бути оформлена у текстовому редакторі Microsoft Word, розширення файлу — .doc або .rtf / The paper should be formatted in a text editor, f.e., Microsoft Word, the file extension - .doc or .rtf
 • Шрифт Nimes New Roman, розмір — 14 кеглів, інтервал — 1,5 поля: верхнє, нижнє, праве — по 2 см, ліве — 3 см / Font Times New Roman, size - 14, spacing - 1,5, fields: top, bottom, right - 2 sm, left - 3 sm
 • У лівому верхньому куті — УДК статті / In the upper right corner – UDC of the article
 • Наступний рядок — через 1 абзац — ініціали і прізвище автора (рівняння по правій стороні, шрифт напівжирний) / The next line - in 1 paragraph - the initials and surname of the author (equation to the right side, font bold, italic)
 • Наступний рядок — науковий ступінь, учене звання, посада автора (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний) / The next line - a degree, academic rank, position of the author (equation to the right side, font italics)
 • Наступний рядок, в дужках, — місце роботи (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний) / The next line in brackets – job position (on the right side of the equation, font italics)
 • Далі, за необхідності, через 1 абзац, наводиться інформація про співавторів за зазначеною вище схемою / Then, if necessary, skipping 1 paragraph, provide information on co-authors according to the above-mentioned scheme
 • Наступний рядок — через 1 абзац — назва статті (всі великі літери, рівняння по центру, шрифт напівжирний) / The next line - skipping 1 paragraph - title (all capital letters, center, font bold)
 • Наступний рядок — анотація (із зазначенням прізвища, ініціалів автора, назви статті) та ключові слова (від 3 до 10 термінів) українською, російською та англійською мовами. Анотація англійською мовою має бути обсягом від 150 до 200 слів і реферативно відтворювати основні висновки роботи (перед текстом, курсивом, ключові слова – шрифт напівжирний) / The next line - abstract (specifying author’s name and initials, the title of the article) and key words (from 3 to 10 terms) in Ukrainian, Russian, and English. Abstract in English should be approximately from 150 to 200 words and display the main findings (before the text, italic, key words - bold)..
 • Текст статті - через 1 абзац / The next line - skipping 1 paragraph - the body of the article.
 • Посилання на використані джерела в тексті статті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку використаних джерел та номера сторінки (через кому, із зазначенням літери с.) / Links to sources, that are used in the text, should be displayed with figures in brackets indicating the number of source from the list of the used sources and page number
 • Після викладу основного тексту статті — через 1 абзац — список використаних джерел. Список використаних джерел оформлюється згідно вимог ВАК України (Форма 23, Бюлетень ВАК України, № 3, 2008) та відповідних державних стандартів, у порядку появи по тексту, без повторів / After the text of the article – skipping 1 paragraph - a list of the used sources (bibliography). Requirements for the bibliography are issued by HAC (Form 23 in the Bulletin of HAC Ukraine, N3, 2008) and the relevant national standards, in order of appearance in the text, without iterations
 • У тексті не повинні використовуватись колонтитули, переноси частин слів, гіперпосилання. Відступ першого рядка абзац не встановлювати за допомогою пробілів чи знаку табуляції. Нумерація сторінок — не обов’язкова / Footers, hyphenation, and hyperlinks should not be used in the text. Indent of the first line of a paragraph must not be set by spaces or tabs
 • Коментуючі роз’яснення не слід оформлювати як посилання знизу сторінки, їх належить робити безпосередньо в тексті статті /
 • Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт. / Pictures and tables are inserted into the text as individual objects
 • Графіки вставляти у формі окремих GIF або JPEG файлів (бажано всередині статті). / Graphs are incserted like GIF or JPEG files (inside the article preferably)
 • Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами / Special fonts should be sent individually like files

3. Порядок подачі матеріалів до редакційної колегії

  Згідно інформаційних листів конференцій:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість»
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення»

4. Інші положення

 • Гонорари за опублікування статей не сплачуються
 • За правильність і достовірність викладеного матеріалу несе відповідальність автор
 • У тексті статті за узгодженням з автором можуть бути внесені редакційні виправлення, що не змінюють зміст статті