Авторам / For the authors

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ В «НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»: CЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ»

TERMS OF PUBLICATION IN THE SCIENTIFIC PROCEEDINGS OF OSTROH ACADEMY NATIONAL UNIVERSITY: PHILOLOGY SERIES

1. НАДХОДЖЕННЯ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ (У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ) З МЕТОЮ ЇЇ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАЄ ЗГОДУ АВТОРА (АВТОРІВ) З УМОВАМИ Ліцензійного договору.

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей».

2. До редакції подається електронний варіант статті та заявки для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. При позитивному висновку до редакції надсилається копія квитанції та метадані до статті англійською мовою (250 слів) для розміщення в наукометричних базах. Метадані повинні містити вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки. Всі матеріали надсилаються до редакції на електронну адресу lingua.lab@oa.edu.ua

3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статті та здійснювати зовнішнє рецензування у відповідності до Положення про рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернена на доопрацювання. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату. Рахунок сплачується по безготівковому рахунку у будь-якому відділені банку.

4. Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 65 грн за одну сторінку формату А4 (210х297 мм) + 50грн. за присвоєння статті DOI (з кожного автора). Текст має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см. ОБСЯГ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 12 СТОРІНОК.

5. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).

6. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П. І. Б., науковий ступінь, місце роботи, посада, місто).

7. Статті, що відносяться до одного тематичного розділу журналу, як правило, публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

8. Журнал із надрукованою статтею надсилається авторам поштою за зазначеною адресою у заявці або його можна отримати в редакції.

9. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

10. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

11. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010р.

12. Уся додаткова переписка з редакцією здійснюється за адресою: lingua.lab@oa.edu.ua